Egzamin 24 lipca 2018

Najbliższy egzamin stopnia państwowego odbędzie się 24 lipca 2018 r. Aby przystąpić do egzaminu należy przedłożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu  w terminie do 6 lipca 2018 r.
(osoba przygotowująca dokumenty idzie na urlop, wyślij więc wszystko wcześniej by nie było niespodzianek!)

 

Seminarium przedegzaminacyjne

Seminarium odbędzie się 23 lipca 2018 r.

Cena seminarium 150zł. Opłata w gotówce namiejscu.

Informacje  511 366 848.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów:

Egzamin czeladniczy:
1. Zaświadczenie ukończenia kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego- minimum trzy rodzaje terapii alternatywnych (zaświadczenia wg wzoru MEN).
2. Dokumenty potwierdzające odbytą praktykę lub złożyć na miejscu stosowne oświadczenie.
3. Świadectwo ukończenia szkoły, minimum podstawowej lub inny dokument np. dyplom ukończenia studiów.
4. Fotografię czytelnie podpisaną.

(info o egzaminie mistrzowskim na dole strony)

 

Pytania formalne dotyczące egzaminu proszę kierować do Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej pani Katarzyny Kędzierskiej:

• Tel.kom.: 511 366 848,
• e-mail: zarzad-cechu@naturopata.edu.pl

 

Dokumenty należy przesłać na adres pocztowy:

Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia
p. Agnieszka Harasim (Izba, I piętro)
ul. Chmielna 98 
00-801 Warszawa

z dopiskiem: egzamin czeladniczy bioenergoterapia/ naturopata

 

Przesłać należy też skan druku wniosku (plik .doc)

na mail: oswiata@izbarzem-mkp.com.pl

 Adres sali egzaminacyjnej

ul. Chmielna 98, Warszawa

Harmonogram

23 lipca- sympozjum z prawa pracy

24 lipca 2018 – egzamin czeladniczy/mistrzowski

25 lipca – egzamin sprawdzający Naturopata (akupunktura i hipnoterapia)

godziny ramowe zajęć 09:30- 18:00

 

Zgłaszając się na egzamin należy ze sobą przynieść:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
oryginały lub poświadczone notarialnie ksero przesłanych wcześniej dokumentów

Koszt egzaminu:

1.422 zł- egzamin mistrzowski

711 zł- egzamin czeladniczy

237 zł- egzamin sprawdzając

Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za egzamin:

 • Bank Pekao S.A.  97 1240 6292 1111 0000 5015 3091

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O EGZAMIN CZELADNICZY

podstawa prawna: zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2017  poz. 89)

Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

Etap praktyczny

– polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie, w ciągu 3 dni.

Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć:

 • skierowanie na egzamin praktyczny
 • dowód tożsamości / przedkłada również na egzaminie teoretycznym
 • stosowną odzież roboczą

Etap teoretyczny odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej.

Część pisemna

– polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Część ustna

– polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo

Na etap praktyczny i teoretyczny egzaminu zdający zgłasza się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
Osobie, która zdała egzamin czeladniczy izba rzemieślnicza wydaje świadectwo czeladnicze.

Dodaj komentarz