Komisje specjalne

Komisja ds nauki:

Przewodniczący Komisji ds nauki- dr med. Tomasz Cieśliński

 

członkowie: …………….

Postanowienia statutowe

§ 47

1. Dla wykonania zadań cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki

zawodowej, kwalifikacji i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego

rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, zarząd cechu może

powołać stosowne komisje.

2. Komisje mają charakter doradczy i opiniodawczy, a wnioski ze swych czynności

przedstawiają zarządowi.

3. Kadencja komisji jest równa kadencji zarządu.

§ 48

1. W skład Komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem

etyki i kwalifikacji zawodowych.

2. Komisje mogą korzystać, za zgodą zarządu, z opinii rzeczoznawców.

§ 49

Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa zarząd cechu.

Edytor