Sekcje terenowe i zawodowe

Sekcja hipnotyzerów scenicznych

Przewodniczący: Jurij Mokriszczew

członkowie: Paweł Witkowski

Postanowienia statutowe

§ 46

1. Członkowie cechu z jednego terenu mogą za zgodą zarządu cechu utworzyć

sekcję terenową stanowiącą terenowe ogniwo cechu.

2. Dla członków cechu wykonujących jednakowe lub pokrewne rzemiosła zarząd

Cechu może utworzyć sekcje zawodowe.

3. W cechach mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na walne

zgromadzenie wybierają sekcje zgodnie z treścią statutu.

4. Powoływanie sekcji należy do właściwości zarządu.

5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje zarząd cechu. Zebranie wybiera

przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji

określa zarząd cechu.

6. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu cechu z

głosem doradczym.

7. Do zadań sekcji należy:

1) oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego

wykonywania zadań społeczno-gospodarczych rzemiosła,

2) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji, jakości

pracy i etyki zawodowej rzemieślników skupionych w sekcji,

3) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,

4) otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie

pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,

5) utrzymywanie kontaktów z lokalnymi organizacjami społecznymi,

stowarzyszeniami działającymi zwłaszcza w zakresie naturoterapii i hipnozy w celu popularyzacji możliwości profesjonalnego rozwoju umiejętności, oraz popularyzacja i budowanie społecznego zaufania do reprezentowanych zawodów.

8. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego i uchwał

zarządu cechu.

9. Sekcje, zgodnie ze statutem, współtworzą program i politykę cechu, a następnie

realizują je w lokalnym wymiarze terytorialnym lub grupy zawodowej.

Szczegółowe zasady ich pracy określają zatwierdzone przez zarząd Cechu

regulaminy.

10. Zasady wyborcze opierają się na niniejszym statucie. Opracowane przez zarząd

sekcji projekty wymagają zatwierdzenia przez zarząd cechu po zaopiniowaniu

przez komisję rewizyjną.