Protokół 2013

      Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

    NIP 534-247-14-55  KRS 0000385437

  Biuro: 05-825 Adamowizna, ul.Dobra 4

www.naturopata.edu.pl  tel.511.366.848

 

 

Protokół

z obrad Walnego Zgromadzenia członków Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów

z dnia 24 marca 2013 roku w Warszawie

 

Na Walnym Zgromadzeniu w terminie ogłoszonym przez Zarząd Cechu stawiło się 15 członków cechu- wykaz uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu członków w załączniku.

Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał w imieniu Zarządu Starszy Cechu Grzegorz Halkiew.

Starszy Cechu poprosił o podanie kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Prezydium. Zgłoszono kandydaturą Ewy Jurkowskiej. Zgłoszona wyraziła zgodę.

Do Prezydium zgłoszono kandydatury Tomasza Cieślińskiego, Grzegorza Halkiew, Elżbiety Katarzyny Kędzierskiej.

Prezydium ukonstytuowało się.

 

Wybór Prezydium

Uchwała nr 1

z dnia 24 marca 2013

Walne Zgromadzenie wybrało spośród członków Cechu Prezydium w składzie:

 

Przewodniczący: Ewa Jurkowska

 

Zastępca Przewodniczącego: Grzegorz Halkiew

 

Sekretarz: Elżbieta Katarzyna Kędzierska

 

Członkowie: Tomasz Cieśliński

 

 

Zestawienie głosowania:

Za……15………………..

Przeciw ………0…………………..

Wstrzymało się …0…………………….

 

Uchwała została przyjęta

 

Regulamin oraz porządek obrad

Przewodnicząca Prezydium zaproponowała przyjęcia Regulaminu Obrad oraz przyjęcie Porządku Zebrania.

Regulamin– najpierw zgłaszani są kandydaci, potem głosowanie jest na wszystkich- wybierani są ci, którzy otrzymają największą ilość głosów.

Porządek obrad:

-.Wybór Komisji Skrutacyjnej

-.Sprawozdanie z działalności organów Cechu za okres 2012

– Zarządu, w tym Skarbnika Cechu

– Komisji Rewizyjnej

– Sądu Cechu

-.Przyjęcie w/w sprawozdań

-.Zatwierdzenie bilansu i sprawozdania finansowego

-.Udzielenie absolutorium Zarządowi

-.Wybory uzupełniające na stanowisko :

  • Z-ca członka zarządu
  • Skarbnika
  • Członka Komisji Rewizyjnej

-.Wybór delegata na Walne Zgromadzenia Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia kadencji 2013-2016

-.Proponowane kierunki działalności cechu- dyskusja

-.Wolne wnioski

-.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

 

Uchwała nr 2

z dnia 24 marca 2013

 

dotyczy przyjęcia Porządku obrad

 

 

Zestawienie głosowania:

Za……15………………..

Przeciw ………0…………………..

Wstrzymało się ……0………………….

 

Uchwała przyjmująca porządek obrad oraz stwierdzająca prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał została przyjęta jednogłośnie 15 głosami.

 

 

Przewodnicząca Prezydium poprosiła o zgłaszanie propozycji osób do komisji skrutacyjnej.

Zgłoszono osoby: Barbarę Frelik, Jolantę Kufel oraz Katarzynę Miciułę.

 

Wybór Komisji Skrutacyjnej

Uchwała nr 3

z dnia 24 marca 2013

 

Walne Zgromadzenie wybrało: Barbarę Frelik, Katarzynę Miciułę, Jolantę Kufel na członków komisji skrutacyjnej.

Zestawienie głosowania:

Za…15……………..

Przeciw ……0……………………..

Wstrzymało się …0…………………….

 

Uchwała została przyjęta

Komisja ukonstytuowała się, przewodniczącą została Barbara Frelik.

 

Przewodnicząca Prezydium poprosiła o złożenie sprawozdań przez: Zarząd i Skarbnika, Komisję Rewizyjną i Sąd Cechu.

Sprawozdanie Zarządu i w imieniu Skarbnika odczytał Starszy Cechu Grzegorz Halkiew. Sprawozdanie Sądu Cechu odczytała Anna Wiśniewska, sprawozdanie komisji rewizyjnej odczytała Jolanta Kufel.

Uchwała nr 4

z dnia 24 marca 2013

Niniejszym Walne Zgromadzenie zatwierdza odczytanie sprawozdania, w tym sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2012r.

Zestawienie głosowania:

Za……15……………..

Przeciw ……0…………………..

Wstrzymało się ……0………………….

 

Uchwała została przyjęta

 

 

Przewodnicząca Prezydium poprosił o glosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

 

 

Absolutorium Zarządu

Uchwała nr 5

z dnia 24 marca 2013

Niniejszym Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zarządowi Cechu.

Zestawienie głosowania:

Za…15………………..

Przeciw ……0……………………..

Wstrzymało się ……0…………………….

 

Uchwała została przyjęta

 

Wybory uzupełniające

w czasie roku kalendarzowego powstał wakat na stanowisku Z-cy Członka Zarządu, Skarbnika i Członka Komisji Rewizyjnej

Z-ca czł. Zarządu

Zgłoszono kandydaturę Darii Michalik. Daria Michalik wyraziła zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 6

z dnia 24 marca 2013

Niniejszym Walne Zgromadzenie wybrało na z-cę członka Zarządu koleżankę Darię Michalik

Zestawienie głosowania:

Za………15…………..

Przeciw …………0………………..

Wstrzymało się …0………………….

 

Uchwała została przyjęta

Skarbnik

Zgłoszono kandydaturę Barbary Frelik. Barbara Frelik wyraziła zgodę. Innych osób nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 7

z dnia 24 marca 2013

 

Niniejszym Walne Zgromadzenie wybrało na Skarbnika Barbarę Frelik

Zestawienie głosowania:

Za…15………………..

Przeciw ………0………………..

Wstrzymało się …0…………………….

 

Uchwała została przyjęta

 

Czł. Komisji Rewizyjnej

Zgłoszono kandydaturę Andrzeja Bednarczyka. Andrzej Bednarczyk wyraził zgodę. Innej kandydatury nie zgłoszono.

 

 Uchwała nr 8

z dnia 24 marca 2013

 

Niniejszym Walne Zgromadzenie wybrało na członka komisji rewizyjnej Andrzeja Bednarczyka

Zestawienie głosowania:

Za…15…………………..

Przeciw ……0…………………..

Wstrzymało się …0…………………….

 

Uchwała została przyjęta

 

 

Przewodniczący Prezydium poprosił o wybór delegata na Walne Zgromadzenie Izby Rzemieślniczej, której członkiem jest nasz Cech, na kadencję 2013-2016

 

 

Zgłoszono kandydaturę Grzegorz Halkiew. Grzegorz Halkiew wyraził zgodę.

 

Uchwała nr 9

z dnia 24 marca 2013

 

Niniejszym Walne Zgromadzenie wybrało na Delegata  Grzegorza Halkiew

Zestawienie głosowania:

Za…15………………..

Przeciw ………0………………..

Wstrzymało się …0………………….

 

Uchwała została przyjęta

 

 

 

Przewodniczący Prezydium poprosił o składanie propozycji kierunku rozwoju cechu.

 

 

Wolne wnioski.

 

Tomasz Cieśliński podkreślił, że transparentność działania terapeutów jest kwestią podstawową i powinien o nią zabiegać każdy, szczególnie osoby posądzone o nieprawidłowości. Andrzej Bednarczyk zasugerował, że rozprawy sądowe powinny być prowadzone jedynie na podstawie zgłoszenia przez osoby poszkodowane. Grzegorz Halkiew uzasadniał, że rozprawy powinny być prowadzone również wówczas, kiedy działalność członka Cechu jest w jawnej sprzeczności z etyką zawodową.

Marek Cieślar zgłosił postulat, aby Cech utrzymywał z członkami bliższą więź, co uchroniłoby przed utratą już zapisanych członków. Grzegorz Halkiew wspomniał, że najlepszą formą zaciśnięcia więzów społecznych są wspólne eventy i imprezy okolicznościowe. Zaproponował również w 2013 roku przeprowadzenie drugiej już imprezy sobótkowej oraz wspomniał o planowanym pod egidą Cechu wyjeździe do Indii. Poprosił członków Cechu o zgłaszanie propozycji lokalizacyjnych imprezy sobótkowej Kupały.

Jolanta Kufel podniosła ponownie kwestię rekomendacji oraz zasad ich udzielania. W wyniku dyskusji zaproponowano, aby podstawą rekomendacji była działalność rekomendowanych- ich udział w prelekcjach i szkoleniach taki, aby mogli zostać poznani i ocenieni i docenieni przez Zarząd oraz pozostałych członków Cechu. Taka działalność jednocześnie będzie przykładem dla pozostałych, że można się udzielać i że warto zostać poznanym.

Tomasz Cieśliński powtórzył sprzed roku propozycję ubiegania się o środki unijne na działalność Cechu. Marek Cieślar wspomniał o potrzebie wybudowania siedziby Cechu i zaproponował, aby każdy z członków Cechu zastanowił się, jaki może w ten projekt wnieść swój wkład. W dobie dotacji unijnych Cech ma realne szanse na zaistnienie jako ośrodek terapeutyczno-szkoleniowy. Grzegorz Halkiew przypomniał głos Tomasza Gluźniewicza sprzed roku o kontaktach z biurem pisania podań o dotacje.

Daria Michalik zaproponowała, aby członkowie Cechu zadbali o stworzenie swoich filmowych wizytówek- nie koniecznie w formie poważnej, ale być może w innej i zaproponowała do współpracy znanego sobie filmowca reżysera.

Daria Michalik zaproponowała również, aby  skierować uwagę na środowiska młodych poszukujących swojej ścieżki życia uzasadniając, że potrzebni są nie tylko terapeuci skierowani ku tej grupie wiekowej, ale potrzebni są też młodzi terapeuci, którzy mogliby w tej grupie działać. Jan Kuźnicki podkreślił, że młodzi poszukują wartości i Cech może w tej mierze wiele zaproponować. Jan Kuźnicki zgłosił postulat wystąpienia z ofertą do młodzieży.

 

Przewodnicząca zaproponowała głosowanie nad uchwała o powołanie zespołu ds. młodzieży.

Zgłoszono kandydatury: Darii Michalik oraz Jana Kuźnickiego i Aleksandry Michalik.

Konsultacje i wsparcie – Tomasz Cieśliński

 

 

 

Uchwała nr 10

z dnia 24 marca 2013

 

Niniejszym Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie powołanie Zespołu ds. młodzieży.

Zestawienie głosowania:

Za…15………………..

Przeciw ………0………………..

Wstrzymało się …0………………….

 

Uchwała została przyjęta

 

 

 

Wolne wnioski.

 

Tomasz Gluźniewicz korespondencyjnie zgłosił postulat zróżnicowania opłat składek członkowskich. Grzegorz Halkiew zaproponował, aby dla emerytów była składka w wysokości 10 zł. miesicznie.

 

Uchwała w sprawie zróżnicowania składek

 

Uchwała nr 11

z dnia 24 marca 2013

 

Niniejszym Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie projektu zróżnicowania składek członkowskich.

Zestawienie głosowania:

Za…0………………..

Przeciw ………15………………..

Wstrzymało się …0………………….

 

Uchwała nie została przyjęta

 

Wolne wnioski.

 

Marek Cieślar zapytał, jakie są reguły zamieszczania reklam na stronie Cechu. Grzegorz Halkiew odpowiedział, że są dwa rodzaje reklam- członków oraz ośrodków. Głos z Sali zapytał, dlaczego nie są usuwane reklamy osób, które już członkami Cechu nie są. Grzegorz Halkiew odpowiedział, że potrzebne są w tym względzie wytyczne. Marek Cieślar zaproponował, aby reklamy osób nie opłacających składek przez okres dłuższy niż kwartał były usuwane.

Przewodnicząca zaproponowała głosowanie.

 

 

 

 

Uchwała nr 12

z dnia 24 marca 2013

 

Niniejszym Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie propozycję usuwania reklam ze strony internetowej członków, którzy nie opłacają składek przez okres co najmniej kwartału.

Zestawienie głosowania:

Za…15………………..

Przeciw ………0………………..

Wstrzymało się …0………………….

 

Uchwała została przyjęta

 

 

Wolne wnioski.

 

Grzegorz Halkiew zaproponował podjęcie idei wprowadzenia wolontariatu. Marek Cieślar, Tomasz Cieśliński oraz Ewa Jurkowska zgodzili się, że kwestia praktyki jest ważna i zaproponowali, aby wolontariusz miał przydzielonego opiekuna.

 

Uchwała nr 13

z dnia 24 marca 2013

Niniejszym Walne Zgromadzenie poddało pod głosowanie powołanie wolontariatu

Zestawienie głosowania:

Za…15………………..

Przeciw ………0………………..

Wstrzymało się …0………………….

 

Uchwała została przyjęta

 

 

 

Zakończenie obrad

Przewodnicząca Ewa Jurkowska podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w Walnym Zgromadzeniu i zakończyła obrady.

 

 

 

Podpisano:

  • Katarzyna Miciuła
  • Jolanta Kufel
  • Barbara Frelik

 

 

 

 

Za zgodność z oryginałem:   -„-

Załącznik nr 1 – lista obecności

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Lista obecnych na Walnym Zgromadzeniu

1. Tomasz Cieśliński

2. Ewa Jurkowska

3. Grzegorz Halkiew

4. Elżbieta Katarzyna Kędzierska

5. Barbara Frelik

6. Aleksandra Michalik

7.  Daria Michalik

8. Anna Wiśniewska

9. Jolanta Kufel

10. Marek Cieślar

11. Izabela Cieślar

12. Jan Kuźnicki

13. Marek Ferdyczak

14. Andrzej Bednarczyk

15. Katarzyna Miciuła

 

 

Dodaj komentarz