Deklaracja członkowska

Członkiem Cechu może zostać osoba prowadząca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle, a w szczególności zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego. Członkiem Cechu może być także inna osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, oraz osoba przygotowująca się do rozpoczęcia prowadzenia takiej działalności.

Członkiem Cechu mogą być również osoby, które już nie prowadzą działalności gospodarczej, ale posiadają bogate doświadczenie i wiedzę i chcą w ramach Cechu wspomagać naszą społeczność.

Przynależność do Cechu zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku. Cech posiada własne centrum informacyjno-szkoleniowe mieszczące się w Warszawie i Grodzisku Mazowieckim/Adamowiznie. Celem organizacji jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy osobami zaangażowanymi w zdrowy tryb życia na całym świecie.

Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest rozmowa kwalifikacyjna oraz złożenie deklaracji w formie pisemnej.

Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Cechu.

Uchwała w sprawie przyjęcia nowego członka powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O podjęciu decyzji w sprawie członkostwa zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zazwyczaj jednak przyjęcie w poczet członków następuje tego samego dnia, co odbiór deklaracji.

Wszelkich informacji udziela Biuro Cechu.

Deklaracja (działalność gospodarcza)

Deklaracja (bez działalności gospodarczej)

Przeczytaj też informacje na temat składek członkowskich

Deklarację członkowską należy wypełnić w sposób należyty i staranny.

Szczególną uwagę przy wypełnianiu należy zwrócić na:

– PESEL oraz serię i numer dokumentu tożsamości (dowód lub paszport);

– podanie chociaż jednego telefonu kontaktowego;

– podanie poprawnego adresu zameldowania i korespondencyjnego w formacie:

powiat, miasto/gmina, miejscowość/ulica, numer domu i lokalu.

– Deklarację członkowską należy podpisać.

 

Dodaj komentarz