Przysposobienie do zawodu

Robotnik wykwalifikowany – tytuł pracownika wykwalifikowanego, otrzymywany dawniej po ukończeniu 2- lub 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (praca dyplomowa). Doświadczenie zawodowe uczniowie zdobywają u rzemieślników i w zakładach pracy jako pracownicy młodociani. W zakresie naturoterapii nie prowadzi się kształcenia młodocianych.

Osoby dorosłe, posiadające minimum średnie wykształcenie,  kwalifikacje zawodowe otrzymują po ukończeniu Kursu w Placówkach Ustawicznego Kształcenia Dorosłych (zaświadczenie MEN).
Zaświadczenie MEN w zawodach związanych z naturoterapią wydaje się na podstawie § 3.5  rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Zapraszamy chętnych do zdobywania uprawnień zawodowych w ramach naszego Cechu. Zdobędziesz odpowiednie kwalifikacje. Przygotujemy ciebie do wykonywania zawodu, a także do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich.

Nasz Cech Naturopatów i Hipnotyzerów i jego kursy  mają akceptację Kuratora Oświaty. Już po pierwszym kursie  otrzymujesz zaświadczenie MEN potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Trzeba jednak pamiętać, że Kurs trzydniowy jest szkoleniem podstawowym, pomimo to absolwent może stosować bioenergoterapię i ubiegać się o wstąpienie do naszego Cechu. Zadbamy o Twoje kwalifikacje i pomożemy w zdobyciu praktyki. Dzięki naszemu wsparciu szybko staniesz się cenionym fachowcem.