Opis standardu zawodu: bioenergoterapeuta

1. Dane identyfikacyjne zawodu

1.1. . Kod, nazwa zawodu i usytuowanie zawodu w klasyfikacjach

–     Kod i nazwa zawodu według Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (KZiS 2010)[1]. (Kod oznacza numer grupy elementarnej oraz numer porządkowy dla zawodu w tej grupie w KZiS z 2012 r.):

–        323002 – Bioenergoterapeuta

–     Odniesienie do poziomu Międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych ISCED 2011[2]; (Numer i nazwa grupy wielkiej w KZiS i odpowiadający jej poziom w ISCED 2011):

–        Grupa wielka 3 – Technicy i inny średni personel

–        W międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 – poziom 4

–     Odniesienie do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (numer i nazwa grupy elementarnej w KZiS i odniesienie jej do numeru i nazwy grupy elementarnej w ISCO 08 w języku angielskim:

–         Grupa elementarna 3230 – Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii

–        W Międzynarodowym standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO – 08 odpowiada grupie 3230 Traditional and complemementary medicine associate professionals

Odniesienie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)[3] (podać kod i nazwę sekcji oraz działu i grupy, w przypadku trudności z przyporządkowaniem zawodu do PKD zastosować formę opisową działalności w zawodzie):

Sekcja Q,

Dział 86.Opieka zdrowotna

Grupa 86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

– Poziom 4 ERK/PRK właściwy dla zawodu

Osoba wykonująca zawód : Bioenergoterapeuty :

1)      w zakresie wiedzy: posiada poszerzoną wiedzę w zakresie faktów, zasad, procesów
i umiarkowanie złożonych pojęć i teorii, oraz zależności między nimi w zawodzie bioenergoterapeuty, a także posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie teorii, umiejętności prowadzonej działalności w branży niekonwencjonalnych metod terapii.

2)      w zakresie umiejętności: ma umiejętności wymagane do realizacji zadań i rozwiązywania problemów poprzez wybieranie metod, narzędzi, materiałów i informacji. Umie wykonać niezbyt złożone zadania w części bez instrukcji, często w  zmiennych warunkach. Potrafi uczyć się samodzielnie w zorganizowanej formie, odbierać złożone wypowiedzi dotyczące szerokiego zakresu zagadnień. Formułuje wypowiedzi, także w języku obcym.

 

2. Opis zawodu

2.1. Synteza zawodu

Bioenergoterapeuta dokonuje oceny stanu energetycznego organizmu oraz eliminuje jego zaburzenia.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary występowania zawodu

Bioenergoterapia jest zawodem niekonwencjonalnych metod terapii, ma charakter usługowy. Sferą działania bioenergoterapeuty jest biopole pacjenta. Bioenergoterapeuta diagnozuje biopole
i przeprowadza wywiad z pacjentem, w trakcie którego ustala historię choroby, określa zaburzenia energetyczne, a w razie potrzeby uzyskuje również informacje dotyczące warunków socjalnych i relacji rodzinnych. Przed przystąpieniem do zabiegu wykonuje techniki zabezpieczające własne biopole. Oczyszcza też energetycznie miejsce swojej pracy. Brak zabezpieczeń i brak czystej energetycznie przestrzeni może powodować błędne odczyty, a co za tym idzie, błędną diagnozę. Wykonując zabieg energetyczny, monitoruje stan pacjenta. Po jego zakończeniu dokonuje zamknięcia i zabezpieczenia biopola chorego oraz udziela zaleceń odnośnie  zdrowego stylu życia.

Terapeuta informuje pacjenta o możliwości wystąpienia skutków ubocznych zabiegu w postaci przesilenia, poprzedzającego powrót do zdrowia, oraz udziela informacji, jak w takiej sytuacji postępować. Po rozpoznaniu zmian biopola bioenergoterapeuta usuwa zastane blokady, stymuluje energię organizmu, przywraca jej swobodny przepływ. Harmonizuje organizm, wzmacnia jego system immunologiczny, pobudza procesy regeneracyjne. Zabezpiecza biopole przed negatywnymi oddziaływaniami z zewnątrz. Propaguje i zaleca zdrowy i zgodny z naturą styl życia. Ze względu na pracę z osobami chorymi posiada umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)

Podstawowym miejscem pracy bioenergoterapeuty jest gabinet terapeutyczny. Zabiegi mogą być również wykonywane w innych miejscach, np. w domu pacjenta, pod warunkiem przestrzegania zasad BHP, przepisów ochrony p.poż. i ergonomii, uwzględniając szczególne warunki pracy z energiami.

Rola bioenergoterapeuty w społeczeństwie jest wyjątkowa, bowiem ludzie powierzają mu swoje zdrowie. Dlatego też ze względu na szacunek dla drugiego człowieka oraz zawierzenie zdrowia, nadrzędnym obowiązkiem bioenergoterapeuty jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zasad przeprowadzania zabiegu bioenergoterapeutycznego zgodnie ze sztuką i dbałością o dobro pacjenta.
W swojej pracy bioenergoterapeuta może korzystać z urządzeń psychometrycznych. Bioenergoterapeuta wykonuje swoją pracę samodzielnie, najczęściej prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą. Może też znaleźć zatrudnienie w gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetologicznych
i ośrodkach spa. Prowadzoną terapię charakteryzują stałe jej elementy, jednak ze względu na indywidualizm leczenia ważna jest umiejętność trafnej diagnozy i zastosowania właściwych, skutecznych metod bioenergoterapeutycznych.

2.4. Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Wykonywanie zawodu bioenergoterapeuty wymaga umiejętności odczuwania oraz stymulowania biopola. Bioenergoterapeuta powinien mieć poszerzone zdolności postrzegania pozazmysłowego. Powinien być stabilny emocjonalnie i posiadać zdolności interpersonalne. Powinien wykazywać się kompetencją i pewnością siebie w działaniu. Bardzo ważna jest zdolność koncentracji
i podzielność uwagi. Powinien charakteryzować się dokładnością, rzetelnością oraz dbałością o pacjenta podczas wykonywania swojej pracy.

Bioenergoterapeuta powinien  traktować swoich pacjentów z szacunkiem bez względu na kolor skóry, rasę czy wyznawaną religię, nie narzucając im wyznawanych przez siebie wartości moralnych, religijnych czy politycznych. W zawodzie tym nie występują przeciwwskazania – podstawą jest zdolność koncentracji umysłu i postrzegania wewnętrznego oraz umiejętność harmonizowania biopola, a ułomności fizyczne tego nie wykluczają.

2.5. Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Zawód bioenergoterapeuty uzyskać można na drodze kształcenia rzemieślniczego i polega on na wykonywaniu kwalifikowanej pracy własnej najczęściej w jednoosobowym przedsiębiorstwie usługowym. Bioenergoterapeutą może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie zawodowe, jednak bez ściśle określonego kierunku wykształcenia.

Bioenergoterapeuta powinien dbać o swój rozwój osobisty i zawodowy poprzez pogłębianie swojej wiedzy, jak i umiejętności uzyskując dodatkowe kwalifikacje i kierunki wykształcenia na przykład
w zakresie energetycznej terapii rodzin, czy też hipnozy energetycznej, coachingu, radiestezji zdrowotnej, biomasażu, Tradycyjnej Medycyny Chińskiej lub Ajurwedy. Powinien również poszerzać ogólną wiedzę z dziedziny anatomii, fizjologii, patologii i psychologii człowieka.

2.6. Możliwości rozwoju, potwierdzania/walidacji kompetencji

Bioenergoterapia jest zawodem, który zdobywa się poprzez zdanie Egzaminu Państwowego
w Związku Rzemiosła Polskiego. Egzamin taki można zdawać na 2 poziomach: czeladniczym
i mistrzowskim. (Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późniejszymi zmianami. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304)

Bioenergoterapeuta posiadający kwalifikacje czeladnicze i trzyletnią praktykę zawodową może podwyższyć kwalifikacje zdając egzamin na poziom mistrzowski, uzyskując tym samym prawo do tytułu instruktora zawodu. Świadcząc usługi bioenergoterapeutyczne należy dbać o stały rozwój zawodowy
i pogłębiać wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach zawodowych, prowadzonych przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, stowarzyszenia branżowe i Izby Rzemieślnicze. Zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, potwierdzone zaświadczeniami zgodnymi z wytycznymi MEN, podnosi prestiż rzemieślnika i jest podstawą do ubezpieczenia swojej działalności w pełnym zakresie stosowanych technik.

2.7 Wykaz standardów egzaminacyjnych od 1 września 2012 r


[1]    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82 z dn. 17 maja 2010 r., poz. 537 z późn. zm.).

[2]    Revision of the international standard classification of education (ISCED), 36 C/19, 5 September 2011, UNESCO.

[3]    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z późn. zm.).

Bioenergoterapeuta powinien  traktować swoich pacjentów z szacunkiem bez względu na kolor skóry, rasę czy wyznawaną religię, nie narzucając im wyznawanych przez siebie wartości moralnych, religijnych czy politycznych. W zawodzie tym nie występują przeciwwskazania – podstawą jest zdolność koncentracji umysłu i postrzegania wewnętrznego oraz umiejętność harmonizowania biopola, a ułomności fizyczne tego nie wykluczają.

Chirurgia fantomowa

Ogólnie rzecz biorąc jest to nowatorski rodzaj terapii, bazujący na założeniu, że cały organizm ludzki jest zapisany w formie wzoru energetycznego. Podczas zabiegu terapeuta wykorzystuje siłę myśli do wytworzenia poprzez organizm określonego rodzaju energii, dzięki któremu można usunąć zarówno dolegliwość, jak i jej przyczynę. Dotyczy to nie tylko konkretnych chorób, ale także szeregu bloków emocjonalnych, z których istnienia nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Ponieważ każdy uraz, trauma czy niekorzystna emocja są zakodowane w pamięci komórkowej ciała. Często na mentalnym poziomie może się nam wydawać, że wiele urazów uzdrowiliśmy i już nas nie dotyczą. Większość z nich pozostaje jednak zgromadzona w naszym ciele pod postacią pewnych bloków energetycznych. Te bloki powodują zakłócenia w systemie energetycznym organizmu, co może być przyczyną jego nieprawidłowego funkcjonowania i w konsekwencji prowadzić do różnych chorób.

Chichurgia fantpmpwa jest nieinwazyjną, bezbolesną metodą przynoszącą doskonałe rezultaty przy wielu dolegliwościach.

Wewnątrz każdego z nas tkwią ogromne zasoby mocy, na co dzień nie dostrzegane. Myśl, jako taka, jest czynnikiem mogącym je wyzwolić. Pradawna mądrość głosi, że ciała ludzkie to matryce energii, a materia i energia to jedno. Myśl wpływa na materię na poziomie energetycznym. Wizualizacje stwarzają możliwość wpływu umysłu i emocji na harmonię ciała, poprzez modyfikację energii tworzących jego strukturę fizyczną. Idąc drogą afirmacji, przekazujemy osobowości myśli pozytywne, usuwając negatywne modele myślowe uwarunkowanego umysłu. Kolejny krok, jaki może uczynić nasz umysł, to materializowanie energii.

WIZUALIZACJA CHIRURGICZNA to metoda zupełnie nowa w naszej medycynie niekonwencjonalnej. Polega ona na wykorzystaniu siły umysłu do emanacji poprzez organizm określonego rodzaju upostaciowionej energii, dzięki której możliwe jest połączenie zabiegów mentalnych na ciele i duszy. Nowatorstwo tej techniki uzdrowicielskiej opiera się na tym, że jest to europejskie kompendium wiedzy lamów tybetańskich, Kahunów i Filipińczyków, a osiągane za ich pomocą rezultaty czynią niemożliwe możliwym.

 • Chirurgię fantomową można stosować jako metodę wspomagającą przy:
  • dolegliwościach układu oddechowego
  • dolegliwościach układu krążenia
  • dolegliwościach układu kostno-stawowego
  • dolegliwościach kręgosłupa
  • zaburzeniach cyklu miesiączkowego
  • zaburzeniach psychosomatycznych
  • stanach depresyjnych i nerwicowych
  • uzdrawianiu emocjonalnych urazów
  • uzdrawianiu z raka

Choroba a uzdrawianie

Obrazy kliniczne chorób stanowią podstawę dzisiejszej medycyny, jednak nie jest ona w stanie dać zadawalającej odpowiedzi, czym właściwie jest choroba, oraz jaki stan należy za nią uznać.

Jeżeli choroba wywołana jest przez bakterie, niszczy się je, aby człowieka od nich odizolować. Jeśli przyczynę choroby upatruje się w niedoborze jakiejś substancji, oczywiste wydaje się jej podanie. To samo dotyczy osłabienia. Chorego wzmacnia się. Sposób leczenia wynika z pojmowania choroby.

Rzeczywiste zrozumienie choroby staje się możliwe dopiero wtedy, kiedy powstałe zaburzenie rozpatrujemy z punktu dwóch przeciwstawnych sobie działań. Współczesny człowiek przywykł do myślenia linearnego, że jedno wynika z drugiego, a poszczególne rozgałęzienia nie mają ze sobą już kontaktu. Prowadzi to do jednostronnej, źle pojmowanej specjalizacji.

Istnieję dwie grupy chorób, chorób biegunowo przeciwnym zachowaniu- to znaczy wzajemnie się równoważących. Pierwszą grupę stanowią choroby zapalne, wywołujące wysoką gorączkę, drugą zaś choroby sklerotyczne, – prowadzące do stwardnień (zalicza się do nich raka i cukrzycę) Mogą się one wzajemnie znosić, i nieustannie na siebie oddziaływać.

Między obu wyżej wymienionymi chorobami istnieje antagonizm. Przy raku skłonność do stanów zapalnych jest rzadkością, wykazują oni także odporność na choroby infekcyjne. Ten fakt jest od dawna znany, a jednak nie pociągnął za sobą żadnych praktycznych konsekwencji. Wynika to z braku pełnego zrozumienia pojęcia biegunowości, i również znaczenia gorączki jako czynnika integrującego przy stanach zapalnych i leczniczego tj. rozpuszczającego, rozwiązującego, odnawiającego. Działanie to jest nienależycie doceniane. Żyjący około 500 r p n e grecki mędrzec Parmenides mawiał: „Dajcie mi środek wywołujący gorączkę, a uzdrowię każdą chorobę.”
U podstaw jego wypowiedzi leżała wiedza, o uzdrawiającej sile gorączki. Choć wiedza ta ostatnio na nowo została odkryta, nie poznano jednak jej pełnego znaczenia. Jest to jedna z podstawowych terapii.

Kolejnym przykładem na biegunowe procesy choroby jest niegroźna choroba z wysoką gorączką. Może ona być podjętą przez organizm próbą zapobieżenia ciężkiej chorobie przewlekłej, czy ewentualnej chorobie grożącej śmiercią takiej jak rak.

Zdrowie nie polega na braku w organizmie tendencji zapalnych i sklerotycznych, lecz na równowadze obu biegunowych sił. Obie wymienione tendencje są człowiekowi potrzebne, ponieważ bez nich nie mógłby on żyć w zdrowiu. Gdyby w człowieku nie zachodziły procesy twardnienia, nie miałby kości i zębów. Z drugiej strony, gdyby nie istniały procesy rozpuszczania (stany zapalne) niemożliwe byłoby regenerować się i rosnąć. Stare substancje nie mogłyby być usuwane i ciągle chorowalibyśmy z powodu tkwiących w organizmie resztek.

Możliwość zachorowania należy do istoty człowieka i może być dla niego pomocą. Dzięki takiemu podejściu choroba nabiera sensu, którego dzisiaj się jej odbiera.

Choroba jest wynikiem jednostronnej i zbyt długo utrzymującej się tendencji. Rozwój tej tendencji warunkują okoliczności życia człowieka. Nie należy więc jej traktować jako kary, lecz jako sygnał ostrzegawczy, jako coś, co ma spowodować zmianę.

Jest wezwaniem do przeciwdziałania. Leczenia oznacza dla organizmu wysiłek, i dlatego potrzebuje on w tym czasie spokoju.

PROCES LECZENIA

Każdy z nas doświadczył choćby najprostszego procesu leczenia- skaleczenia lub złamania. Choroba w tym przypadku polega na rozdzieleniu, leczenie na stworzeniu nowego, silniejszego niż przedtem połączenia rozdzielonych części.
Zszycie rany czy opatrunek z gipsu stwarza tylko warunki sprzyjające gojeniu. Proces gojenia przebiega samorzutnie, przy pomocy istniejącej w organizmie siły, niewidzialnej zasady, której podlegają te wyrażające niezwykłą mądrość procesy. Jak powiedział Paracelsus pojawia się tu działanie wewnętrznego uzdrowiciela. Choć mówi się dzisiaj o „siłach samoleczenia” nie potrafi się tego pojęcia właściwie ująć.

W procesie leczenia chodzi zawsze o przenikającą nasz organizm zasadę życia, która np. w trakcie wzrostu z nieuporządkowanego zbioru komórek tworzy organizm. Proces leczenia jest częścią tych przenikających każdą żywą istotę sił życia i wzrostu. Ta nadzmysłowa zasada organizacyjna nazywa się ciałem życiowym.

Dawnej bardzo dobrze odczuwano równicę pomiędzy leczącą finkcją organizmu a lekarzem. Lekarz kuruje, stwarza warunki, właściwego uzdrowienia dokonuje sama natura.

Jak można wpłynąć na procesy leczenia?

Zawsze uzależniane to od sposobu życia- to prawda. Decydująca rolę dla organizmu i jego reakcji ma podejście do życia, jego nastawienia. Z tego tez względu człzziweka można leczyć, bez udziału z jego strony, czy wręcz wbrew jego woli, a nawet poprawić jego stan zdrowia, ale nigdy wyleczyć. Należy najpierw odkryć które stosunki uległy zachwianiu i wprowadzić nowy porządek. Wyleczenie osiąga się jedynie wtedy, gdy chory jest w stanie sam opanować procesy do stanu braku równowagi. Wówczas organizm dzięki uporaniu z chorobą uczy się. Zauważalnie lub niepostrzeżenie zmienia się. Nie dziej się to jednak bez aktywnego współudziału chorego.

Można wyróżnić cztery sposoby znajdowania leków aby wpłynąć na sposoby zdrowienia w odpowiedni sposób.

1. Przyrodolecznictwo

Czy i w jaki sposób jakaś roślina jest w stanie działać leczniczo?
Dawna medycyna ludowa bardzo dokładnie przyporządkowywała określonym chorobom odpowiednie zioła lecznicze.

Stwierdzenie, że jakoby odkrywano je metodą prób jest całkowicie pozbawione sensu. Jeśli obecnie nadal ktoś tak twierdzi, to tylko dlatego ze nawyki myślenia nie pozwalają na wyobrażenie sobie innej sytuacji. Dawne zielarki oglądając rośliny lecznicze wykorzystywały swój stan świadomości. Patrząc na roślinę leczniczą odczuwały jakim stanom chorobowym ona odpowiada. Wiedziano, co jest istotą rośliny, co jest wniej czynne, i przygotowywano esencję. Oczywiście stosowano również trucizny i dokładnie wiedziano, jaką należy podać dawkę, aby wywołać pożądany pozytywny efekt. Zdawano sobie sprawę, że własnie rośliny trujące są bardzo często roślinami leczniczymi.

W dzisiejszych czasach zatracono tą instynktowną zdolność i tylko nielicznie ludzie potrafią się nią posługiwać.

2. Chemioterapia.

Wraz z rozwojem chemii analizowano składniki roślin. Następnie syntetycznie je odtwarzano i przekształcano. Zaczęto również badać substancje, uzyskane na drodze syntezy, a nie występujące w naturze. Jednak na podstawie wzoru chemicznego nie da się przewidzieć działania całej substancji. Trzeba ją testować na zwierzętach. Wyniki uzyskane w tych badaniach w stosunku do ludzi SA problematyczne i możliwe tylko w bardzo ograniczonym zakresie.

3.Homeopatia.

Główną zasadą homeopatii jest „podobne lecz podobnym”.
W przypadku wystąpienia choroby można ją leczyć podając w dużym rozcieńczeniu substancję, która u zdrowego człowieka wywołuje objawy tej choroby. Zastosowana przez biegłego lekarza terapia nie jest terapią objawową, lecz jej przeciwieństwem. W gruncie rzeczy za homeopatyczne można uznać każde leczenie bodźcowe, oraz wiele środków mających na celu przestrojenie, przestawienie się organizmu. Wiąże się to z niewielkim obciążeniem organizmy służącemu jego aktywizacji.

Działanie dobrze dobranego leku pokrywa się z klinicznym obrazem choroby. Organizmowi zostaje podana dokładnie jego choroba, tyle że w przeobrażonej postaci jako lek. Zastosowanie znajduje tu nie substancja, lecz uaktywnione w niej siły. Pokazują one organizmowi jego błąd lub niedobór, zasadę jego choroby, pobudzając do jej pokonania, do skoncentrowania na niej swych sił. Gdy organizm jest już do tego zadania przygotowany, lub jest w stanie je wykonać, pokonując chorobę uczy się rozwijać dokładnie to, czego mu brakuje. Chodzi o wyzwanie, które należy postawić organizmowi i jego siłom życiowym do niczego go jednak nie zmuszając. Choroba nie zostaje człowiekowi odebrana, zostaje on natomiast wezwany do samodzielnego uporania się z nią.

Przygotowanie substancji wyjściowej nazywa się potencjonowaniem, czyli rozcieńczeniem. Jednak decydujące jest nie rozcieńczenie, lecz dynamizacja. , czyli rozwinięcie czy tez wyzwolenie sił mających miejsce podczas potencjonowania.

Tym, co działa dynamicznie na cały organizm nie są materialne atomy dynamizowanych leków, lecz wyzwolona z substancji leku specyficzna siła lecznicza. Działa ona na cały organizm i jej wpływ jest tym większy, im bardziej została uwolniona procesie dynamizacji, im bardziej stała się niematerialna.

Lek homeopatyczny nie działa w sensie molekularnej reakcji chemicznej, lecz duchowo na zasadę życia. Apeluje on do organizmu o mobilizację tych sił, które zostały zakłócone przez chorobę. Nie wyłącza go, lecz wsprzęga w proces leczenia.
Dzięki dobrze przeprowadzonej dynamizacji można otrzymać lek o zadziwiającej mocy.

Jeżeli stawia się dziś zarzut, że przy wyższych potencjach roztworu niczego już w nim nie ma, to odpowiada to rzeczywistości. Leki homeopatyczne są natury duchowej i czynne są w obszarze życia.

4. Leki wyższej natury duchowej.

Opierają się one na obrazie człowieka, jaki wynika z badań duchowych. Człowiek i przyroda wspólnie przeszli dostępny poznaniu rozwój, stąd też zauważalne pokrewieństwo istoty ludzkiej z przyroda. Istotę rośliny, zwierzęcia czy minerału można badać w podobny sposób jak istotę ludzką, przenikając przez ich właściwości do treści duchowej leżącej u podłoża każdego zjawiska materialnego. Nie istniej materia, a na pewno żadna materia ożywiona, u podstaw której nie leżałaby duchowość, w równym stopniu zróżnicowana co materia.

Jeżeli badamy w ten sposób przyrodę, odsłaniają się przed nami związki pomiędzy określonymi roślinami, minerałami lub metalami, a ludzkimi organami i procesami.

W obszarze życia działają siły kształtujące które w człowieku tworzą organ, w przyrodzie- roślinę, metal, minerał.

Niektóre z tych związków znane sią od najdawniejszych czasów, np. związek złota z sercem, żelaza z żółcią, mniszka lekarskiego z wątrobą.

Aby uzyskać na określony organ człowieka nie wystarczy wyodrębnić składnik, lecz ukierunkować poprzez odpowiedni sposób przygotowania. Np. Zwęglenie lub spopielenie.
Popiół jest nie tylko mieszaniną różnych soli, lecz układem substancji, który przeszedł pewien proces. Odpowiada mu w ludzkim organizmie proces oddychania, podczas którego zachodzi przemiana podobna do całkowitego spalania. Dlatego też preparatami leczniczymi z popiołu można działać na układ oddechowy i płuca. W ten sposób ukierunkowuje się preparat roślinny na funcie organu.

Innym zabiegiem farmaceutycznym jest uaktywnianie substancji mineralnej lub metalu za pośrednictwem rośliny. Roślinę nawozi się solą metalu, a potem kompostuje. W ten sposób metal zostaje uaktywniony, i ukierunkowany na ten organ, z którym dana roślina jest związana. Np. z żelazem bardzo umiejętnie obchodzi się pokrzywa. Nie tylko je pobiera, lecz również doprowadza do stanu, w którym odpowiada on jej własnym impulsom. Z kolei istota lekarza odciska się pokrzywie stąd tez parzący agresywny charakter rośliny wyrażający impuls Marsa- żelaza.

W organizmie żelazo spełnia funkcję między innymi związaną z odbudową. Nie chodzi tu jednak o samo żelazo, lecz o umiejętność organizmu obchodzenia się z nim. To szczególnie dobrze potrafi pokrzywa. Traktując ją w odpowiedni sposób w okresie wzrostu żelazem pobudza się w niej tę zdolność. Następnie za pomocą pokrzywy można wpłynąć na podobną zdolność w człowieku. Powstaje wtedy impuls pobudzający.

Inny przykładem jest szczególny związek wątroby z siłami cyny. Po ich uaktywnieniu ukierunkowuje się je za pomocą mniszka lekarskiego. Uzyskany w ten sposób preparat wpływa na pobudzenie prawidłowych czynności wątroby. Na zupełnie innej zasadzie oparte są leki na typowe choroby. Opierają się one także na badaniach duchowych, które mówią o trójczłonowej strukturze ludzkiego organizmu. Obejmuje ona biegun nerwów i zmysłów, biegun kończyn i metabolizmu, oraz pośredniczący między nimi układ rytmiczny.

Przewaga procesów metabolicznych i owładnięcie przez nie układem nerowo-zmysłowym prowadzi do migreny. Istnieje pokrewieństwo, pomiędzy kwarcem , a układem nerwowo zmysłowym, siarką a układem metabolicznym, oraz żelazem i układem rytmicznym

Z tych trzech substancji otrzymuje się lek mający wpływ na wymienione procesy. Jego oddziaływanie nie obejmuje konkretnego organu, lecz zachodzi tam, gdzie choroba bierze swój początek.

Typowym schorzeniem jest również złe funkcjonowanie wątroby. Istnieje roślina, która bardzo dobrze umie gospodarować cukrem, odgrywającym centralną rolę w przemianie materii wątroby. Jest to winorośl. Jej liści właśnie się używa, łącząc z liśćmi poziomki pospolitej, która zorientowana jest na białko i jego tworzenie. Z połączenia tych dwóch roślin uzyskuje się lek, który przywraca aktywność funkcji wątroby.

Jeżeli chodzi o serce i układ krążenia należy traktować je jako całość. Oba te elementy organizmu muszą harmonijnie współdziałać, wówczas funkcjonowanie całości jest optymalne.

Mylny jest pogląd, że serce to motor poruszający krew i nieuznający aktywności własnej krwioobiegu. Jeśli jednak spojrzy się na to szerzej wówczas zrozumie się związek dwóch roślin, pierwiosnka lekarskiego i drapacza lekarskiego, o przeciwstawnych właściwościach. Dzięki trzeciej roślinie, lulkowi czarnemu, zostaje one połączone w jedną całość.

Powstały w ten sposób lek przywraca jako całość prawidłowość funkcji serca i krwioobiegu.

Istnieją również inne leki oparte na tej samej koncepcji.

5. Leczenie metalami.

Jest ono oparte na terapii siedmioma metalami : ołowiu, cynku, żelaza, złota, miedzi, rtęci i srebra. Opiera się ono na planetarno – kosmicznym pochodzeniu zarówno metali, organów, czy procesów. Oddziaływanie planet tożsame jest z określonymi metalami, a te z określonymi procesami w ludzkim organizmie.

W człowieku istnieją procesy, dzięki, którym powstaje żywa substancja, a jednocześnie procesy im przeciwne. Oba ten procesy nieustannie przebiegają w organizmie człowieka. Pierwszy z nich przeważa w młodości, drugi w okresie starzenia się.

Oba te procesy są wyrazem przeciwnych w swej naturze działań srebra i ołowiu. Srebru podlegają procesy ożywienia, regeneracji, prokreacji. Jest on metalem księżycowym, który spełnia podobne funkcje. Sfera działania srebra jest tożsama ze zdolnością organizmu do panowania nad procesami zachodzącymi w cieczach. Księżyc natomiast oddziałuje na pływy mórz. Organem podlegającym wpływowi srebra i Księżyca jest także mózg.
Przeciwieństwem srebra jest ołów. Wpływa on ograniczająco na procesy życiowe, substancje ożywione pod jego działaniem przechodzą w stan stały minerału. Ołowiowi odpowiada Saturn jako źródło śmierci. Drugim biegunowym przeciwstawieństwem jest miedź i żelazo, trzecim cyna i rtęć
Te trzy pary przeciwieństw skupia złoto. Stanowi ono centrum biegunowych przeciwieństw, podobnie jak Słońce jest centrum układu planetarnego, serce punktem środkowym całego człowieka. Złoto jest symbolem rozwoju oraz celu człowieka i ludzkości.
Siedem wymienionych metali tworzy jedność mikrokosmos człowieka, odbicie makrokosmosu.

Uzdrawianie

Często spotykam się z pytaniem czym jest uzdrawianie i co ma wspólnego z leczeniem.

Uzdrawianie z leczeniem nie ma nic wspólnego, oprócz wyniku końcowego – zdrowia. Leczenie jest wynikiem pracy lekarzy, a skutkiem tej pracy ma być pobudzenie organizmu do samouzdrawiania przy pomocy metod akademickich, często z wykorzystaniem związków chemicznych.

Uzdrawianie jest to bezpośrednie, naturalne i bezinwazyjne oddziaływanie na podswiadomość, czesto podprogowe , powodujace tak jak i w przypadku leczenia zainicjowanie procesów samouzdrawiania.

Cel jest jeden, ale środki działania odmienne.

Akademicy często zwalczają uzdrowicieli, lecz kiedy nadchodzi czas choroby, niektórzy z nich stają się klientami uzdrowicieli. Bywa i tak, że uzdrowiciele korzystają z metod akademickich. Jest zrozumiałe, ze każdy człowiek chce być zdrowy, i kiedy zawodzą dostępne metody, szuka się nowych.

W 1996 w Niemczech przeprowadzono – z zachowaniem wszelkich naukowych rygorów – szereg eksperymentów, które udowodniły istnienie w człowieku tzw. energii subtelnych. Taką przynajmniej informację ogłosił profesor Albert Popp z Instytutu Biofizyki w Kaiserslautern. To naukowy fakt, że oddziaływanie bioenergoterapeutyczne jest możliwe. Wielu ludzi zresztą odczuwa je na sobie. Jednak polska medycyna oficjalna twierdzi, że czegoś takiego nie ma. Komu wierzyć?

Czym jest energia witalna?

Aby być zdrowym należy posiadać wysoki współczynnik sił witalnych, wysoki potencjał energii witalnej.

Nieustannie powstają dwa pytania o energii witalnej: „Czym jest energia witalna?” oraz „Jak się odczuwa energię witalną?”.

Pierwsze pytanie jest mniej ważne niż drugie, lecz wciąż warte jest odpowiedzi. Energia witalna według Franza Bardona jest określoną energią, która ma określony skład. Złożona jest z elementów (ognia, powietrza, wody, ziemi i Akashy) oraz z fluidów (elektrycznego i magnetycznego) w stosunku, który wykazuje podobieństwo do żywej (ożywionej) materii. Kiedy ożywiona istota jest otoczona energią witalną, naturalnie pochłania z niej tyle elementów i fluidów, ile potrzebuje.

Zatem źdźbło trawy będzie pochłaniało z energii witalnej trochę inny zestaw elementów i fluidów niż ludzkie ciało.

Energia witalna jest substancją astralno-mentalną – nie jest sama w sobie czymś, co da się zmierzyć przy użyciu fizycznych instrumentów (chociaż wiele jej fizycznych efektów da się zmierzyć). Skoro jest ona astralno-mentalna, to wykazuje podobieństwo do materii fizycznej i bezpośrednio oddziałuje na strukturę fizycznych rzeczy. Specyficzny stosunek elementów i fluidów w składzie energii witalnej wyraża się przewagą elementu ognia i fluidu elektrycznego. Wyraża się również silniejszą pozytywną polaryzacją elementów i fluidów niż polaryzacją negatywną. To daje jakość witalności odzwierciedlaną w jej nazwie.

Energia witalna przeważnie jest wizualizowana jako lekko złocista poświata (z powodu przewagi elementu ognia i fluidu elektrycznego). Przez niektórych wizualizowana jest również jako czysta, biała poświata, bez złocistego zabarwienia, lecz moje doświadczenie wskazuje, że nie jest to energia witalna, o jakiej mówi tutaj Bardon. Ta czysta, biała (całkowicie bezbarwna) energia jest również witalna, lecz jej działanie jest bardziej uniwersalne, a nie dopasowane do ożywiania żyjącej materii. Innymi słowy, czystobiała energia będzie wywierała większy efekt na materii nieożywionej, lecz mniejszy bezpośredni wpływ na materię ożywioną niż energia witalna o złocistym zabarwieniu. Sugeruję, by pracować z energią witalną, która ma złocisty wygląd.

A jak odczuwa się energię witalną?

Jeśli chodzi o pytanie, w jaki sposób ciałem odczuwać energię witalną, to odczuwa się ją jako coś ożywiającego i jest ona stymulująca i energetyzująca dla ludzkiego ciała. Podczas wykonywania pracy z energią witalną powinieneś czuć tę stymulację poprzez zakończenia nerwowe całego ciała. Poprzez eksperymentowanie należy samodzielnie odnaleźć swoje połączenie z tą energią, nauczyć się ją najpierw postrzegać, później dopiero nią zarządzać.

Według bioenergoterapii, która specjalizuje się w naturalnym wywoływaniu procesów samozudrawiania, najważniejsze jest doprowadzenie klienta do stanu naturalnej witalności. Ty sam też możesz doprowadzić swój organizm do takiego stanu, a nawet do stanu wyższej witalności, dzięki której staniesz się uzdrowicielem.

Jak rozpoznać swój potencjał energii witalnej?

Najprościej po samopoczuciu. Jesli jesteś okazem zdrowia, masz silną psychikę, to na pewno twój stan energii witalnej jest w normie. Jeśli jednak chciałbyś sprawdzić ten stan bardziej namacalnie, to istnieją różne przyrządy, dzięki którym można orzekać o stanie bioenergii. Aparat do robienia zdjęć kirlianowskich jest urządzeniem najstarszym.

1

Istnieją tez urządzenia łączące w jedno aparat fotograficzny oraz mierniki oporności skóry obu rąk, która zależna jest od ludzkiej psychiki, a psychika jest skutkiem stanu ciała subtelnego.

2

Kolejnym urządzeniem do pomiaru energii witalnej jest miernik Vitality Quotient. Mierzy on bezpośrednie oddziaływanie bioenergii, wyrażone w prędkości obrotów tarczy miernika na minutę.

3

Wskazania w punktach:

0-2 punkty (ok. 30% sił normy)

– Twoje Siły Witalne są bardzo niskie. Przeanalizuj swój sposób życia, sposób odżywiania, stan psychiki (stres?) oraz stan zdrowia.

2-4 (30-60%)

-Twoje Siły Witalne są niskie. Potrzeba ci regeneracji, solidnego wypoczynku fizycznego i psychicznego.

5-7 (6 to 100% normy)

– Twoje Siły Witalne są na poziomie wartości typowej dla większości zdrowych ludzi.

8-12 (120-200% normy)

– Twoje Siły Witalne są na poziomie charakterystycznym dla ponad przeciętnej inteligencji, masz predyspozycje radiestezyjne, dużą zdolność samoregeneracji organizmu. Pomyśl, jak to wykorzystasz.

13-18 (200-300%)

– Bardzo wysoki poziom Sił Witalnych, silne predyspozycje bioenergoterapeutyczne- wysoka skuteczność uzdrawiania.

19-24 (320-400%)

– Ogromny poziom sił Witalnych, wybitny poziom predyspozycji intelektualnych i fizycznych. Wybitnie wysoka skuteczność zabiegów uzdrawiających, bioenergoterapeutycznych.

Biofeedback GSR mierzy elektryczne przewodzenie skóry, które zmienia się w zależności od ogólnego pobudzenia współczulnego układu nerwowego. Elektrody montuje się na opuszkach palców. Biofeedback GSR najlepiej wykrywa zależności między stanem somatycznym i psychicznym człowieka, dlatego wykorzystywany jest w wykrywaczach kłamstw. Wykres GSR ma największy zasięg i jest najbardziej czułym pomiarem ze wszystkich rodzajów biofeedbacku. W medycynie służy do monitorowania przebiegu hipnoterapii, leczenia nadciśnienia, dychawicy oskrzelowej, nadmiernego pocenia się. Jest również polecany osobom zdrowym dla poprawy koncentracji, panowania nad emocjami i relaksacji.

Edytor

Bioenergoterapia

Bioenergoterapia jest terapią naturalną, bezpieczną i przynoszącą pozytywne rezultaty. Nauka bioenergoterapii odbywa się w Akredytowanych przez Ministra Edukacji Narodowej Niepublicznych Placówkach Szkoleniowych, a umiejętności weryfikowane są egzaminem państwowym.

Bioenergoterapia jest zawodem w rozumieniu Ustawy o zawodach, oraz zawodem rzemieślniczym. Osoby z długoletnim doświadczeniem zawodowym mogą w ramach Cechów przystępować do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

Bioenergoterapeutą można nazywać tylko osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i wykonujące zwód bioenergoterapeuty. Osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych, ani nie wykonujące czynnie zawodu bioenergoterapeuty zwyczajowo nazywa się bioterapeutami. Obie nazwy- bioenergoterapeuta i bioterapeuta nie są synonimami.

Bioenergoterapia jest uznaną formą terapii, pozwalającą w naturalny sposób uaktywnić procesy samouzdrawiania organizmów. Jest to całokształt nieinwazyjnych metod oddziaływania na organizm drogą wyrównania energetyki człowieka. Ma na celu eliminację stanu chorobowego, oczyszczenie ze złogów, regenerację uszkodzonych tkanek, przywrócenie sprawności funkcjonalnej poszczególnych narządów.

Bioenergoterapia jest zawodem nowym, ale techniki bioterapii znane są od tysięcy lat. Techniki tego leczenia znały już najstarsze cywilizacje świata. Świadczą o tym chociażby egipskie papirusy i malowidła na wazach greckich. Hipokrates wierzył w istnienie energetycznej siły, która uzdrawia ludzkie ciało. Nazywał ją uzdrawiającą mocą natury.

Podobne przekonania miał Pitagoras. Energetyczną terapię stosowali również Chińczycy, Hindusi i Persowie. Ten sposób leczenia znali także pierwsi chrześcijanie. Medycyna wschodu, szczególnie chińska naucza, że to, co my na zachodzie nazywamy chorobą jest w rzeczywistości wyłącznie symptomem.

Prawdziwa choroba rozwija się w ukryciu i zaczyna się od zaburzenia energetyki organizmu.

Edytor