Sąd Cechowy

Sąd Cechowy:

Przewodniczący Sądu Cechowego – Hanna Dehnhard

Członek Sądu – Anna Jędrzejczyk

Członek Sądu – Paweł Mijas

Postanowienia statutowe

§ 38

Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 39

1. Sąd cechowy składa się z 3 członków i do 2 zastępców członków, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu na okres kadencji zarządu. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego sądu, a pozostałych członków razem.

2. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż

50% plus jeden głos.

3. Sąd cechowy wybiera spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 40

1. Sąd cechowy rozpatruje sprawy na wniosek zarządu, członka Cechu lub z własnej inicjatywy.

2. Sąd cechowy orzeka w pełnym składzie.

§ 41

1. Sąd cechowy może orzekać następujące kary:

1) upomnienie,

2) naganę,

3) pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres do 1 roku,

4) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,

5) wykluczenie.

2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka sąd cechowy może – niezależnie od orzeczenia kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.

3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznania skargi za zasadną, sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej pod rygorem wykluczenia z Cechu.

§ 42

1. Wykluczenie członka z cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu cechu lub zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z cechu Sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.

2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:

1) popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,

2) umyślne działanie na szkodę cechu,

3) uporczywe nie wykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,

4) naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 43

1. Od orzeczenia sądu cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego w izbie rzemieślniczej, której cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.

2. Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.

§ 44

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do zarządu cechu.

§ 45

Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określi regulamin uchwalony przez walne zgromadzenie.