Egzamin Naturopata – 18 kwietnia 2016

DSC_2494

Egzamin odbędzie się dnia 18 kwietnia (poniedziałek) 2016 r. od godziny 9:00

Aby przystąpić do egzaminu należy przedłożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu  (plik .doc)
w terminie do 10 kwietnia 2016 r.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów:

Egzamin czeladniczy:
1. Zaświadczenie ukończenia kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego (zaświadczenia wg wzoru MEN) plus dwa inne zaświadczenia MEN potwierdzające ukończenie dwóch kursów z zakresu innych naturalnych metod leczenia ,
2. Dokumenty potwierdzające odbytą praktykę lub złożyć na miejscu stosowne oświadczenie,
3. Świadectwo ukończenia szkoły – minimum zawodowej,
4. Fotografię (format legitymacyjny) czytelnie podpisaną.

Na egzamin należy ze sobą zabrać:

– dowód tożsamości

– przybory do pisania (dopuszcza się użycie kalkulatora, podczas egzaminu wyklucza się używanie telefonu komórkowego)

– dowód opłaty za egzamin – o ile nie był dołączony do wniosku o dopuszczenie do egzaminu

– brakujące dokumenty – o ile kandydat został o tym wcześniej powiadomiony

Pytania formalne dotyczące egzaminu proszę kierować do Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej – pani Katarzyny Kędzierskiej:

• Tel.kom.: 511 366 848 (dzwonić po 16.00)
• e-mail: zarzad-cechu@naturopata.edu.pl

Dokumenty należy przesłać na adres pocztowy:

Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia
St. Specjalista ds. oświaty zawodowej p. Agnieszka Harasim (Izba p.II)
ul. Chmielna 98 
00-801 Warszawa

tel.: 22 620 50 17, 22 620 50 11

e-mail: oswiata@izbarzem-mkp.com.pl
z dopiskiem: egzamin czeladniczy naturopata

Przesłać należy też skan druku wniosku (plik .doc)

Adres sali egzaminacyjnej

ul. Chmielna 98, Warszawa

18 kwietnia 2016 godz. 9:00- 18:00

(jeśli masz dokumenty do uzupełnienia, bądź 10 min. wcześniej)

Zgłaszając się na egzamin należy ze sobą przynieść:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
oryginały lub poświadczone notarialnie ksero przesłanych wcześniej dokumentów

Koszt egzaminu :

  • czeladniczy- 642zł;
  • mistrzowski- 1284zł

wpłatę należy dokonać na konto

nr Bank Pekao S.A. 97 1240 6292 1111 0000 5015 3091

w terminie do 10.04.2016r.

 

Pamiętaj!

dni 17 kwietnia odbędzie się w Izbie Seminarium przedegzaminacyjne – to ważne – przyjdź na godz 10:00, koszt 150zł (płatne na miejscu)

www.naturopata.edu.pl

Zdjęcia pamiątkowe 

czytaj więcej
………………………………………………………………………………..
Kwalifikacje praktyczne i teoretyczne zdobyte podczas nauki zawodu weryfikowane są podczas egzaminu czeladniczego przeprowadzonego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych.

Warunki ogólne wynikające z ustawy – Izba Rzemieślników dopuszcza do egzaminu czeladniczego osoby, które spełniły jeden z poniższych warunków:

1/. ukończyły naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcenie teoretyczne
w szkole lub w formach pozaszkolnych;
2/. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły
podstawowej oraz uzyskały umiejętności zawodowe w zawodzie,
w którym zdają egzamin, w formie pozaszkolnej;
3/. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły
podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy
w zawodzie, w którym zdają egzamin – odpowiednio do okresu kształcenia
w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, określonej w odrębnych przepisach;
4/. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły
podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy
w zawodzie, w którym zdają egzamin – odpowiednio do okresu nauki
w danym zawodzie ustalonym przez Związek Rzemiosła Polskiego,
jeżeli zawód nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, o której mowa w pkt. 3;
5/. posiadają świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie
zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdają egzamin;
6/. posiadają tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu,
w którym zdają egzamin oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego
co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdają egzamin.

Do egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które ukończyły i posiadają stosowne dokumenty wg wzoru Ministra Edukacji Narodowej.

Inne warunki:

  • – prowadzenie działalności  lub praktyka
  • – wykształcenie min. podstawowe (czeladnik)  lub min. średnie (mistrz)

..a potem pozostaje już tylko egzamin przed Komisją Rzemieślniczą. Przez cały czas przygotowania i egzaminów zapewniamy opiekę i pomoc.

Kurs przygotowawczy do egzaminu czeladniczego odbędzie się w ustalonym trochę później terminie.

Masz jakiekolwiek pytania, pisz zarzad-cechu@naturopata.edu.pl

Przewaga naszego szkolnictwa nad szkoleniami innych firm polega na tym, że absolwenci otrzymują zaświadczenie wg wzoru MEN, przyporządkowane numerowi zawodu wg klasyfikacji MPiPS)- są więc pod względem przygotowania zawodowego lepiej przygotowanymi i wszechstronnymi terapeutami. Nasz Kurs ma też tą przewagę, że może być robiony etapami- są trzy kursy. Każdy z nich zakończony jest wydaniem zaświadczenia wg wzoru MEN. Na dzień dzisiejszy każdy z nich daje podstawę do rozpoczęcia działalności i wstąpienia do Cechu Naturoterapeutów i Hipnotyzerów.

Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Egzamin praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne kandydata. Egzamin przeprowadza się w zakładzie rzemieślniczym lub w warsztatach szkoleniowych pod nadzorem dwóch członków komisji egzaminacyjnej. Nie może on być dłuższy niż 24 godziny łącznie w okresie trzech dni.
Egzamin teoretyczny z kolei odbywa się w formie pisemnej i ustnej.
Na egzaminie pisemnym zdaje się z rachunkowości zawodowej, dokumentacji działalności gospodarczej, rysunku zawodowego, zasad BHP i ochrony ppoż., podstawowych zasad ochrony środowiska, podstawowych przepisów prawa pracy oraz podstawowej problematyki prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem. Egzamin ustny obejmuje: technologię, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304)

Rozporządzenie określa w szczególności warunki dopuszczania do egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza, oraz sposób przeprowadzania egzaminów.

Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; określa ono zasady organizacji, wzory dokumentów, itd. , zastąpiło ono dotychczasowe rozporządzenie MEiN z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej (…. czyli obejmuje też kursy prowadzone na zasadach z wcześniejszego rozporządzenia).

Uwaga!

Od 2012r. w oparciu o § 30 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego na wniosek osoby, która uzyskała świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski, Izba wydaje suplement do tych dokumentów sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach albo na podstawie standardu wymagań egzaminacyjnych ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego.

TUTAJ MOŻNA POBRAĆ WNIOSEK O WYDANIE SUPLEMENTU

Dodaj komentarz