Legalizacja świadectw i dyplomów rzemieślniczych

Legalizacja
świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich
wydanych przez izby rzemieślnicze

Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wydawane przez izby rzemieślnicze mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza wprowadzić je to tzw. obrotu prawnego z zagranicą – wymagają dokonania czynności związanych z legalizacją dokumentów.

Uprawnionymi do wydania dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego są wyłącznie izby rzemieślnicze. Uprawnienie to wynika z zapisu art. 3 ust. 3 ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. – tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1182 ze zm., oraz Dz. U. Nr 137, poz. 1304.

Izby rzemieślnicze wydają świadectwa i dyplomy osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami izb rzemieślniczych. Izby rzemieślnicze na mocy wymienionej ustawy o rzemiośle uzyskały prawo potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.

Prawnie uznane dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych na potwierdzenie ich państwowego charakteru są opatrywane okrągłą pieczęcią z godłem RP. Jest to istotna cecha dokumentu, bowiem tylko te organizacje i instytucje przeprowadzające egzaminy, mogą używać okrągłej pieczęci, które na mocy ustawy Sejmu RP uzyskały takie upoważnienie. Uprawnienie izb
rzemieślniczych wynika z w/w ustawy o rzemiośle.

Wzory: świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego oraz tryb ich wydawania przez izby rzemieślnicze, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1117). Rozporządzenie podjęte na podstawie delegacji zawartej w ustawie o rzemiośle i w uzgodnieniu ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.
Legalizacji podlega oryginalny dokument (lub duplikat). Legalizacja odbywa  się w dwóch etapach:

ETAP I

Związek Rzemiosła Polskiego potwierdza autentyczność i poprawność dokumentu
na odwrocie świadectwa lub dyplomu.
· adres siedziby: ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, tel./fax (48 22) 50 44 230,
e-mail: oswiata@zrp.pl,
· wysokość opłaty skarbowej za poświadczenie dokumentów wynosi: 30 PLN
(podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
Dz.U. z 2015 r., poz. 783).

Wniesienie opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie znajdującej się siedzibie ZRP lub bezgotówkowo
na rachunek:

a) płatność dokonywana w Polsce:
Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14 , 00-246 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego I O / Warszawa
Nr 10 1130 1017 0200 0000 0005 5614

b) dla płatności z zagranicy
SWIFT CODE: “GOSK PL PW”
IBAN: „IBAN IBAN: PL 10 1130 1017 0200 0000 0005 5614

 

W Związku Rzemiosła Polskiego legalizacja dokumentów dokonywana jest
w Zespole Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej.
Upoważnione osoby:

Jolanta Kosakowska, tel./fax. (48 22) 50 44 230, (48 22)
50 44 397, e-mail: oswiata@zrp.pl;

Maciej Prószyński (48 22) 50 44 232,

Andrzej Stępnikowski (48 22) 50 44 248,

· należy telefonicznie ustalić termin legalizacji
· opłaty wnosi się za każdy poświadczany dokument.

Legalizacji dokumentów w Związku Rzemiosła Polskiego można dokonać osobiście
lub przez osobę trzecią (nie wymaga to dodatkowego upoważnienia). Dokumenty
można także przesłać pocztą, również z zagranicy.

Przy poświadczaniu dokumentów drogą korespondencyjną należy koniecznie
dołączyć do przesyłki:
· dowód wniesienia opłaty skarbowej (kopię przelewu bankowego)
· kopertę z adresem zwrotnym oraz naklejonymi znaczkami o wartości właściwej
dla rodzaju przesyłki
· poświadczone dokumenty odesłane są pocztą do nadawcy, także za granicę .

ETAP II

Końcowym etapem legalizacji jest przedstawienie dokumentu w Dziale Legalizacji
Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wystawia załącznik pn.
”Apostile”

· adres: MSZ Dział Legalizacji, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa,
· tel: (48 22) 52 39 463 lub (48 22) 52 39 128,
· godziny przyjęć: 9-13, od poniedziałku do piątku.
· e-mail: krzysztof.augustyniak@msz.gov.pl lub monika.grabek@msz.gov.pl,
Informacje w sprawie poświadczenia dokumentów można też uzyskać w Dziale
Informacji Konsularnej MSZ tel. (48 22) 52 39 451
· wysokość opłaty skarbowej za wystawienie APOSTILE wynosi: 60 PLN
(podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
Dz.U. 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Wniesienie opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie znajdującej się na terenie MSZ lub bezgotówkowo na rachunek:

a) płatność dokonywana w Polsce:
Urząd M.St. Warszawy, Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

b) dla płatności z zagranicy:
SWIFT CODE: „CITIPLPX”
IBAN: „IBAN PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038”
· Opłaty wnosi się za każdy poświadczany dokument.

Wniosek o wydanie APOSTILE można złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
osobiście lub przez osobę trzecią (nie wymaga to dodatkowego upoważnienia).

Dokumenty można także przesłać pocztą, również z zagranicy. Przy poświadczaniu
dokumentów drogą korespondencyjną należy koniecznie dołączyć do przesyłki dowód
wniesienia opłaty skarbowej (kopię przelewu bankowego) oraz podać swój adres
zwrotny. Poświadczone dokumenty zostaną wówczas do Państwa odesłane pocztą ,
także za granicę.
Opracowanie:
Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej
Związek Rzemiosła Polskiego
Warszawa, sierpień 2010 r.

http://www.zrp.pl/LinkClick.aspx?fileticket=J/sND5tr9aM=&D3D&tabid=348&language=pl-PL

Dodaj komentarz