Statut Cechu

Projekt przyjęty przez Założycieli dnia 3 marca 2011 godz. 17:00

 

STATUT

Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów

Przeczytaj pełną treść wpisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła.

2. Cech posiada osobowość prawną.

3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r. (Dz.U. Nr 17,

poz. 92 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.

§2

Cech prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami

w zakresie rzemiosł: bioenergoterapia, masaż i biomasaż, oraz innych zawodów naturoterapeutycznych o statusie uregulowanym prawnie.

§3

1. Cech nosi nazwę: Cech Naturopatów i Hipnotyzerów lub w skrócie CNiH.

2. Siedziba Cechu jest (po zmianach) pod adresem: 00-801 Warszawa, ul.Chmielna 98

3. Cech używa symboli Rzemiosła, a także może używać własnego symbolu graficznego.

4. Cech może przyjąć patrona/patronów.

 

II. ZADANIA CECHU

§ 4

1. Do zadań Cechu należy w szczególności:

1) utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zawodowych zgodnych z

obowiązującymi prawnie definicjami zawodów, zasadami etyki i rzemieślniczej

solidności,

2) wspieranie wszelkich form podnoszenia kwalifikacji zawodowych i działalności kulturalnooświatowej,

3) wspieranie działalności reklamowej, udzielanie mediom informacji o usługach świadczonych przez członków, sponsoring itp

4) udzielanie członkom pomocy prawnej i mediacyjnej w obszarze zawodowym reprezentowanej branży,

5) udzielanie członkom pomocy eksperckiej w formie porad, informacji,

wystąpień i interwencji,

6) współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie

dokształcania uczniów szkolnych przez członków cechu,

7) udzielanie pomocy członkom w weryfikacji uzdolnień/predyspozycji

kandydatów i w szkoleniu przez nich uczniów,

8) delegowanie przedstawicieli cechu do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,

9) dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny pracy

wykonanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie

opinii/certyfikatów,

 

10) rozpatrywanie skarg na działalność członków

 

11) Prowadzenie działalności wydawniczej promującej szerzenie wiedzy zawodowej,

12) Prowadzenie działalności badawczej, naukowej i szkoleniowej,

13) Prowadzenie działalności statutowej w zakresie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków/delegatów,

 

 

 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 5

1. Członkami zwyczajnymi (zwani dalej członkami) cechu, na zasadzie

dobrowolności, mogą być rzemieślnicy prowadzący działalność w zakresie

określonym w § 2 statutu.

2. Osoby fizyczne lub prawne zrzeszające osoby fizyczne przygotowujące się do

spełnienia kryteriów ustawy o rzemiośle i deklarujące ich spełnienie w okresie do

3 lat od wstąpienia, są członkami wspierającymi.

3. Zarząd cechu ma prawo, na umotywowany wniosek członka wspierającego,

ustalić kolejny termin wypełnienia obowiązku o którym mowa w ust. 2.

§ 6

1. Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest osobiste zgłoszenie się na zebranie Zarządu i złożenie deklaracji, oraz wpłata wpisowego. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zdefiniowanym w §2  oraz gotowość uiszczania składek członkowskich.

 

2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Cechu lub upoważniony Zarząd Sekcji Terenowej. Uchwała Zarządu Sekcji Terenowej wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Cechu.

 

3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu kwartału od

dnia złożenia deklaracji.

§ 7

1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się

pisemnie zainteresowanego w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia .

2. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego

Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być

rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu, nie później

niż rok od daty jego złożenia.

 

 

§ 8

1. Członkowie cechu mają prawo do:

1) korzystania z pomocy i wsparcia cechu,

2) wybierania i wybieralności do organów cechu – czynne i bierne prawa

wyborcze,

3) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia cechu ,

4) wnoszenia odwołań od uchwał zarządu cechu – dotyczących praw członka –

do walnego zgromadzenia,

5) obecności na obradach organów cechu przy rozpatrywaniu odwołań,

stawianych im zarzutów lub skarg oraz do udzielania wyjaśnień,

6) wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i roczne sprawozdania zarządu

cechu, protokóły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zleceń,

7) uzyskiwania od organów cechu – na walnych zgromadzeniach, zebraniach

sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności cechu, jego

wynikach oraz zamierzeniach,

2. Nie korzysta z prawa wybieralności członek wspierający i członek zwyczajny

Cechu, który:

1) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

2) został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu

cechowego,

3) zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy, mimo

wezwania, o którym mowa w §25 ust.3 statutu.

4) nie prowadzi udokumentowanej rzemieślniczej działalności gospodarczej, zgodnie z zakresem PKD/EKD.

§ 9

Członkowie cechu obowiązani są :

1) przestrzegać prawa, zasad etyki zawodowej i rzemieślniczej godności zawodowej oraz zasad współżycia społecznego,

2) stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji

rzemieślniczych,

3) regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,

4) poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelności wykonywania rzemiosła,

5) podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,

6) rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.

§ 10

Członek cechu jest obowiązany w terminie 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu

wykonywania rzemiosła lub o zmianie adresu siedziby zakładu rzemieślniczego.

§ 11

Członkostwo w cechu ustaje na skutek:

1) wystąpienia

2) wykreślenia

3) wykluczenia

4) śmierci członka.

§ 12

1. Członek może wystąpić z Cechu za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno

być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2. Wystąpienie członka z Cechu następuje po upływie 3-miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Cechu, licząc od końca m-ca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

3. Zarząd może dochodzić roszczeń z tytułu zaległych składek.

§ 13

Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych

uprawnień do zrzeszania się w Cechu. Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd.

§ 14

Wykluczenie członka następuje na wniosek Sadu Cechowego. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd z uwzględnieniem postanowień § 42

 

§ 15

1. O wykreśleniu i wykluczeniu członka Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.

2. Uchwała w sprawach określanych w ust.1 staje się skuteczna po 14 dniach od

daty doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu/wykluczeniu wraz z

uzasadnieniem, o ile nie złoży odwołania. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie

zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną

doręczenia.

3. Członkowi wykreślonemu/wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w § 57 statutu.

4. Członek wykreślony/wykluczony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania, popierać je oraz składać wyjaśnienia.

5. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa

odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym

przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 24 ust. 1 statutu.

6. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały

Zarządu w sprawie wykreślenia/wykluczenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

§ 16

1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając

finansowanie działalności organizacyjno-samorządowej Cechu i inne jego wydatki

oraz wydatki na działalność statutową właściwej izby rzemieślniczej i Związku

Rzemiosła Polskiego.

 

2. Składki członka zwyczajnego i wspierającego są jednakowe. Składka

członkowska może być zadeklarowana w wysokości wyższej niż obowiązująca.

3. O wysokości składki cechowej, Zarząd Cechu corocznie zawiadamia członków ze

wskazaniem uchwały w sprawie składki (składki zadeklarowanej) oraz terminów

jej płatności.

4. Wysokość indywidualnie uiszczanej składki, w uzasadnionych przypadkach może

być przez Zarząd, na wniosek zainteresowanego, odpowiednio zmniejszona.

§ 17

1. Uchwałą walnego zgromadzenia można nadać godność „honorowego starszego Cechu” lub „honorowego członka Cechu” osobom, które położyły szczególne zasługi dla cechu. Członkowie honorowi są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich.

2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w życiu cechu,

Walnych Zgromadzeniach oraz korzystać ze świadczeń cechu w zakresie

przysługującym członkom.

 

IV. ORGANY CECHU

 

§ 18

1. Organami cechu są:

A. Walne Zgromadzenie Członków ( zebranie delegatów)

B. Zarząd

C. Komisja Rewizyjna

D. Sąd Cechowy.

2. Członek zwyczajny Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów

wymienionych w ust. 1 lit. B, C, D. Osoba pełniąca funkcję w organach

statutowych ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa i uchwał organów

statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie,

zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego

środowiska.

3. Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w ust. 1 lit. B, C, D

dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

4. Odwołanie członka organu w trakcie kadencji dokonuje się w głosowaniu tajnym

większością 2/3 głosów. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla

podjęcia przez organ cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i

przeciw uchwale.

5. Organy , o których mowa w ust.1 lit. B, C, D, wybrane przez Walne Zgromadzenie, winny się ukonstytuować w okresie 7 dni od daty wybrania

6. Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego zZgromadzenia,

członkowie organów wykonawczych mogą otrzymywać diety i zwrot kosztów

podróży wg zasad ustalanych przez Zarząd Cechu. O zwrocie innych kosztów

związanych z działalnością w organach wykonawczych decyduje Zarząd Cechu.

7. Kadencja delegatów i organów cechu trwa 4 lata.

 

A. Walne zgromadzenie członków

§ 19

Walne zgromadzenie członków (WZC) jest najwyższym organem Cechu powołanym

do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 20

1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie statutu i jego zmian,

2) wybór i odwoływanie Starszego Cechu, pozostałych członków Zarządu,

przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu

Cechowego oraz zastępców członków tych organów,

3) określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz

dobrowolnych świadczeń rzemieślników,

4) uchwalanie planów i programów rozwoju, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,

5) rozpatrywanie sprawozdań zarządu Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie

sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków

członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie

absolutorium członkom Zarządu,

6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia

nieruchomości,

7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu lub

wystąpienia z nich,

8) upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz kupowania i zbywania nieruchomości jak i ruchomości mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,

9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

10) nadawanie godności honorowych Cechu,

11) rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej Cechu,

12) wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła,

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.

§ 21

Odwoływanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego przed

upływem kadencji może nastąpić przez decyzję Walnego Zgromadzenie podjętą większością 2/3 głosów oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 22

1. Jeżeli cech liczy więcej niż 300 członków – Walne Zgromadzenie może podjąć

uchwałę o jego zastąpieniu, zebraniem delegatów.

2. Delegatów wybierają sekcje terenowe lub zawodowe na okres kadencji Zarządu,

przy czym, członek Cechu głosuje albo w sekcji terenowej albo w sekcji

zawodowej. Przy liczbie członków do 1000 wybiera się jednego delegata na 10

członków, ponad 1000 do 1500 – jednego delegata na 15 członków, ponad 1500 –

jednego delegata na 20 członków.

3. Do zebrania delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie członków stosuje się

odpowiednio przepisy o walnych zgromadzeniach.

4. Na żądanie 1/3 ogółu delegatów Zarząd Cechu zwołuje Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie (NWZC) w pełnym składzie.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwoływane jest przynajmniej jeden raz w

roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne

Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu, Starszy (Prezes Zarządu)

Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy (Wiceprezes Zarządu) Cechu.

2. Z upływem kadencji władz zwołuje się analogicznie WZC sprawozdawczowyborcze.

3. Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia (NWZC) na uzasadnione pisemnie żądanie:

a) Komisji Rewizyjnej,

b) Izby Rzemieślniczej,

c) 1/4 ogólnej liczby członków Cechu lub 1/3 delegatów.

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z

podaniem celu jego zwołania.

5. W przypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w

ciągu 8 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne

Zgromadzenie może zwołać Starszy Cechu. Komisja Rewizyjna lub grupa inicjatywna wybrana przez 1/4 ogólnej liczby członków Cechu lub 1/3 delegatów.

 

§ 24

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się

wszystkich członków i Izbę Rzemieślniczą listem poleconym, lub innym skutecznym sposobem na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego, zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio zainteresowany wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W Walnym Zgromadzeniu, jako obserwatorzy, mogą brać udział inne zaproszone osoby.

2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o

wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu – odpowiednio do porządku obrad –

następujących materiałów:

1) zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,

2) sprawozdania Zarządu,

3) projektów uchwał,

4) protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia

3. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech

miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia

dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni prawa wybieralności do

organów Cechu.

§ 25

1. Walne zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie

Członków wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie:

przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz/protokolant.

2. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym

upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do

zarządzeń porządkowych.

3. Szczegółowe zasady i tryb walnego zgromadzenia określa regulamin.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami statutu jest

zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli

liczba obecnych przekracza połowę liczby członków.

2. W razie nie dojścia do skutku walnego zgromadzenia z powodu braku

wymaganej liczby obecnych członków, zarząd obowiązany jest, nie później niż w

terminie I4 dni, zwołać ponownie Walne Zgromadzenie, które jest prawomocne

bez względu na liczbę obecnych.

3. Jeśli zwołujący w zawiadomieniach uprzedzi, że w wypadku nie wypełnienia

wymogu określonego w ust. 1 zwołuje w z góry wyznaczonym, nie późniejszym

niż 14 dniowym – II terminie, to będzie ono prawomocne i zdolne do

podejmowania uchwał.

4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

5. Uchwały o zmianie porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo

do porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów

obecnych.

6. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany

statutu, ani likwidacji cechu.

7. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

§ 27

1. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

2. Protokół walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.

3. Odpis uchwał Walnego gromadzenia Zarząd Cechu przesyła w ciągu jednego

miesiąca Izbie Rzemieślniczej w której Cech jest zrzeszony.

 

B. Zarząd Cechu

§ 28

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym i ponosi odpowiedzialność za

prawidłową jego działalność.

§ 29

1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa Zarządu (Starszego Cechu)

Wiceprezesów Zarządu (Podstarszych), Sekretarza, Skarbnika oraz pozostałych członków.

2. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie:

Starszego cechu, a pozostałych członków Zarządu razem.

3. Jednocześnie walne zgromadzenie może wybrać do 2 zastępców członków.

Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż

50% głosów plus jeden głos.

4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera Podstarszego/ Podstarszych,

Sekretarza i Skarbnika.

5. Kadencja zarządu trwa 4 lata.

6. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo

zgłaszania kandydatów do zarządu przysługuje sekcjom i uczestniczącym w

zebraniu członkom.

7. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 3 letni okres

członkostwa w Cechu (nie dotyczy członków założycieli).

8. Walne Zgromadzenie może odwołać tych, którym nie udzieliło absolutorium. W

tym przypadku nie stosuje się przepisu § 21 i 26 ust.4 statutu.

§ 30

1. W razie ustąpienia lub odwołania Członka Zarządu przed upływem kadencji, do

Zarządu Cechu wchodzi, do końca kadencji, wybrany na zastępcę członka w kolejności otrzymanej liczby głosów, a w przypadku równości głosów – wg kolejności

umieszczenia na liście. W przypadku nie wybrania zastępców członków

przeprowadza się wybory uzupełniające lub zmienia się uchwałę o liczebności

organu wykonawczego, jednak nie mniej niż do 3 osobowego składu.

2. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, do czasu wyboru przez

najbliższe WZC zastępuje go Podstarszy, który otrzyma większą liczbę głosów Zarządu. W przypadku równiej liczby głosów, wg kolejności umieszczenia na liście.

§ 31

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§ 32

Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a

w szczególności:

1) organizowanie działalności Cechu, realizacja zadań statutowych i

przestrzeganie norm statutowych,

2) gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień dla Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 20.

3) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te

zgromadzenia,

4) powoływanie sekcji zawodowych i terenowych oraz komisji,

5) realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami

rzemieślniczymi,

6) powoływanie i odwoływanie Kierownika Biura Cechu oraz ustalanie jego

wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7) rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków cechu,

8) ustalanie systemu certyfikacji i wyróżnień ,

9) przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu.

§ 33

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu I4 dni od dnia złożenia

wniosku.

§ 34

1. Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Starszy lub Podstarszy Cechu.

2. O czasie i miejscu posiedzeń wszyscy członkowie Zarządu powiadomieni są na 7 dni przed terminem.

3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Kierownik Biura z głosem doradczym.

§ 35

1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy

statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów

decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

3. Uszczegółowienie zasad i trybu pracy Zarządu i jego komisji mogą zawierać

regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 

C. Komisja Rewizyjna

§ 36

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z

wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i do 2 zastępców członków,

wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu, na okres

kadencji.

3. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego Komisji, a

pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie liczby głosów,

lecz nie mniej niż 50% plus jeden głos.

4. Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka komisji – w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.

§ 37

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) badanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na

wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Cechu lub Zarządu Cechu, badanie

powinno być przeprowadzone w każdym czasie,

2) badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie

Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach.

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,

4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium

Zarządowi i jego członkom,

5) wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

2. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej może określić regulamin

uchwalony przez komisję.

 

D. Sąd Cechowy

§ 38

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad

etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 39

1. Sąd Cechowy składa się z 3 członków i do 2 zastępców członków, wybranych

przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu.

2. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Przewodniczącego Sądu, a pozostałych

członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% plus jeden głos.

3. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 40

1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu, członka Cechu lub z własnej

inicjatywy.

2. Sąd Cechowy orzeka w pełnym składzie.

§ 41

1. Sąd cechowy może orzekać następujące kary:

1) upomnienie,

2) naganę,

3) pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres do 1 roku,

4) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,

5) wykluczenie.

2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może, niezależnie od

orzeczenia kary, zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach

statutowych organizacji rzemieślniczych.

3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających

ze świadczeń członka i uznania skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia

kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej pod rygorem

wykluczenia z Cechu.

§ 42

1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny, gdy z

jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu Cechu lub

zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu

członka z Cechu Sąd Cechowy zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.

2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:

1) popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,

2) umyślne działanie na szkodę Cechu,

3) uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,

4) naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 43

1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do Rzemieślniczego Sądu

Odwoławczego, działającego w Izbie Rzemieślniczej, której Cech jest członkiem, w

ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.

2. Orzeczenia Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego są ostateczne.

§ 44

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu.

§ 45

Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określi regulamin uchwalony przez Walne

Zgromadzenie.

 

V. SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE

 

§ 46

1. Członkowie Cechu z jednego terenu mogą za zgodą Zarządu Cechu utworzyć

sekcje terenowe Cechu.

2. Dla członków cechu wykonujących jednakowe lub pokrewne rzemiosła Zarząd

Cechu może utworzyć sekcje zawodowe.

3.  Członkowie zwyczajni i wspierający, który posiadają tytuły naukowe maja prawo zasiadać w Radzie Badawczo-Naukowej Cechu.

4. Powoływanie sekcji należy do właściwości Zarządu.

5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera

przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji

określa Zarząd Cechu.

6. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z

głosem doradczym.

7. Do zadań sekcji należy:

1) oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego

wykonywania zadań społeczno-gospodarczych rzemiosła,

2) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji, jakości

pracy i etyki zawodowej rzemieślników skupionych w sekcji,

3) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,

4) otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie

pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,

5) utrzymywanie kontaktów z lokalnymi organizacjami społecznymi,

stowarzyszeniami działającymi zwłaszcza w zakresie naturoterapii i hipnozy w celu popularyzacji możliwości profesjonalnego rozwoju umiejętności, oraz popularyzacja i budowanie społecznego zaufania do reprezentowanych zawodów.

8. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego i uchwał

Zarządu Cechu.

9. Sekcje, zgodnie ze statutem, współtworzą program i politykę Cechu, a następnie

realizują je w lokalnym wymiarze terytorialnym lub grupy zawodowej.

Szczegółowe zasady ich pracy określają zatwierdzone przez arząd Cechu

regulaminy.

10. Zasady wyborcze opierają się na niniejszym statucie.

11. Opracowane przez Zarząd sekcji projekty wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Cechu po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

 

VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU

 

§ 47

1. Dla wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki

zawodowej, kwalifikacji i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego

rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, Zarząd Cechu może

powołać stosowne komisje.

2. Komisje mają charakter doradczy i opiniodawczy, a wnioski ze swych czynności

przedstawiają Zarządowi.

3. Kadencja komisji jest równa kadencji Zarządu.

§ 48

1. W skład Komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem

etyki i kwalifikacji zawodowych.

2. Komisje mogą korzystać, za zgodą Zarządu, z opinii rzeczoznawców.

§ 49

Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu.

 

VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

 

§ 50

1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia udzielane przez Cech, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne darowizny.

2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe

uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu.

3. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagradzania

zatrudnionych w Cechu pracowników uchwala Zarząd Cechu zgodnie  działalnością statutową.

§ 51

Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo-organizacyjnej Izby

Rzemieślniczej, w której jest zrzeszony oraz w finansowaniu funduszów

scentralizowanych, przeznaczonych na cele rozwoju rzemiosła, potrzeby oświatowe,

społeczno-wychowawcze i socjalne ogółu rzemiosła, na zasadach określonych przez

Związek Rzemiosła Polskiego.

 

VIII. BIURO CECHU

 

§ 52

Zarząd Cechu może powołać Biuro Cechu.

1. Kierownik Biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia

organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów cechu,

2. Kierownik Biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu

obowiązujących przepisów. Gromadzi dokumenty i archiwizuje je.

3. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów cechu mogłoby

spowodować naruszenie prawa, Kierownik Biura Cechu powinien wystąpić do

organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.

4. Kierownik biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w

posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5. Kierownik biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.

§ 53

1. Kierownikiem Biura Cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie

wykształcenie, oraz 3-letnią praktykę w administracji.

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na

Kierownika Biura Cechu z wymogu posiadania praktyki w administracji.

§ 54

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Kierownik Biura Cechu.

 

IX. REPREZENTACJA CECHU

 

§ 55

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub z jego upoważnienia

przez Podstarszego Cechu, oraz Kierownika Biura Cechu w zakresie udzielonego mu

pełnomocnictwa.

§ 56

1. Oświadczenie woli w Zakresie praw i obowiązków majątkowych składa Starszy Cechu, albo upoważniony przez niego Podstarszy.

2. Zarząd Cechu może udzielić Kierownikowi Biura Cechu pełnomocnictwa do

dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem

bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do

dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

X. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 

§ 57

1. Od decyzji zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku

członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia

zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i

terminie odwołania. Decyduje data stempla pocztowego.

3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie

później niż w ciągu roku od daty otrzymania odwołania.

4. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu

odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia

uchwały.

 

XI. LIKWIDACJA CECHU

 

§ 58

1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia,

powziętej większością 3/4 głosów.

2. Cech przechodzi także w stan likwidacji, jeśli zamarła działalność organów

cechu , poziom opłacania składek członkowskich nie przekracza 25%, brak

jest możliwości dalszego finansowania działalności i partycypacji w kosztach

samorządowych rzemiosła lub brak jest chętnych do sprawowania funkcji w

statutowych organach Cechu.

3. Jeśli Walne Zgromadzenie członków nie było w stanie dokonać wyboru komisji

likwidacyjnej wówczas z urzędu w skład w/w komisji wchodzą: Starszy lub

Podstarszy Cechu, Skarbnik, Sekretarz oraz Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej i Przewodniczący Sądu Cechowego.

4. O przejściu Cechu w stan likwidacji Komisja Likwidacyjna powiadamia na piśmie

Izbę Rzemieślniczą , Krajowy Sąd Rejestrowy, itp.

 

* * *

Niniejszy Statut Polskiego Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów

uchwalono podczas Zebrania Założycielskiego Cechu w dniu 03.03 2011

 

Podpisy-

1. Przewodniczący Zebrania Założycielskiego: Grzegorz Halkiew

2. Sekretarz/protokolant: Agnieszka Bujak

 

nbsp;