Egzamin XII 2012

IMG-20121104-00212

 

Egzamin praktyczny

Egzamin czeladniczy/mistrzowski planowany jest na dzień:

8 grudnia 2012

Warszawa, Nowolipie 25

Aby otrzymać pozwolenie na stanięcie przed Komisją Egzaminacyjną trzeba u nas ukończyć kursy kwalifikacyjne:

 1. Zawodowy Kurs Bioenergoterapii stopnia podstawowego 30 godzin 1370zł
 2. Zawodowy Kurs Hipnozy Energetycznej 80 godzin – 3200zł
 3. Kurs doskonalący przygotowujący do egzaminu oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 30 godz.- 1370zł

 

Razem jest to 140 godzin kursów zawodowych. Po ukończeniu każdego z nich otrzymasz zaświadczenie MEN potwierdzające zdobycie kwalifikacji do stosowania bioenergoterapii oraz hipnozy w ramach zgłoszonej praktyki terapeutycznej.

Przewaga naszego kursu nad innymi polega na tym, że oprócz kwalifikacji bioenergoterapeuty uzyskujesz jeszcze kwalifikacje do stosowania hipnozy.
cena pakietu zawodowego

Inne warunki:

 • wykształcenie średni

..a potem pozostaje już tylko egzamin przed Komisją Rzemieślniczą w Katowicach. Przez cały czas przygotowania i egzaminów zapewniamy opiekę i pomoc. Masz jakiekolwiek pytania, pisz

IMG-20121104-00213

………………………………………………..Egzamin praktyczny

Informacje praktyczne

Należy przedłożyć:

 • 1 zdjęcie
 • oryginał oraz ksero świadectwa szkolnego
 • oryginały oraz ksero ukończonych kursów kwalifikacyjnych
 • informacje o prowadzonej działalności (do wypełnienia na miejscu)
 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu (plik .doc)

Dokumenty należy przesłać na adres:

Zdzisław Hudak 47-494 Maków, ul. Raciborska 16 (kontakt telefoniczny- +48/692.771.951)

Zgłaszając się na egzamin należy ze sobą przynieść:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
 • dowód opłaty egzaminów (Izba Rzemieślnicza)
 • 100zł- opłata organizacyjna

IMG-20121208-00326

                                                                         Egzamin pisemny

Informacje administracyjne

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch części:

 1. egzamin praktyczny
 2. egzamin teoretyczny

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny przeprowadza się  pod nadzorem dwóch członków komisji egzaminacyjnej. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Podczas egzaminu praktycznego  kandydat powinien zaprezentować umiejętności zawodowe, w szczególności techniki ochronne, oraz techniki uzdrawiania.

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemną etapu teoretycznego kandydat wypełnia test, który zawiera po siedem pytań z zakresu każdego tematu egzaminacyjnego.

Tematyka pisemna egzaminu obejmuje:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem.

Czas trwania egzaminu pisemnego nie może być dłuższy niż 210 minut.

Część ustna etapu teoretycznego trwa do 30 minut. Kandydat losuje jeden zestaw zawierający po trzy pytania z zakresu każdego tematu egzaminu. Na zapoznanie się z treścią pytań kandydat ma około 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu-

 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo

 Ocena egzaminu

Ocenianie etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu czeladniczego odbywa się według szczegółowych kryteriów opracowanych przez komisję i zatwierdzonych przez izbę rzemieślniczą. Oceny ustala się w 6-cio stopniowej skali.

Ocenę etapu praktycznego ustala zespól egzaminacyjny bez udziału kandydata. Ocenę etapu teoretycznego zespół egzaminacyjny ustala na podstawie ocen wystawionych za część pisemną i ustną.

Ocenę końcową egzaminu zespół egzaminacyjny ustala na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu.

Kandydat zdał egzamin, jeżeli z obu etapów egzaminu uzyskał oceny, co najmniej dopuszczające.

Kandydat, który otrzymał ocenę niedostateczną z części praktycznej lub, z co najmniej jednego tematu części pisemnej lub ustnej etapu teoretycznego, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego ten temat.

Egzamin poprawkowy przeprowadza zespół egzaminacyjny w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy po zakończeniu zdawania egzaminu.

IMG-20121208-00320

                Gratulacje dla nowej kadry bioenergoterapeutów 

Dodaj komentarz