Co oznacza zwrot „zawód medyczny”

Czy zawód naturopata jest zawodem medycznym?

Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie należy odnieść się do art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Znajduje się tam przepis definiujący pojęcie osoby wykonującej zawód medyczny. W myśl tego zapisu za taką osobę uważa się uprawnionego, na podstawie odrębnych przepisów, do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Przy czym przez kwalifikacje należy rozumieć zasób wiedzy i umiejętności wymaganych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jakie dokumenty potwierdzają kwalifikacje?

Kwalifikacje zawodowe są formalizowane za pomocą odpowiednich dokumentów (dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów, uprawnień itp.). Dzięki temu można określić poziomy – np. dotyczące wykształcenia, znajomości zagadnień, uprawnień do wykonywania konkretnych terapii. Co za tym idzie – pomaga to pracodawcom określić czy dana osoba jest odpowiednio przygotowana do podjęcia pracy.

Znormalizowanie kwalifikacji pomaga również porównywać – poziomy kształcenia, wiedzy, stażu – między poszczególnymi pracownikami lub kandydatami na dane stanowisko.

Podsumowując- kwalifikacje nabywa się w trakcie edukacji, (również szkoleń i kursów), dzięki czemu wiedza jest weryfikowana, a jej poziom udokumentowany dyplomami, zaświadczeniami, certyfikatami, licencjami itp. Kwalifikacje charakteryzują się również tym, że są dopasowane do konkretnej branży, zawodu lub specjalizacji.

Co to są kompetencje?

Kompetencje dzieli się na kompetencje twarde i miękkie.

To kompetencje twarde są właśnie bardzo często nazywane kwalifikacjami zawodowymi.

Natomiast kompetencje miękkie stoją niejako w opozycji do twardych. Określa się tym mianem umiejętności interpersonalne oraz te, które dotyczą osobowości. Przykładem kompetencji miękkich jest umiejętność negocjacji, motywowania siebie lub grupy, kreatywność.

Kompetencje miękkie mają charakter uniwersalny, przy czym mogą w jednych zawodach być bardziej użytecznie niż w innych. Są to umiejętności trudne do zmierzenia. Ich nabycie wiąże się z pracą nad własną osobowością. Jeśli ktoś chce rozwijać się w tym zakresie, to istnieje możliwość uczęszczania na szkolenia i kursy związane z tą tematyką.

Więcej przeczytasz na stronach poradnika pracy: https://www.praca.pl/poradniki/rynek-pracy/kwalifikacje-w-zawodzie-a-kompetencje-zawodowe-roznice_pr-1997.html

Co to są świadczenia zdrowotne?

Należy zważyć, że w świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 za świadczenia zdrowotne pojmuje się działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Jak zawód naturopata został sklasyfikowany?

Naturopata został sklasyfikowany w grupie wielkiej 3230 Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii, pod numerem 323009.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) zawód naturopata umiejscowiony jest w Sekcji Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, Dział 86. Opieka zdrowotna, Grupa 86.9. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

Zgodnie z powyższym zawód naturopata jest zawodem medycznym.

Czy są inne dowody?

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, można odnieść się do orzecznictwa sądowego. W tym miejscu można przytoczyć np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 8 października 2013 r. o sygn. akt: I SA/Sz 464/13, w którego uzasadnieniu Sąd zaznaczył:

„…z definicji osoby wykonującej zawód medyczny wynika, że jest nią zarówno osoba uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów prawa, jak i osoba legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Racjonalizm ustawodawcy nakazuje przyjąć, iż definiując ww. pojęcie miał on świadomość, że są takie zawody medyczne, których wykonywanie regulują odrębne przepisy oraz zawody medyczne, dla których nie ma takich odrębnych przepisów„

Podsumowując należy stwierdzić, że zawody medyczne można podzielić na zawody medyczne regulowane i zawody medyczne nieregulowane. W ramach tego rozróżnienia kryterium podziału stanowi cecha uregulowania prawnego zasad wykonywania danego zawodu medycznego.

Zawód medyczny jest zawodem, w ramach którego podejmowane są fachowe, stałe i odpłatne działania służące postawieniu diagnozy, udzieleniu pomocy medycznej lub w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowotnych- przez osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do wykonywania w/w działań lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do wykonywania w/w działań w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Przy czym przez kwalifikacje należy rozumieć zasób wiedzy i umiejętności wymaganych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Kim jest pacjent?

Warto przy okazji odnieść się do definicji określającej, kim jest pacjent oraz jakie ma prawa. Zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52 poz. 17 z 2009 z dnia 31 marca 2009 r.)  pacjent to:

osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny.

Naturopata jest osobą, od której wymaga się rzetelnej wiedzy zdobytej na drodze kształcenia ustawicznego, posiadającą kwalifikacje i umiejętności w zakresie podstawowych działów naturopatii, którymi są:

1. dietetyka, ziołolecznictwo oraz suplementacja

2. terapie energetyczne w tym akupunktura, akupresura, klawipunktura, elektropunktura

3. terapie manualne- biomasaż, chiropraktyka i osteopatia

4. coaching i terapia systemowa związana ze środowiskiem dom/praca

5. hipnoterapia

6. infodiagnostyka i medycyna informacyjna wielowymiarowa, w tym biorezonans, fale milimetrowe, homeopatia,….

Naturopata korzysta z wiedzy medycyny naturalnej, w tym medycyny ludowej, Tradycyjnej Chińskiej Medycyny czy Ajurwedy, a ukończone stosowne kursy potwierdzają jego kompetencje.

Kto NIE jest naturopatą?

Aby jeszcze lepiej zrozumieć ten zawód, należy dodać, że naturopatą NIE może być osoba bez stosownego wykształcenia i bez potwierdzonych egzaminem umiejętności i kwalifikacji.

Czy lekarz naturopata, który uzyskał dyplom zagranicą może praktykować w Polsce?

Doktor naturopatii (zwyczajowy tytuł naturopatów, którzy uzyskali wykształcenie zagranicą) jako lekarz może praktykować w Polsce po nostryfikacji dyplomu lekarza. Jako naturopata może praktykować po zdanych egzaminach i otrzymaniu stosownego dyplomu. Nasz cech pomaga w uzyskaniu stosownego wykształcenia i przygotowuje do egzaminów państwowych.