Deklaracja członkowska

Członkiem Cechu może zostać osoba prowadząca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle, a w szczególności zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego-patrz:  deklaracja-czlonkowska. Członkiem może być także inna osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, oraz osoba przygotowująca się do rozpoczęcia prowadzenia takiej działalności; mogą być również osoby, które już nie prowadzą działalności gospodarczej, ale posiadają bogate doświadczenie i wiedzę i chcą w ramach Cechu wspomagać naszą społeczność.

Przynależność do Cechu zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku. Cech posiada własne centrum informacyjno-szkoleniowe mieszczące się w Warszawie i Grodzisku Mazowieckim/Adamowiznie. Celem organizacji jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy osobami zaangażowanymi w zdrowy tryb życia na całym świecie.

Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest rozmowa kwalifikacyjna oraz złożenie deklaracji w formie pisemnej- pobież plik:  deklaracja-czlonkowska.

Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Cechu.

Uchwała w sprawie przyjęcia nowego członka powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O podjęciu decyzji w sprawie członkostwa zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zazwyczaj jednak przyjęcie w poczet członków następuje tego samego dnia, co odbiór deklaracji.

Wszelkich informacji udziela Biuro Cechu. 

Pobierz druki do wypełnienia:

Przeczytaj też informacje na temat składek członkowskich

Jak wypełnić deklarację?

Deklarację członkowską należy wypełnić w sposób należyty i staranny.

Szczególną uwagę przy wypełnianiu należy zwrócić na:

– PESEL oraz serię i numer dokumentu tożsamości (dowód lub paszport);

– podanie chociaż jednego telefonu kontaktowego;

– podanie poprawnego adresu zameldowania i korespondencyjnego w formacie:

powiat, miasto/gmina, miejscowość/ulica, numer domu i lokalu.

– Deklarację członkowską należy podpisać. Z chwilą wysłania deklaracji jesteś pełnoprawnym członkiem naszego Cechu.

 

Dodaj komentarz