Komisja Rewizyjna

Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym działalność.

 

Przewodniczący Komisji – Jolanta Kufel

Członek Komisji – Andrzej Bednarczyk

Członek Komisji – Grażyna Śliwińska

Postanowienia statutu

§ 36

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia i orzecznictwa sądu cechowego.

2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków i do 2 zastępców członków, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu, na okres kadencji.

3. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego komisji, a pozostałych członków razem, warunkiem wyboru jest uzyskanie liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% plus jeden głos. Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka komisji – w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.

§ 37

1. Do zadań komisji rewizyjnej należy:

1) badanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej cechu, z tym, że na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków cechu lub zarządu cechu – badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,

2) badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie walnemu zgromadzeniu wniosków w tych sprawach.

3) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,

4) przedkładanie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium zarządowi i jego członkom,

5) wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

2. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji rewizyjnej może określić regulamin uchwalony przez komisję.

Dodaj komentarz