Egzaminy czeladniczo mistrzowskie kończące sesje wiosenną odbędą się w dniach 17-19 lipca 2023

 Grzegorz

Aby przystąpić do egzaminu rzemieślniczego należy przedłożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu  w nieprzekraczającym terminie do końca czerwca 2023 r. Uwaga! Ponieważ jest limit osób zdających jednego dnia, decyduje kolejność zgłoszeń. Po przekroczeniu limitu kolejne osoby będą kierowane na następny dzień. O swoim dniu egzaminu dowiesz się w Izbie.

Informacje ogólne Agnieszka Harasim nr tel. 22 620 50 17

Pobierz odpowiednie zgłoszenie:

Seminarium przedegzaminacyjne pierwszego dnia, w poniedziałek o godz.10:00

Cena seminarium 150zł. płatne gotówką na miejscu

Do druku zgłoszenia na egzamin należy dołączyć kopie dokumentów:

1. Zaświadczenie ukończenia kursów przygotowujących do egzaminu czeladniczego (zaświadczenia wg wzoru rozporządzenia MEN).

Wymagane są minimum dwa zaświadczenia potwierdzające odmienne dwie specjalizacje, oraz trzecie zaświadczenie potwierdzające wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie naturopatii:

 • dietetyka, suplementacja lub ziołolecznictwo
 • terapia manualna (biomasaż, chiropraktyka lub osteopatia)
 • akupunktura (akupresura lub klawipunktura)
  • nie uznawane są zaświadczenia akupunktury metodą Volla, ponieważ nie ma takiej metody w akupunkturze, natomiast metoda Volla należy do biorezonansu i w takim zawodzie powinno być wydawane zaświadczenie MEN)
 • coaching lub terapia systemowa rodzin- ustawienia hellingerowskie
 • hipnoza lub hipnoterapia
 • infoterapia (homeopatia lub biorezonans)


2. Zaświadczenia potwierdzające odbytą praktykę lub złożyć na miejscu stosowne oświadczenie. Członkowie naszego cechu otrzymują zaświadczenia o praktyce po podpisaniu umowy o Wolontariacie. Do egzaminu mistrzowskiego potrzebny jest 3 letni okres potwierdzenia pracy lub praktyki.
3. Świadectwo ukończenia szkoły, minimum podstawowej lub inny dokument np. dyplom ukończenia studiów.
4. Fotografię czytelnie podpisaną.

Tu możesz uzyskać informacje o kursie przedegzaminacyjnym lub zapisać się na taki kurs

Dokumenty należy przesłać na adres pocztowy:

Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia
p. Agnieszka Harasim (Izba, I piętro- tu pytać o szczegóły)
ul. Chmielna 98 
00-801 Warszawa

z dopiskiemegzamin rzemieślniczy czeladniczy/mistrzowski; bioenergoterapia/ naturopata

Zgłoszenie można przesłać też drogą mailową:

oswiata@izbarzem-mkp.com.pl

Adres sali egzaminacyjnej

ul. Chmielna 98, Warszawa

godz. 10:00- 18:00

(jeśli masz dokumenty do uzupełnienia lub zaświadczenia do pobrania, bądź w dniu egzaminów wcześniej)

Zgłaszając się na egzamin rzemieślniczy należy ze sobą przynieść:

dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
oryginały lub poświadczone notarialnie ksero przesłanych wcześniej dokumentów

Koszt egzaminu rzemieślniczego:

1- egzamin rzemieślniczy mistrzowski (sprawdź aktualną cenę)

2- egzamin rzemieślniczy czeladniczy (sprawdź cenę)

3- egzamin rzemieślniczy sprawdzający (sprawdź warunki i cenę)

Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za egzamin:

 • Bank Pekao S.A.  97 1240 6292 1111 0000 5015 3091

Egzamin sprawdzający np. z akupunktury, hipnoterapii, itp…

formularz zgłoszeniainformacje

czytaj więcej
………………………………………………………………………………..

Kwalifikacje

Kwalifikacje praktyczne i teoretyczne zdobyte podczas nauki zawodu weryfikowane są podczas egzaminu czeladniczego przeprowadzonego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych.

Warunki ogólne

Warunki ogólne wynikające z ustawy – Izba Rzemieślników dopuszcza do egzaminu czeladniczego osoby, które spełniły jeden z poniższych warunków:

1/. ukończyły naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcenie teoretyczne
w szkole lub w formach pozaszkolnych;
2/. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły
podstawowej oraz uzyskały umiejętności zawodowe w zawodzie,
w którym zdają egzamin, w formie pozaszkolnej;
3/. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły
podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy
w zawodzie, w którym zdają egzamin – odpowiednio do okresu kształcenia
w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, określonej w odrębnych przepisach;
4/. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły
podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy
w zawodzie, w którym zdają egzamin – odpowiednio do okresu nauki
w danym zawodzie ustalonym przez Związek Rzemiosła Polskiego,
jeżeli zawód nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, o której mowa w pkt. 3;
5/. posiadają świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie
zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdają egzamin;
6/. posiadają tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu,
w którym zdają egzamin oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego
co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdają egzamin.

Wykształcenie

Wykształceniu w zawodzie naturopaty stawiamy wyższe wymagania. Należy ukończyć dwa szkolenia z odmiennych naturalnych technik terapii zgodnie z specyfikacją zawodu naturopata, oraz kurs doskonalący przygotowujący do egzaminu.

Inne warunki:

 • prowadzenie działalności  lub praktyka
 • wykształcenie min. podstawowe (czeladnik)  lub min. średnie (mistrz)

..a potem pozostaje już tylko egzamin przed Komisją Rzemieślniczą. Przez cały czas przygotowania i egzaminów zapewniamy opiekę i pomoc.

Masz jakiekolwiek pytania, pisz zarzad-cechu@naturopata.edu.pl

Przewaga naszego szkolnictwa nad szkoleniami innych firm polega na tym, że absolwenci otrzymują czenie wg wzoru MEN, przyporządkowane numerowi zawodu wg klasyfikacji MPiPS)- są więc pod względem przygotowania zawodowego lepiej przygotowanymi i wszechstronnymi terapeutami. Nasz Kurs ma też tą przewagę, że może być robiony etapami- są trzy kursy. Każdy z nich zakończony jest wydaniem zaświadczenia wg wzoru MEN. Na dzień dzisiejszy każdy z nich daje podstawę do rozpoczęcia działalności i wstąpienia do Cechu Naturoterapeutów i Hipnotyzerów.

Egzamin rzemieślniczy składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Państwowy egzamin praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne kandydata. Egzamin przeprowadza się w zakładzie rzemieślniczym lub w warsztatach szkoleniowych pod nadzorem dwóch członków komisji egzaminacyjnej. Nie może on być dłuższy niż 24 godziny łącznie w okresie trzech dni.
Egzamin teoretyczny z kolei odbywa się w formie pisemnej i ustnej.
Na egzaminie pisemnym zdaje się z rachunkowości zawodowej, dokumentacji działalności gospodarczej, rysunku zawodowego, zasad BHP i ochrony ppoż., podstawowych zasad ochrony środowiska, podstawowych przepisów prawa pracy oraz podstawowej problematyki prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem. Egzamin ustny obejmuje: technologię, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, oraz na podstawie art. 3 ust. 4 Ustawy o Rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1182, ze zm.).

Rozporządzenie określa w szczególności warunki dopuszczania do egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza, oraz sposób przeprowadzania egzaminów.

Rozporządzenie MEN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; określa zasady organizacji, wzory dokumentów, itd. , zastąpiło ono dotychczasowe rozporządzenie MEiN z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej (…. czyli obejmuje też kursy prowadzone na zasadach z wcześniejszego rozporządzenia).

Uwaga!

Od 2012r. w oparciu o § 30 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego na wniosek osoby, która uzyskała świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski, Izba wydaje suplement do tych dokumentów sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach albo na podstawie standardu wymagań egzaminacyjnych ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego.

Egzamin mistrzowski

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego

IZBA RZEMIEŚLNICZA DOPUSZCZA DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO OSOBĘ, KTÓRA SPEŁNIA JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:

 • posiada świadectwo szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:

a. co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo,

b. co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;

 • oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
 • i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 • ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
 • lub posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodach wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 • ewentualnie posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Wymagane dokumenty do egzaminu mistrzowskiego

OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU SKŁADA WNIOSEK I JEST OBOWIĄZANA DO WNIOSKU DOŁĄCZYĆ:

 • kopię dokumentów potwierdzających spełnianie jednego z wyżej wymienionych warunków, w tym zaświadczenia dotyczące wykonywania zawodu lub świadectwa pracy, oraz przedstawić oryginały tych dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem przez izbę – lub z upoważnienia izby – przez cech, a w przypadku gdy nie jest to możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu – oświadczenie osoby ubiegającej się o dopuszczenie do egzaminu potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu.
 • jedną fotografię – format legitymacyjny.
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.

Informacja o wymaganych dokumentach jakie należy złożyć do egzaminu mistrzowskiego zawarta jest na odwrocie wniosku.