Lista zawodów oraz ich charakterystyka (Dziennik Ustaw z 17 maja 2010 Nr 82 poz. 537)

  • naturopatia (nr.rej.zawodu 323009- leczenie polegające na stosowaniu naturalnych metod, na przykład ziołolecznictwa, diety, akupunktury, hydroterapii, fizykoterapii i innych. W naturopatii wykorzystywane są również niektóre praktyki, kóre zdobyły uznanie również w klasycznej medycyny. Przykładem może być stosowanie diatermii (rodzaj elektroterapii) w przypadku bólu pleców, magnetoterapii, światłoterapii itp).
  • doradca personalny (nr.rej.zawodu 242303)- coaching NLP
  • bioenergoterapia (nr.rej.zawodu 323002*- praca z bioenergiami, aurą i polami energoinformacyjnymi, uzdrawianie duchowe)
  • biomasaż (nr.rej.zawodu 323003*- refleksjoterapia, chiropraktyka, polarity, shiatsu, masaż polinezyjski, chirurgia fantomowa)
  • hipnoza energetyczna, relaksacje i medytacje (nr.rej.zawodu 323090*)
  • radiestezja (nr.rej zawodu 516901  )
  • dydaktyka (nr.rej.zawodu 235106*; uprawnienia pedagogiczne)

*- Dziennik Ustaw z 17 maja 2010 Nr 82 poz. 537

Zapoznaj się z pełną treścią artykułu

Charakterystyka zawodów

 

Mistrz Medycyny Naturalnej (naturoterapeuta) – średni personel ds. zdrowia

Mistrz Medycyny Naturalnej to zawód polegający na stosowaniu naturalnych metod leczenia poprzez:

 – dotyk i ucisk określonych miejsc ciała ludzkiego
– wpływ na strefy i punkty biologicznie aktywne oraz receptory na ciele i w ciele człowieka
– leczenie produktami pochodzenia naturalnego ( mineralnego, zwierzęcego, roślinnego)
– wpływ na potencjał energetyczny człowieka w tym na bioenergetykę ciała i psychiki.

Mistrz Medycyny Naturalnej zajmuje się alternatywną lub komplementarną metodą leczenia prowadzoną przez posiadającego stosowne uprawnienia lekarza lub terapeutę. Zajmuje się profilaktyką i leczeniem chorób fizycznych i psychicznych, zaburzeń i urazów u pacjentów oraz ich stała opieką. Wykorzystuje do tego terapie oparte na teoriach, przekonaniach i doświadczeniach właściwych dla obecnych i minionych kultur.

Wykonywane przez Mistrza Medycyny Naturalnej czynności obejmują m.in.:

– badanie klienta i przeprowadzanie wywiadu z nim i jego rodziną, celem określenia stanu jego zdrowia i natury fizycznych, psychicznych i pozazmysłowych zaburzeń
– wykonywanie zabiegów terapeutycznych w tym manualnych, zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami
– udzielania porad dotyczących: zdrowia, diety i innych elementów trybu życia mogących mieć wpływ na zdrowie
– kierowanie pacjentów do innych specjalistów działających w zakresie ochrony zdrowia oraz wymienianie się z nimi informacjami celem zapewnienia całościowej opieki.

Mistrz Medycyny Naturalnej posiada wykształcenie średnie lub wyższe oraz informacje, wiedzę, poznanie i umiejętności z następujących dziedzin i terapii:

– bioenergoterapia zawodowa
– przygotowanie medyczne
– hipnoza energetyczna
– hipnoza analogowa
– coaching (NLP)
– Konstelacje Rodzinne- krótkoterminowa terapia rodzin
– akupunktura wraz z współczesną jej formą – elektropunktura, lub akupresura
– refleksoterapia
– biomasaź
– litoterapia oraz masaż gorącymi kamieniami
– ziołolecznictwo lub zioła w kosmetyce
– aromaterapia, arteterapia, muzykoterapia i inne….
– radiestezja zdrowotna
– tantra- terapia związków

Uwaga: Uzyskanie tytułu Mistrza Medycyny Naturalnej to wyróżnienie dla terapeutów posiadających: przygotowanie medyczne (min. 110 godzin. szkolenia z zakresu anatomii i fizjologii), a także zawodowe uprawnienia bioenergoterapeuty i przynajmniej 5 kursów doskonalących w w/w dziedzinach naturoterapii.

Psychobioenergetyk (psychobioenergoterapeuta)

I.

Wykonuje działania wspierające osobisty i zawodowy rozwój człowieka,oparte na
modelach: psychosomatycznym, psychoenergetycznym oraz bioenergetycznym,
uwzględniając predyspozycje i preferencje klienta.
Prowadzi szkolenie i trening (coaching) z uwzględnieniem nowatorskich
metod skutecznego myślenia i działania.

II.

Do zadań tej specjalności należy:

– analizowanie nawykowo – motywacyjnych uwarunkowań, które określają
indywidualne preferencje i predyspozycje bioenergetyczne klienta,
– dokonywanie odczytu i diagnozy zaburzeń bioenergii w strukturach energetycznych człowieka,
– eliminowanie zaburzeń sfery energetycznej, technikami opisanymi w bioenergetyce A. Lovena i zawodach bioenergoterapeuta (nr zawodu: 554401), radiesteta (514902 ), biomasażysta (554402), refleksolog (554403),
– harmonizowanie i wzmacnianie energii w strukturach bioenergetycznych klienta,
– praca na planie myśli i emocji w celu poprawy oraz doskonalenia ról
i funkcji społecznych klienta,
– korzystanie z wyuczonych metod i technik pracy z osobowością (psychocybernetyka) w celu optymalizacji efektów z realizowanych ról społecznych i zawodowych,
– stosowanie bezpiecznych dla podmiotów metod i technik treningu osobistego czy
zespołowego (coaching),
– formułowanie zaleceń i wskazówek dla klienta oraz informowanie go o przeciwwskazaniach,
– stosowanie się trenera- psychobioenergetyka do ogólnych i szczególnych zasad bhp oraz zasad etyki zawodowej.

III.

Może również:

– rozpoznawać stany energetyczne wynikające z samooceny klienta oraz uwarunkowań jego komunikacji z otoczeniem,
– poszukiwać nowych rozwiązań w metodach i technikach pracy w obszarze
osobowości, świadomości i bioenergetyki,
– prowadzić działalność popularyzatorską uznanych, efektywnych metod i technik treningu osobistego lub zespołowego,
– korzystać z dorobku współczesnej nauki i techniki dla rozwoju psychobioenergetyki w kraju i za granicą.

Bioenergoterapeuta

Nr. rej. zawodu  323002

I. 

Rozpoznaje  zaburzenia  bioenergetyczne  organizmu, eliminuje  je  przywracając  swobodę  przepływów  bioenergii  między  poszczególnymi  jej  poziomami  i  warstwami aury (polami  bioplazmy), centrami  energetycznymi (czakrami)  oraz  organami  lub  ich  grupami  w  celu z zharmonizowania  zoptymalizowanych  ilościowych  i  jakościowych  stanów  bioenergii  i  jej  wymiany  z  otoczeniem.

II.

Do  zadań  tej  specjalności  należy:

–  ustalanie  obszarów  zakłóconych  wykorzystując  dla  ich  określenia  wyćwiczone

   możliwości  własnego  organizmu, metody  i  środki  radiestezyjne, irydologiczne  itp.;

–  informowanie  zainteresowanego  o  zaburzonych  strefach, zalecenie  konsultacji

   lekarskich.;

–  oczyszczanie  energetyczne  zaburzonych  stref  organizmu.;

–  oczyszczanie  i  udrażnianie  merydianów ( kanałów  energii).;

–  zasilanie  stref  bioenergetycznych  niedoborów.;

–  oczyszczanie  i  energetyzowanie  centrów  energetycznych  organizmu  (czakr)

   optymalizujących  wymianę  bioenergii  z  otoczeniem.;

–  harmonizowanie  i  wzmacnianie  aury.;

–  uszczelnianie  i  wzmacnianie  osłony  energetycznej  organizmu.;

–  formułowanie  zaleceń, informowanie  o  spodziewanych  skutkach, uprzedzanie  o

   przeciwwskazaniach.;

–  stosowanie  ogólnych  i  szczególnych  zasad  i  zaleceń  higieny  oraz  bezpieczeństwa

    z  bioenergiami.

III.

Może  również:

–  wzbogacać  podstawową  metodykę  eliminowania  dolegliwości  o  naturalne  sposoby

    uzdrawiania  praktykowane  w  świecie.;

–   rozwijać  umiejętności  oddziaływania  na  wyższych  poziomach  energetycznych  jak

    np. uzdrawiania  duchowego, na  odległość  itp.;

–  wzbogacać  wachlarz  stosowanych  metod  weryfikacji  stwierdzonych  zaburzeń

    energetycznych  organizmu.;

–   wzbogacać  zabiegi  bioenergetyczne  ćwiczeniami  relaksyjno-medytacyjnymi, itp.;

–   korzystać  z  dorobku  współczesnej  nauki  i  techniki  do  uwspółcześniania

    terminologii, metodyki  zabiegów.;

–   uzupełniająco  stosować  metodologię i techniki  niekonwencjonalne  m. in. z zakresu:

    radiestezji, chiromancji, itp. gałęzi  psychotroniki.;

–   prowadzić  działalność  dydaktyczną.

 

 

Biomasażysta

Nr. rej. zawodu 323003

I.

Wykonuje  zabiegi  refleksoterapii  pozwalające  odblokować  punkty  aktywne  biologicznie (PAB)  i  umożliwić  niezakłócony  przepływ  energii  w  poczuciu

Psychosomatycznego  dobrostanu  i  harmonii  z  otoczeniem.

 

II.

Do  zadań  tej  specjalności  należy:

–  rozpoznawanie obszarów zmian tkankowych i tkankowych  punktach  refleksyjnych (PAB).

–  wykonywanie  zabiegu  zgodnie  zgodnie  z  zasadami  wschodnich  technik  masażu np.chińskiego  punktowego, shiatsu  itp.;

–  informowanie  zainteresowanego  o  zaleceniach, spodziewanych  reakcjach  i  efektach oraz  przeciwwskazaniach.;

–  stosowanie  ogólnych  oraz  szczególnych  zasad i zaleceń  higieny oraz bezpieczeństwa pracy  z  bioenergiami.

 

III.

Może  również:

–  wykonywać  biomasaż  na  wyższych  poziomach  energetycznych – bezdotykowo: masaż  aury (biopola), masaż  czakramowy, astralny, jedności  energetycznej.;

–   uzupełniająco  stosować  techniki  bioenergoterapii, bioradiestezji, aromoterapii, magnetopunktury, mudry, fitoterapii  i  inne  techniki  holistyczne.;

–  wzbogacać  wiedzę  zawodową  i  ogólną  o  rodzaje  masażu  leczniczego – zwłaszcza masażu  klasycznego  i  specjalistycznych  w  tym  szczególnie  segmentarnego.;

–       prowadzić  działalność  dydaktyczną.

  

Refleksolog

Nr. zawodu 323011

 

I.

Wykonuje  zabiegi  z  zakresu  refleksorycznego  masażu  stymulując  odpowiednimi

uciskami   palców   lub   bodźcem   mechanicznym   określony   obszar   lub   punkty

odruchowe  stóp, dłoni, głowy  twarzy. Zabieg  umożliwia samoregulację organizmu,

pobudzenie  naturalnych    sił    obronnych    i    osiągnięcie    właściwej    równowagi

fizjologicznej czyli  homeostazy, przywraca bioenergetyczną równowagę organizmu.

Refleksoryczny  masaż  stóp   obejmuje   techniki   relaksacyjne   oraz   odpowiednio

techniki  uciskowe  i  stosowany  jest  w   celach   profilaktycznych, wspomagających

leczenie  lub  relaksacyjnych.

 

II.

Do  zadań  tej  specjalności  należy:

  –   na podstawie ucisków punktów refleksyjnych oraz innych  objawów rozpoznawanie  zmian  świadczących o zaburzonej pracy organizmu;

–    odblokowywanie biologicznie aktywnych miejsc;

–     wykonywanie zabiegów profilaktycznych i wspomagających powrót do zdrowia;

         –     przeprowadzanie wywiadu dotyczącego stanu zdrowia;

         –     ustalanie przebiegu zabiegu i stosowanie określonych, różnych metod i technik w zależności od stanu zdrowia i potrzeb klienta;

          –     informowanie o konieczności nieprzerywania leczenia medycznego  oraz farmakologicznego bez konsultacji z lekarzem;

          –     informowanie klienta o wskazaniach i przeciwwskazaniach do zabiegu, sposobu jego przeprowadzania oraz spodziewanych efektów;

          –    obserwowanie i ocena klienta na stosowane zabiegi;

          –     w przypadkach  szczególnych konsultacja z lekarzem lub zalecenie konsultacji u odpowiedniego specjalisy;

          –     prowadzenie dokumentacji kartotek klientów;

–     przestrzeganie zasad  bhp obowiązujących przy zabiegach refleksoterapii.

 

III.

Może  również:

            –   wykonywać  refleksologię  na  wyższych poziomach energetycznych –

                 bezdotykowo: masaż aury (biopola), masaż czakramowy, astralny itp.;

            –   uzupełniająco stosować techniki bioenergoterapii, bioradiestezji i inne

                 techniki holistyczne;

            –    wzbogacać wiedzę zawodową i ogólną  o rodzaje  masażu;

            –    prowadzić działalność dydaktyczną

 

 

Radiesteta

Nr. rej. zawodu  514490

 I.

Rozpoznaje  i  róznicuje  promieniowania  materii, kształtu  i  barwy, a  także  organizmów  żywych  odczuwając-odczytując  promieniowania  emitowane  przez

wszystkie  przedmioty  i  ciała  żywe, może  je  odnajdywać, poznawać  ich  właściwości,

badać  interakcja  jakie  między  nimi  zachodzą  oraz  posługuje  się  nadajnikami  fal

(radiestezyjnych  mikrodrgań)  i  przetwornikami  enegii  tego  zakresu  częstotliwości.

 

II.

Do  zadań  tej  specjalności  należy:

–  rozpoznawanie  i  różnicowanie  promieniowań  pochodzących  od  cieków  wodnych, struktur  geologicznych, minerałow  i  siatki  geopatycznej, instalacji  technicznych wraz  z  ustalaniem  miejsc  ich  występowania  i  przebiegów  oraz  ich  wpływu  na organizmy  żywe  (geotronika).;

–  ochrona  organizmów  żywych  przed  szkodliwymi  rodzajami  promieniowania otoczenia  (ekoradiestezja), w  tym  układanie  i  strojenie  odpromienników.;

–  wskazywanie  (lokalizowanie)  miejsc  bicia  studzien, źródeł  wody  pitnej, miejsc budowy  zbiorników  wodnych  itp.;

–  wskazywanie  miejsc  niezapromieniowanych  pod  lokalizację  zwłaszcza  szpitali, szkół, mieszkań, domów, obiektów  publicznych  itp.;

–  badanie  autentyczności, metali, przedmiotów, materiałów  naturalnych  i  sztucznych, składu  stopów, roztworów  i  polaryzacji  badanych  obiektów.;

–  poszukiwanie  minerałów, zabytków, przedmiotów  i  ludzi  w  terenie  itp.;

–  sprawdzanie  pozytywności  artykułów  żywnościowych, wyposażenia  mieszkań  itp.;

–  bioradiestezyjne  ustalenie  stref  zaburzeń  organizmów  żywych  i  ich  eliminowanie (uzdrawianie) metodami  radiestezyjnymi.;

–  stosowanie  ogólnych  i  szczególnych  zaleceń  BHP  z  bioenergiami.

 

III.

Może  również:

–  badać cieki, minerały, materiały, przedmioty, rośliny, zwierzęta, ludzi teleradiestezyjnie- na  odległość  przy  pomocy  map, „świadków”, zdjęć  itp.;

–  budować  i  stosować  własne  energetyzatory, odpromienniki (ekrany,moderatory), różdżki, wahadła  itp. aparaturę  nadawczo-odbiorczą.;

–  badać  dostępnymi  sobie  (zgodnymi  z  prawem)  metodami  rodzaje  promieniowań biologicznych  materii, kształtu  i  barwy  oraz  ustalać  metody  i  sposoby  działania.;

–       prowadzić  działalność  dydaktyczną.

 

 

 

 

 

 

 

/p