Egzamin 14 V 2011

 

 

 

W dniu 14 maja 2011 odbył się egzamin czeladniczy i mistrzowski- komisja egzaminacyjna Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach:

 • Przewodniczący: Zdzisław Hudak, Katowice
 • V-ce Przewodniczący: Jan Mackiewicz, Olsztyn
 • Sekretarz: Laura Kręzel, IR Katowice
 • Członek: Janusz Paszkiewicz, Kraków
 • Członek: Zygmunt Franciszkicz, Opole
 • Koordynator: Grzegorz Halkiew, Podkowa Leśna

 

 

obejrzyj więcej zdjęć  w naszej galerii 

 

Należy przedłożyć:

 • 1 zdjęcie
 • oryginał oraz  ksero świadectwa szkolnego
 • oryginał oraz  ksero ukończonych kursów
 • informacje o prowadzonej działalności
 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu (plik .doc)
 • potwierdzenie opłaty zgłoszeniowej 100zł

Dokumenty należy przesłać na adres:

Zdzisław Hudak 47-494 Maków, ul.Raciborska 16 (kontakt telefoniczny- +48/692.771.951)

Zgłaszając się na egzamin należy ze sobą przynieść:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • dowód opłaty egzaminów

Informacje administracyjne

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch części:

egzamin praktyczny

egzamin teoretyczny.

Egzamin praktyczny

Informację o terminie omówienia egzaminu praktycznego, otrzymuje kandydat drogą pocztową z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Egzamin praktyczny przeprowadza się w zakładzie rzemieślniczym lub w warsztatach szkoleniowych pod nadzorem dwóch członków komisji egzaminacyjnej. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

Zgłaszając się na egzamin praktyczny kandydat zobowiązany jest przedłożyć:

skierowanie na egzamin praktyczny,

dowód tożsamości (przedkłada również przy egzaminie teoretycznym),

dowód ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania egzaminu praktycznego,

stosowną odzież roboczą,

własne narzędzia.

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemną etapu teoretycznego kandydat wypełnia test, który zawiera po siedem pytań z zakresu każdego tematu egzaminacyjnego.

Tematyka pisemna egzaminu obejmuje:

rachunkowość zawodowa,

dokumentacja działalności gospodarczej,

rysunek zawodowy,

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

podstawowe zasady ochrony środowiska,

podstawowe przepisy prawa pracy,

podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

Czas trwania egzaminu pisemnego nie może być dłuższy niż 210 minut.

Część ustna etapu teoretycznego trwa do 30 minut. Kandydat losuje jeden zestaw zawierający po trzy pytania z zakresu każdego tematu egzaminu. Na zapoznanie się z treścią pytań kandydat ma około 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu-

 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo

Ocenianie etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu czeladniczego odbywa się według szczegółowych kryteriów opracowanych przez komisję i zatwierdzonych przez izbę rzemieślniczą. Oceny ustala się w 6-cio stopniowej skali.

Ocenę etapu praktycznego ustala zespól egzaminacyjny bez udziału kandydata. Ocenę etapu teoretycznego zespół egzaminacyjny ustala na podstawie ocen wystawionych za część pisemną i ustną.

Ocenę końcową egzaminu zespół egzaminacyjny ustala na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu.

Kandydat zdał egzamin, jeżeli z obu etapów egzaminu uzyskał oceny, co najmniej dopuszczające.

Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z części praktycznej lub, z co najmniej jednego tematu części pisemnej lub ustnej etapu teoretycznego, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego ten temat.

Egzamin poprawkowy przeprowadza zespół egzaminacyjny w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy po zakończeniu zdawania egzaminu.

Dodaj komentarz