Egzamin czeladniczy z bioenegoterapii 28.I.2014

Najbliższy egzamin odbędzie się dn. 28 stycznia 2014r.

Aby przystąpić do egzaminu należy przedłożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu  (plik .doc)
w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2014 r.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów-

Egzamin czeladniczy:
1. Zaświadczenie ukończenia kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego (zaświadczenia wg wzoru MEN).
2. Dokumenty potwierdzające odbytą praktykę lub złożyć na miejscu stosowne oświadczenie.
3. Świadectwo ukończenia szkoły, minimum podstawowej lub inny dokument np. dyplom ukończenia studiów.
4. Fotografię czytelnie podpisaną.

 

Pytania formalne dotyczące egzaminu proszę kierować do Podstarszej Cechu Katarzyny Kędzierskiej:

• Tel.kom.: 511 366 848,
• e-mail: zarzad-cechu@naturopata.edu.pl

Dokumenty należy przesłać na adres:

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
ul. Chmielna 98
00-801 Warszawa

z dopiskiem: egzamin czeladniczy bioenergoterapia

 

Zgłaszając się na egzamin należy ze sobą przynieść:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
oryginały lub poświadczone notarialnie ksero przesłanych wcześniej dokumentów

Koszt egzaminu czeladniczego:

520 zł dla członków Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów,
580 zł dla osób niezrzeszonych

 

Dla osób chcących powtórzyć materiał przed egzaminem odbędzie się seminarium przedegzaminacyjne w dn. 27 stycznia 2014 r. o godzinie 12.00. w siedzibie Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, ul.Chmielna 98

czytaj więcej
………………………………………………………………………………..
Kwalifikacje praktyczne i teoretyczne zdobyte podczas nauki zawodu weryfikowane są podczas egzaminu czeladniczego przeprowadzonego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych.

Warunki ogólne wynikające z ustawy- Izba Rzemieślników dopuszcza do egzaminu czeladniczego osoby, które spełniły jeden z poniższych warunków:

1/. ukończyły naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcenie teoretyczne
w szkole lub w formach pozaszkolnych;
2/. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły
podstawowej oraz uzyskały umiejętności zawodowe w zawodzie,
w którym zdają egzamin, w formie pozaszkolnej;
3/. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły
podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy
w zawodzie, w którym zdają egzamin – odpowiednio do okresu kształcenia
w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, określonej w odrębnych przepisach;
4/. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły
podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy
w zawodzie, w którym zdają egzamin – odpowiednio do okresu nauki
w danym zawodzie ustalonym przez Związek Rzemiosła Polskiego,
jeżeli zawód nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, o której mowa w pkt. 3;
5/. posiadają świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie
zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdają egzamin;
6/. posiadają tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu,
w którym zdają egzamin oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego
co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdają egzamin.

Aby otrzymać pozwolenie na stanięcie przed Komisją Egzaminacyjną w zawodzie bioenergoterapeuty oprócz posiadania wykształcenia podstawowego (gimnazjum) trzeba u nas ukończyć:

Inne warunki:

 • – prowadzenie działalności  lub praktyka
 • – wykształcenie min. podstawowe (czeladnik)  lub min. średnie (mistrz)

..a potem pozostaje już tylko egzamin przed Komisją Rzemieślniczą. Przez cały czas przygotowania i egzaminów zapewniamy opiekę i pomoc. Masz jakiekolwiek pytania, pisz zarzad-cechu@naturopata.edu.pl

Przewaga naszego szkolnictwa nad szkoleniami innych firm polega na tym, że absolwenci otrzymują czenie wg wzoru MEN, przyporządkowane numerowi zawodu wg klasyfikacji MPiPS)- są więc pod względem przygotowania zawodowego lepiej przygotowanymi i wszechstronnymi terapeutami. Nasz Kurs ma też tą przewagę, że może być robiony etapami- są trzy kursy. Każdy z nich zakończony jest wydaniem zaświadczenia wg wzoru MEN. Na dzień dzisiejszy każdy z nich daje podstawę do rozpoczęcia działalności i wstąpienia do Cechu Naturoterapeutów i Hipnotyzerów.

Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Egzamin praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne kandydata. Egzamin przeprowadza się w zakładzie rzemieślniczym lub w warsztatach szkoleniowych pod nadzorem dwóch członków komisji egzaminacyjnej. Nie może on być dłuższy niż 24 godziny łącznie w okresie trzech dni.
Egzamin teoretyczny z kolei odbywa się w formie pisemnej i ustnej.
Na egzaminie pisemnym zdaje się z rachunkowości zawodowej, dokumentacji działalności gospodarczej, rysunku zawodowego, zasad BHP i ochrony ppoż., podstawowych zasad ochrony środowiska, podstawowych przepisów prawa pracy oraz podstawowej problematyki prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem. Egzamin ustny obejmuje: technologię, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304)

Rozporządzenie określa w szczególności warunki dopuszczania do egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza, oraz sposób przeprowadzania egzaminów.

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; określa ono zasady organizacji, wzory dokumentów, itd. , zastąpiło ono dotychczasowe rozporządzenie MEiN z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej (…. czyli obejmuje też kursy prowadzone na zasadach z wcześniejszego rozporządzenia).

Edytor

Egzamin na tytuł Mistrza bioenergoterapii 28.I.2014

 

Najbliższy egzamin odbędzie się dn. 28 stycznia 2014r.

Aby przystąpić do egzaminu należy przedłożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu  (plik .doc)
w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2014 r.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów-

Egzamin mistrzowski:

1. Dokument kwalifikacji zawodowych (dyplom czeladniczy)
2. Zaświadczenie ukończenia kursu przygotowującego do egzaminu mistrzowskiego (zaświadczenie wg wzoru MEN).
3. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie praktyki zawodowej, bądź dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
4. Świadectwo ukończenia szkoły co najmniej zawodowej lub dyplom ukończenia studiów
5. Jedną fotografię czytelnie podpisaną

Pytania formalne dotyczące egzaminu proszę kierować do Podstarszej Cechu Katarzyny Kędzierskiej:

• Tel.kom.: 511 366 848,
• e-mail: zarzad-cechu@naturopata.edu.pl

Dokumenty należy przesłać na adres:

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
ul. Chmielna 98
00-801 Warszawa

z dopiskiem: egzamin mistrzowski

 

Zgłaszając się na egzamin należy ze sobą przynieść:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
oryginały lub poświadczone notarialnie ksero przesłanych wcześniej dokumentów

Koszt egzaminu mistrzowskiego:

850 zł dla wszystkich kandydatów
opłatę uiszczamy przed egzaminem na miejscu.

 

Dla osób chcących powtórzyć materiał przed egzaminem odbędzie się seminarium przedegzaminacyjne w dn. 27 stycznia 2014 r. o godzinie 12.00. w siedzibie Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, ul.Chmielna 98

czytaj więcej

Izba Rzemieślników dopuszcza do egzaminu mistrzowskiego osoby, które spełniły poniższe warunki:

1/. posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje
egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż
pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu
zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którym
zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazialnej
albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
2/. przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej
działalnośći gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin,
i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazialnej
albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
3/. posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym
w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu
zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym
zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
4/. posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu,
w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny
staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły
ponadpodstawowej;
5/. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie
średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje
egzamin, i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu,
w którym zdaje egzamin, oraz po uzyskaniu tytuł zawodowego co najmniej
dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin;
6/. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności
w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin,
i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej roczny staż pracy
w zawodzie, w którym zdają egzamin.

Tryb przeprowadzania egzaminu mistrzowskiego jest podobny jak przy egzaminie czeladniczym i wynika z Rozporządzenia MEN z dnia 12.10.2005 r.
DZ.U. 215, poz. 1820 z dn. 31.10.2005 r.

 


 

Edytor

Magiczne Indie 2013

Indie  wrzesień, październik 2013

Idea wyprawy

Wyprawa jest podróżą Przyjaciół związanych z Polskim Instytutem Neurotransgresji i Cechem Naturopatów i Hipnotyzerów. Celem jej jest poznanie kultury Indii, miejscowych zwyczajów oraz wierzeń. W planach mamy ćwiczenia Tantry oraz elementów jasnowidzenia.

Jako organizatorzy będziemy starali się zapewnić opiekę, noclegi i transport, ale wiele będzie zależało od Twojej odpowiedzialności i przezorności. W przypadku komplikacji zdrowotnych i prawnych z naszej strony będzie można liczyć jedynie na informacje i pomoc w kontaktach z władzami miejscowymi i Ambasadą Polski- reszta będzie już w Twojej gestii i w gestii ubezpieczenia, które polecam wykupić.

Czytaj dalej Magiczne Indie 2013

Tantryczna Noc Kupały 2012

 

 

Pierwotne korzenie tantry giną w mrokach dziejów państwa Agarthy, a jej ponad kulturowy przekaz znany był we wszystkich starożytnych cywilizacjach począwszy od Atlantydy, przez Majów, Azteków, Egipt, świat arabski, Tybet, Tajlandię, aż po Chiny i Japonię.

Duchowa spuścizna nauk o miłości przynależna jest wszystkim kulturom świata, przekraczając granice geograficzne i podziały narodowościowe. Nauki o miłości istnieją od zarania dziejów, od kiedy człowiek zaobserwował swą zmysłową naturę i zapragnął wykorzystać ją dla swojego rozwoju. Istnieją one również w kulturze słowiańskiej.

Obrzędy słowiańskie Polski Piastów tak silnie zakorzenione w narodzie przedostały się do importowanej kultury chrześcijańskiej.

Święto słowiańskiego Swaroga, Boga Słońca i Ognia znane na świecie jako święto narodzin boga Mitry (25 grudnia) stało się dniem Bożego Narodzenia, Zielone Świątki stało się świętem Matki Boskiej Zielnej, Noc Kupały nocą Świętego Jana.

Dziś nie historia ma połączyć nas w tych dniach równonocy, ale chęć kultywowania relacji, poszanowanie dla innych, docenienie siebie i własnej seksualności.

Zapraszamy na tantryczną Noc Kupały

Data: 22-24 czerwca 2012

Cena warsztatu: 190zł (dla czlonków Cechu  mających opłacone składki za 2012 r. opłata organizacyjna 40zł, zaś kwota 150zł- pokrywana przez Cech)

 Cena noclegów i wyżywienia: 220-250zł

Miejsce: Sorkwity, Mazury (strona www)

ilość miejsc 50- zgłoś swój udział już dziś, miejsca wolne jeszcze są.

Prowadzenie:  Katarzyna Kędzierska, Jolanta Łysakowska, Tomasz Gluźniewicz i Żaneta Borowczyk

Zachęcamy też firmy szkoleniowe prowadzone przez naszych członków do zgłaszania swoich propozycji warsztatów. Materiał filmowy może być wykorzystany do celów marketingowych.

 

Przemek Kossakowski Przemek Kossakowski

Podczas warsztatów odwiedził nas Przemek Kossakowski- migawki z naszych zajęć ukazały się w jego programie „szósty zmysł- Kossakowski i metody oczyszczające”
>>>>>kossakowski-szosty-zmysl-odcinki,1034/

Program:

 

piątek –
12-14 – zakwaterowanie oraz czas na rozmowy: co u Ciebie słychać?
14 – 15 obiad
15 – 17 powitanie – rytuał OBMYCIA i OCHRONNY (Grzegorz Halkiew)
17 – 19 ćwiczenia wprowadzające, rytuał WODY/BŁOGOSŁAWIEŃSTWA (Katarzyna Kędzierska)
19 – kolacja
20 – 22 budowanie szałasu potów, zabawy z ciałem, omówienie słowiańskiego mitu
o stworzeniu świata oraz rytuału otwarcia Kupały, wybór aktorów i wprowadzenie
piosenek. (Katarzyna Kędzierska)
22 – rytuał wody- SZAŁAS POTÓW (Grzegorz Halkiew)

Sobota
8 – 9 powitanie Słońca – (Żaneta Borowczyk)
9 – 10 śniadanie
10 – 12 przejście do ośrodka „Istnienie”- (Anna Mielnik)
14 – 15 obiad
15:30 – 16:30 koncert gongów (Leszek Angulski)
16:30 – 19 czas wolny – wicie wianków, przebieranki, budowanie ognisk
19 – 20 kolacja
20 – 22 – arteterapia (Fabryka Kreatywności – Jolanta Łysakowska. Tomasz Gluźniewicz)
22:00- rytuał Kupały, przedstawienie o stworzeniu świata, skoki przez ognisko,
chodzenie po ogniu oraz śpiewanie i granie przy ognisku.

Niedziela
8 – 9 rytuał Powitania SŁOŃCA (Żaneta Borowczyk)
9 – 10 śniadanie
10 – 12 rytuał PŁODNOŚCI (Katarzyna Kędzierska)
12 – 13 koncert gongów (Leszek Angulski)
13- 14 rytuał BLISKOŚCI (Grzegorz Halkiew)
14 – 15 obiad
15:00 – zakończenie części oficjalnej>

Pamiętaj, by zabrać ze sobą duży ręcznik kąpielowy (rytuały wody), dobry humor (rytuały ognia), instrumenty typu bębenki, grzechotki, didgeridoo,…. oraz koc, na którym będziesz mógł się wylegiwać

 

Co zrobić, aby zapisać się na warsztaty!?

Proszę wypełnij poniższy formularz wpisując swoje Imię i Nazwisko, adres mailowy, nr telefonu oraz podając datę warsztatu.

 Wpłata zaliczki: 190zł

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
NORDEA BANK POLSKA SA  21 1440 1387 0000 0000 1312 5031
tytuł: TANTRA – Sorkwity

Zapraszam

 

 

Obejrzyj migawki z warsztatów:

Zawodowy kurs Konstelacji Rodzinnych (metoda wg Berta Hellingera)

Konstelacje Rodzinne

 

 

Bert Hellinger, Lucas Derks, Rupert Sheldrake stworzyli podwaliny najnowszych technik pozwalających pozbyć się garbu losu. Chcesz doskonalić swoje umiejętności? Chcesz uzyskać kwalifikacje zawodowe do stosowania terapii systemowej rodzin? Zapraszam na najnowszy zawodowy kurs!

 

 

 

 

Konstelacje rodzinne- energetyczna terapia systemowa rodzin

» 80 godzin lekcyjnych
» teoria i praktyka
» zaświadczenie MEN
» certyfikat ISO 9001:2008

Na zakończenie warsztatu otrzymasz zaświadczenie MEN potwierdzające zdobycie kwalifikacji do zawodowego stosowania technik energetycznej terapii rodzin, zgodnie z programem szkolenia (Konstelacje rodzinne- energetyczna terapia systemowa rodzin, nr rej.zawodu 323090)

Kurs odbywać się będzie w systemie weekendowym (dwa zjazdy sobotnio-niedzielne)

Więcej informacji o miejscu i dacie szklenia na stronie:

http://www.neurolingwistyka.com/konstelacje-terapia-systemowa-rodzin/

 Zaplanuj swoją przyszłość, udokumentuj kwalifikacje.

Czym są Konstelacje Rodzinne

Opowiadamy historie, aby wyjaśnić sobie i innym kim jesteśmy, jak się czujemy i dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej.

Większość naszych świadomych myśli przybiera formę wewnętrznej narracji, w której próbujemy zrozumieć siebie i swoje zachowanie, Opowiadamy historie, aby nadać światu sens. Interpretujemy nasze uczucia, działania i doświadczenia w formie narracji.

Opowiadamy historie innym, po to, aby wpływać na nich i nimi manipulować. Opowiadamy historie dzieciom, aby przygotować je do życia w społeczeństwie. Przekazujemy im kim są nasi bogowie, jakie normy obowiązują w naszym społeczeństwie i kraju oraz jakie są nasze wartości.

Narracja to użyteczny sposób przekazywania informacji  służących przetrwaniu: jak powinno się reagować w pewnych sytuacjach, kogo powinno się chwalić, a kogo oskarżać oraz jaki rodzaj postawy powinno się mieć wobec ludzi.

Z ludźmi, którzy są nam bliscy dzielimy się historiami, a oni z nami.

Historie działają jak społeczny klej, jednocząc ludzi ze sobą we wspólnej tożsamości, która tworzy się, gdy podzielamy myśli i emocje wyzwalane przez wewnętrzną narrację.

Historie. które opowiadamy i którymi się dzielimy oddziałują na naszą fizjologię. Dobra historia jest dobra również dla naszych hormonów. Zmiany poziomu oksytocyny w naszym mózgu skorelowane są ze stopniem empatii.

Historie wyjaśniają dlaczego pewne wzorce ludzkich zachowań prowadzą do cierpienia, a inne do dobrego samopoczucia.  Tłumaczą dlaczego życie układa się dobrze lub źle.

Inteligentny gatunek generuje myśli, informacje, emocje, przekonania i wyobrażenia, które otaczają jego świat niczym mentalna atmosfera, wewnątrz której powstają wzorce, napędzane siłą narrativum, narracyjnym imperatywem, potęgą opowieści.

Dla Platona te wzorce były ideami i koncepcjami, Jung pisał o archetypach: wzorcach, które nadają kształt myślom i zachowaniom,  i umieścił je w zbiorowej nieświadomości, do której wszyscy jesteśmy podłączeni.

 

Wiele historii, które opowiadamy lub które nam opowiedziano dotyczą rodziny, z której pochodzimy. Czasem są to szczęśliwe opowieści o ukochanych rodzicach, silnych więźniach pomiędzy rodzeństwem czy radosnych wakacjach spędzonych razem w dzieciństwie, ale dużo częściej mówimy lub opowiada się nam o nieszczęśliwych historiach – rodzicach, na których nie można było polegać, dziadku alkoholiku czy o kimś, kto popełnił samobójstwo.

Klient, który przychodzi na terapię, zawsze dzieli się jakąś historią, To historia, którą opowiada sam sobie lub którą opowiedziano jemu, aby wytłumaczyć, dlaczego członkowie jego rodziny są tacy, jacy są – moja matka zrobiła to, a mój ojciec tamto, moja matka nie miała dobrych relacji ze swoim ojcem i ja nie mogę mieć z moim, mój dziadek zginął w czasie wojny i mój ojciec wciąż go opłakuje, itd.

Tradycyjną częścią dorastania jest poznanie rodzinnych opowieści, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie i obowiązkowo uznanie ich za własne. Cena przyjścia na świat w danej rodzinie jest przejęcie tych rodzinnych historii.

Opowiadamy albo opowiada się nam te same historie, wciąż i wciąż, niemal tymi samymi słowami. Przyswajamy je lub  są nam wpajanie do takiego stopnia, że stają się nieodłączną częścią naszej osobowości.

Historie rodzinne zamieszkują w nas także dlatego, że rodzina jest polem energetycznym, które łączy przeszłe i przyszłe pokolenia, niczym nieustannie tkany gobelin z osnowami i wątkami. Gdy pożyteczne czyny dokonywane są przez członka rodziny albo wobec niego, zostawiają one swoją siłę w gobelinie na korzyść przyszłych pokoleń. Szkodliwe czy krzywdzące czyny wyrządzane przez członka rodziny lub przeciw niemu, również zostawiają swój ślad – tworzą dziury i osłabiają całą tkaninę.

Nie możemy uciec od pola energetycznego własnych przodków, musimy z wdziękiem nieść przeznaczenie, które przywiodło nas do rodziny, z której się wywodzimy. Pojawiamy się na scenie historii, która rozpoczęła się zanim się urodziliśmy. To nasz los i musimy go nieść. Każdy z nas ma do odegrania rolę w swojej rodzinie. Każdy z nas będzie dodawał coś do tego gobelinu. Jak będziemy tkać w niej swoją część – z pożytkiem dla naszego potomstwa czy na jego niekorzyść?

Tak, jak regularne sploty osnowy i wątku utrzymują gobelin w całości, tak i prawidłowości szacunku oraz miłości rządzą polem rodziny. Jeśli szanujemy naszych przodków, mamy większe szanse na szczęśliwe, spełnione życie i poza osobistymi pragnieniami, służymy własnej rodzinie, potomkom i światu.

 

Ego i dusza

Słowem „ego” określam tę część osobowości, która jest warunkowana którą uznaje się za uwarunkowaną.  Stanowi ona kalejdoskop energii, które podlegają nieustannym przemianom: energii myśli, prądów emocjonalnych, popędów oraz napięć w historii osobistej pojedynczych osób i całych narodów. O energia kierująca się upodobaniem, obejmująca wszystkie podosobowości w wewnętrznym świecie człowieka, które współpracują ze sobą bądź pozostają w konflikcie. Mówiąc o ego, używamy słowa „ja”.

Ego oszukuje sensu swojego istnienia: tego, kim jest, skąd pochodzi, dlaczego jest dzieckiem tych, a nie innych rodziców, jaka jest jego życiowa lekcja, czy też misja. Jego zadaniem jest podróż w głąb duszy.

Ego poszukuje ścieżki swojej duszy, aby móc wyruszyć w tę podróż. Musi odnaleźć drogę do duszy i nawiązać z nią kontakt, aby dowiedzieć się kim jest naprawdę. Na tej drodze może odnaleźć prawdziwe szczęście.

Duszą można nazwać tę część istoty ludzkiej, której nie da się wyrazić słowem; można ją za to odczuć jako stan doskonałej równowagi, absolutnej harmonii, uwolnienia od wszelkich konfliktów i poczucia oddzielenia, pełnej świadomości, integracji wewnętrznej oraz bezwarunkowej miłości, pokoju i prawdy. Czasem nazywamy ją Wyższą Jaźnią albo Jednością. Buddyści opisują ją jako nie-jaźń, to, co nieuwarunkowane, pustkę, naturę Buddy, Oświeconego lub Doskonałego.

Dusza jest również energią. Kiedy ego jest jej podporządkowane, jego energie uspokajają się i poddają naturalnemu przepływowi: mówimy wtedy o właściwym działaniu we właściwym czasie oraz m miejscu. Taka jest energia duszy.

Jak rozpoznać, kiedy ego podporządkowuje się duszy? Doświadczamy  wtedy głębokiej harmonii i spokoju. Oglądamy zachód słońca i czujemy zespolenie z tym widokiem, nie ma podziału na ja i nie-ja, jest tylko jedność. Wykonując jakąkolwiek czynność, stajemy się tym działaniem, jesteśmy jednością. Podejmujemy decyzje bez żadnego, najmniejszych problemów, jakby decyzja podejmowała się sama. Przeżywamy dzień za dniem, chwilę za chwilą, nie czując oddzielenia tylko jedność. W tej jedności nie ma konfliktu, jest za to prawdziwa wiedza. Poznajemy siebie. Poznajemy też innych takimi, jakimi są w istocie. Wyczuwamy ich pola energetyczne, poznajemy ich myśli, odkrywamy prawdziwe intencje: jesteśmy świadkami ich podróży w głąb duszy. Przez cały czas wypełnia nas współczucie. Kiedy nasze ego nawiązuje łączność z duszą, żyjemy w głębokim szacunku dla Ziemi i wszystkich istot.

Leczenie duszy

Ego chce zrozumieć, dlaczego musi wciąż opisywać duszę. Kiedy ego stwierdza, że udało się mu coś pojąć, zyskuje poczucie kontroli, a co za tym idzie – także poczucie bezpieczeństwa. Dusza po prostu jest. Zna i pojmuje ego. Nie musi go kontrolować. Terapia duszy uczy ego poddania się. Ego całkowicie podporządkowuje się duszy, kiedy wyrzeknie się wszelkiej kontroli.

Wymiar ego i wymiar duszy są różnymi stanami energii. Terapia duszy uczy je nam odróżniać, abyśmy częściej przebywali w wymiarze duszy. Terapia tego rodzaju obejmuje wszystkie religie świata, choć żadnej z nich nie wyznaje. Sprawia, że stajemy się naprawdę religijnymi ludźmi.

Terapia duszy rodzi porozumienie między ego a duszą. Dzięki temu możemy osiągnąć harmonię i zająć się wypełnieniem swojego życiowego celu oraz karmy. Jest to niemożliwe dopóki ego nie nauczy się zasad właściwego funkcjonowania, czyli odczuwania i poznawania duszy. Dusza nie potrzebuje terapii. Terapia duszy jest nam potrzebna, żebyśmy nauczyli się żyć w jej wymiarze.

Ochrona i kreatywność duszy

Dusza chroni nas przed bolesnymi i traumatycznymi doświadczeniami. Ukrywa je przed ego do czasu, kiedy będziemy w stanie je zintegrować. To, co jest naszym udziałem, a co dusza ukrywa w głębi nieświadomości, wciąż na nas oddziałuje. Popycha nas do działań często wbrew naszej świadomej woli. Nie pozwala podejmować istotnych decyzji. Przypomina to sytuację, w której samochód przejmuje kontrolę nad kierunkiem jazdy i jest równie niebezpieczne – zagraża naszej pracy, związkom z innymi ludźmi, pragnieniom sukcesu, pomyślności oraz inwencji twórczej. Podróż w głąb duszy ma na celu zintegrowanie tych doświadczeń w świadomości oraz przejęcie za nie odpowiedzialności, bo tylko dzięki temu możemy dokonywać swobodnych wyborów. W miarę, jak zyskujemy coraz większą autonomię, dusza nie musi już nas chronić i może skierować swoją energię na inne sprawy.

Dusza nie tylko chroni nas przed traumatycznymi przeżyciami: przechowuje również wielki skarb. Ma swoja własną wolę. Kieruje procesem naszego rozwoju. Wyznacza cele i stawia przed nami istotne lekcje. Chce, byśmy ozdrowili siebie, poznali swoje przeznaczenie i dążyli drogą jego poznania. Nakazuje nam ciągły rozwój. Sprawia, że czujemy łączność z innymi ludźmi, naturą oraz wszechświatem. Dusza jest wszechwiedząca i boska. Jest naszą przewodniczką, naszą mądrością, nieskończonym potencjałem i bezpośrednim kontaktem z Bogiem – niezależnie od tego, jak go pojmujemy.

Podróż w głąb duszy

W ciągu całej historii ludzkości, we wszystkich społecznościach świata, dgo zawsze poszukiwało duszy, która była dlań niedostępna. Różne kultury w rozmaitych okresach dziejów człowieka wynajdowały własne formy i sposoby podróżowania w głąb duszy, stawiając sobie przy tym różne cele. Niektóre z tych metod przybierały formę religii.

Wszelkie formy i sposoby poszukiwania duszy określa kultura, w jakiej powstają. Jest to istotna kwestia. To, czego tak naprawdę nie da się wyrazić słowami, co nie podlega uwarunkowaniom, nie można ująć w żadną definicję ani podporządkować jednej metodzie badania lub rozwoju. Dlatego właśnie możemy duszę opisywać na tak wiele sposobów i docieramy do niej wieloma różnymi drogami. A jednak wszystkie te ścieżki mają pewne elementy wspólne. Podstawową ich wartością jest etyka. Czasami przedstawia się ją w formie przykazań ( w religii judaistycznej i chrześcijańskiej), czasem jako osiem szlachetnych praw (w buddyzmie) albo pod postacią kodeksu zasad żzycia społecznego ( w konfucjanizmie). Istnieje wiele różnych nazw, ale każda ścieżka duszy uznaje wartość etyki.

Poszukiwanie duszy a energia

Energia człowieka o doskonałym zdrowiu przepływa swobodnie do wszystkich komórek i promieniuje bez przeszkód w oddziałujących na siebie wzajemnie polach energetycznych. Ten doskonały przepływ energii odżywia organizm i steruje wieloma jego procesami: uwzniośla, oświeca i nieustannie inspiruje umysł; promieniuje również na zewnątrz jako miłość, nawiązując bliskie związki z otaczającym światem. Tak szczęśliwy człowiek, który stanowiłby rzadkość, będzie miał dobre samopoczucie przez cały czas.

Poszukiwanie duszy jest dążeniem do tego, aby stać się czystą energią, które przepływa swobodnie i bez przeszkód. Ego poznaje duszę dzięki uświadomieniu sobie przepływu energii. Nie możemy mówić  o rozwoju duchowym i osobistym w oderwaniu od energii. Kiedy rozwój duchowy i osobisty postępuje dobrą drogą, zmienia się nasza energia. Wytwarzamy wówczas wokół siebie inne pole energetyczne. Rozwój duchowy polega na uświadomieniu sobie energii, kształtowaniu jej, ćwiczeniu, uszlachetnianiu oraz oczyszczaniu.

Kiedy się rozwijamy kierujemy swoją energię do wyższych, bardziej czystych i subtelniejszych poziomów. Zaczyna ona promieniować większą miłością, szczodrością, współczuciem i otwartością. Strumień energii staje się coraz silniejszy, poszerza się i obejmuje coraz większe kręgi. Wynosi nas poza sprawy naszego małego „ja”, kwestie codziennego życia, osobistego przetrwania, poza to, co indywidualne i łączy z szerszym strumieniem energii i spraw duszy, jaźni, przeznaczenia, transcendencji oraz świadomości tego, że jesteśmy jednością ze wszystkim, co istnieje.

Energia jest nadrzędnym tematem naszych czasów. Elektronika – mikroskopijne ruchy energii – oddziałuje niemal na wszystkie aspekty życia. Coraz większe uznanie zyskuje sobie skuteczność różnych technik medycyny energetycznej, takich jak akupunktura, shiatsu, homeopatia i osteopatia. Trwają badania nad nowymi metodami medycyny energetycznej, takich jak terapia elektrokryształów, medycyna wibracyjna oraz elektrouzdrawianie. Również psychoterapia energetyczna, choć nie opisano jej dotąd oficjalnie pod tą nazwą, funkcjonuje już w kilku formach takich jak: praca z oddechem, dialog z podziałem na głosy oraz terapia poprzednich wcieleń. Inny przekład stanowi rebirthing, czy też świadome oddychanie, ;podobnie jak wszelkie metody oparte na pracy z oddechem – oddech jest życiem, życie zaś jest energią. Wiele technik leczenia zaliczanych dziś do kategorii somatyki jest również formą psychoterapii energetycznej. Także analiza jungowska może stać się metodą psychoterapii energetycznej, jeśli posługuje się nią terapeuta zdolny nam pomóc w nawiązaniu kontaktu i rozpoznaniu energii swoich kompleksów i archetypów. Kolejnymi formami psychoterapii energetycznej są bioenergetyka, osteopatia, chińskie sztyki walki i wiele innych.

Jesteśmy istotami energetycznymi. Człowiek jest energią: energią pozostających w nieustannym ruchu i ulegających ciągłym przemianom cząsteczek atomowych i podatomowych, które tworzą ciało; energią narządów oraz ich funkcji; energią ruchu i aktywności, energią zachowań, myśli, postaw oraz intencji, energią wszelkich zachodzących w nas procesów, Wszystkie te elementy tworzą wspólne pole energetyczne wokół każdego z nas. Przekazujemy swoją energię innym i odbieramy to, co oni nam wysyłają. Jesteśmy nadajnikami i odbiornikami energii.

Energia nie może oszukać ani zmylić. Promieniujemy nią na zewnątrz, informując o tym, co czujemy i myślimy. Nasze pole energetyczne mówi innym, kim naprawdę jesteśmy. Wysyła wiadomość o tym, co się z nami dzieje: jaki jest stan naszego zdrowia fizycznego i psychicznego, czy sprawnie funkcjonujemy, jaki jest nasz potencjał seksualny, intelektualny, na jakim jesteśmy poziomie rozwoju osobistego i duchowego itd. Niektórzy ludzie potrafią wyraźnie i świadomie odczytywać te informacje z pola energetycznego. Inni reagują na nie instynktownie, jak zwierzęta. Niezależnie od tego, jak reagują inni, czy i w jakim stopniu robią to świadomie, nasze pole energetyczne wpływa na relacje z innymi ludźmi i ze światem fizycznym.

Środowisko, w którym żyjemy, również jest energią. Wszystko, co istnieje na naszej planecie i poza nią, jest energią: energia cząsteczek atomów i podatomów, które podlegają nieustannym ruchom i przemianom. Jesteśmy istotami energetycznymi, stanowimy nierozdzielną  część środowiska energetycznego, w którym żyjemy.

 

Energetyczna zasada bumeranga

Energia, którą posyłamy światu, działa niczym bumerang, zawsze do nas wraca, Wytwarzany i wysyłamy energię, a ona tworzy jakość naszego życia.

Inni ludzie reagują zgodnie z tym, co nakazuje im nasza energia, my reagujemy tak samo na nich. Kiedy mamy energetyczny „dołek” i spada poziom naszej uważności, tracimy kontrolę nad swoim stanem emocjonalnym oraz fizycznym. Stajemy się kłótliwi i niezręczni.  Przeszkadzamy śnam w rękach, często też wyrządzamy szkody naszemu zdrowiu. Kiedy mamy dobre dni, jest zupełnie inaczej. W złych chwilach jednak nasi rodzice, dzieci, szefowie, pracownicy i koledzy oraz wszyscy inni, których spotykamy na drodze, reagują w taki sam niefortunny sposób – zwracają taką samą energię, jaką wysłaliśmy. Są wobec nas niecierpliwi, gruboskórni, nieuprzejmi, agresywni, aroganccy i nieuważni. Nie udaje się nam wówczas zrealizować wyznaczonych celów. Kiedy mamy dobre dni jest zupełnie inaczej. Swobodnie poruszamy się w świecie materii, a ludzie których spotykamy, wspierają realizację naszych potrzeb i pragnień. Są wrażliwi, chętni do współpracy i potrafią nas docenić.

Powraca do nas także energia, którą wysyłamy naszej planecie. Nadużycia, których dopuszczamy się wobec środowiska, dotyczą również nas samych oraz wszystkich innych istot. Kiedy nadużywany naszej planety przez nadmierne zaludnienie, zanieczyszczenie środowiska, naszą chciwość, bezmyślną eksploatację, walkę o władzę między narodami, pojedynczymi ludźmi czy organizacjami religijnymi, które utraciły kontakt ze źródłem swojej inspiracji , cierpimy na tym wszyscy pod względem fizycznym oraz mentalnym.

Mlecz

Żółciutkie mlecze nie tylko są piękne, one też kurują.

Mniszek pospolity, popularnie nazywany mleczem, nie jest taki zwyczajny. Zalicza się go do chwastów albo klasyfikuje jako pokarm dla świnek morskich. W rzeczywistości jest lekiem, tyle że z łąki. Nie wierzysz? Uwierz, bo mniszek zawiera duże ilości witamin: A, B, C i D, sole mineralne: potas, magnez i siarkę. To jeszcze nie wszystko! Działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, a do tego jest smaczny.

Sałatka dla zmęczonych
Zerwij tyle młodych listków mniszka, ile zjesz. Mocz je w słonej wodzie 30 minut, wtedy stracą goryczkę. Wypłucz i porwij, przypraw solą, pieprzem, możesz dodać cebulę lub czosnek, polej oliwą, pokrop sokiem z cytryny i gotowe. Do sałatki możesz dodać jajko na twardo, twaróg i szczypiorek.

Soki na wzmocnienie
* 250 g liści umyj i osusz. Dokładnie posiekaj, dodaj 100 ml wody i wypij od razu.
* 200 g świeżego korzenia mniszka, obierz i wrzuć do sokowirówki. Pij dwa razy dziennie po kieliszku.
* 10 kwiatów opłucz i włóż na garnka. Zalej szklanką zimnej, przegotowanej wody i odstaw na 3 godziny. Gotuj na małym ogniu przez 20 minut. Przestudź i wypij.

Syrop oczyszczający z toksyn
Zerwij około 200 kwiatów, wypłucz i przełóż do miseczki. Szklankę wody zagotuj i dodaj pół szklanki cukru. Wystudzonym płynem zalej kwiaty i odstaw na dobę. Odcedź. Do syropu wciśnij sok z cytryny, wymieszaj i przelej do butelki, wstaw do lodówki. Pij po 3 łyżki godzinę po posiłku.

Wino na poprawienie nastroju
Zbierz około 100 kwiatów mniszka, umyj je i utłucz. Włóż do garnka, wlej cztery litry wody, dodaj skórkę z cytryny i pomarańczy, gotuj 20 minut. Odcedź i ciepły odwar przelej do dużego naczynia. Odlej 200 ml płynu i rozrób w nim 5 g drożdży. Do płynu w większym naczyniu dodaj 1,5 kilograma cukru, odstaw do wystygnięcia. Gdy wszystko będzie chłodne, wlej drożdże, wymieszaj i przelej do butelek, zakręć. Postaw w chłodnym miejscu. Po około 3 dniach wino jest gotowe. Do wina możesz dodać 3–4 łyżki miodu, wtedy będzie bardziej aromatyczne.

Kilka rad przed zbiorami…
* Starannie wybierz łąkę (nie powinna być nawożona), omijaj też przydrożne trawniki.
* Zbieraj, zanim zakwitną i puszczą sok – sprawdzaj to, łamiąc łodygi.
* Dokładnie myj listki i kwiaty – tak pozbędziesz się niechcianych lokatorów.

Uwaga! Osoby z wrzodami, niedrożnością jelit lub dróg żółciowych, a nawet z tzw. wrażliwym żołądkiem, powinny z mniszka zrezygnować, bo roślina mocno pobudza produkcję kwasów trawiennych. Mlecz może również wywołać alergię skórną.

Umowa ubezpieczenia

Ubezpieczenie dedykowane w TU Allianz.

 

SU-nowa od 2015r. wynosi 200 tys, na wszystkie i jedno zdarzenie, a więc jest wyższa o 50 tys. w stosunku do ubiegłego roku

– składka 230 zł roczna, (w ubiegłym roku była 200 zł),

260 zł roczna dla osób zatrudniających personel pomocniczy typu sekretarka, itd.

Umowa zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Rodziny Hiszpańskich reprezentowanym przez: Halinę Kamać

Opis zawodów

 Hipnoterapeuta– hipnoza energetyczna, relaksacje i medytacje (nr.rej.zawodu 323090*)- terapia polegająca na przeprowadzaniu wizualizacji i medytacji oraz indukowaniu stanów wyciszenia wewnętrznego;

 • Akupunkturzysta – (nr rej.zawodu 323001*)- Sferą działania akupunkturzysty są punkty akupunktury, tj. punkty biologicznie aktywne rozmieszczone na powłokach całego ciała. Akupunkturzysta wkłuwa igły w ściśle określone punkty w ciele pacjenta i pozostawia je na 20–40 minut. W celu zwiększenia efektu terapeutycznego stosuje również zabiegi takie, jak: elektroakupunktura, moxa, bańki.
 • Bioenergoterapeuta–  (nr.rej.zawodu 323002*)- praca z bioenergiami, aurą i polami energoinformacyjnymi, uzdrawianie duchowe;
 • Biomasażysta (nr rej.zawodu 323003*)- pomoc polegająca na wykonywaniu masaży połączonych z oddziaływaniem bioenergoterapeutycznym jak np. refleksjoterapia, chiropraktyka, polarity, shiatsu, masaż polinezyjski, chirurgia fantomowa, techniki Bowena;
 • Naturopata (nr rej.zawodu 323009*- leczenie polegające na stosowaniu naturalnych metod, na przykład diety, akupunktury, akupresury, hydroterapii, fizykoterapii, hipnoterapii i innych metod naturalnych. W naturopatii wykorzystywane są również niektóre praktyki, które zdobyły uznanie również w klasycznej medycynie. Przykładem może być stosowanie diatermii (rodzaj elektroterapii) w przypadku bólu pleców, magnetoterapii, światłoterapii itp)
  • Akupunkturzysta
  • Hipnoterapeuta
  • Terapeuta metod manualnych
 • Coach (235920)- *)- pomoc polegająca na wskazaniu choremu jego własnych zasobów, które mogą pomóc mu w przezwyciężeniu trudów sytuacji;
 • Radiesteta (nr rej.zawodu 516901  )- wykrywanie cieków wodnych oraz zakłóceń geopatycznych przy pomocy urządzeń radiestezyjnych.

 

Uprawnienia do wykonywania powyżej wymienionych zawodów otrzymuje się w wyniku ukończenia:

 • szkoły wyższej
 • szkoły zawodowej
 • kursu z zakresu kształcenia ustawicznego dorosłych

Uprawnienia poświadczone są zaświadczeniem wg wzoru MEN lub innym prawnym dokumentem.

………………………………………………………………..

*- Dziennik Ustaw z 17 maja 2010 Nr 82 poz. 537

 

 

 

 

 

Co się rozpyla na świecie? – Wilhelm Reich i orgon

W ostatnim czasie zetknąłem się z zjawiskiem chemtrials, oraz ideą chembusterów i dział orgonowych. Temat mnie zainteresował i postanowiłem przeprowadzić własne badania- w wszystko związane jest z działalnością Wilhelma Reicha i jego idei orgonu.`

Wilhelm Reich i orgon

Orgon – hipotetyczna forma „podstawowej energii kosmicznej”, której odkrycie postulował Wilhelm Reich w latach trzydziestych XX wieku. Analogiczną koncepcję pramaterii/praenergii postulował w latach 20. XX wieku Franciszek Rychnowski.
Wilhelm Reich w książce Die Bione z 1938 użył pojęcia orgonu oraz tzw. bionów. Użył również innych koncepcji analogicznych do Rychnowskiego, takich jak: metoda obserwacji bionów, koncepcja elektromechanicznej transmisji sygnałów nerwowych w organizmach oraz koncepcja gromadzenia ładunku w organizmach.
Reich uważał, że koncepcja libido, opracowana przez Freuda, ma rzeczywiste podstawy biologiczne – wiązać się miało z przepływem przez organizm cząstek orgonu i mikroskopijnych bionów. Twierdził również, że wiele chorób powoduje deficyt lub utrudniony przepływ przez organizm tych mitycznych cząstek. Aby temu zapobiec, Reich wymyślił „akumulator orgonowy” – maszynę, która miała stymulować przepływ orgonu i przyczyniać się do poprawy ogólnego stanu zdrowia i zwiększenia potencji. Przez kilka kolejnych lat Reich mocno rozwinął te koncepcje wraz z kontrowersyjnymi wówczas badaniami nad orgazmem.
Kontrowersje wokół badań i osoby Wilhelma Reicha, oraz sytuacja polityczna na świecie zmuszały go wielokrotnie do emigracji. Jego współpracownicy twierdzili, iż było to wynikiem nieprzychylnego nastawienia rządzących do głoszonej przez niego koncepcji orgonu.
W latach 50. został skazany za nielegalną produkcję i sprzedaż „maszyn orgonowych” („orgone devices”). W wyniku prześladowań  zmarł w więzieniu zatruty lub jak ogłoszono oficjalnie, na serce.
Spadkobiercy idei orgonu nadal propagują praktyki akumulowania i zarządzania orgonem. Doświadczenia te i techniki są jednak poza wszelkim oficjalnym zainteresowaniem nauki i znajdują zainteresowanie w środowisku ludzi o światopoglądzie duchowym.

Biografia

Urodzony w ukraińskiej części Austrii Reich zaczął interesować się biologią jeszcze w gospodarstwie ojca, gdzie mieszkał do wybuchu I wojny światowej, kiedy to na trzy lata został wcielony w szeregi armii austriackiej. Formalną edukację rozpoczął od studiowania prawa, potem przerzucił się na medycynę ze specjalizacją w zakresie psychoanalizy. Został bliskim współpracownikiem Zygmunta Freuda w Wiedniu. W latach dwudziestych uważano go nawet za kandydata na spadkobiercę mistrza. W tym czasie zaczął też aktywnie zajmować się polityką i wówczas oddalił się od tradycyjnych freudowskich metod psychoanalizy. Demonstrując niezależność myślenia, której hołdował przez całe życie, zaczął rozwijać własne systemy terapeutyczne.

Na początku lat trzydziestych pracował w Berlinie. Będąc przeciwnikiem faszyzmu wstąpił do Niemieckiej Partii Komunistycznej i stał się członkiem komórki skupiającej odważnych pisarzy i artystów. Spotykali się potajemnie, gdy po ulicach maszerowali nazistowscy szturmowcy. W miarę upływu lat naziści uzyskiwali w Niemczech coraz większą władzę i Reichowi groziło rosnące ze strony hitlerowców niebezpieczeństwo. Miał żydowskie pochodzenie, był psychiatrą i na dokładkę komunistą, a więc skupiał w sobie trzy cechy, których nienawidził Hitler.

Równolegle prowadził studia nad faszyzmem i doszedł do konkluzji, że pogorszenie sytuacji społecznej wcale nie skłania ludzi ku lewicowej orientacji politycznej. To raczej obawa przed wolnością popycha ich ku osobom sprawującym władzę, które obiecują im lepsze życie. W roku 1933, a więc w roku dojścia Hitlera do władzy w Niemczech, Reich miał odwagę opublikować Psychologię mas a faszyzm (The Mass Psychology of Fascism). W lutym tego roku studencka organizacja zaprosiła go do Kopenhagi, gdzie wygłosił wykład na temat „Reforma seksualna a kryzys społeczny”. Po jego powrocie do Berlina 28 lutego doszło do podpalenia, w wyniku którego następnego dnia rano aresztowano ponad tysiąc lewicowych intelektualistów. Przyjaciele Reicha przeszli do podziemia, zostali aresztowani bądź zastrzeleni. Przebrany za wyjeżdżającego na narty turystę Reich uciekł do Austrii. Tamtejsze środowisko psychoanalityków odnosiło się z wrogością do jego poglądów, toteż po dwóch miesiącach wyemigrował do Danii. Pod koniec tego samego roku został wykluczony z duńskiej partii komunistycznej, do której nigdy nie wstąpił. Pierwszym powodem tego wykluczenia był artykuł na temat edukacji seksualnej, który zrobił prawdziwą furorę. Po wtóre, wdał się w spór z władzami partii, która mając z założenia pomagać imigrantom, odwróciła się od pewnego młodego człowieka, ponieważ nie posiadał niezbędnych dokumentów, co ostatecznie pchnęło go do samobójstwa. Reich zdecydowanie zaprotestował przeciwko tak nieludzkiemu postępowaniu. Po trzecie, założył wydawnictwo bez zgody partii. Czwartym wymierzonym w niego zarzutem było uznanie jego książki Psychologia mas a faszyzm za kontrrewolucyjną.

Pomimo tych doświadczeń Reich zachował intelektualną uczciwość do końca życia, nie bacząc na konsekwencje. Wizja seksualnej rewolucji zakładająca coraz wyższą dojrzałość ludzi w znacznej mierze została bez jego winy zatracona w tym, co rzeczywiście dokonało się w społeczeństwie. Reich był przeciwny pornografii z uwagi na jej perwersyjne, infantylne i destrukcyjne elementy. Biograf David Boadella twierdzi, że Reich pragnął usunąć bariery, aby doprowadzić do „ponownego wyłonienia naprawdę spersonalizowanej seksualności zdolnej pogłębić i wzbogacić ludzkie życie w takim stopniu, że Ťwycieczkiť do stanu podwyższonej świadomości za pomocą narkotyków stałyby się… bezsensowne”. Badając związek seksualności z niepokojem, psychoanalityk Reich rozwinął teorię traktującą orgazm w kategoriach wzrostu powierzchniowego napięcia elektrycznego. Ten kierunek badań doprowadził go do obserwacji ruchów plazmy u zwierząt jednokomórkowych. Stwierdził, że u nich również występował rytm sięgania na zewnątrz do świata i cofania się do własnego wnętrza.

W grudniu 1933 minister sprawiedliwości Danii odmówił mu przedłużenia zgody na pobyt, co było wynikiem oskarżeń wysuwanych pod jego adresem przez psychiatrów nie zgadzających się z tezami jego nieszablonowych prac. Uczony przeniósł się wówczas do leżącego po drugiej stronie szerokiej na trzy mile cieśniny szwedzkiego Malmo i wielu duńskich studentów zaczęło pływać do niego na wykłady łodziami. Dwóch kopenhaskich psychiatrów nawiązało jednak kontakt ze swoimi szwedzkimi kolegami i od tego momentu zarówno Reicha, jak i jego studentów śledziły policje obu krajów. Szwedzcy policjanci przetrząsnęli jego dom w Malmo mimo braku nakazu rewizji. Chociaż nie wysunięto przeciw niemu i jego studentom żadnych zarzutów, także w Szwecji nie uzyskał zgody na przedłużenie pobytu. Za radą jednego z przyjaciół wrócił wówczas nielegalnie do Danii.

W tym czasie jego nieszablonowe poglądy podzielała część psychoanalityków, jednak brakowało im odwagi, aby się do tego otwarcie przyznać. W roku 1934 XIII Międzynarodowy Kongres Psychoanalizy wykluczył Reicha, człowieka nazwanego przez Zygmunta Freuda „twórcą współczesnej techniki psychoanalizy”, ze swojego grona.
W połowie i pod koniec lat trzydziestych przebywał jako uchodźca w Norwegii, dokąd zaprosił go znajomy profesor z Oslo. Jako psychoanalityk Reich kontynuował tam prace nad rozwojem nowych technik wyzwalania zablokowanych emocji. Zmiany potencjału człowieka i dzisiejsze terapie oparte na ćwiczeniach fizycznych wywodzą się właśnie z jego prac.

Przebywając w Norwegii Reich odkrył „biony” – mikroskopijne cząsteczki – będące według niego formą przejściową między materią nieożywioną i żywymi organizmami. Społeczność naukowa odrzuciła jego raporty o spontanicznym generowaniu życia, podobnie jak pogląd, że dopóki uczeni badać będą martwą tkankę, dopóty będą pojmować żywe organizmy jedynie w ograniczonym stopniu.

Do odkrycia doszło dzięki temu, że przyjaciel umożliwił mu korzystanie z laboratorium Instytutu Psychologii Uniwersytetu w Oslo. Z pomocą pracującego tam asystenta przystąpił do pomiarów elektrycznego potencjału skóry. Chciał uzyskać potwierdzenie swoich pomysłów w zakresie bioelektryczności. Znowu okazał się pionierem.
Za pieniądze uzyskane z wykładów Reich zbudował nowy przyrząd wyposażony w elektrody i próżniowe rurki, który połączył z oscylografem. Ogólnie rzecz biorąc, uzyskał potwierdzenie swojej teorii powstawania ładunków w wyniku napięcia. Wykazał również, że organizm działa jak system elektrolityczny posiadający ciągłe pole bioelektryczne wywołane pobudzeniem między ośrodkami nerwowymi wewnątrz ciała i powierzchnią skóry. Ważny był również holistyczny aspekt tych prac, ponieważ po raz pierwszy naukowiec wykazał, że organizm stanowi jedną całość, w której zaburzenia w jakiejś części odziałują na całą resztę. Te bioelektryczne eksperymenty dowiodły istnienia jednej energii biopsychologicznej. W swoich wczesnych pracach Reich wykazał, że energia ta jest w ciele początkowo gromadzona, a następnie wyzwalana. Teraz pomiary udowodniły, że doznanie przyjemności powoduje wzrost dającego się zmierzyć ładunku bioelektrycznego, natomiast doznania nieprzyjemne pociągają za sobą jego spadek.

Ten niezwykle płodny uczony pragnął zgłębić jeszcze jedną gałąź wiedzy. Chciał zbadać procesy rozszerzania i kurczenia oraz towarzyszące im zmiany ładunków bioelektrycznych u pierwotniaków – prymitywnych form życia. Czy prądy sił biologicznych działają w ten sam sposób u wszystkich żywych stworzeń?

 

Doświadczenia naukowe

Przyjaciele pomogli Reichowi zakupić sprzęt do mikrofotografii, sterylizacji i wykrywania ładunków elektrycznych, a także zatrudnili do pomocy asystentów. W roku 1936 fotografowanie pierwotniaków w pewnych odstępach czasu było pomysłem zupełnie nowatorskim, co Reichowi wcale nie przeszkadzało. Jego krytycy nie mogli pojąć, do czego potrzebował mikroskopów o wielkim powiększeniu, skoro istniała górna granica, powyżej której obserwowany obiekt stawał się zupełnie zamazany. Reichowi zależało tymczasem na śledzeniu ruchu wewnątrz pierwotniaków, a nie na wychwytywaniu drobnych szczegółów ich budowy.

Ciąg przypadkowych bądź też zamierzonych zmian w procedurach badawczych doprowadził do zdumiewającego odkrycia ruchomych, przypominających żywe organizmy form zdolnych do wzrostu w kulturach i rozwijających się z różnych nieożywionych materiałów umieszczonych w roztworach powodujących rozrost mikroskopijnych cząsteczek. Sztucznie stworzone drobne, niebieskozielone pęcherzyki (torebki), ochrzczone przez Reicha „bionami”, rosły w wysterylizowanych preparatach takich materiałów jak węgiel lub piasek. Przy znacznym powiększeniu widać było, że pęcherzyki te obracały się, pulsowały, wirowały i kurczyły. Kontrolowane doświadczenia potwierdziły, że biony nie mogły powstać w wyniku infekcji z powietrza.

Obserwując kultury bionów pod mikroskopem, dostrzegł emanowane przez nie promieniowanie, które nie miało charakteru nuklearnego i które znalazł później również w atmosferze. Był to typ promieniowania nieznany w fizyce i zdawał się odpowiadać hinduskiej koncepcji prany lub chińskiej chi. Reich nazwał je orgonem – energią organizmu. Jest to promieniowanie biologiczne a nie elektromagnetyczne. Pewien radiolog z Oslo potwierdził, że w kulturze bionów nie występowało standardowe promieniowanie nuklearne. W ciemnościach kultury te świeciły przyćmionym, szarobłękitnym światłem.

Reich oglądał również w powiększeniu tkankę nowotworową i pokazał wiodącemu badaczowi w tej dziedzinie poruszające się komórki rakowe. Badacz zabrał próbkę tkanki do swojego laboratorium i potraktował ją według standardowej procedury, zabijając komórki w procesie suszenia i barwienia. Potem najspokojniej na świecie napisał, że „kontrolnie powtórzył” eksperyment Reicha i ustalił, że jego biony to „jedynie gronkowce”. Rzecz w tym, że nie powtórzył procedur stosowanych przez Reicha.

Reich przystąpił tymczasem do badań nad patologią raka, zaś grupa wpływowych Norwegów rozpoczęła kampanię prasową wymierzoną przeciwko jego wszystkim pracom. Po raz kolejny wpływowi psychiatrzy zaczęli naciskać na swój rząd, domagając się wydalenia Reicha z Norwegii – tym razem poprzez zmianę przepisów licencyjnych. Obecna nagonka nie miała nic wspólnego z jego wcześniejszymi skłonnościami do komunizmu. Reich dostrzegł jego prawdziwe oblicze i stał się zdeklarowanym antykomunistą.
W samym środku intensywnych badań nad bionami musiał pospiesznie spakować całe laboratorium i na pokładzie ostatniego statku, który opuścił Norwegię przed wybuchem II wojny światowej, udał się na kolejną emigrację.
Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych zamieszkał razem z trzecią żoną na Long Island w Nowym Jorku. Piwnica jego domu została przekształcona w salę eksperymentalną, jadalnia w laboratorium, a pokój służącej na biuro oraz pracownię przygotowującą kultury laboratoryjne. Do zajęć z psychoterapii służyła dodatkowa sypialnia. Do roku 1941 Reich zarabiał na życie wykładami w New School for Social Research jako profesor psychologii medycznej.

W ciągu tych lat jego zainteresowania skoncentrowały się na raku oraz właściwościach promieniowania bionów. Chcąc się upewnić, że widzą je także inni, kazał asystentom stać w ciemnościach i wybierać probówki wydzielające błękitnawą poświatę właściwą promieniującym kulturom bionów. Dzięki incydentowi z gumową rękawicą przypadkowo odkrył, że substancje organiczne wchłaniają to promieniowanie.
Jego kolejny eksperyment polegał na zaprojektowaniu metalowego pojemnika zapobiegającego rozpraszaniu promieniowania kultur. Eksperymentalne pudełka okładał od zewnątrz materiałami organicznymi – bawełną lub drewnem. W eksperymencie używano kontrolnie identycznego metalowego pojemnika bez kultury bionów w środku. Ku swemu zaskoczeniu odkrył, że kontrolna (pusta) skrzynka świeciła tak samo jak pojemniki zawierające promieniujące kultury. Oznaczało to, że przyciągała identyczne promieniowanie wprost z powietrza. Następnym krokiem było odkrycie, że w pojemnikach tych koncentrowało się ciepło, któremu towarzyszyło mrowienie podobne do tego, jakie wywoływała kultura bionów umieszczona na skórze… Jeszcze później ustalił, że metal przyciągał to niezwykłe promieniowanie, a następnie je odbijał, natomiast materiały organiczne pochłaniały je. Wtedy zaprojektował akumulator ze szklanym wizjerem, za którym można było umieścić termometr. Identyczny termometr, zamocowany na takiej samej wysokości na zewnątrz skrzynki, wskazywał temperaturę pomieszczenia. Reich stwierdził, że temperatura w akumulatorze była zawsze o około pół stopnia Celsjusza wyższa niż temperatura otaczającego go powietrza. Oznaczało to, że życiowa siła, którą najpierw znalazł w bionach, mogła być gromadzona wprost z atmosfery w akumulatorze orgonowym. W najprostszej, jednowarstwowej wersji jest to drewniana skrzynka obłożona blachą. Taki akumulator działa jak jednokierunkowa sieć wychwytująca orgon podobnie jak szklarnia, gdzie promieniowanie bez przeszkód wnika do wnętrza, po czym większa jego część ulega odbiciu do wewnątrz, niż przedostaje się na zewnątrz, powodując wzrost jego koncentracji. Reich i jego współpracownicy przekonali się, że siedząc wewnątrz takiej skrzyni, wchłaniali większą ilość siły życiowej, niż pozostając na zewnątrz, dzięki czemu stan ich zdrowia ulegał poprawie.

Jedno z doświadczeń wykazało, że w akumulatorze elektroskop rozładowuje się wolniej niż poza nim. Zjawiska tego nie da się wytłumaczyć przy pomocy aktualnej teorii dotyczącej elektryczności atmosferycznej. Inny eksperyment potwierdził, że temperatura ciała ludzi przebywających w akumulatorze ulegała wyraźnemu podwyższeniu.
Badania kontrolne wykluczyły wszelkie standardowe wyjaśnienia tego faktu. Reich twierdził, że jeśli jakiś uczony chce pójść w jego ślady, musi odrzucić cały intelektualny bagaż związany z drugim prawem termodynamiki. W przeciwnym razie, „nie zrozumie tej różnicy temperatur i będzie usiłował tłumaczyć ją wyłącznie poprzez konwekcje cieplną… Nie zdoła uchwycić jej aspektu orgonicznego, atmosferycznego”. Zwolennicy hipotezy pustej przestrzeni także nie zrozumieją jego zdaniem, że próżnia może świecić i że efekt ten może się zmieniać wraz ze zmianami pogody.
W akumulatorze orgonowym, wyjaśnił Reich, ciepło nie wytwarza się z niczego. To jedynie przepływający przez wewnętrzne ścianki akumulatora orgon, który jest w nim zatrzymywany i manifestuje się w postaci ciepła.
Reich kontynuował swoje doświadczenia z bionami. W jednym z nich promieniowanie bionów wywołało zamglenia na kliszy rentgenowskiej.

 

Akumulator orgonu

W ciągu następnych lat pacjenci Reicha donosili, że akumulator orgonowy okazał się pomocny w leczeniu wielu chorób, między innymi artretyzmu, a zwłaszcza raka. Reich nigdy nie twierdził, że jest to lekarstwo na raka, jednak powszechnie się utarło, że coś takiego rozgłaszał.
Przeniósł się z Nowego Jorku do Rangeley, małego miasteczka w rolniczym regionie Maine, gdzie założył instytut zwany Orgononem. W latach czterdziestych prowadził badania nad orgonem. Równolegle utrzymywał praktykę i wydawał własne czasopismo The International Journal of Sex Economy and Orgone Research.

Doniósł również o wynalezieniu silnika. Utrzymywał, że w akumulatorze orgonowym gromadzi się dość energii, aby zapewnić napęd silnikowi elektrycznemu wielkości pomarańczy. Plany tego silnika nigdy nie zostały opublikowane, ponieważ ludzkość nie była jeszcze jego zdaniem na to gotowa. Podobnie jak wszystko, co wiązało się z orgonem, działanie orgonowego silnika zmieniało się wraz z pogodą. W muzeum Wilhelma Reicha znajduje się film ukazujący jego działanie.

Dzieje Orgononu przybrały niepokojący obrót, kiedy w roku 1954 Reich podjął próbę umieszczenia w akumulatorze niewielkiej ilości materiału radioaktywnego – radu. Jego hipoteza zakładała, że potężny orgon usunie wszystkie niekorzystne efekty promieniowania jądrowego. Niestety, był w błędzie. Jakaś nieznana siła, potężniejsza niż sam materiał radioaktywny, rozszalała się ze straszliwą mocą.

Reakcja obszaru naładowanego orgonem z materiałem roszczepialnym wywołała lokalną katastrofę. Eksperyment z „oranurem” doprowadził do skażenia laboratorium, spowodował śmierć doświadczalnych myszy i pogorszenie stanu zdrowia wszystkich obecnych w nim osób (sam Reich kilkakrotnie zemdlał). Jeden z pracowników po włożeniu głowy do akumulatora był bliski śmierci. Kamienie w obudowie kominka w tajemniczy sposób pokruszyły się, a oddalone o kilkaset metrów od domu granitowe głazy wyraźnie poczerniały.
Przez wiele dni nad okolicą wisiały ciężkie, ciemne chmury. Wydawały się być związane z efektem antyżyciowym, gdyż zdrowie wielu ludzi uległo pogorszeniu. Przez kilka tygodni poziom promieniowania mierzony za pomocą licznika Geigera w promieniu 3000 mil od Orgononu był znacznie podwyższony. Reich dokładał wszelkich starań, aby zdezaktywować budynek wraz z przyległym terenem, musiało jednak upłynąć sporo czasu, zanim wszystko wróciło do normy.

 

Zaklinacz chmur

Katastrofa pociągnęła za sobą pewien efekt uboczny. W trakcie prób rozproszenia zalegających nad miastem przygnębiających chmur Reich wynalazł urządzenie, któremu nadał później nazwę „zaklinacza chmur”. Jego budowa jest niezwykle prosta – jest to wiązka pustych w środku metalowych rur jednym końcem wymierzonych skośnie w niebo a drugim zanurzona w płynącej wodzie, ponieważ woda przyciąga siły życiowe. Wiązka rur ma wyciągać z nieba orgon.
Dlaczego Reich chciał to zrobić? Zarówno on, jak i jego współpracownicy odpowiadali, że radioaktywny opad, a także inne zanieczyszczenia przekształciły żywy, naturalny orgon w nieruchomą martwą formę, której nadali nazwę DOR (Deadly Orgone Radiation – Śmiertelne Promieniowanie Orgonowe). Według Reicha DOR jest czynnikiem wywołującym suszę poprzez powstrzymywanie deszczu i formowania się chmur. Jedna z teorii głosi, że wyciągając DOR z powietrza za pomocą zaklinacza chmur i odblokowując tym samym przepływ zdrowego orgonu, pomaga się atmosferze powrócić do naturalnych cyklów, a więc i opadów.
Przez kilka lat badał, jak przy użyciu chmur zmieniać pogodę i na koniec oświadczył, że wie, w jaki sposób podnieść poziom energetyczny otaczającej atmosfery, zamiast go obniżać. Kiedy zabrał swój sprzęt do Arizony, doszło tam do naprawdę dziwnych zdarzeń, podobno ze spotkaniem z UFO włącznie. Dziennik podróży z roku 1954 zawiera zapisy ujawniające jego niezwykłe zdolności wyczuwania naturalnego krajobrazu oraz jego nastroju, zbliżone do wrażliwości aborygenów.

Reich uważał wytwarzanie chmur za działalność pozytywną. W styczniu 1955 roku wywołał deszcz na południowym zachodzie. Któregoś ranka w Tucson opady były tak intensywne, że na miejscowym lotnisku nie mogły lądować samoloty. Natomiast w poprzednich tygodniach pustynia okryła się preriową trawą, czego nawet najstarsi ludzie nie pamiętali. Eksperymenty te nie zostały dobrze udokumentowane, być może dlatego, że właśnie zaczynały się jego kłopoty z agentami rządowymi.

W międzyczasie Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) zaczął gromadzić materiały przeciwko stosowaniu akumulatora orgonowego w lecznictwie. FDA i lekarze nie wierzyli, że to urządzenie w ogóle działa, z góry uznając je za oszustwo. W roku 1954 FDA nakazało wycofać z obiegu wszystkie książki Reicha w twardej oprawie, a publikacje w oprawie miękkiej, w tym wszystkie czasopisma, spalić. Ponadto nakazano mu zaprzestanie wytwarzania i dystrybucji akumulatorów orgonowych. Za naruszenie zakazu publikacji Reich został skazany na dwa lata więzienia. Zmarł w więzieniu w roku 1957 na krótko przed zwolnieniem warunkowym.

 Przeciwnicy

Wiele lat później główny nurt nauki nadal nie zaakceptował bionów Reicha jako jednego z najważniejszych odkryć związanych z atmosferą. Akumulator orgonowy spoczywa w Muzeum Oszustów w Saint Louis i tylko nieliczne grupki entuzjastów rozrzucone po różnych krajach kontynuują jego prace. Paru europejskich lekarzy otwarcie korzysta z akumulatorów orgonowych.

Uczony i były meteorolog, dr Charles R. Kelley, napisał w roku 1960 Nową metodę kontroli pogody (A New Method of Weather Control) i do roku 1965 wydawał jedyny periodyk związany z pracami Reicha. Inny student Reicha, nieżyjący już Elsworth F. Baker, założył Amerykańską Szkołę Orgonomii (American College of Orgonomy), a w dziesięć lat po śmierci Reicha zaczął wydawać Journal of Orgonomy. Siedziba tego niewielkiego college’u mieści się obecnie w Princeton w stanie New Jersey. W jego skład wchodzi grupa uczonych, głównie psychiatrów. Muzeum Wilhelma Reicha w Rangeley w stanie Maine można zwiedzać latem.  Reich miał nadzieję, że nowe pokolenie lepiej doceni jego dokonania.
Na przestrzeni lat niektóre spośród głoszonych publicznie poglądów Reicha, jak choćby oskarżenia z czasów McCarthy’ego, że pewni rządowi agenci są czerwonymi faszystami, opowieści o kontaktach z NOLami, czy optowanie za dojrzałą swobodą seksualną, były kłopotliwe dla jego następców. Część z nich utrzymuje, że ostatnie lata życia były dla Reicha zbyt dużym obciążeniem. Biograf Boadella pisze, że „gdzieś od roku

 

Zwolennicy

Największe odkrycia Reicha wciąż pozostają żywe, choć nie nagłaśnia się ich w mediach. Niewielkie grupy ludzi w różnych krajach zgłębiają „eteryczną modyfikację pogody”. Jak twierdzą praktycy, takich eksperymentów z procesami atmosferycznymi nie wolno zbywać machnięciem ręki. Ich zdaniem nieodpowiednie manipulacje zamiast przywrócić pogodzie naturalny rytm mogą doprowadzić do poważnych zaburzeń.
Różne badania Reicha miały jeden element wspólny – prowadziły do odkrycia najważniejszego. Rosnąca liczba dowodów potwierdzała istnienie Siły Życiowej, którą można było zademonstrować w naukowy sposób. Pozwoliło to Reichowi ustalić, że jeśli na znacznym obszarze atmosferyczna siła życiowa zostanie zbyt mocno skażona, przekształci się w zjawisko nieruchomego, wywołującego suszę powietrza.

Wyznający poglądy Reicha uczony z Michigan oraz inni mu podobni dodają ponurą uwagę o postępującej degradacji atmosfery. Herman Meinke z okręgu Detroit oszacował w roku 1993, że od czasu, gdy Reich prowadził swoje eksperymenty, siła życiowa w atmosferze zmalała czterdziestokrotnie. Powtarza te doświadczenia od wielu lat i ostatnio stwierdził, że nie uzyskuje rezultatów takich jak dawniej. Winą za osłabienie atmosferycznej siły życiowej naszej planety obciąża wzrost zanieczyszczeń spowodowany testami nuklearnymi oraz pracą elektrowni atomowych.

Biografowie Reicha podkreślają, że wyciszenie jego głosu w sprawie dynamicznej siły w atmosferze w latach pięćdziesiątych pozostawało w związku z narodzinami energetyki jądrowej. Nie było wówczas rzeczą wskazaną, aby społeczeństwo wdawało się w debatę, czy reakcja jądrowa i jej produkty uboczne przeobrażają siłę życiową w naszym środowisku w niszczycielski czynnik nazwany przez Reicha Śmiertelnym Promieniowaniem Orgonowym (DOR). Przemysł atomowy nie chciał, żeby ludzie łączyli susze i inne anomalie pogodowe z atmosferycznym DOR-em. Współczesny Reichowi Austriak, Wiktor Schauberger, również dobrze rozumiał, że obserwuje pewną energię, której istnienie może zostać zagrożone przez wzrost atomowego promieniowania w atmosferze.

Podobnie jak Schauberger, Reich zdobywał wiedzę, obserwując przyrodę. Gdy publikował fotografie drzew umierających od wierzchołka z powodu zatrucia biosfery, które nazywał opadem DOR na drzewa, był jednym z pierwszych uczonych przestrzegających przed przekształceniem się naszej planety w martwe pustkowie. Jego prace wykazały, że siła życiowa organizmu jest stymulowana przez zewnętrzny orgon w atmosferze. Czy osłabienie siły życiowej w atmosferze spowodowane zanieczyszczeniami znajduje odzwierciedlenie w ludziach oraz innych gatunkach? Liczne osłabienia systemów odpornościowych, od raka wśród stworzeń morskich po AIDS u ludzi, zdają się to potwierdzać.

Następcy Reicha twierdzą dzisiaj, że jego metody na odblokowanie atmosfery będą skuteczne, jeśli usunie się również przyczyny powstawania DOR-u (Reich zaliczał do nich także traktowanie niemowląt i dzieci prowadzące do emocjonalnego wyjałowienia). Przedstawiają scenariusz kuracji atmosfery, między innymi przy użyciu zaklinaczy chmur, prowadzący do odbudowy witalności powietrza i organizmów oraz zazielenienia pustyń. Pod koniec życia Reich zaprzyjaźnił się blisko z angielskim pedagogiem A.S. Neillem ze słynnej Summerhill School, pionierem afirmującego życie podejścia do dzieci. W roku 1958 Neill napisał: „Jeśli wrodzy życiu ludzie u władzy nie zniszczą tego świata, być może ci, którzy jeszcze się nie narodzili, zrozumieją dzieło Reicha”.

 

Nasze działo orgonowe oraz harmonizery orgonu

Zamówione odpromienniki orgonowe typu TB (Tower Buster) oraz harmonizer HHG (Holy Hand Grenade) umieściłem w poszczególnych pokojach domu. Oto niektóre z nich:


 Opis urządzenia w/g producenta: Urządzenie do efektywnego wykorzystania jako Harmonizer w domu oraz do neutralizacji szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego. Doskonałe do domu, ogrodu, miejsc, w których chcemy poprawić energię. Świetnie wpływa na rozwój roślin i zwierząt (można stosować do ogrodu, sadu, pasieki).

HHG stal/mosiądz poprawia koncentrację i pobudza umysł do twórczego działania. Jest bardzo skuteczny w neutralizacji szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego. Doskonale sprawdza się w ogrodzie i sadzie, działając korzystnie na wzrost i rozwój roślin.

Działanie kształtu – Stożek: bardzo często nazywany przez radiestetów piramidą o nieskończonej ilości boków, jest pewną formą oddziaływania dynamicznego, tzn. energia wewnątrz i na zewnątrz porusza się w sposób wirowy. Kształt ten wzmacnia organizm, pomaga wrócić do zdrowia, pozytywnie działa w profilaktyce wyrównywania poziomu energii na czakramach. Ułatwia zasypianie, harmonizując przepływ energii w ciele człowieka.

Opis: Klasyczny odpromiennik: na cieki wodne, na promieniowanie elektromagnetyczne, sieci komórkowych, mikrofalowe, HAARP.

Kształt TB powoduje specyficzny rezonans, neutralizując fale, które wpływają na nasze stany emocjonalne. Poprawia nastrój człowieka (lepszy sen, samopoczucie, większa witalność itp.). Doskonale wpływa
na rozwój roślin i zwierząt (można stosować do ogrodu, sadu, pasieki).

Dodatkowo – w górnej części zatopiona została miedziana cewka SBB (Saint Buster Button).
Jej działanie jest podobne do spirali prawoskrętnej (bardziej harmonijne), która obrazuje tzw. ruch za Słońcem. Odnosi się do wszystkich procesów zachodzących na Ziemi, dlatego właśnie wszystkie rośliny wijące się rosną w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Dzięki umieszczeniu prawoskrętnej cewki w górnej części orgonitu, otrzymujemy więcej niż zwykle energii z otoczenia oraz energii Kosmosu, pomaga ona również przekazać energię zatopionych w żywicy minerałów. Cewka ukierunkowuje
i wzmacnia przepływ ożywczego orgonu (cewka powinna być zawsze skierowana w górę). 

 

 

..a oto nasz chembuster zainstalowany do celów badawczych w dniu 26 kwietnia 2012

 

 

Roczne badania nie potwierdziły jego mocy oddziaływania, dlatego też urządzenie zostało przeniesione w miejsce lepiej dobrane pod względem promieniowania geopatycznego- obecnie znajduje się z przodu posesji poza ciekami wodnymi, które w tum rejonie występują dosyć gęsto. Obecne badania rokują pozytywne wyniki.

 

 Opis urządzenia: Urządzenie, które jest zarówno rozpraszaczem smug chemicznych, jak i dużym harmonizerem orgonitowym. Skutecznie neutralizuje szkodliwe substancje rozpylane w powietrzu, harmonizuje obszar  w zasięgu swojego działania, uaktywnia czakry i zasila pozytywnymi wibracjami. Konstrukcja tego modelu chembustera opiera się na formie OWOCU ŻYCIA (Święta Geometria).

W jaki sposób działa technologia orgonu?
Działo orgonowe wypromieniowuje na zewnątrz (do atmosfery) czystą, ożywczą energię (pozytywny orgon), neutralizując różnorakie zanieczyszczenia i zaburzenia (chemiczne i energetyczne). Neutralizacja szkodliwej energii odbywa się m.in. dzięki odpowiednio zaprogramowanym kryształom osadzonym  w rurach urządzenia. W bazie orgonitowej zostały zatopione trzy rodzaje minerałów, które wzmacniają siłę oddziaływania tego urządzenia: kryształ górski, kwarc dymny i ametyst.

 Dodatkowo, ten typ chembustera zbudowaliśmy wykorzystując OWOC ŻYCIA (figurę opartą na Kwiecie Życia – jednym z najsilniejszych symboli Świętej Geometrii), który zwielokrotnia korzystne działanie chembustera, emanując wysokie, harmoniczne wibracje tej starożytnej formy geometrycznej.

OWOC ŻYCIA – jest „jedną z najbardziej uświęconych form, jakie istnieją na Ziemi, albowiem z jego treści powstało wszystko, co istnieje w Rzeczywistości.” (w/g D. Melchizedeka).
Kształt ten opiera się na zasadach Świętej Geometrii i stanowi rozwinięcie symbolu Kwiatu Życia.
Kwiat Życia – wewnątrz tego symbolu znajduje się siedem połączonych ze sobą kół, zwanych ziarnem życia. Kwiat Życia zawiera w sobie wszystkie formuły matematyki, każde prawo fizyki, harmonię muzyczną i każdą biologiczną formę życia, łącznie z ludzkim ciałem. Znajdziemy w nim także platońskie bryły, będące wzorcami dla wszystkich atomów, pierwiastków, poziomów, wymiarów, dla wszystkiego  co istnieje we wszechświecie w formie fal. Symbol ten znany był w dawnych cywilizacjach – można go odnaleźć prawie w każdej części świata.

 Rozpraszacz smug chemicznych – skutecznie neutralizuje szkodliwe substancje rozpylane w powietrzu.
Działo wysyła w górę, do atmosfery pozytywną energię Orgonu, zastępując negatywną energię (DOR), która występuje obecnie w ogromnych ilościach w powietrzu i w górnych warstwach atmosfery.
Ponadto wspomaga oczyszcza powietrze z chemikaliów rozpylanych przez samoloty (chemtrails). Chemtrails są bronią New World Order dla kontroli populacji. Zawierają w swoim składzie m.in. aluminium, bar i różne składniki biologiczne (często wirusy, grzyby, bakterie). Rozpylane są z samolotów (najczęściej nie oznakowanych), tworząc sztuczne chmury, które zakłócają warunki pogodowe, a także nasycają atmosferę aluminium i barem. System HAARP, zlokalizowany na Alasce (oraz w kilku miejscach na świecie), jest ogromnym emiterem fal ELF (niskiej częstotliwości), obejmującym całą Ziemię. Aluminium i bar tworzą tarczę, obejmującą jonosferę planety, a fale ELF odbijają się od tarczy aluminium i opadają w dół, na całą Ziemię. Fale ELF mogą wpływać na wzorce myślowe ludzi, emocje, stan zdrowia, a nawet zaburzać strukturę DNA.

W jaki sposób pomocna jest technologia orgonu?
Działo orgonowe wypromieniowuje w górę, do atmosfery pozytywną energię (pozytywny orgon), co nie pozwala na utrzymywanie się rozpylanych aerozoli w powietrzu i formowanie chemicznych chmur. Energia Orgonu przekazana do atmosfery wspiera proces konwertowania chemtrails do naturalnych związków występujących w górnych warstwach atmosfery (tlen, azot, dwutlenek węgla itd).
Działanie tego typu potwierdza wielu posiadaczy chembusterów (zanikające smugi chemiczne, mniej nienaturalnych chmur, bardziej stabilna pogoda, więcej specyficznych, delikatnych chmurek o nazwie Syplhs). Orgon jest bardzo specyficzną formą energii (nie jest to energia elektromagnetyczna!), która
ma wielowymiarowe działanie i jest trudna do zrozumienia przez umysł ścisły.

Urządzenia orgonitowe (w tym chembuster) są urządzeniami radionicznymi, które są zasilane i sterowane przez operatora/właściciela urządzenia. Stają się jakby częścią umysłu operatora. Wola człowieka steruje i wpływa na jakość i intensywność działania orgonu.
Jeśli chcesz wyczyścić niebo ze smug chemicznych, po prostu wyobraź sobie czyste niebo, wydychając
z ust powietrze nasycone złotą energią (ta wizualizacja przyspieszy proces oczyszczania). Pamiętaj,
że masz więcej mocy niż sądzisz…

Do produkcji działa użyte zostały wióry stalowe (zgodnie z zaleceniami W. Reicha, badacza i propagatora technologii orgonu), ponieważ (w przeciwieństwie do często używanego aluminium) mają bardziej harmonijne i bezpieczne działanie na organizm człowieka, dlatego chembuster może być bez obaw użytkowany w pobliżu ludzi. Zastosowaliśmy również mosiądz, który wzmacnia działanie stali.
W bazie orgonitowej znajduje się podsypka z z naturalnych brył ametystu i kryształu górskiego (ametyst ma m.in. właściwości oczyszczania atmosfery). W każdej rurze umieszczony został kryształ górski (czubkiem do góry).

Znalezione w necie

Jak wspomniałem wcześniej, do przeprowadzenia własnych badań nakłoniły mnie materiały znalezione w internecie. Trudno jest mi powiedzieć, czy materiał z jakim się zapoznałem, rzeczywiście świadczy o tym, co przedstawia, czy też jest zwykłą nadinterpretacją. Ale skoro czytelniku doszedłeś do tego miejsca, przeczytałeś wcześniej o Wilhelmie Reichu i trudno nie zgodzić się z tym, że był on w pełni wykształconym naukowcem, miał osiągnięcia w swoich badaniach, a pomimo to rząd amerykański zakazał rozpowszechniania jego badań, a samego umieścił w więzieniu, gdzie został albo zamordowany, albo doprowadzony do śmierci.

 

Na początku zamieszczam film pokazujący różnice pomiędzy niebem czystym, a niebem pokrytym aerozolami chemtrials. Na tym drugim ujęciu widać Słońce prześwitujące jakby przez błonę zasłaniającą jego pełną aktywność, zasłaniającą czyste niebo.

Czyste niebo vs Chemtrails from Samaryt on Vimeo.

…a teraz film pokazujący pracę chembustera:

Koncerny farmakologiczne

Wezwanie Dr. Ratha do mieszkańców Niemiec, Europy i całego świata, Berlin 13.03.2012
18/04/2012 — Jacolo

Dr. Matthias Rath jest założyciele fundacji zdrowia zajmującej się medycyną komórkową i będącą wielką alternatywą dla tabletek koncernów farmaceutycznych. Co ciekawe jego organizacja większość zysków przekazuje na dalsze badania nad naukowo udokumentowanymi naturalnymi metodami i pracę informacyjno – edukacyjną, demaskująca między innymi mechanizmy działania farmaceutycznego rynku “profit z chorób”

Jego organizacja Profit over life przez wiele lat szukała odpowiednich dokumentów z Norymbergi, w celu udokumentowania prawdziwych faktów i koligacji politycznych na arenie europejskiej i nie tylko. Na stronie Profit over life znajdziecie dokumenty z Norymbergi, które są powoli tłumaczone na język polski.

Większość osób nie wie, jakie firmy zostały skazane w procesach w Norymberdze, ponieważ prawdy te były ukrywane przed społeczeństwem. Mało osób też zdaje sobie sprawę, że dzisiejsza chemioterapia to dokładnie efekt testów na LUDZIACH w obozach nazistów. Koncerny farmaceutyczne wspierały II wojnę światową. W dzisiejszych czasach te same firmy produkują leki dla ludzi, oraz organizmy modyfikowane genetycznie. Są oddziały tych firm, figurujące pod zupełnie innymi nazwami. Niektóre z nich są współudziałowcami lub współwłaścicielami innych korporacji chemicznych.

Firma I.G Farben – kto wchodził w skład / współpracował z tym kartelem:
BASF
Bayer
Hoechst – obecnie Sanofi Aventis

Obecnie wszystkie te firmy w pełni sił produkują dla ludzi leki i nie tylko:
(BASF i jego ziemniak).
Bayer Crop Science – zajmuje się biotechnologią, chemią ochrony rośli.
Sanofi Aventis – jeden z wiodących koncernów farmaceutycznych.

Co ciekawe Sanofi Aventis jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Leków i ich Stowarzyszeń (wikipedia)

Międzynarodowe kartele warunkujące rozwój III Rzeszy

Na stronie rodziny Kurkiewicz, można znaleźć streszczenie informacji zawartych w dokumentach z norymbergii ( od Norymbergi do Brulseli )

Co to było I.G. Auschwitz. Była to fabryka usytuowana obok obozu w Auschwitz.. dokładnie 7 kilometrów dalej. Fabryka ta według Dr. Rath jest córką takich firm jak Bayer, Hoechsta, BASF i innych koncernów I.G. Farben. W tej właśnie fabryce planowano wyprodukować całą chemię potrzebną do konstrukcji broni, której naziści mieli użyć w celu dalszego podboju europy. Fabryka zajmowała 24 km kwadratowe. Zakłady chemiczne w Oświęcimiu zostały przejęte po II wojnie światowej i otwarte jako już Polskie. Obecnie ich obszar to mniej więcej 4 km2

Znamiennym jest, że w podsumowaniu zarzutów w procesie w Norymberdze, zostało wypowiedziane takie zdanie: “Wojna bez udziału I.G Farben nie miała prawa zaistnieć”. Większość związków chemicznych ( 100% w walce zdobywczej ) została wyprodukowana w firmach I.G Farben Industries.

Dlaczego te informacje są takie istotne?? Są to korporacje chemiczne, które są odpowiedzialne za takie rzeczy jak II wojna światowa, które pokazały jak stawia się interes korporacji nad milionami istot żywych bez żadnych skrupułów. Te korporacje w dzisiejszych czasach produkują “leki” dla ludzi. Lobbują w rządach międzynarodowych. Wymyślają bzdury w stylu: zioła nie są zbadane przez naukowców – leki są dobre i przebadane. (patrz codex alimentarius). Te same firmy zajmują się produkcją ciężkiej chemii dla rolników, którą później zjadamy wraz z roślinami z których wyprodukowano produkty. Te same firmy zajmują się produkcją zmodyfikowanych roślin. Te same firmy powodują skażenie środowiska roślinami modyfikowanymi genetycznie jednocześnie powodując zanikanie gatunków PUBLICZNYCH – (czytaj darmowych). Trzeba uwzględnić, że liderem tego skażenia jest firma Monsanto, która nie figuruje na liście wyżej wymienionych firm, jednak te wymienione idą dokładnie tą samą drogą, można więc założyć że konsekwencje ich postępowania będą dokładnie takie same. Ja osobiście nie mam żadnego zaufania do korporacji, które wcześniej wsławiły się finansowaniem (pośrednio) ludobójstwa i testami chemikaliów na tysiącach / setkach tysięcy ludzi. Ich modyfikacje genetyczne pomimo faktu, że jest to zazwyczaj jeden gen, podczas gdy roślina posiada ich dziesiątki tysięcy?.. ich modyfikacje – rośliny.. POSŁUCHAJ! SĄ OPATENTOWANE! Skutki? takie jak w Kanadzie (Percy Schmeiser – Monsanto i zagrożone prawa rolników)

NAJWAŻNIEJSZE – rok 2007 – Największe firmy chemiczne Świata – Amerykański miesięcznik FORTUNE ogłosił wyniki tegorocznego rankingu 500 największych firm w skali globu. Znalazło się wśród nich 11 firm chemicznych i w śród nich nasze wspomniane wyżej firmy: ZESTAWIENIE

Jakiś czas temu wpadła mi w ręce książka pod tytułem “Czarna lista firm – Intrygi światowych koncernów” napisana przez Klaus`a Werner`a i Hans`a Weiss`a. Z tyłu na okładce napisano: “.. 500 największych koncernów obraca jedną czwartą światowego produktu brutto i kontroluje 70% globalnego handlu..”. W książce tej bardzo odkładnie przygotowano dane na temat wielu koncernów, nie tylko tych o których piszę. Firma Bayer i Sanofi Avensis została podsumowana następująco – zarzuty: “.. import surowców z rejonów wojny, sprzedaż niebezpiecznych i trujących środków owadobójczych, wyzysk i praca dzieci u dostawców surowcówfinansowanie nieetycznego testowania leków, utrudnianie krajom rozwijającym się produkcji i urynkowienia ważnych dla życia leków. Wiosną 2003 roku India Committee of the Netherlands opublikował analizę, według której koncerny takie jak: Bayer, Monsanto, Unilever, Syngenta zarabiają na wyzysku dzieci przy produkcji nasion.”

Całkowite oszustwo przemysłu rakowego ujawnione

(NaturalNews) Ogromna większość tak zwanych badań naukowych skupionych na badaniach raka jest niedokładna i potencjalnie oszukańcza jak sugeruje nowy przegląd opublikowany w dzienniku Nature. Szokujące 88 procent z 53 „milowych” badań raka, które opublikowano w renomowanych dziennikach w ciągu tych lat nie może zostać według przeglądu odtworzona, co oznacza, że ich wnioski są ewidentnie fałszywe i od samego początku takie w większości były.

C. Glenn Begley, były szef globalnego badania raka dla amerykańskiego giganta farmacetycznego Amgen oraz autor tego przeglądu nie był w stanie odtworzyć odkryć 47 z 53 badań które sprawdził.

Wyglądało to tak jakby badacze po prostu fabrykowali odkrycia, które przyciągną uwagę i nagłówki zamiast publikować raczej ich prawdziwe odkrycia. Taka postawa pomagała im utrzymywać stały strumień grantów ale oszukując przez to opinię publiczną.

Jak powiedział o fałszywych badaniach Begley „Są to badania na których polega przemysł farmaceutyczny by zidentyfikować nowe cele w rozwoju leków,”. „Ale jeśli zamierzasz założyć się o 1, 2 lub 5 milionów dolarów wydanych na obserwację, musisz mieć pewność, że była ona prawdziwa. Gdy próbowaliśmy reprodukować te papiery, przekonaliśmy się, że nie można brać niczego na wartość nominalną.”

Begley mówi, że nie może opublikować tytułów badań których odkrycia są fałszywe. Ale odkąd jest teraz oczywiste, że większość z nich jest nieważna jego wniosek jest taki, że ogromna większość metod we współczesnym leczeniu raka również jest nieważna.

Już w 2009 roku badacze ze Zbiorczego Centrum Raka Uniwerystetu w Michigan ujawnili, że większość z tych popularnych badań raka jest fałszywa. Jak można było tego oczekiwać jako jedną z przyczyn fałszywych rezultatów określono konfilkit interesów, który przychylał się do „odkryć”, które działały najlepiej dla interesów kompanii farmaceutycznych a nie ludzi.

Jak można się było tego spodziewać w przypadku ludzi którzy w swej chciwości zmienili przysięgę Hipokratesa w przysięgę Hipokryty – badania magazynu Nature potwierdzają również to co poprzednio odkrył Dr. George Robertson z Uniwersytetu Dalhouse czyli fakt, że podobny proceder miał miejsce w przypadku badań nad chorobą Parkinsona i innymi zaburzeniami neurodegeneratywnymi. Tak jak w przypadku raka założenia, na których opracowano leki dla tych przypadłości opierają się na szemranych badaniach.

Bayer natrafili na podobne problemy z wieloma innymi chorobami w innych obszarach medycyny co podkreślili w wydanym w 2011 roku piśmie „Wierzcie w to lub nie.” Zgodnie z ich odkryciami większość z opublikowanych danych na podstawie których spodziewali się opracować nowe leki również nie dało się odtworzyć.

Ironicznie jedyną rzeczą, którą autorzy zmyślonych badań zdołali reprodukować w ciągu tych lat badań było pokazanie tego jak wiele we współczesnej nauce jest fałszu i zakłamania. Czy fundowana przez firmy farmaceutycznej czy kierowane rozmaitymi agendami rządowymi – tzw. „złoty standard” nauki został obalony jako powodowany chciwością mit.

W innych dziedzinach nauki od fizyki po historię występuje podobny proceder powodowany chciwością, ideologią bądź politycznymi naciskami.

http://www.naturalnews.com/035616_cancer_industry_scientific_fraud_studies.html
http://www.naturalnews.com/031121_medical_research_fraud.html

Co się rozpyla na świecie?

W tajemnicy przed opinią publiczną kontynuuje swoją światową premierę US-amerykański projekt ochrony klimatu. Zamiast ograniczeń emisji gazów, jak zakładał projekt z Kyoto, tworzona ma być przy pomocy rozpylonych w atmosferze na wysokości 6.000m tlenków aluminium i soli baru warstwa odprowadzająca – na wskutek zachodzących w niej skomplikowanych procesów przemiany – z jednej strony promieniowanie cieplne odbite od ziemi w przestrzeń kosmiczną, z drugiej załamująca i odbijająca jak lustro padające swiatło słoneczne. Skomplikowane symulacje komputerowe przeprowadzone w Lawrence Livermore National Laboratory miały wykazać, że rezultatem może być ograniczenie nagrzewania się ziemi do 85%, co pozwoliłoby nawet na podwojenie emisji dwutlenku węgla w następnych 50-ciu latach…

Wynalazek bazuje na tzw. „Welsbach”-patencie z 1991 r., przedstawiony w maju 2000 r. na International Panel on Climate Change (ICPPC) zrzeszającym setki naukowców z całego świata i patronowanym przez UNO, spotkał się z pozytywnym przyjęciem. Jedyny problem stanowiła „estetyka”, chodzi o mocne wybielenie nieba po intensywnym rozpylaniu, na którym słońce pojawia się jako biała kula otoczona tęczową koroną w mlecznej zawiesinie. Oficjalnie projekt nosi nazwę „The Shield” i wszedł w życie w 1995 r. Jego skutki są nieobliczalne, „nawet dla naukowców biorących w nich udział” ( www.raum-und-zeit.de ) . Międzynarodowa kontrola podlega UNO, realizowana jest przez specjalny oddział Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), który koordynuje odpowiednie działanie między NATO i cywilnymi przedsiębiorstwami lotniczymi.

WHO ocenia liczbę ofiar projektu na ok. 2 miliardy w ciągu następnych 50-ciu lat, wzgl. 40 milionów rocznie, głównie przez przedwczesną śmierć ludzi starych i ludzi chorych lub uczulonych na schorzenia dróg oddechowych. Inne źródła, np. US-amerykański Center for Desease Control (CDC) mówi o 3-4 miliardach ofiar w przeciągu 50 lat lub odpowiednio 60-80 milionów rocznie. Do typowych objawów po rozpyleniu należą: spontaniczne krwawienie z nosa (po intensywniejszym oddziaływaniu…, jeździe na rowerze?), duszności, bóle głowy, zachwianie równowagi i chroniczne zmęczenie. Dochodziło również do epidemii grypy, występowania astmy, zapaleń tkanki łącznej jak również utraty pamięci krótkookresowej. Eksperci są zdania, że przy odpowiednim nasyceniu ‘chronionego’ obszaru skuteczność tarczy trwać może nawet rok.

Wprowadzenie aluminium do stratosfery może doprowadzić do eksplozyjnego rozmnożenia się występujących tam nanobakterii – wykryte i zbadane w latach 60-tych przez dr. Roberta Folk, żerujące na aluminium, oddziaływanie na organizm ludzki nieznany. Ich opad na ziemię może być nieobliczalny w skutkach i prowadzić do dalszych ofiar. W związku z tym, że projekt oficjalnie nie istnieje, nie jest to problem. Również i to, że aluminium uważane jest za jedną z głównych przyczyn alzheimera. Rozprowadzanie pyłów metali w atmosferze jest zabronione wieloma konwencjami…. Główne testy projekt przeszedł nad rozległymi obszarami USA, od pewnego czasu samoloty z aluminium i barem zaczęły latać również nad Europą (p.zdjęcia). Mimo licznych stron internetowych z relacjami świadków brak jest nadal oficjalnego potwierdzenia projektu, z wyjątkiem rzadkich wypowiedzi polityków (p.poniżej). Problem ignorowany jest przez duże media prasowe, na oficjalne zapytania do dyrekcji lotnisk lub lotniskowych biur ochrony środowiska zdaje się istnieć ogólny schemat odpowiedzi: Negowanie chemtrails. Jeżeli pytający nie ustępuje… Wyrażanie wątpliwości co do przedstawianych argumentów, ośmieszanie wypowiedzi świadków…

Przyznanie wprawdzie istnienia chemtrails ale bagatelizowanie ich znaczenia… Wskazywanie na manewry wojskowe o nieznanym znaczeniu… Odmawianie jakiejkolwiek dalszej odpowiedzi z powołaniem na „bezpieczeństwo narodowe.” „Chemtrails are real”, powiedział w czerwcu 2003 Dennis Kucinich, demokratyczny kandydat na prezydenta USA na publicznym wystąpieniu w sprawie chemtrails w kalifornijskim Santa Cruz. Kucinich żądał wstrzymania wszystkich projektów wojskowych w atmosferze, do których zaliczane się również sztuczne chmury. Po rozpylaniu widać na niebie liczne krzyżujące się smugi kondensacyjne, które po paru godzinach rozmazują się w białe zawiesiny i ich ślady widoczne są nawet po parunastu godzinach, natomiast niebo traci swój niebieski kolor. Rozpylanie przeciwdziała zasadniczo opadom atmosferycznym i prowadzi do suchej, chłodnej pogody pod mglistym niebem lub suchych burz z licznymi wyładowaniami atmosferycznymi… W ub.r. szczególną aktywność lotnictwa pokrywającego rasterowo niebo i występujące licznie po tych zabiegach suche burze obserwowano w północno-zachodniej Szwajcarii. Mimo tego, że całe niebo nad Bazyleją ubiegłym latem było nienaturalnie zmienione, nie zainteresowało to żadnego z głównych mediów informacyjnych.

Igranie z chmurami na polskim niebie? – to pytanie zadaje publicznie rzecznik Jasnej Góry ojciec Stanisław Tomoń. Swoje przemyślenia na temat ewentualnych przyczyn powodzi w Polsce opublikował na jasnogórskiej stronie internetowej.

– Z wielu rejonów Polski, a zwłaszcza z miejsc na terenach dotkniętych w ostatnim okresie ulewnymi deszczami i burzami, otrzymujemy od licznych osób niepokojące sygnały. Według tych – pokrywających się ze sobą informacji – wszystkie one mówią o pojawianiu się co pewien czas samolotów pozostawiających za sobą dziwne smugi na niebie. Według naocznych świadków samoloty te widoczne były w tych rejonach polskiej przestrzeni powietrznej, w których – wkrótce po ich przelocie – powstawały niespodziewanie potężne chmury deszczowe i niebawem występowały nadzwyczaj obfite opady – pisze na stronie internetowej biura prasowego Jasnej Góry o. Stanisław Tomoń,

– We wszystkich przypadkach obecność takich samolotów została odnotowana przez naocznych świadków jako szybko przemieszczających się, na dużych wysokościach, i w kolejnych sektorach powietrznych. Samoloty te zostały zauważone wielokrotnie, o różnych porach dnia, i przez wiele osób.(…) Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że owe “ślady” na niebie to normalne smugi kondensacyjne powstające po przelotach samolotów odrzutowych. Jednak obserwujący zauważyli, że wszystkie te długie na kilometry smugi, w przeciwieństwie do smug kondensacyjnych powstających po wielu innych przelatujących samolotach odrzutowych, ani – w takim samym czasie – nie znikają z nieba, ani nie wydają się być dla obserwujących takie same. Zdaniem oglądających smugi te swoim wyglądem różnią się od innych! Utrzymują się, stopniowo rozrastają i w widoczny sposób coraz bardziej rozpraszając się, wkrótce pokrywają sobą coraz większe połacie nieba – pisze paulin.

Według ojca Tomonia na zdjęciach wykonywanych w maksymalnych zbliżeniach przez teleobiektywy a nawet astroteleobiektyw widać, że “powstające smugi nie są normalnym efektem pracy działania silników samolotowych”. Paulin domaga się od ” kompetentnych służb państwowych” odpowiedzi: czyje to są samoloty i do kogo one należą? Kto za taki stan rzeczy ponosi odpowiedzialność? I jak to w ogóle możliwe, by ktoś latał w polskiej przestrzeni powietrznej i rozpowszechniał jakiekolwiek środki bez powszechnego i publicznego informowania o tym wszystkich mieszkańców na danym obszarze?

W końcu radzi: “Patrzmy więc w niebo! Warto częściej i z większą uwagą spoglądać… w niebo! I to nad własną głową! Zwłaszcza, że któregoś pięknego poranka lub popołudnia na własne oczy moglibyśmy na nim zaobserwować coś tak niewiarygodnie oczywistego jak np. sztuczne wywoływanie przy użyciu samolotów zmian pogodowych. Jak planowe wzbudzanie różnych zjawisk atmosferycznych o czasowo późniejszych – i jednak już możliwych do przewidzenia – skutkach. Zjawisk, o wywoływaniu których na tak szeroką skalę nie tylko, że dotąd mogliśmy nie mieć najmniejszego pojęcia, ale i o których wciąż nie możemy mieć prawie żadnej głębszej wiedzy”. I ubolewa, że w mediach nie ma na ten temat żadnych informacji.

http://czestochowa.gazeta.pl/

Zdjęcie przedstawiające naturalną smugę pozostawianą przez samoloty:

…a tu zdjęcie samolotu pozostawiającego po sobie na  niebie wstęgę chemtrails:

Jesteś zainteresowany tematem, zapraszam do dalszej lektury o W.Reichu, chembusterach i naszych badaniach: Działa Orgonowe

Biomasażysta (nr rej. zawodu 323003)

Biomasażysta Kod klasyfikacji: 323003

Rozdział klasyfikacji: Ochrona zdrowia

Klasa klasyfikacji: Rehabilitacja ruchowa i odnowa biologiczna

Zadania i czynności

Biomasażysta zajmuje się leczeniem chorych za pomocą używanej przez siebie bioenergii. Wspomaga go w tym bioenergoterapia, rodzaj stymulacji bioenergetycznej, dzięki której możliwy jest wielokrotny powrót chorego do zdrowia.

Do podstawowych zadań biomasażysty należy wykonywanie zabiegów refleksoterapii, pozwalających odblokować punkty aktywne biologicznie ( tzw. punkty refleksyjne lub inaczej PAB). Są to punkty na dłoni, których odpowiedniki rozmieszczone są w całym ciele. Biomasażysta odnajduje obszary zmian tkankowych i zmian w punktach refleksyjnych, a następnie usuwa je. Odblokowanie ich umożliwia niezakłócony przepływ energii w organizmie pacjenta, a co za tym idzie powrót do psychosomatycznej równowagi i harmonii z otoczeniem, co prowadzi do poprawy stanu chorego, a nawet do jego całkowitego wyzdrowienia.

Biomasażysta powinien także stosować się do zaleceń dotyczących higieny oraz bezpieczeństwa pracy z bioenergiami. Może on realizować wymienione tu zadania poprzez następujące czynności spotyka się z chorym i przeprowadza wywiad dotyczący jego choroby, lokalizuje obszary zmian tkankowych oraz obszary zmian w punktach aktywnych biologicznie,wykonuje zabieg zgodnie z zasadami wschodnich technik masażu, np. chińskiego punktowego, tybetańskiego shiatsu itp, wykonuje zabieg biomasażu bezdotykowo, na wyższych poziomach energetycznych – np. masaż czakramowy, astralny, jedności energetycznej lub aury (biopola), tzn. niedostrzegalnej otoczki bioenergii wokół organizmu, na której wyczuwane są zaburzenia,informuje zainteresowanego o zaleceniach, spodziewanych reakcjach i efektach oraz przeciwwskazaniach do zastosowania terapii.

 Środowisko pracy

Biomasażysta, podobnie jak bioenergoterapeuta obraca się w kręgu ciągle jeszcze nie zbadanych przez naukę subtelnych energii; jego narzędziem pracy jest własny organizm. By przywrócić pacjentowi zdrowie fizyczne (a niekiedy także psychiczne) wykorzystuje siłę swoich rąk, wewnętrzną energię, wiedzę o technikach masażu i (ewentualnie) techniki rehabilitacyjne.

Biomasażysta pracuje w zasadzie tylko w odpowiednio przystosowanym do zbiegów gabinecie – czystym, odpowiednio ogrzewanym i wentylowanym, cichym i odosobnionym oraz wyposażonym w stół do masażu. Niespełnienie tych warunków może spowodować dekoncentrację terapeuty i tym samym sprawić, że zabieg nie odniesie pożądanego skutku.

W zawodzie tym nie istnieją poważniejsze zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, jeśli biomasażysta przestrzega zasad dotyczących pracy z bioenergiami. warunki społeczne Biomasażysta pracuje zawsze indywidualnie, sam podejmuje decyzje i sam ponosi za nie odpowiedzialność. Jego kontakty z innymi ludźmi – pacjentami są bardzo intensywne, przy czym ze względu na ich rodzaj, zawsze istnieje duże ryzyko konfliktów ( pacjenci nie zawsze zgadzają się na proponowaną wybór terapię, narzekają na skutki uboczne itp.). warunki organizacyjne Czas pracy w tym zawodzie tak jak we wszystkich wolnych zawodach nie jest normowany; może wynosić 8 godzin dziennie albo więcej i zależy całkowicie od potrzeb pacjentów. Dla ich wygody także godziny przyjęć w gabinecie są zwykle jednakowe.

Chociaż biomasażysta pracuje w stałym miejscu , w szczególnym przypadku może odwiedzić chorego w domu , a nawet w sanatorium lub w szpitalu. Osoba wykonująca ten zawód samodzielnie wybiera metody terapii oraz odpowiada za stan zdrowia swoich pacjentów. Praca biomasażysty jest bardzo urozmaicona, niekonwencjonalna, wymaga indywidualnej oceny stanu każdego chorego i doboru odpowiednich dla niego metod leczenia ( czasami chorzy źle znoszą niektóre z nich ). Wymagania psychologiczne Najważniejszą cechą w tym zawodzie jest ponadprzeciętna zdolność do odbioru bioenergii. Wg tego kryterium weryfikowani są chętni na kursy biomasażu. Koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz zręczność rąk i palców to podstawowe wymagania stawiane biomasażyście, bez ich spełnienia nie będzie umiał dobrze pracować.

Inne niezbędne cechy biomasażysty to zdolność wczuwania się i odgadywania problemów innych, co pomaga w kontakcie z pacjentami, którzy nie zawsze chcą albo umieją określić, co im dolega. Bardzo przydatna jest też umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi ludźmi, postępowania z nimi, wzbudzania zaufania (w czym bardzo pomaga miły sposób bycia i schludny wygląd).

Ponadto wymagana jest umiejętność panowania nad własnymi emocjami i odporność emocjonalna ( a więc umiejętność powstrzymywania negatywnych uczuć, takich jak gniew, czy złość), samokontrola oraz wytrwałość i cierpliwość. Niezbędne są też cechy takie jak: spostrzegawczość i umiejętność podejmowania szybkich, trafnych decyzji w sytuacjach stresowych, zdolność przekonywania innych do własnego zdania.

W zawodzie tym przydatne są zainteresowania takimi dziedzinami wiedzy jak biologia, medycyna oficjalna i nieoficjalna, psychologia. Wymagania fizyczne i zdrowotne Praca ta pod względem energetycznym należy do prac lekkich, może być natomiast wyczerpująca psychicznie

Biomasażysta musi być w pełni sprawny psychicznie i fizycznie, bowiem w przeciwnym wypadku nie będzie mógł osiągnąć spodziewanych efektów terapeutycznych, a wykonywanie zabiegów może być dla niego nawet niebezpieczne.

W zawodzie biomasażysty niezbędne są takie cechy fizyczne jak duża sprawność zmysłu dotyku i równowaga psychiczna. Ponieważ podobnie jak bioenergoterapeuta pracuje on z bioenergiami, bezwzględnym przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie są choroby neurologiczne, przebyte wcześniej zawały serca i wylewy, choroba nowotworowa, cukrzyca.

Nie mają też szans na zatrudnienie osoby niepełnosprawne, gdyż w powszechnym wyobrażeniu biomasażysta to osoba zdrowa, bez nałogów (jak np. palenie papierosów), samą sobą poświadczająca skuteczność proponowanej terapii. Pewne szanse znalezienia pracy mają niedowidzący lub niewidomi, jednak nie mogą oni samodzielnie dokonać wizualnej oceny stanu zdrowia pacjenta .

Warunki podjęcia pracy w zawodzie Ten, kto chce podjąć pracę w zawodzie biomasażysty, powinien mieć dużo wyższy od przeciętnego potencjał „bioenergii”, gdyż tylko wtedy może ją przekazać pacjentowi.

Do podjęcia pracy w zawodzie potrzebne jest co najmniej wykształcenie średnie.Jednak największe perspektywy otwierają się przed absolwentami szkół wyższych medycznych lub akademii wychowania fizycznego ze specjalizacją rehabilitanta albo fizykoterapeuty. Mają oni rozległą wiedzę na temat fizjologii i psychologii człowieka, która może bardzo pomóc w szybkim i skutecznym opanowaniu sztuki biomasażu.

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

W zawodzie biomasażysty nie ma szans na tradycyjnie pojęty awans. Można natomiast zdobyć rozgłos i sławę, podobnie jak pisarz, czy prawnik. Inną formą awansu jest zdobywanie doświadczenia zawodowego i doskonalenie swoich umiejętności przez praktykę i udział w różnych kursach. Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych Dorośli i osoby starsze mają duże szanse podjęcia pracy w tym zawodzie, jeżeli tylko pozwala im na to stan zdrowia i ogólna kondycja fizyczna.

Polecana literatura

Abramowski S., Dotknięcie – droga do biomasażu, Instytut Wydawnictw Zawodowych, Warszawa,1990

Choa Kok Suil, Stara sztuka uzdrawiania Thie J. E.,

Dotyk dla zdrowia Torriente D. , Digitopunktura Tokujiro Namikotsu ,

Shiatsu Maczerew D. L., Samosiuk I. Z,

Akupunktura i inne metody refleksoterapii ________________________________________

Źródło danych: Przewodnik Po Zawodach, wyd. II, MPiPS

p

Soda Oczyszczona (terapia antyrakowa)

Soda Oczyszczona ma wiele zastosowań i każdy z nas używa jej na codzień. Znajduje się w środkach czyszczących, proszkach do prania, kosmetykach i niektórych pastach do zębów. Ma liczne zastosowania w kuchni i przemyśle spożywczym. Co ciekawe, soda oczyszczona (a precyzyjniej wodorowęglan sodu, o wzorze sumarycznym NaHCO3) posiada całą gamę zastosowań w medycynie. Skupię się na jednym z nich – zastosowaniu tego związku w leczeniu nowotworów i postaram się w przystępny sposób wyjaśnić, na czym dokładnie jego pozytywne działanie polega.

Przyjętym i udowodnionym faktem jest, że otoczenie nowotworu i sam guz nowotworowy, ma odczyn kwaśny (poniżej 7 w skali PH, precyzyjniej – pomiędzy 6.5 a 6.9 ), zaś komórki zdrowe, lekko zasadowy – pomiędzy 7.2 a 7.5 . Soda oczyszczona posiada PH 10,3, a więc jest związkiem bardzo zasadowym.
Komórki, zarówno te zdrowe, jak i nowotworowe, mogą żyć i rozmnażać się tylko w ściśle określonym zakresie PH. Zdrowe komórki posiadają doskonały mechanizm regulacji PH, w odróżnieniu od nowotworowych, w których ten mechanizm jest mocno upośledzony. Zwiększając PH wokół i we wnętrzu komórek nowotworowych, można teoretycznie doprowadzić do ich bardzo szybkiej śmierci, ze względu na b rak sprawnie działającego mechanizmu kontroli PH w tych komórkach. Komórki nowotworowe nie znoszą jeszcze jednej rzeczy – tlenu. Jeśli PH w komórce nowotworowej zwiększymy do 7,5, komórka ta umrze, powyżej PH 8, umrze znacznie szybciej. Zdrowym komórkom wysokie PH nie straszne – potrafią je regulować do bezpiecznego poziomu.

Są to udowodnione naukowo fakty – odsyłam do tej publikacji (po angielsku).
W badaniu tym (o którym wspominałem w notce o Simoncinim), badano wpływ oralnego przyjmowania roztworu sody oczyszczonej z wodą przez specjalnie spreparowane, biedne szczury laboratoryjne (pozbawione układu odpornościowego), na wszczepione im komórki nowotworowe i wyhodowane z nich guzy, oraz ilość i tempo powstawania przerzutów. Jedna z grup zwierząt, dostawała samą wodę, druga zaś wodę z sodą. Nie stwierdzono zmniejszenia się ilości komórek nowotworowych u grupy zażywającej sodę, jednak stwierdzono znacznie mniejszą ilość przerzutów. PH samych guzów nie udało się naukowcom zwiększyć, jednak zwiększone było PH wokół guzów. We wnioskach z wyników tego badania, zalecono dalsze badania wpływu wodorowęglanu sodu na komórki nowotworowe. A więc – nie udało się zabić komórek nowotworowych, jednak uzyskano dramatyczny spadek liczby przerzutów – znacznie zahamowano więc rozwój raka.

W jaki sposób zwiększyć PH naszego ciała?

Odżywiajmy się odpowiednio zasadową żywnością, jednak wymaga to czasu. Oto tabelka prezentująca kwaśną i zasadową żywność.

Z pomocą przychodzi tutaj soda oczyszczona. Przyjmując regularnie jej wodny roztwór, można w przeciągu kilku dni doprowadzić do znacznego zwiększenia PH w naszym ciele, który przez następne miesiące utrzymamy możliwie najbardziej alkaliczną dietą.

Simoncini w leczeniu nowotworów, stosuje bezpośrednią infuzję roztworu wodorowęglanu sodu na guzy. W przypadku miejsc trudno dostępnych (np. guzy w miejscach niedostępnych przez usta lub odbyt), stosuje się specjalną technikę, zwaną port-access. Jest to o wiele mniej inwazyjna metoda dotarcia do danego miejsca w naszym ciele. Wygląda to tak (drastyczne zdjęcia!).
Wadą tego rozwiązania jest interwencja w nasze ciało, co zawsze niesie za sobą ryzyko. Dodatkowo, jest to rozwiązanie BARDZO kosztowne.

Jednak od lat ludzie leczą się (lub starają się to robić), ustnie przyjmując sodę oczyszczoną. Istnieje jednak jedna, ale znacząca różnica pomiędzy metodą zastosowaną w badaniu na szczurach, a terapią sodą u ludzi – do roztworu dodaje się cukier w postaci syropu klonowego, miodu lub melasy. Bardzo żałuję, że glukozy nie zastosowano we wspomnianym badaniu – rezultaty mogły by być.. być może zbyt dobre 🙂

Dlaczego dodaje się glukozę?

Ponieważ komórki nowotworowe odżywiają się glukozą. Dlatego dodając glukozę, zwiększa się diametralnie szansa wniknięcia sody w komórki nowotworowe i zwiększenia jej wewnątrzkomórkowego PH, czego nie udało się osiągnąć podczas wspomnianych badań.

Gdzie tkwi haczyk?

Komórka nowotworowa różni się pod wieloma względami od zdrowych komórek. Jedną z różnic jest jej ładunek elektryczny, który jest znacznie mniejszy, niż komórek zdrowych. Oznacza to, że znacznie mniejsza ilość substancji jest w stanie do jej wnętrza przeniknąć. Komórka nowotworowa posiada również o wiele grubszą błonę komórkową – broni się w ten sposób przed atakami naszego systemu immunologicznego. O ile z łatwością da się zwiększyć PH w otoczeniu komórek nowotworowych, trudniej jest to osiągnąć w ich wnętrzu. Dlatego w terapii sodą oczyszczoną stosuje się cukier w postaci glukozy – jedną z niewielu substancji, którą komórka nowotworowa z chęcią przyjmuje.
Bardziej radykalną odmianą leczenia raka wysokim PH, jest terapia chlorkiem cezu… jednak nie radził bym nikomu robić tego w domu 😉 Na szczęście Cez nie jest substancją łatwo dostępną 😉
Terapia sodą oczyszczoną jest bezpieczna, jednak mogą wystąpić skutki uboczne, chociażby w postaci biegunki.

Istnieje wiele ludzi, którzy twierdzą, że wyleczyli się z raka stosując sodę oczyszczoną z cukrem i wodą. Jednym z nich jest ten starszy Pan, który prowadzi o tym stronę. Można tam znależć „protokół” jego terapii oraz inne, kluczowe w tym temacie rzeczy. http://phkillscancer.com/uncategorized/8th-day-baking-soda-molasses-cancer-protocol-repeat-%E2%80%93-alkaline-tune-up#comment-47
Wpisując w google „High PH therapy” albo „terapia sodą oczyszczoną” znajdziecie masę informacji.

Jeśli chcecie spróbować – upewnijcie się, że przeczytacie wszystko co jest w internecie na ten temat dostępne, oraz że co kilka dni będziecie robić sobie wyniki i macie lekarza, który rzuci na nie okiem i sprawdzi, czy wszystko jest ok. Fakty naukowe coraz dobitniej świadczą, że ta terapia może działać. Jest prosta, tania i szybka. Jednak bez jednoczesnej, radykalnej zmiany diety, może nie być efektywna. Pierwszą rzeczą, którą powinna zrobić osoba, która postanowi nie iść drogą wyznaczoną przez onkologię, jest zaprzestanie „robienia” sobie raka poprzez jedzenie żywności doładowanej cała tablicą Mendelejewa, a w szczególności, na czas choroby, całkowicie zrezygnować z nienaturalnie wyhodowanego mięsa i produktów zwierzęcych. Nie istnieją magiczne sposoby czy też jedna, alternatywna metoda walki z chorobami. Współczesna medycyna proponuje „magiczne pociski” w postaci leków leczących symptomy. Weź pigułkę, a wszystko będzie dobrze! Zero wysiłku, zero zmiany nastawienia – pigułka dobra na wszystko ! 😉

W podejściu alternatywnym, likwiduje się przyczyny i zajmuje się ciałem jako całością. Dlatego jednorazowa terapia, bez kompletnego wywrócenia dotychczasowego życia do góry nogami, nie zadziała w ogóle lub w najlepszym przypadku, zadziała krótkotrwale. Konwencjonalna medycyna jest zdecydowanie „łatwiejsza”. Lekarze nie wymagają od Ciebie radykalnych zmian – o których wiem z własnego doświadczenia że nie są łatwe – ewentualnie je sugerują, bez wprowadzania rewolucji. Podejście holistyczne jest taką rewolucją.

źrodło 

Amigdalina – Naturalna Chemioterapia

Po dłuższej nieobecności czas na nowe, mam nadzieje ciekawe, informacje. Dziś chciałbym poruszyć kwestię bardzo kontrowersyjnej substancji chemicznej – amigdaliny, zwanej także witaminą B17, Laetrilem, Letrilem.

Wzór sumaryczny amigdaliny to C20H27NO11 , związek ten jest dwuglikozydem z rodnikiem cyjankowym (CN) i to właśnie obecność reszty kwasu cyjanowodorowego (HCN) w amigdalinie, wzbudza tyle kontrowersji i była głównym argumentem, który pozwolił FDA na zakazanie dystrybucji i promocji Laetrilu na terenie USA, mimo braku dowodów na jego toksyczność.
Amigdalina zawdzięcza swą nazwę dwóm francuskim chemikom – Robiquet i Boutron – którzy w 1830 wyizolowali ją z gorzkich migdałów, pod postacią białego, krystalicznego proszku.

Światową karierę tej substancji, jako „leku na raka” zapoczątkował Ernst T. Krebs Junior, biochemik z USA, który nadał amigdalinie nazwę witamina B17, później Laetril. Odkrył również pozytywne działanie kwasu pangamowego na nasz organizm, nadał mu nazwę witamina B15. Jego badania nad tym kwasem zostały potwierdzone, głównie przez badaczy z ZSRR. Obie te substancje nie są jednak oficjalnie klasyfikowane jako witaminy.

Amigdalina występuje naturalnie w ponad 1200 roślinach, największe jej stężenie znajduje się w pestkach i nasionach moreli, jabłek, wiśni, śliwek. Występuje także w niektórych orzechach – gorzkich migdałach, nerkowca i makadamia, dziko rosnących jagodach – jeżyny, żurawiny, borówkach, czarnych porzeczka, jagodach czarnego bzu. Największe jednak jej ilości znajdują się w jądrach pestki moreli, gorzkich migdałach oraz pestkach jabłek. Znajdziemy ją także w ziarnach zbóż. Jedząc jabłko, spróbujcie rozgryźć pestkę – poczujecie charakterystyczny, gorzki smak, podobny do smaku migdałów.

Jak amigdalina działa w naszym organizmie?

Amigdalina charakteryzuje się wysoką biodostępnością, oznacza to, że łatwo przenika przez błonę komórkową, osiągając w wysokie stężenie w komórkach naszego ciała. Kontrowersje wywołał właśnie rodnik cyjanku obecny w tej substancji, jednak wbrew temu co twierdzi FDA, reszta kwasy cyjanowodorowego jest w cząsteczce amigdaliny bezpiecznie „zamknięta” i uwalnia się tylko w pewnych okolicznościach. Zdrowe komórki naszego ciała zawierają enzym, rodonazę, który neutralizuje CN, pozostała zaś część amigdaliny stanowi po prostu źródło glukozy. Co ciekawe – w komórkach nowotworowych, które rodonazy nie zawierają wcale, amigdalina jest rozkładana przez enzym zwany betaglukozydazą (komórki nowotworowe zawierają go 3000 tyś x więcej, niż zdrowe komórki !), w wyniku czego powstaje cyjanowodór (HCN, zwany też kwasem pruskim) oraz aldehyd benzoesowy. Obie te substancje są silnie trujące, działając razem – niszczą komórkę nowotworową. Jeśli aldehyd benzoesowy przedostanie się do zdrowych komórek, jest przez nie utleniana do nieszkodliwego kwasu beznzeosowego, który odpowiada za jeden ze skutków zażywania dużych dawek amigdaliny – działa silnie przeciwbólowo. W przypadku dostania się CN do zdrowej komórki, substancja ta w połączeniu z siarką i rodonazą, jest syntetyzowana w tiocyjanin, który uczestniczy w wytwarzaniu wit. B12 w wątrobie. Wszystkie te informacje zostały potwierdzone przez liczne badania, które został zignorowane przez FDA, powołującą się na swoje własne badania. Wcale mnie to jednak nie dziwi :-).

Krucjata FDA i Przemysłu Farmaceutycznego

FDA twierdziła, że Letril zawiera „wolny” cyjanowodór. Pogląd ten został obalony – cyjanowodór z cząsteczki amigdaliny jest wytwarzany – nie „szybuje” sobie swobodnie, a do jego syntezy zdolna jest tylko betaglukozydaza, która w wielkich ilościach występuje w komórkach nowotworowych. W zdrowych komórkach cyjanowodór nie powstaje – jego synteza jest blokowana przez rodonazę. Jeśli w ciele nie znajdują się komórki nowotworowe, cyjanowodór najzwyczajniej w świecie nie zostanie z amigdaliny wytworzony.

Prawdą jest, że amigdalina zawiera resztę kwasu cyjanowodorowego – CN. Taka sama reszta tego kwasu znajduje się np. W cyjanokobalaminie – witaminie B12.. Nikt nigdy nie słyszał przecież, o zatruciu cyjanowodorem po spożyciu witaminy B12 :-). CN i HCN to z chemicznego punktu widzenia dwie zupełnie inne substancje. Podobnych przykładów jest wiele. Czysty sód Na+ jest silnie trujący, zaś NaCl (Czyli zwykła sól kuchenna) trująca w żadnym razie nie jest. Oczywiście KAŻDA substancja spożyta w nadmiernych ilościach, może spowodować poważne szkody, dotyczy to również żywności zawierającej amigdalinę.

W pierwszym komunikacie odnośnie Laetrilu, w latach 70’tych, FDA twierdziła, że Laetril nie uwalnia cyjanowodoru w komórkach nowotworowych, co potwierdziły jej „skrupulatne i dokładne” badania, a więc jest substancją bezużyteczną w walce z nowotworami. Kiedy jakiś czas potem udowodniono, że jednak cyjanowodór jest w komórkach nowotworowych uwalniany, FDA… zaczęła szeroko zakrojoną kampanię „informacyjną” o wysokiej toksyczności Laetrilu :-). Dziwna sytuacja, prawda? FDA podczas jednego z procesów sądowych została wezwana przez sąd federalny do przedstawienia dokumentów świadczących o toksyczności amigdaliny – FDA przyznała, że takich dokumentów nie posiada.

Dla chcących zagłębić się w sprawę Laetrilu i działań, które zostały podjęte w USA żeby zakazać dystrybucji tej substancji, polecam doskonałą książkę Edwarda Grifina „świat bez raka” – bada on tam szczegółowo sprawę Laetrilu i ujawnia wiele niewygodnych dla FDA faktów.

Istnieje wiele opublikowanych badań nad Laetrilem, które potwierdzają skuteczność tej substancji – większość z nich pochodzi z lat 50-70 XX wieku. Na początku lat 70 rozpoczęła się nagonka i kampania dezinformacyjna FDA, AMA (American Medical Association) oraz NCI (Nation Cancer Institute) trwająca po dziś dzień, która skutecznie uniemożliwiła jednoznaczne potwierdzenie skuteczności amigdaliny. Na badania kliniczne z prawdziwego zdarzenia, potrzeba często setek milionów dolarów – kto wyłoży takie pieniądze na badania nad substancją, której nie da się opatentować i czerpać z niej zysków?

Jednak dziesiątki tysięcy osób na całym świecie są skutecznie leczone Laetrilem i innymi, alternatywnymi terapiami. Ich świadectwa i fakt, że nadal żyją, mimo wyroku kilku miesięcy życia ogłoszonego przez konwencjonalną medycynę, mówią same za siebie. Amigdalinę stosują kliniki praktykujące terapię Gersona oraz terapię metaboliczną. Oczywiście raka nie leczy się tylko amigdaliną – trzeba koniecznie zmienić dietę, złe nawyki… praktycznie wywrócić dotychczasowe, niezdrowe życie do góry nogami. Sam wiem jak trudno zmienić swoje wieloletnie przyzwyczajenia i przekonania.

Decyzja o podjęciu alternatywnego leczenia powinna być zawsze dokładnie przemyślana – nie zawsze wszystko jest tak piękne, jak można to przeczytać na stronach sprzedających witaminę b17 i promujących zagraniczne czy też krajowe leczenie alternatywne. Po pierwsze – alternatywne terapie nie są refundowane, więc koszty przekraczają możliwości finansowe statystycznego Polaka. Dla przykładu tygodniowy pobyt w klinice, gdzie praktykuje się terapię Gersona w meksyku, zaczyna się od 1,700 dolarów / tydzień, w zależności od rodzaju schorzenia, najczęściej koszt to około 4,000 $ za tydzień – Alternatywne kliniki to także jest biznes i należy o tym pamiętać, decydując się na pobyt w którejś z tego typu placówek. Jesteś traktowany jak król, dopóki masz pełny portfel 🙂

Oczywiście zachęcam do zgłębienia tematu i własnych poszukiwań w przepastnych zasobach internetu , zanim podejmiecie jakiekolwiek decyzje odnośnie stosowania „witaminy” b17 w waszej diecie. Do zagadnień zdrowotnych i wszelkich „cudownych” specyfików należy zawsze podchodzić z dystansem – niestety jest wiele osób, które żerują na zdesperowanych chorych i ich rodzinach.

Dla zainteresowanych poznaniem opublikowanych badań nad amigdaliną, zamieszczam link(niestety tylko po angielsku)

źródło 

Anty-Rakowe pożywienie?

Czy istnieje pożywienie zdolne do niszczenia komórek nowotworowych? W naukowym światku zdania są podzielone.

Prawie 40 lat temu, ówczesny prezydent USA Richard Nixon podpisał National Cancer Act, wypowiadając w imieniu Ameryki „wojnę” nowotworom. Program ten zakładał znaczne zwiększenie wydatków na badania w tej dziedzinie, co w rezultacie miało doprowadzić do odkrycia leku na raka. Prawie 4 dekady badań nad nowotworami i miliardy dolarów wydane na ten cel przyniosły wprawdzie skutek w postaci prawie 3-krotnego zwiększenia liczby „ocalałych” pacjentów (osób, które przeżyły ponad 5 lat bez nawrotu choroby – szacuje się, że w USA jest ich obecnie ok. 11 milionów, w Polsce 600 – 800 tys) w porównaniu do wczesnych lat 70’tych, jednak lekarstwa na raka znaleźć się nie udało. Obecnie, z roku na rok, wzrasta liczba osób cierpiących na nowotwory, mimo postępów w onkologi.

Największym sponsorem badań nad nowotworami są koncerny farmaceutyczne. Ich przychody z tytułu sprzedaży leków używanych w onkologi, z roku na rok systematycznie rosną – znacznie dynamiczniej niż przychody ze sprzedaży lekarstw na inne niż nowotwory schorzenia. Czy w interesie koncernów leży wynalezienie leku na raka? Oczywiście, że nie. Smutna i przerażająca prawda jest taka, że im więcej chorych ludzi i im dłużej trwa ich leczenie, tym więcej pieniędzy wpada do kieszeni producenta używanych w leczeniu chorego specyfików. Daleki jestem od zarzucania firmom farmaceutycznym celowego zabijania pacjentów, należy jednak spojrzeć faktom w oczy. Porażek w walce z nowotworami jest o wiele więcej, niż sukcesów w tej dziedzinie – miliardy dolarów na badania nie pomogły tak, jak pomóc w zamyśle Nixona i kolejnych rządów miały.

Dla wielu naukowców stało się więc jasne, że badania nad nowotworami polegające na „wynajdywaniu” coraz to nowszych „lekarstw” niesłusznie stały się jedynym kierunkiem badań, swoistą ślepą uliczką wspólczesnej onkologii.
Dlatego coraz częściej słyszy się o nowej drodze w badaniach nad leczeniem i zapobieganiem nowotworom, co owocuje zaskakującymi odkryciami anty-nowotworowego działania substancji, zawartych w naturalnie występujących organizmach zwierzęcych i roślinnych.

Jak zaczyna się rak?

Teorii na ten temat jest kilka. Najbardziej wiarygodna, w uproszczeniu brzmi następująco:

Nowotwór rozpoczyna się od pojedynczej komórki, w której następuje mutacja. Mutacja ta powodowana jest zmianą w kodzie genetycznym, która wywołuje obecność niepożądanych w organizmie toksycznych substancji (kancerogenów), lub wrodzonych wad genetycznych. Organizmu ludzki posiada naturalne mechanizmy obronne – „zmutowane” komórki są zabijane i usuwane. Jednak w przypadku upośledzenia układu odpornościowego, wywołanego najczęściej niedoborami witamin, minerałów i pierwiastków śladowych, nasze ciało nie jest w stanie zwalczyć coraz liczniejszej rzeszy komórek nowotworowych. W takich warunkach komórki mnożą się w niekontrolowany sposób, doprowadzając do powstania guzów, z czasem atakując sąsiednie organy.

Dowiedziono istnienia licznych inhibitorów (substancji powstrzymujących rozwój komórek nowotworowych) występujących w pożywieniu. Nasz organizm również posiada możliwość niszczenia tkanek nowotworowych, które są dla niego ciałami obcymi. Kiedy jednak nie dostarczamy mu odpowiedniego paliwa w postaci całej palety niezbędnych substancji: witamin, minerałów, białek, tłuszczy i węglowodanów, mechanizmy obronne nie działają w sposób prawidłowy.

W obliczu kilkuset (!) opublikowanych w ostatnich latach badań nad leczniczymi właściwościami prawidłowej i bogatej w niezbędne substancje diety, standardowa procedura leczenia raka zwana chemioterapią wydaje się być totalną pomyłką. W jaki sposób organizm, pełen toksyn, kancerogenów, z upośledzonym układem odpornościowym i ledwo funkcjonująca wątrobą ma sobie poradzić z dodatkowym zalaniem silnie toksycznymi „lekami” podawanymi podczas Chemioterapii? Być może uda się zabić komórki nowotworowe, przy okazji uszkadzając wszystkie ograny, co w perspektywie kilku lat prowadzi do śmierci chorego na skutek niewydolności organizmu lub jeszcze gwałtowniejszego nawrotu choroby. Nowotwór sam w sobie najczęściej nie jest przyczyną śmierci. Chorzy umierają z powodu niewydolności poszczególnych organów, dlatego prawidłowe odżywianie wydaje się być kluczowe w walce z nowotworami.

źródło 

Co robic, gdy okaże się, że masz raka?

Co czuje najbliższa rodzina po usłyszeniu od lekarza diagnozy – Rak, nieoperacyjny, chemioterapia, przerzuty, małe szanse, przygotować się na śmierć, uczynić ostatnie dni jak najbardziej komfortowymi? Na pewno cały wachlarz negatywnych emocji. Co czuje osoba z taką diagnozą? To samo co rodzina, tylko kilka razy intensywniej.

Jeśli chcecie uświadomić sobie ludzkie tragedie stojące za rakiem, wystarczy wejść na któreś z Polskich for onkologicznych. Wypowiadają się matki 3 letnich dzieci, świadome, że całkiem niedługo, prawdopodobnie je osierocą. Ojcowie i jedyni żywiciele rodziny, zrozpaczone dzieci. Po 15 minutach lektury ma się ochotę wyrzucić monitor przez okno – na każdym z tych for widać jedno wielkie wołanie o pomoc, o diagnozę, o prognozę. Pytania o leki, prośby o opinie na temat kontrowersyjnych metod a’la niegojąca się rana w nodze z cieciorką w środku (zainteresowanych odsyłam do google pod hasłem Dr. Ashkar, ostatnio było zresztą o tym starszym Panu głośno). Samotni w tym wszystkim ludzie wylewają swoje smutki i zmartwienia na forach, licząc na pocieszenie współtowarzyszy niedoli – często je dostają i chwała wszystkim tym, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas na napisanie kilku zdań otuchy i wsparcia. Co czuję ja – stojąc twarzą w twarz z nowotworem mojej Mamy? Nie mam szczerze mówiąc ochoty tego uzewnętrzniać.

Wild, Wild West

Chorym i ich rodzinom daje się niewielki, lub zgoła żaden, wybór – trzeba ciąć, podawać chemię lub napromieniowywać. Nowotwory generalnie dzielą się na złośliwe i niezłośliwe.We wczesnych stadiach większości nowotworów, najczęstszym zabiegiem jest chirurgiczne wycięcie zmienionej tkanki. Ciach, guz znikł, teraz należy trzymać kciuki i mocno wierzyć, że nowotwór nie powróci w innym, lub tym samym miejscu.

Jeśli operacyjne usunięcie tkanek nowotworowych jest niemożliwe, ze względu na jego umiejscowienie, wysoką ilość przerzutów lub zajęcie ważnych organów/naczyń krwionośnych, wtedy stosuje się, w zależności od umiejscowienia, chemio i radio terapię. Chemioterapia polega na podawaniu syntetycznych, chemicznych farmaceutyków, licząc, że silna toksyna zabije komórki nowotworowe. Radioterapia polega na napromieniowywaniu miejscowo obszaru ciała, w którym znajduje się guz. W przypadku niektórych guzów, stosuje się też terapię hormonalną. W leczeniu onkologicznym te 4 główne zabiegi, stosuje się najczęściej łącząc je ze sobą w różnych konfiguracjach, w zależności od konkretnego przypadku. Stosuje się leczenie miejscowe (skupione na 1 obszarze występowania nowotworu), systemowe (które w uproszczeniu polega na zatruciu przy pomocy chemioterapii całego organizmu), radykalne (W tym przypadku, lekarze onkolodzy stawiają sobie ambitny cel całkowitej anihilacji komórek nowotworowych w organizmie pacjenta, wszelkimi możliwymi sposobami, ale tylko w przypadku ogólnie dobrej kondycji pacjenta), oraz leczenie paliatywne – kiedy to nic już nie można zrobić, więc wysiłek lekarzy skupia się na ulżeniu choremu w cierpieniu, zwiększeniu jego komfortu i czekaniu na śmierć.

Umieranie na złośliwego raka to w 90% przypadków powolna, wielomiesięczna lub nawet wieloletnia agonia. Organizm jest stale zatruwany toksynami z guzów, silnie toksycznymi lekami stosowanymi w chemioterapii, napromieniowywany (a podobno promieniowanie powoduje zmiany w kodzie genetycznym, co owocuje mutacjami?), traktowany syntetycznymi, często eksperymentalnymi lekami (bo dokładne i długotrwałe badanie leków onkologicznych nie opłaca się ani koncernom, ani zdaniem FDA, pacjentom, którym jak najszybciej według tej organizacji należy dać szansę w postaci nowego leku, który niesie zawsze „nadzieję”. A producenci mają zyski i darmowe eksperymenty na pacjentach – sytuacja win-win. Szkoda, że tylko dla koncernów.

Statystyki

Nie trudno więc jest zrozumieć powszechny strach przed rakiem – stosowane obecnie metody nie należą do przyjemnych i bezbolesnych. Według danych GUSu, w 2006 sprawcą prawie 25% zgonów w Polsce, były nowotwory złośliwe, co daje nam około 97 tys. osób. Co roku wymiera wiec miasto wielkości Grudziądza czy Słupska. Niestety Rak z roku na rok zbiera coraz większe żniwo – W roku 1990 nowotwory złośliwe były przyczyna 18% zgonów.

Medycyna podobno idzie na przód, spada liczba zgonów powodowanych chorobami układu krążenia. Rośnie średnia długość życia w całej UE i Stanach Zjednoczonych. Tymczasem szacuje się, ze w 2030 roku, jeśli obecne tempo wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe utrzyma się, za co drugi zgon w USA i co trzeci w UE, będą odpowiadały właśnie one.

Czy nie słusznymi wydają się więc zarzuty wielu lekarzy i naukowców, o blokowanie przez medyczno-farmaceutyczny establishment badan nad alternatywnymi metodami leczeni raka, oraz dyskredytowaniu każdego, kto choć zająknie się o alternatywnej terapii czy też ślepej uliczce w onkologii?

Szczucie Alternatywnych Terapii

Wystarczy przykład Amigdaliny (zwanej witaminą B17, Laetrile, obecna w gorzkich migdałach, jądrach pestek moreli i innych nasionach (np. pestki jabłek) ), której sprzedaż w USA skutecznie zablokowało lobby farmaceutyczne. Zdarzają się nawet przypadki karania wiezieniem lekarzy stosujących terapie amigdalina oraz zwykłych ludzi, propagujących B17 w internecie. Istnieją naukowe dowody skuteczności amigdaliny. Jako główny zarzut przeciwko temu lekowi, FDA uznała możliwość zatrucia cyjanowodorem. Cząsteczka amigdaliny zawiera cyjanek, jednak jest on bezpiecznie “zamknięty”, dopóki substancja ta nie dotrze do komórek nowotworowych, gdzie zostaje uwolniona. Udowodnił to w swoich badaniach Ernst T. Krebs (nie mylić z Hansem Adolfem Krebsem – laureatem nagrody nobla) a także 2 grupy Japońskich onkologów, którzy stwierdzili także, ze nawet bardzo wysoka dawka (Na poziomie 5g), podana dożylnie, jest mniej toksyczna dla organizmu niż 2 tabletki aspiryny. W 2005 r. grupa Australijskich lekarzy opisała i opublikowała przypadek 68-letniego pacjenta, chorego na raka, który przyjął 4800mg witaminy C oraz zastrzyk z 3g Amigdaliny, w wyniku czego trafił do szpitala. Wymagał intubacji ze względu na problemy z oddychaniem. Jest to JEDYNY opublikowany w ostatnich latach przypadek skutków ubocznych po zażyciu Amigdaliny. Jednak należny pamiętać, ze taka reakcja nastąpiła po zażyciu ogromnej dawki syntetycznej witaminy C. Pacjent przeżył. Lekarze stosujący terapie amigdalina wiedza, ze nie należny przyjmować więcej zin 1500mg witaminy C podczas terapii Amigdalina, szczególnie podawaną w zastrzykach. Widocznie 68 letni australijczyk, postanowił sam zadbać o swoje zdrowie, nie rozumiejąc do końca jak jego organizm działa :-).

Ostrzegam jednak przed hurra-optymizmem, a w szczególności przed sprowadzaniem amigdaliny z Meksyku lub kupowania jej 2x drożej w polskim internecie, bez konsultacji z lekarzem. Zanim zaczniecie myśleć o alternatywnych terapiach anty-nowotworowych, musicie znaleźć lekarza, który będzie stale monitorował wasz stan zdrowia. Z własnego doświadczenia wiem, ze jest to niezwykle trudne – opór większości lekarzy przed „powrotem do natury” jest zdumiewająco ogromny, ale warto szukać. Pestki moreli są zdecydowanie bezpieczniejszą forma terapii “witamina B17”, przyjmowane z umiarem wraz z suszonymi owocami (najlepiej morelami) nie są zagrożeniem dla zdrowia. Można też jeść pestki jabłek. W jedzeniu pestek panuje jedna zasada – należy spożywać tyle pestek, ile posiada jeden owoc. Np. jabłko posiada od kilku do kilkunastu pestek, więc te kilkanaście pestek należy spożyć RAZEM (ważne!)z pozostałą częścią owocu. Pomaga to w trawieniu pestek (należy je bardzo dobrze przeżuć) i ewentualnym neutralizowaniu amigdaliny. Znany jest przypadek śmierci w USA, spowodowanej spożyciem szklanki pestek jabłkowych. Gdyby ta osoba zjadła razem z pestkami przynajmniej jedno jabłko, nic by się jej nie stało. Cala afera wokół amigdaliny zasługuje na oddzielna notkę, którą postaram się w najbliższych dniach “popełnić” :-). Dzienna norma spożycia pestek moreli w EU wynosi dwie sztuki. Profilaktycznie nie należy przekraczać tej dawki.

Istnieją dwie, bardzo dobrze udokumentowane i przede wszystkim naukowo i logicznie uzasadnione, terapie alternatywne – dieta dr. Budwig , oraz najlepiej udokumentowana z naukowego punktu widzenia – Terapia Gersona. W Polskim internecie znajdziecie na ten temat masę informacji – od siebie postaram sie niedlugo dodać jakieś „extra” newsy. Zarówno dr Gerson, jak i dr Budwig, byli w swoim czasie mocno krytykowani i prześladowani przez koncerny farmaceutyczne – ich terapii nie da się opatentować, bo są w 100% oparte na naturalnych produktach spożywczych, podejściu holistycznym do organizmu ludzkiego i w przypadku Terapii Gersona, od dawna istniejących suplementach.Warto dodać, ze dr Gerson został prawdopodobnie otruty arszenikiem.

Osobiście znam 4 osoby, które odwiedziły klinikę w Meksyku prowadzona przez wnuka dr Gersona i grupę odważnych lekarzy. Trzy z tych osób (rak wątroby, zaawansowane stadium raka jelita grubego oraz rak jajnika – wszystkie złośliwe, rak jajnika i jelita grubego z przerzutami) czuja się obecnie świetnie, stosują się do zaleceń, maja świetne wyniki i nic nie wskazuje na nawrót choroby mimo, ze minęły już lata od powrotu z kliniki. Niestety stan jednej z osób był bardzo ciężki i zmarła wkrótce po powrocie do kraju. Terapia Gersona nie jest właściwie terapią – jest totalna zmiana stylu życia i żywienia. Pacjent do końca życia musi stosować się do zaleceń.

Do przemyślenia zostawiam wam pytanie:
Komu (nie)zależy nad szybkim i długotrwałym wyleczeniu osób chorych na raka?

źródło 

Zapraszam do działu Zioła, mikstury, leki

Zabawmy się liczbami, czyli jak uzyskuje się papierowy sukces w onkologii

Od ponad pięćdziesięciu lat docierają do nas informacje o przełomie w onkologii, który jest tuż za rogiem. O tym, że koncern x czy y jest o krok od wynalezienia rewolucyjnego leku na raka. Niestety – nic bardziej mylnego.

Ktoś, kto pobieżnie czyta tego typu informacje jest przeświadczony, że pojawienie się na prawdę skutecznych lekarstw na różnego rodzaju nowotwory to tylko kwestia czasu – przecież na badania wydaje się miliardy dolarów, więc prędzej czy później czeka nas ogromny sukces w tej dziedzinie !

Chorym i ich rodzinom od ponad pół wieku daje się nadzieję informując, że nowoczesne leki o wspaniałych i przecudownych właściwościach są tuż za rogiem ! Koncerny farmaceutyczne stale pracują nad nowymi lekami. Społeczeństwo co jakiś czas jest informowane, że każdy z nich jest „rewolucyjny”, a ich testy kliniczne niemal zawsze dają wspaniałe rezultaty. Smutna i bolesna prawda jest taka, że u początku XXI wieku firmy farmaceutyczne są tak samo daleko od znalezienia leku na raka, jak były w latach 50 XX w. Dlaczego? Odpowiedź jest brutalnie prosta – nie opłaca się.

Jedynym symptomem postępu w onkologi są suche liczby, które są jednak w perfidny sposób manipulowane. Łatwo można znaleźć statystyki „skuteczności” leczenia konkretnych rodzajów nowotworów przy pomocy danego rodzaju terapii, gdzie autorzy chwalą się wyleczeniem 30, 40 czy też nawet 98% przypadków. A tymczasem rzeczywista skuteczność (czyli całkowite wyleczenie) leczenia nowotworów złośliwych chemioterapią, w zależności od rodzaju nowotworu, waha się od 9% do 0% (!).

Zabawmy się liczbami, czyli jak uzyskuje się papierowy sukces w onkologii

Jak definiuje się osobę wyleczoną z choroby nowotworowej? Mówiąc ogólnie, jeśli pacjent w przeciągu 5 lat od zdiagnozowania raka i po odbyciu standardowego leczenia nadal żyje, uznaje się go za wyleczonego. Jeśli umrze po 5 latach i 1 dniu od zdiagnozowania, nie wlicza się go do osób zmarłych na raka. Troszkę dziwna definicja wyleczenia, prawda?

W wielu statystykach, konkretne grupy chorych na konkretne rodzaje nowotworów w ogóle nie są brane pod uwagę, np: osoby w zaawansowanym stadium choroby i osoby które przerwały terapię. Wyklucza się także nowotwory, na które kompletnie nie działa chemio i radioterapia. W ten sposób można łatwo, choć sztucznie podciągnąć liczbę „wyleczonych” do akceptowalnej granicy 30-50% – to Ci dopiero „sukces” !

Do statystyk bardzo chętnie włączane są jednak niezłośliwe i złośliwe, lecz niemal w 100% wyleczalne (głównie przez chirurgię) nowotwory, a nawet zmiany przed nowotworowe. Dobrym przykładem jest tu często wykrywany nowotwór ( a właściwie stan przed nowotworowy) u kobiet, czyli przewodowy rak piersi in situ (przed inwazyjny, z ang. DCIS – ductal carcinoma in situ), który dopiero od stosunkowo niedawna zaczął być włączany do ogólnych statystyk. Jego wyleczalność wynosi 99%, sam w sobie stanowi około 30% wszystkich wykrywanych nowotworów piersi.

Najskuteczniejszym rozwiązaniem oferowanym przez medycynę przy leczeniu nowotworów jest interwencja chirurgiczna, min. mastektomia w przypadku raka piersi. Wyleczenia tylko za pomocą interwencji chirurgicznej są wliczane do ogólnych statysyk, co znacznie podnosi ich wartość. Zgodzicie się chyba, że interwencja chirurgiczna diametralnie różni się od chemio i radioterapii? Odejmując 30% przypadków niemal w 100% wyleczalnego DCIS od ogólnych statystyk wyleczenia raka piersi, liczba ta dramatycznie spada.

Największym chyba oszustwem w statystyce onkologicznej jest niewliczanie pacjentów zmarłych w trakcie przyjmowania chemii, lub pacjentów którzy zdecydowali się przerwać terapię. Jeśli lekarz onkolog zalecił chemioterapię trwającą łącznie np. 90 dni, a pacjent umrze w 89 dniu trwania terapii, to taki przypadek nie jest uwzględniany w statystykach podawanych do publicznej wiadomości. Chory nie przyjął kompletnego zalecanego leczenia, więc cóż – nie zastosował się do zaleceń, mamy czyste ręce 😉

Równie „ciekawie” chorzy i ich rodziny są ogłupiani, gdy otrzymują odpowiedź na pytanie „Jakie mam szanse na przeżycie?”. Lekarz odpowie „Mam dobrą wiadomość – Pana szanse na przeżycie po przyjęciu tego hiper-nowoczesnego leku, wg. badań klinicznych, wynoszą aż 50%!”

Wspaniale, prawda?

Niestety te obiecująco wyglądające liczby są podawane jako tzw. ryzyko względne (relative risk). Ogromna większość liczb związanych z procentową szansą na skuteczność danego leku, wynikami badań klinicznych, lub procentową szansą na wyleczenie z danej choroby w statystyce medycznej jest podawana w liczbach względnych. Jest to celowe działanie, ponieważ ryzyko względne wygląda znacznie lepiej, niż ryzyko absolutne. Śpieszę wyjaśnić dlaczego:

Żeby zrozumieć gdzie tkwi problem w sposobie podawania danych liczbowych , musimy poznać definicję ryzyka względnego, podaję za Wikipedią:

„Ryzyko względne (ang. Relative Risk, RR) – iloraz prawdopodobieństwa wystąpienia danego skutku w grupie eksperymentalnej, w której zastosowano pewną interwencję i tego prawdopodobieństwa w grupie kontrolnej[1]. Ryzyko względne odnosi się także do związków przyczynowo-skutkowych, gdzie jest to iloraz prawdopodobieństwa wystąpienia danego skutku w jednej z obserwowanych grup, w której występuje dany czynnik lub cecha, i tego prawdopodobieństwa w grupie kontrolnej (np. prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór złośliwy w grupie osób obciążonych pewną mutacją genetyczną w porównaniu z grupą kontrolną osób bez tej mutacji).”

Mówiąc prościej:

Przyjmijmy hipotetycznie, że przez kilka lat przeprowadzamy test kliniczny leku, który w zamierzeniu ma zmniejszac ryzyko zachorowania na raka piersi. Wybieramy dwie grupy po sto kobiet w zbliżonym wieku. Z grupy stu kobiet w wieku 30-50 lat podczas trwania testu klinicznego dwie zachorują na raka piersi. Jest oto grupa kontrolna. Wg. Wikipedii:

„Grupa kontrolna – w metodologii nauki: grupa obiektów, którą w ramach wykonywanego eksperymentu nie poddaje się żadnym manipulacjom eksperymentalnym lecz pozostawia w stanie naturalnym.”

Drugiej grupie 100 kobiet (grupa eksperymentalna) podawano przez okres trwania testu lek „toksynka mk. II”. Z tej grupy na raka piersi zachorowała jedna osoba. A więc firma, która produkuje nasz lek toksynka mk. II, odtrąbi w mediach sukces – „nasz lek jest niezwykle skuteczny! Obniża ryzyko zachorowania na raka piersi o 50%!”
Lecz te 50% jest ryzykiem względnym, ponieważ odnosi się do dwóch zachorowań w grupie kontrolnej vs. jedno zachorowanie w grupie poddawanej testom. A więc rzeczywista (absolutna) skuteczność toksynki mk. II wynosi nie 50, a 1%.
Dlatego w przypadku pytań o skutecznośc danego leku/terapii, należy pytać o absolutną skuteczność danego leku/terapii.

Produkcja dobrych wyników w praktyce

Przykładem manipulacji danymi może być lek Herceptin, gdzie w broszurce producent z dumą podaje: „Herceptin reduced the risk of recurrence by 46%”
www.herceptin.com/pdf/Herceptin-Clinical-Information-Brochure.pdf<— Link do broszurki herceptinu, Liczba 46% na stronie 20

Jest to oczywiście wynik względny 🙂 46% z marketingowego punktu widzenia brzmi znacznie lepiej niż… rzeczywista, absolutna skuteczność na poziomie 0,6% (!). Ogromna większość pacjentów nie czyta wyników testów klinicznych leków, które przyjmują. Z oczywistych względów – trudna ich dostępność i zawiła terminologia. Ja zadałem sobie ten trud w przypadku Herceptinu.

Co się okazało? W jednym z głównych testów klinicznych otrzymano nastepujące wyniki: 34 zgony w grupie kontrolnej (2,0 % wszystkich uczestniczących) i 23 zgony w grupie „leczonej” Herceptinem (1.4% wszystkich uczestniczących). Ogólna, absolutna skuteczność Herceptinu w tym konkretnym teście wynosi 0,6 %.
Szczerze mówiąc, codzienne picie zielonej herbaty, godzinka na słońcu i pół godzinny jogi pięćdziesięciokrotnie przewyższają skutecznością herceptin :-).

Amerykański przemysł farmaceutyczny i jego „badania” nad skutecznością leków można więc w skrócie podsumować następującą sentencją Linusa Paulinga, dwukrotnego laureata Nagrody Nobla:

„Everyone should know that most cancer research is largely a fraud, and that the major cancer research organizations are derelict in their duties to the people who support them”

źródło 

Orgon

Orgon – Ocean energii kosmicznej – Alternatywa leczenia raka.

 

 

 

 

 

Podręcznik
Akumulatora Orgonu

Napisany przez James’a DeMeo doktora filozofii, z przedmową Evy Reich M.D, z załączonym dodatkiem będącym eksperymentalną pracą badawczą dokumentującą i ukazującą efektywność działania akumulatora energii orgonu.

 

 

 

 

Jak skoncentrować i pracować z (życiową) energią orgonu używając prostych łatwo osiągalnych materiałów. Orgon jest nieograniczony w ilości i swobodnie dostępny z atmosfery. Takie eksperymentalne urządzenia jak pokazane w książce mogą służyć stymulowaniu lepszego wzrostu roślin i poprawie stanu fizjologii człowieka podczas kontrolowanego procesu.

Czytaj dalej Orgon