Egzamin czeladniczy z bioenergoterapii 10.06.2014

7

 

Najbliższy egzamin odbędzie się dn. 10 czerwca 2014r.

Aby przystąpić do egzaminu należy przedłożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu  (plik .doc)
w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2014 r.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów-

Egzamin czeladniczy:

1. Zaświadczenie ukończenia kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego (zaświadczenia wg wzoru MEN).
2. Dokumenty potwierdzające odbytą praktykę lub złożyć na miejscu stosowne oświadczenie.
3. Świadectwo ukończenia szkoły, minimum podstawowej lub inny dokument np. dyplom ukończenia studiów.
4. Fotografię czytelnie podpisaną.

 

Pytania formalne dotyczące egzaminu proszę kierować do Podstarszej Cechu Katarzyny Kędzierskiej:

• Tel.kom.: 511 366 848,
• e-mail: zarzad-cechu@naturopata.edu.pl

Dokumenty należy przesłać na adres:

Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia
Pani Agnieszka Harasim
ul. Chmielna 98

00-801 Warszawa

koniecznie z dopiskiem: Egzamin czeladniczy: bioenergoterapia

 

Zgłaszając się na egzamin należy ze sobą przynieść:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
oryginały lub poświadczone notarialnie ksero przesłanych wcześniej dokumentów

Koszt egzaminu czeladniczego:

520 zł dla członków Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów,
580 zł dla osób niezrzeszonych

 

Dla osób chcących powtórzyć materiał przed egzaminem odbędzie się seminarium przedegzaminacyjne w dn. 9 czerwca 2014 r. o godzinie 12.00.

czytaj więcej
………………………………………………………………………………..
Kwalifikacje praktyczne i teoretyczne zdobyte podczas nauki zawodu weryfikowane są podczas egzaminu czeladniczego przeprowadzonego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych.

Warunki ogólne wynikające z ustawy- Izba Rzemieślników dopuszcza do egzaminu czeladniczego osoby, które spełniły jeden z poniższych warunków:

1/. ukończyły naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcenie teoretyczne
w szkole lub w formach pozaszkolnych;
2/. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły
podstawowej oraz uzyskały umiejętności zawodowe w zawodzie,
w którym zdają egzamin, w formie pozaszkolnej;
3/. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły
podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy
w zawodzie, w którym zdają egzamin – odpowiednio do okresu kształcenia
w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, określonej w odrębnych przepisach;
4/. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły
podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy
w zawodzie, w którym zdają egzamin – odpowiednio do okresu nauki
w danym zawodzie ustalonym przez Związek Rzemiosła Polskiego,
jeżeli zawód nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, o której mowa w pkt. 3;
5/. posiadają świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie
zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdają egzamin;
6/. posiadają tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu,
w którym zdają egzamin oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego
co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdają egzamin.

 

Aby otrzymać pozwolenie na stanięcie przed Komisją Egzaminacyjną w zawodzie bioenergoterapeuty oprócz posiadania wykształcenia podstawowego (gimnazjum) trzeba u nas ukończyć:

Inne warunki:

  • – prowadzenie działalności  lub praktyka
  • – wykształcenie min. podstawowe (czeladnik)  lub min. średnie (mistrz)

..a potem pozostaje już tylko egzamin przed Komisją Rzemieślniczą. Przez cały czas przygotowania i egzaminów zapewniamy opiekę i pomoc. Masz jakiekolwiek pytania, pisz zarzad-cechu@naturopata.edu.pl

Przewaga naszego szkolnictwa nad szkoleniami innych firm polega na tym, że absolwenci otrzymują czenie wg wzoru MEN, przyporządkowane numerowi zawodu wg klasyfikacji MPiPS)- są więc pod względem przygotowania zawodowego lepiej przygotowanymi i wszechstronnymi terapeutami. Nasz Kurs ma też tą przewagę, że może być robiony etapami- są trzy kursy. Każdy z nich zakończony jest wydaniem zaświadczenia wg wzoru MEN. Na dzień dzisiejszy każdy z nich daje podstawę do rozpoczęcia działalności i wstąpienia do Cechu Naturoterapeutów i Hipnotyzerów.

Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Egzamin praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne kandydata. Egzamin przeprowadza się w zakładzie rzemieślniczym lub w warsztatach szkoleniowych pod nadzorem dwóch członków komisji egzaminacyjnej. Nie może on być dłuższy niż 24 godziny łącznie w okresie trzech dni.
Egzamin teoretyczny z kolei odbywa się w formie pisemnej i ustnej.
Na egzaminie pisemnym zdaje się z rachunkowości zawodowej, dokumentacji działalności gospodarczej, rysunku zawodowego, zasad BHP i ochrony ppoż., podstawowych zasad ochrony środowiska, podstawowych przepisów prawa pracy oraz podstawowej problematyki prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem. Egzamin ustny obejmuje: technologię, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304)

Rozporządzenie określa w szczególności warunki dopuszczania do egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza, oraz sposób przeprowadzania egzaminów.

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; określa ono zasady organizacji, wzory dokumentów, itd. , zastąpiło ono dotychczasowe rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej (…. czyli obejmuje też kursy prowadzone na zasadach z wcześniejszego rozporządzenia).

9  6

  Edytor

Anty-Rakowe pożywienie?

Czy istnieje pożywienie zdolne do niszczenia komórek nowotworowych? W naukowym światku zdania są podzielone.

Prawie 40 lat temu, ówczesny prezydent USA Richard Nixon podpisał National Cancer Act, wypowiadając w imieniu Ameryki „wojnę” nowotworom. Program ten zakładał znaczne zwiększenie wydatków na badania w tej dziedzinie, co w rezultacie miało doprowadzić do odkrycia leku na raka. Prawie 4 dekady badań nad nowotworami i miliardy dolarów wydane na ten cel przyniosły wprawdzie skutek w postaci prawie 3-krotnego zwiększenia liczby „ocalałych” pacjentów (osób, które przeżyły ponad 5 lat bez nawrotu choroby – szacuje się, że w USA jest ich obecnie ok. 11 milionów, w Polsce 600 – 800 tys) w porównaniu do wczesnych lat 70’tych, jednak lekarstwa na raka znaleźć się nie udało. Obecnie, z roku na rok, wzrasta liczba osób cierpiących na nowotwory, mimo postępów w onkologi.

Największym sponsorem badań nad nowotworami są koncerny farmaceutyczne. Ich przychody z tytułu sprzedaży leków używanych w onkologi, z roku na rok systematycznie rosną – znacznie dynamiczniej niż przychody ze sprzedaży lekarstw na inne niż nowotwory schorzenia. Czy w interesie koncernów leży wynalezienie leku na raka? Oczywiście, że nie. Smutna i przerażająca prawda jest taka, że im więcej chorych ludzi i im dłużej trwa ich leczenie, tym więcej pieniędzy wpada do kieszeni producenta używanych w leczeniu chorego specyfików. Daleki jestem od zarzucania firmom farmaceutycznym celowego zabijania pacjentów, należy jednak spojrzeć faktom w oczy. Porażek w walce z nowotworami jest o wiele więcej, niż sukcesów w tej dziedzinie – miliardy dolarów na badania nie pomogły tak, jak pomóc w zamyśle Nixona i kolejnych rządów miały.

Dla wielu naukowców stało się więc jasne, że badania nad nowotworami polegające na „wynajdywaniu” coraz to nowszych „lekarstw” niesłusznie stały się jedynym kierunkiem badań, swoistą ślepą uliczką wspólczesnej onkologii.
Dlatego coraz częściej słyszy się o nowej drodze w badaniach nad leczeniem i zapobieganiem nowotworom, co owocuje zaskakującymi odkryciami anty-nowotworowego działania substancji, zawartych w naturalnie występujących organizmach zwierzęcych i roślinnych.

Jak zaczyna się rak?

Teorii na ten temat jest kilka. Najbardziej wiarygodna, w uproszczeniu brzmi następująco:

Nowotwór rozpoczyna się od pojedynczej komórki, w której następuje mutacja. Mutacja ta powodowana jest zmianą w kodzie genetycznym, która wywołuje obecność niepożądanych w organizmie toksycznych substancji (kancerogenów), lub wrodzonych wad genetycznych. Organizmu ludzki posiada naturalne mechanizmy obronne – „zmutowane” komórki są zabijane i usuwane. Jednak w przypadku upośledzenia układu odpornościowego, wywołanego najczęściej niedoborami witamin, minerałów i pierwiastków śladowych, nasze ciało nie jest w stanie zwalczyć coraz liczniejszej rzeszy komórek nowotworowych. W takich warunkach komórki mnożą się w niekontrolowany sposób, doprowadzając do powstania guzów, z czasem atakując sąsiednie organy.

Dowiedziono istnienia licznych inhibitorów (substancji powstrzymujących rozwój komórek nowotworowych) występujących w pożywieniu. Nasz organizm również posiada możliwość niszczenia tkanek nowotworowych, które są dla niego ciałami obcymi. Kiedy jednak nie dostarczamy mu odpowiedniego paliwa w postaci całej palety niezbędnych substancji: witamin, minerałów, białek, tłuszczy i węglowodanów, mechanizmy obronne nie działają w sposób prawidłowy.

W obliczu kilkuset (!) opublikowanych w ostatnich latach badań nad leczniczymi właściwościami prawidłowej i bogatej w niezbędne substancje diety, standardowa procedura leczenia raka zwana chemioterapią wydaje się być totalną pomyłką. W jaki sposób organizm, pełen toksyn, kancerogenów, z upośledzonym układem odpornościowym i ledwo funkcjonująca wątrobą ma sobie poradzić z dodatkowym zalaniem silnie toksycznymi „lekami” podawanymi podczas Chemioterapii? Być może uda się zabić komórki nowotworowe, przy okazji uszkadzając wszystkie ograny, co w perspektywie kilku lat prowadzi do śmierci chorego na skutek niewydolności organizmu lub jeszcze gwałtowniejszego nawrotu choroby. Nowotwór sam w sobie najczęściej nie jest przyczyną śmierci. Chorzy umierają z powodu niewydolności poszczególnych organów, dlatego prawidłowe odżywianie wydaje się być kluczowe w walce z nowotworami.

źródło 

Co robic, gdy okaże się, że masz raka?

Co czuje najbliższa rodzina po usłyszeniu od lekarza diagnozy – Rak, nieoperacyjny, chemioterapia, przerzuty, małe szanse, przygotować się na śmierć, uczynić ostatnie dni jak najbardziej komfortowymi? Na pewno cały wachlarz negatywnych emocji. Co czuje osoba z taką diagnozą? To samo co rodzina, tylko kilka razy intensywniej.

Jeśli chcecie uświadomić sobie ludzkie tragedie stojące za rakiem, wystarczy wejść na któreś z Polskich for onkologicznych. Wypowiadają się matki 3 letnich dzieci, świadome, że całkiem niedługo, prawdopodobnie je osierocą. Ojcowie i jedyni żywiciele rodziny, zrozpaczone dzieci. Po 15 minutach lektury ma się ochotę wyrzucić monitor przez okno – na każdym z tych for widać jedno wielkie wołanie o pomoc, o diagnozę, o prognozę. Pytania o leki, prośby o opinie na temat kontrowersyjnych metod a’la niegojąca się rana w nodze z cieciorką w środku (zainteresowanych odsyłam do google pod hasłem Dr. Ashkar, ostatnio było zresztą o tym starszym Panu głośno). Samotni w tym wszystkim ludzie wylewają swoje smutki i zmartwienia na forach, licząc na pocieszenie współtowarzyszy niedoli – często je dostają i chwała wszystkim tym, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas na napisanie kilku zdań otuchy i wsparcia. Co czuję ja – stojąc twarzą w twarz z nowotworem mojej Mamy? Nie mam szczerze mówiąc ochoty tego uzewnętrzniać.

Wild, Wild West

Chorym i ich rodzinom daje się niewielki, lub zgoła żaden, wybór – trzeba ciąć, podawać chemię lub napromieniowywać. Nowotwory generalnie dzielą się na złośliwe i niezłośliwe.We wczesnych stadiach większości nowotworów, najczęstszym zabiegiem jest chirurgiczne wycięcie zmienionej tkanki. Ciach, guz znikł, teraz należy trzymać kciuki i mocno wierzyć, że nowotwór nie powróci w innym, lub tym samym miejscu.

Jeśli operacyjne usunięcie tkanek nowotworowych jest niemożliwe, ze względu na jego umiejscowienie, wysoką ilość przerzutów lub zajęcie ważnych organów/naczyń krwionośnych, wtedy stosuje się, w zależności od umiejscowienia, chemio i radio terapię. Chemioterapia polega na podawaniu syntetycznych, chemicznych farmaceutyków, licząc, że silna toksyna zabije komórki nowotworowe. Radioterapia polega na napromieniowywaniu miejscowo obszaru ciała, w którym znajduje się guz. W przypadku niektórych guzów, stosuje się też terapię hormonalną. W leczeniu onkologicznym te 4 główne zabiegi, stosuje się najczęściej łącząc je ze sobą w różnych konfiguracjach, w zależności od konkretnego przypadku. Stosuje się leczenie miejscowe (skupione na 1 obszarze występowania nowotworu), systemowe (które w uproszczeniu polega na zatruciu przy pomocy chemioterapii całego organizmu), radykalne (W tym przypadku, lekarze onkolodzy stawiają sobie ambitny cel całkowitej anihilacji komórek nowotworowych w organizmie pacjenta, wszelkimi możliwymi sposobami, ale tylko w przypadku ogólnie dobrej kondycji pacjenta), oraz leczenie paliatywne – kiedy to nic już nie można zrobić, więc wysiłek lekarzy skupia się na ulżeniu choremu w cierpieniu, zwiększeniu jego komfortu i czekaniu na śmierć.

Umieranie na złośliwego raka to w 90% przypadków powolna, wielomiesięczna lub nawet wieloletnia agonia. Organizm jest stale zatruwany toksynami z guzów, silnie toksycznymi lekami stosowanymi w chemioterapii, napromieniowywany (a podobno promieniowanie powoduje zmiany w kodzie genetycznym, co owocuje mutacjami?), traktowany syntetycznymi, często eksperymentalnymi lekami (bo dokładne i długotrwałe badanie leków onkologicznych nie opłaca się ani koncernom, ani zdaniem FDA, pacjentom, którym jak najszybciej według tej organizacji należy dać szansę w postaci nowego leku, który niesie zawsze „nadzieję”. A producenci mają zyski i darmowe eksperymenty na pacjentach – sytuacja win-win. Szkoda, że tylko dla koncernów.

Statystyki

Nie trudno więc jest zrozumieć powszechny strach przed rakiem – stosowane obecnie metody nie należą do przyjemnych i bezbolesnych. Według danych GUSu, w 2006 sprawcą prawie 25% zgonów w Polsce, były nowotwory złośliwe, co daje nam około 97 tys. osób. Co roku wymiera wiec miasto wielkości Grudziądza czy Słupska. Niestety Rak z roku na rok zbiera coraz większe żniwo – W roku 1990 nowotwory złośliwe były przyczyna 18% zgonów.

Medycyna podobno idzie na przód, spada liczba zgonów powodowanych chorobami układu krążenia. Rośnie średnia długość życia w całej UE i Stanach Zjednoczonych. Tymczasem szacuje się, ze w 2030 roku, jeśli obecne tempo wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe utrzyma się, za co drugi zgon w USA i co trzeci w UE, będą odpowiadały właśnie one.

Czy nie słusznymi wydają się więc zarzuty wielu lekarzy i naukowców, o blokowanie przez medyczno-farmaceutyczny establishment badan nad alternatywnymi metodami leczeni raka, oraz dyskredytowaniu każdego, kto choć zająknie się o alternatywnej terapii czy też ślepej uliczce w onkologii?

Szczucie Alternatywnych Terapii

Wystarczy przykład Amigdaliny (zwanej witaminą B17, Laetrile, obecna w gorzkich migdałach, jądrach pestek moreli i innych nasionach (np. pestki jabłek) ), której sprzedaż w USA skutecznie zablokowało lobby farmaceutyczne. Zdarzają się nawet przypadki karania wiezieniem lekarzy stosujących terapie amigdalina oraz zwykłych ludzi, propagujących B17 w internecie. Istnieją naukowe dowody skuteczności amigdaliny. Jako główny zarzut przeciwko temu lekowi, FDA uznała możliwość zatrucia cyjanowodorem. Cząsteczka amigdaliny zawiera cyjanek, jednak jest on bezpiecznie “zamknięty”, dopóki substancja ta nie dotrze do komórek nowotworowych, gdzie zostaje uwolniona. Udowodnił to w swoich badaniach Ernst T. Krebs (nie mylić z Hansem Adolfem Krebsem – laureatem nagrody nobla) a także 2 grupy Japońskich onkologów, którzy stwierdzili także, ze nawet bardzo wysoka dawka (Na poziomie 5g), podana dożylnie, jest mniej toksyczna dla organizmu niż 2 tabletki aspiryny. W 2005 r. grupa Australijskich lekarzy opisała i opublikowała przypadek 68-letniego pacjenta, chorego na raka, który przyjął 4800mg witaminy C oraz zastrzyk z 3g Amigdaliny, w wyniku czego trafił do szpitala. Wymagał intubacji ze względu na problemy z oddychaniem. Jest to JEDYNY opublikowany w ostatnich latach przypadek skutków ubocznych po zażyciu Amigdaliny. Jednak należny pamiętać, ze taka reakcja nastąpiła po zażyciu ogromnej dawki syntetycznej witaminy C. Pacjent przeżył. Lekarze stosujący terapie amigdalina wiedza, ze nie należny przyjmować więcej zin 1500mg witaminy C podczas terapii Amigdalina, szczególnie podawaną w zastrzykach. Widocznie 68 letni australijczyk, postanowił sam zadbać o swoje zdrowie, nie rozumiejąc do końca jak jego organizm działa :-).

Ostrzegam jednak przed hurra-optymizmem, a w szczególności przed sprowadzaniem amigdaliny z Meksyku lub kupowania jej 2x drożej w polskim internecie, bez konsultacji z lekarzem. Zanim zaczniecie myśleć o alternatywnych terapiach anty-nowotworowych, musicie znaleźć lekarza, który będzie stale monitorował wasz stan zdrowia. Z własnego doświadczenia wiem, ze jest to niezwykle trudne – opór większości lekarzy przed „powrotem do natury” jest zdumiewająco ogromny, ale warto szukać. Pestki moreli są zdecydowanie bezpieczniejszą forma terapii “witamina B17”, przyjmowane z umiarem wraz z suszonymi owocami (najlepiej morelami) nie są zagrożeniem dla zdrowia. Można też jeść pestki jabłek. W jedzeniu pestek panuje jedna zasada – należy spożywać tyle pestek, ile posiada jeden owoc. Np. jabłko posiada od kilku do kilkunastu pestek, więc te kilkanaście pestek należy spożyć RAZEM (ważne!)z pozostałą częścią owocu. Pomaga to w trawieniu pestek (należy je bardzo dobrze przeżuć) i ewentualnym neutralizowaniu amigdaliny. Znany jest przypadek śmierci w USA, spowodowanej spożyciem szklanki pestek jabłkowych. Gdyby ta osoba zjadła razem z pestkami przynajmniej jedno jabłko, nic by się jej nie stało. Cala afera wokół amigdaliny zasługuje na oddzielna notkę, którą postaram się w najbliższych dniach “popełnić” :-). Dzienna norma spożycia pestek moreli w EU wynosi dwie sztuki. Profilaktycznie nie należy przekraczać tej dawki.

Istnieją dwie, bardzo dobrze udokumentowane i przede wszystkim naukowo i logicznie uzasadnione, terapie alternatywne – dieta dr. Budwig , oraz najlepiej udokumentowana z naukowego punktu widzenia – Terapia Gersona. W Polskim internecie znajdziecie na ten temat masę informacji – od siebie postaram sie niedlugo dodać jakieś „extra” newsy. Zarówno dr Gerson, jak i dr Budwig, byli w swoim czasie mocno krytykowani i prześladowani przez koncerny farmaceutyczne – ich terapii nie da się opatentować, bo są w 100% oparte na naturalnych produktach spożywczych, podejściu holistycznym do organizmu ludzkiego i w przypadku Terapii Gersona, od dawna istniejących suplementach.Warto dodać, ze dr Gerson został prawdopodobnie otruty arszenikiem.

Osobiście znam 4 osoby, które odwiedziły klinikę w Meksyku prowadzona przez wnuka dr Gersona i grupę odważnych lekarzy. Trzy z tych osób (rak wątroby, zaawansowane stadium raka jelita grubego oraz rak jajnika – wszystkie złośliwe, rak jajnika i jelita grubego z przerzutami) czuja się obecnie świetnie, stosują się do zaleceń, maja świetne wyniki i nic nie wskazuje na nawrót choroby mimo, ze minęły już lata od powrotu z kliniki. Niestety stan jednej z osób był bardzo ciężki i zmarła wkrótce po powrocie do kraju. Terapia Gersona nie jest właściwie terapią – jest totalna zmiana stylu życia i żywienia. Pacjent do końca życia musi stosować się do zaleceń.

Do przemyślenia zostawiam wam pytanie:
Komu (nie)zależy nad szybkim i długotrwałym wyleczeniu osób chorych na raka?

źródło 

Zapraszam do działu Zioła, mikstury, leki

Zabawmy się liczbami, czyli jak uzyskuje się papierowy sukces w onkologii

Od ponad pięćdziesięciu lat docierają do nas informacje o przełomie w onkologii, który jest tuż za rogiem. O tym, że koncern x czy y jest o krok od wynalezienia rewolucyjnego leku na raka. Niestety – nic bardziej mylnego.

Ktoś, kto pobieżnie czyta tego typu informacje jest przeświadczony, że pojawienie się na prawdę skutecznych lekarstw na różnego rodzaju nowotwory to tylko kwestia czasu – przecież na badania wydaje się miliardy dolarów, więc prędzej czy później czeka nas ogromny sukces w tej dziedzinie !

Chorym i ich rodzinom od ponad pół wieku daje się nadzieję informując, że nowoczesne leki o wspaniałych i przecudownych właściwościach są tuż za rogiem ! Koncerny farmaceutyczne stale pracują nad nowymi lekami. Społeczeństwo co jakiś czas jest informowane, że każdy z nich jest „rewolucyjny”, a ich testy kliniczne niemal zawsze dają wspaniałe rezultaty. Smutna i bolesna prawda jest taka, że u początku XXI wieku firmy farmaceutyczne są tak samo daleko od znalezienia leku na raka, jak były w latach 50 XX w. Dlaczego? Odpowiedź jest brutalnie prosta – nie opłaca się.

Jedynym symptomem postępu w onkologi są suche liczby, które są jednak w perfidny sposób manipulowane. Łatwo można znaleźć statystyki „skuteczności” leczenia konkretnych rodzajów nowotworów przy pomocy danego rodzaju terapii, gdzie autorzy chwalą się wyleczeniem 30, 40 czy też nawet 98% przypadków. A tymczasem rzeczywista skuteczność (czyli całkowite wyleczenie) leczenia nowotworów złośliwych chemioterapią, w zależności od rodzaju nowotworu, waha się od 9% do 0% (!).

Zabawmy się liczbami, czyli jak uzyskuje się papierowy sukces w onkologii

Jak definiuje się osobę wyleczoną z choroby nowotworowej? Mówiąc ogólnie, jeśli pacjent w przeciągu 5 lat od zdiagnozowania raka i po odbyciu standardowego leczenia nadal żyje, uznaje się go za wyleczonego. Jeśli umrze po 5 latach i 1 dniu od zdiagnozowania, nie wlicza się go do osób zmarłych na raka. Troszkę dziwna definicja wyleczenia, prawda?

W wielu statystykach, konkretne grupy chorych na konkretne rodzaje nowotworów w ogóle nie są brane pod uwagę, np: osoby w zaawansowanym stadium choroby i osoby które przerwały terapię. Wyklucza się także nowotwory, na które kompletnie nie działa chemio i radioterapia. W ten sposób można łatwo, choć sztucznie podciągnąć liczbę „wyleczonych” do akceptowalnej granicy 30-50% – to Ci dopiero „sukces” !

Do statystyk bardzo chętnie włączane są jednak niezłośliwe i złośliwe, lecz niemal w 100% wyleczalne (głównie przez chirurgię) nowotwory, a nawet zmiany przed nowotworowe. Dobrym przykładem jest tu często wykrywany nowotwór ( a właściwie stan przed nowotworowy) u kobiet, czyli przewodowy rak piersi in situ (przed inwazyjny, z ang. DCIS – ductal carcinoma in situ), który dopiero od stosunkowo niedawna zaczął być włączany do ogólnych statystyk. Jego wyleczalność wynosi 99%, sam w sobie stanowi około 30% wszystkich wykrywanych nowotworów piersi.

Najskuteczniejszym rozwiązaniem oferowanym przez medycynę przy leczeniu nowotworów jest interwencja chirurgiczna, min. mastektomia w przypadku raka piersi. Wyleczenia tylko za pomocą interwencji chirurgicznej są wliczane do ogólnych statysyk, co znacznie podnosi ich wartość. Zgodzicie się chyba, że interwencja chirurgiczna diametralnie różni się od chemio i radioterapii? Odejmując 30% przypadków niemal w 100% wyleczalnego DCIS od ogólnych statystyk wyleczenia raka piersi, liczba ta dramatycznie spada.

Największym chyba oszustwem w statystyce onkologicznej jest niewliczanie pacjentów zmarłych w trakcie przyjmowania chemii, lub pacjentów którzy zdecydowali się przerwać terapię. Jeśli lekarz onkolog zalecił chemioterapię trwającą łącznie np. 90 dni, a pacjent umrze w 89 dniu trwania terapii, to taki przypadek nie jest uwzględniany w statystykach podawanych do publicznej wiadomości. Chory nie przyjął kompletnego zalecanego leczenia, więc cóż – nie zastosował się do zaleceń, mamy czyste ręce 😉

Równie „ciekawie” chorzy i ich rodziny są ogłupiani, gdy otrzymują odpowiedź na pytanie „Jakie mam szanse na przeżycie?”. Lekarz odpowie „Mam dobrą wiadomość – Pana szanse na przeżycie po przyjęciu tego hiper-nowoczesnego leku, wg. badań klinicznych, wynoszą aż 50%!”

Wspaniale, prawda?

Niestety te obiecująco wyglądające liczby są podawane jako tzw. ryzyko względne (relative risk). Ogromna większość liczb związanych z procentową szansą na skuteczność danego leku, wynikami badań klinicznych, lub procentową szansą na wyleczenie z danej choroby w statystyce medycznej jest podawana w liczbach względnych. Jest to celowe działanie, ponieważ ryzyko względne wygląda znacznie lepiej, niż ryzyko absolutne. Śpieszę wyjaśnić dlaczego:

Żeby zrozumieć gdzie tkwi problem w sposobie podawania danych liczbowych , musimy poznać definicję ryzyka względnego, podaję za Wikipedią:

„Ryzyko względne (ang. Relative Risk, RR) – iloraz prawdopodobieństwa wystąpienia danego skutku w grupie eksperymentalnej, w której zastosowano pewną interwencję i tego prawdopodobieństwa w grupie kontrolnej[1]. Ryzyko względne odnosi się także do związków przyczynowo-skutkowych, gdzie jest to iloraz prawdopodobieństwa wystąpienia danego skutku w jednej z obserwowanych grup, w której występuje dany czynnik lub cecha, i tego prawdopodobieństwa w grupie kontrolnej (np. prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwór złośliwy w grupie osób obciążonych pewną mutacją genetyczną w porównaniu z grupą kontrolną osób bez tej mutacji).”

Mówiąc prościej:

Przyjmijmy hipotetycznie, że przez kilka lat przeprowadzamy test kliniczny leku, który w zamierzeniu ma zmniejszac ryzyko zachorowania na raka piersi. Wybieramy dwie grupy po sto kobiet w zbliżonym wieku. Z grupy stu kobiet w wieku 30-50 lat podczas trwania testu klinicznego dwie zachorują na raka piersi. Jest oto grupa kontrolna. Wg. Wikipedii:

„Grupa kontrolna – w metodologii nauki: grupa obiektów, którą w ramach wykonywanego eksperymentu nie poddaje się żadnym manipulacjom eksperymentalnym lecz pozostawia w stanie naturalnym.”

Drugiej grupie 100 kobiet (grupa eksperymentalna) podawano przez okres trwania testu lek „toksynka mk. II”. Z tej grupy na raka piersi zachorowała jedna osoba. A więc firma, która produkuje nasz lek toksynka mk. II, odtrąbi w mediach sukces – „nasz lek jest niezwykle skuteczny! Obniża ryzyko zachorowania na raka piersi o 50%!”
Lecz te 50% jest ryzykiem względnym, ponieważ odnosi się do dwóch zachorowań w grupie kontrolnej vs. jedno zachorowanie w grupie poddawanej testom. A więc rzeczywista (absolutna) skuteczność toksynki mk. II wynosi nie 50, a 1%.
Dlatego w przypadku pytań o skutecznośc danego leku/terapii, należy pytać o absolutną skuteczność danego leku/terapii.

Produkcja dobrych wyników w praktyce

Przykładem manipulacji danymi może być lek Herceptin, gdzie w broszurce producent z dumą podaje: „Herceptin reduced the risk of recurrence by 46%”
www.herceptin.com/pdf/Herceptin-Clinical-Information-Brochure.pdf<— Link do broszurki herceptinu, Liczba 46% na stronie 20

Jest to oczywiście wynik względny 🙂 46% z marketingowego punktu widzenia brzmi znacznie lepiej niż… rzeczywista, absolutna skuteczność na poziomie 0,6% (!). Ogromna większość pacjentów nie czyta wyników testów klinicznych leków, które przyjmują. Z oczywistych względów – trudna ich dostępność i zawiła terminologia. Ja zadałem sobie ten trud w przypadku Herceptinu.

Co się okazało? W jednym z głównych testów klinicznych otrzymano nastepujące wyniki: 34 zgony w grupie kontrolnej (2,0 % wszystkich uczestniczących) i 23 zgony w grupie „leczonej” Herceptinem (1.4% wszystkich uczestniczących). Ogólna, absolutna skuteczność Herceptinu w tym konkretnym teście wynosi 0,6 %.
Szczerze mówiąc, codzienne picie zielonej herbaty, godzinka na słońcu i pół godzinny jogi pięćdziesięciokrotnie przewyższają skutecznością herceptin :-).

Amerykański przemysł farmaceutyczny i jego „badania” nad skutecznością leków można więc w skrócie podsumować następującą sentencją Linusa Paulinga, dwukrotnego laureata Nagrody Nobla:

„Everyone should know that most cancer research is largely a fraud, and that the major cancer research organizations are derelict in their duties to the people who support them”

źródło 

Choroba a uzdrawianie

Obrazy kliniczne chorób stanowią podstawę dzisiejszej medycyny, jednak nie jest ona w stanie dać zadawalającej odpowiedzi, czym właściwie jest choroba, oraz jaki stan należy za nią uznać.

Jeżeli choroba wywołana jest przez bakterie, niszczy się je, aby człowieka od nich odizolować. Jeśli przyczynę choroby upatruje się w niedoborze jakiejś substancji, oczywiste wydaje się jej podanie. To samo dotyczy osłabienia. Chorego wzmacnia się. Sposób leczenia wynika z pojmowania choroby.

Rzeczywiste zrozumienie choroby staje się możliwe dopiero wtedy, kiedy powstałe zaburzenie rozpatrujemy z punktu dwóch przeciwstawnych sobie działań. Współczesny człowiek przywykł do myślenia linearnego, że jedno wynika z drugiego, a poszczególne rozgałęzienia nie mają ze sobą już kontaktu. Prowadzi to do jednostronnej, źle pojmowanej specjalizacji.

Istnieję dwie grupy chorób, chorób biegunowo przeciwnym zachowaniu- to znaczy wzajemnie się równoważących. Pierwszą grupę stanowią choroby zapalne, wywołujące wysoką gorączkę, drugą zaś choroby sklerotyczne, – prowadzące do stwardnień (zalicza się do nich raka i cukrzycę) Mogą się one wzajemnie znosić, i nieustannie na siebie oddziaływać.

Między obu wyżej wymienionymi chorobami istnieje antagonizm. Przy raku skłonność do stanów zapalnych jest rzadkością, wykazują oni także odporność na choroby infekcyjne. Ten fakt jest od dawna znany, a jednak nie pociągnął za sobą żadnych praktycznych konsekwencji. Wynika to z braku pełnego zrozumienia pojęcia biegunowości, i również znaczenia gorączki jako czynnika integrującego przy stanach zapalnych i leczniczego tj. rozpuszczającego, rozwiązującego, odnawiającego. Działanie to jest nienależycie doceniane. Żyjący około 500 r p n e grecki mędrzec Parmenides mawiał: „Dajcie mi środek wywołujący gorączkę, a uzdrowię każdą chorobę.”
U podstaw jego wypowiedzi leżała wiedza, o uzdrawiającej sile gorączki. Choć wiedza ta ostatnio na nowo została odkryta, nie poznano jednak jej pełnego znaczenia. Jest to jedna z podstawowych terapii.

Kolejnym przykładem na biegunowe procesy choroby jest niegroźna choroba z wysoką gorączką. Może ona być podjętą przez organizm próbą zapobieżenia ciężkiej chorobie przewlekłej, czy ewentualnej chorobie grożącej śmiercią takiej jak rak.

Zdrowie nie polega na braku w organizmie tendencji zapalnych i sklerotycznych, lecz na równowadze obu biegunowych sił. Obie wymienione tendencje są człowiekowi potrzebne, ponieważ bez nich nie mógłby on żyć w zdrowiu. Gdyby w człowieku nie zachodziły procesy twardnienia, nie miałby kości i zębów. Z drugiej strony, gdyby nie istniały procesy rozpuszczania (stany zapalne) niemożliwe byłoby regenerować się i rosnąć. Stare substancje nie mogłyby być usuwane i ciągle chorowalibyśmy z powodu tkwiących w organizmie resztek.

Możliwość zachorowania należy do istoty człowieka i może być dla niego pomocą. Dzięki takiemu podejściu choroba nabiera sensu, którego dzisiaj się jej odbiera.

Choroba jest wynikiem jednostronnej i zbyt długo utrzymującej się tendencji. Rozwój tej tendencji warunkują okoliczności życia człowieka. Nie należy więc jej traktować jako kary, lecz jako sygnał ostrzegawczy, jako coś, co ma spowodować zmianę.

Jest wezwaniem do przeciwdziałania. Leczenia oznacza dla organizmu wysiłek, i dlatego potrzebuje on w tym czasie spokoju.

PROCES LECZENIA

Każdy z nas doświadczył choćby najprostszego procesu leczenia- skaleczenia lub złamania. Choroba w tym przypadku polega na rozdzieleniu, leczenie na stworzeniu nowego, silniejszego niż przedtem połączenia rozdzielonych części.
Zszycie rany czy opatrunek z gipsu stwarza tylko warunki sprzyjające gojeniu. Proces gojenia przebiega samorzutnie, przy pomocy istniejącej w organizmie siły, niewidzialnej zasady, której podlegają te wyrażające niezwykłą mądrość procesy. Jak powiedział Paracelsus pojawia się tu działanie wewnętrznego uzdrowiciela. Choć mówi się dzisiaj o „siłach samoleczenia” nie potrafi się tego pojęcia właściwie ująć.

W procesie leczenia chodzi zawsze o przenikającą nasz organizm zasadę życia, która np. w trakcie wzrostu z nieuporządkowanego zbioru komórek tworzy organizm. Proces leczenia jest częścią tych przenikających każdą żywą istotę sił życia i wzrostu. Ta nadzmysłowa zasada organizacyjna nazywa się ciałem życiowym.

Dawnej bardzo dobrze odczuwano równicę pomiędzy leczącą finkcją organizmu a lekarzem. Lekarz kuruje, stwarza warunki, właściwego uzdrowienia dokonuje sama natura.

Jak można wpłynąć na procesy leczenia?

Zawsze uzależniane to od sposobu życia- to prawda. Decydująca rolę dla organizmu i jego reakcji ma podejście do życia, jego nastawienia. Z tego tez względu człzziweka można leczyć, bez udziału z jego strony, czy wręcz wbrew jego woli, a nawet poprawić jego stan zdrowia, ale nigdy wyleczyć. Należy najpierw odkryć które stosunki uległy zachwianiu i wprowadzić nowy porządek. Wyleczenie osiąga się jedynie wtedy, gdy chory jest w stanie sam opanować procesy do stanu braku równowagi. Wówczas organizm dzięki uporaniu z chorobą uczy się. Zauważalnie lub niepostrzeżenie zmienia się. Nie dziej się to jednak bez aktywnego współudziału chorego.

Można wyróżnić cztery sposoby znajdowania leków aby wpłynąć na sposoby zdrowienia w odpowiedni sposób.

1. Przyrodolecznictwo

Czy i w jaki sposób jakaś roślina jest w stanie działać leczniczo?
Dawna medycyna ludowa bardzo dokładnie przyporządkowywała określonym chorobom odpowiednie zioła lecznicze.

Stwierdzenie, że jakoby odkrywano je metodą prób jest całkowicie pozbawione sensu. Jeśli obecnie nadal ktoś tak twierdzi, to tylko dlatego ze nawyki myślenia nie pozwalają na wyobrażenie sobie innej sytuacji. Dawne zielarki oglądając rośliny lecznicze wykorzystywały swój stan świadomości. Patrząc na roślinę leczniczą odczuwały jakim stanom chorobowym ona odpowiada. Wiedziano, co jest istotą rośliny, co jest wniej czynne, i przygotowywano esencję. Oczywiście stosowano również trucizny i dokładnie wiedziano, jaką należy podać dawkę, aby wywołać pożądany pozytywny efekt. Zdawano sobie sprawę, że własnie rośliny trujące są bardzo często roślinami leczniczymi.

W dzisiejszych czasach zatracono tą instynktowną zdolność i tylko nielicznie ludzie potrafią się nią posługiwać.

2. Chemioterapia.

Wraz z rozwojem chemii analizowano składniki roślin. Następnie syntetycznie je odtwarzano i przekształcano. Zaczęto również badać substancje, uzyskane na drodze syntezy, a nie występujące w naturze. Jednak na podstawie wzoru chemicznego nie da się przewidzieć działania całej substancji. Trzeba ją testować na zwierzętach. Wyniki uzyskane w tych badaniach w stosunku do ludzi SA problematyczne i możliwe tylko w bardzo ograniczonym zakresie.

3.Homeopatia.

Główną zasadą homeopatii jest „podobne lecz podobnym”.
W przypadku wystąpienia choroby można ją leczyć podając w dużym rozcieńczeniu substancję, która u zdrowego człowieka wywołuje objawy tej choroby. Zastosowana przez biegłego lekarza terapia nie jest terapią objawową, lecz jej przeciwieństwem. W gruncie rzeczy za homeopatyczne można uznać każde leczenie bodźcowe, oraz wiele środków mających na celu przestrojenie, przestawienie się organizmu. Wiąże się to z niewielkim obciążeniem organizmy służącemu jego aktywizacji.

Działanie dobrze dobranego leku pokrywa się z klinicznym obrazem choroby. Organizmowi zostaje podana dokładnie jego choroba, tyle że w przeobrażonej postaci jako lek. Zastosowanie znajduje tu nie substancja, lecz uaktywnione w niej siły. Pokazują one organizmowi jego błąd lub niedobór, zasadę jego choroby, pobudzając do jej pokonania, do skoncentrowania na niej swych sił. Gdy organizm jest już do tego zadania przygotowany, lub jest w stanie je wykonać, pokonując chorobę uczy się rozwijać dokładnie to, czego mu brakuje. Chodzi o wyzwanie, które należy postawić organizmowi i jego siłom życiowym do niczego go jednak nie zmuszając. Choroba nie zostaje człowiekowi odebrana, zostaje on natomiast wezwany do samodzielnego uporania się z nią.

Przygotowanie substancji wyjściowej nazywa się potencjonowaniem, czyli rozcieńczeniem. Jednak decydujące jest nie rozcieńczenie, lecz dynamizacja. , czyli rozwinięcie czy tez wyzwolenie sił mających miejsce podczas potencjonowania.

Tym, co działa dynamicznie na cały organizm nie są materialne atomy dynamizowanych leków, lecz wyzwolona z substancji leku specyficzna siła lecznicza. Działa ona na cały organizm i jej wpływ jest tym większy, im bardziej została uwolniona procesie dynamizacji, im bardziej stała się niematerialna.

Lek homeopatyczny nie działa w sensie molekularnej reakcji chemicznej, lecz duchowo na zasadę życia. Apeluje on do organizmu o mobilizację tych sił, które zostały zakłócone przez chorobę. Nie wyłącza go, lecz wsprzęga w proces leczenia.
Dzięki dobrze przeprowadzonej dynamizacji można otrzymać lek o zadziwiającej mocy.

Jeżeli stawia się dziś zarzut, że przy wyższych potencjach roztworu niczego już w nim nie ma, to odpowiada to rzeczywistości. Leki homeopatyczne są natury duchowej i czynne są w obszarze życia.

4. Leki wyższej natury duchowej.

Opierają się one na obrazie człowieka, jaki wynika z badań duchowych. Człowiek i przyroda wspólnie przeszli dostępny poznaniu rozwój, stąd też zauważalne pokrewieństwo istoty ludzkiej z przyroda. Istotę rośliny, zwierzęcia czy minerału można badać w podobny sposób jak istotę ludzką, przenikając przez ich właściwości do treści duchowej leżącej u podłoża każdego zjawiska materialnego. Nie istniej materia, a na pewno żadna materia ożywiona, u podstaw której nie leżałaby duchowość, w równym stopniu zróżnicowana co materia.

Jeżeli badamy w ten sposób przyrodę, odsłaniają się przed nami związki pomiędzy określonymi roślinami, minerałami lub metalami, a ludzkimi organami i procesami.

W obszarze życia działają siły kształtujące które w człowieku tworzą organ, w przyrodzie- roślinę, metal, minerał.

Niektóre z tych związków znane sią od najdawniejszych czasów, np. związek złota z sercem, żelaza z żółcią, mniszka lekarskiego z wątrobą.

Aby uzyskać na określony organ człowieka nie wystarczy wyodrębnić składnik, lecz ukierunkować poprzez odpowiedni sposób przygotowania. Np. Zwęglenie lub spopielenie.
Popiół jest nie tylko mieszaniną różnych soli, lecz układem substancji, który przeszedł pewien proces. Odpowiada mu w ludzkim organizmie proces oddychania, podczas którego zachodzi przemiana podobna do całkowitego spalania. Dlatego też preparatami leczniczymi z popiołu można działać na układ oddechowy i płuca. W ten sposób ukierunkowuje się preparat roślinny na funcie organu.

Innym zabiegiem farmaceutycznym jest uaktywnianie substancji mineralnej lub metalu za pośrednictwem rośliny. Roślinę nawozi się solą metalu, a potem kompostuje. W ten sposób metal zostaje uaktywniony, i ukierunkowany na ten organ, z którym dana roślina jest związana. Np. z żelazem bardzo umiejętnie obchodzi się pokrzywa. Nie tylko je pobiera, lecz również doprowadza do stanu, w którym odpowiada on jej własnym impulsom. Z kolei istota lekarza odciska się pokrzywie stąd tez parzący agresywny charakter rośliny wyrażający impuls Marsa- żelaza.

W organizmie żelazo spełnia funkcję między innymi związaną z odbudową. Nie chodzi tu jednak o samo żelazo, lecz o umiejętność organizmu obchodzenia się z nim. To szczególnie dobrze potrafi pokrzywa. Traktując ją w odpowiedni sposób w okresie wzrostu żelazem pobudza się w niej tę zdolność. Następnie za pomocą pokrzywy można wpłynąć na podobną zdolność w człowieku. Powstaje wtedy impuls pobudzający.

Inny przykładem jest szczególny związek wątroby z siłami cyny. Po ich uaktywnieniu ukierunkowuje się je za pomocą mniszka lekarskiego. Uzyskany w ten sposób preparat wpływa na pobudzenie prawidłowych czynności wątroby. Na zupełnie innej zasadzie oparte są leki na typowe choroby. Opierają się one także na badaniach duchowych, które mówią o trójczłonowej strukturze ludzkiego organizmu. Obejmuje ona biegun nerwów i zmysłów, biegun kończyn i metabolizmu, oraz pośredniczący między nimi układ rytmiczny.

Przewaga procesów metabolicznych i owładnięcie przez nie układem nerowo-zmysłowym prowadzi do migreny. Istnieje pokrewieństwo, pomiędzy kwarcem , a układem nerwowo zmysłowym, siarką a układem metabolicznym, oraz żelazem i układem rytmicznym

Z tych trzech substancji otrzymuje się lek mający wpływ na wymienione procesy. Jego oddziaływanie nie obejmuje konkretnego organu, lecz zachodzi tam, gdzie choroba bierze swój początek.

Typowym schorzeniem jest również złe funkcjonowanie wątroby. Istnieje roślina, która bardzo dobrze umie gospodarować cukrem, odgrywającym centralną rolę w przemianie materii wątroby. Jest to winorośl. Jej liści właśnie się używa, łącząc z liśćmi poziomki pospolitej, która zorientowana jest na białko i jego tworzenie. Z połączenia tych dwóch roślin uzyskuje się lek, który przywraca aktywność funkcji wątroby.

Jeżeli chodzi o serce i układ krążenia należy traktować je jako całość. Oba te elementy organizmu muszą harmonijnie współdziałać, wówczas funkcjonowanie całości jest optymalne.

Mylny jest pogląd, że serce to motor poruszający krew i nieuznający aktywności własnej krwioobiegu. Jeśli jednak spojrzy się na to szerzej wówczas zrozumie się związek dwóch roślin, pierwiosnka lekarskiego i drapacza lekarskiego, o przeciwstawnych właściwościach. Dzięki trzeciej roślinie, lulkowi czarnemu, zostaje one połączone w jedną całość.

Powstały w ten sposób lek przywraca jako całość prawidłowość funkcji serca i krwioobiegu.

Istnieją również inne leki oparte na tej samej koncepcji.

5. Leczenie metalami.

Jest ono oparte na terapii siedmioma metalami : ołowiu, cynku, żelaza, złota, miedzi, rtęci i srebra. Opiera się ono na planetarno – kosmicznym pochodzeniu zarówno metali, organów, czy procesów. Oddziaływanie planet tożsame jest z określonymi metalami, a te z określonymi procesami w ludzkim organizmie.

W człowieku istnieją procesy, dzięki, którym powstaje żywa substancja, a jednocześnie procesy im przeciwne. Oba ten procesy nieustannie przebiegają w organizmie człowieka. Pierwszy z nich przeważa w młodości, drugi w okresie starzenia się.

Oba te procesy są wyrazem przeciwnych w swej naturze działań srebra i ołowiu. Srebru podlegają procesy ożywienia, regeneracji, prokreacji. Jest on metalem księżycowym, który spełnia podobne funkcje. Sfera działania srebra jest tożsama ze zdolnością organizmu do panowania nad procesami zachodzącymi w cieczach. Księżyc natomiast oddziałuje na pływy mórz. Organem podlegającym wpływowi srebra i Księżyca jest także mózg.
Przeciwieństwem srebra jest ołów. Wpływa on ograniczająco na procesy życiowe, substancje ożywione pod jego działaniem przechodzą w stan stały minerału. Ołowiowi odpowiada Saturn jako źródło śmierci. Drugim biegunowym przeciwstawieństwem jest miedź i żelazo, trzecim cyna i rtęć
Te trzy pary przeciwieństw skupia złoto. Stanowi ono centrum biegunowych przeciwieństw, podobnie jak Słońce jest centrum układu planetarnego, serce punktem środkowym całego człowieka. Złoto jest symbolem rozwoju oraz celu człowieka i ludzkości.
Siedem wymienionych metali tworzy jedność mikrokosmos człowieka, odbicie makrokosmosu.