STATUT

STATUT
Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła.
2. Cech posiada osobowość prawną.
3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r. (Dz.U. Nr 17,
poz. 92 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.
§2
Cech prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
w zakresie rzemiosł: bioenergoterapia, masaż i biomasaż, hipnoza sceniczna i energetyczna, refleksologia oraz innych zawodów naturoterapeutycznych o statusie uregulowanym prawnie.
§3
1. Cech nosi nazwę: Cech Naturopatów i Hipnotyzerów lub w skrócie CNiH
2. Siedzibą Cechu jest 00-801 Warszawa, Chmielna 98
3. Cech używa symboli Rzemiosła, a także może używać własnego symbolu graficznego
4. Cech może przyjąć patrona/patronów

II. ZADANIA CECHU
§ 4
1. Do zadań Cechu należy w szczególności:
1) utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zawodowych zgodnych z
obowiązującymi prawnie definicjami zawodów, zasadami etyki i rzemieślniczej
solidności,
2) wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, działalności kulturalnooświatowej oraz wspieranie zgodnego z prawem rzetelnego wykonywania
zawodu,
3) reprezentowanie środowiskowych grupowych interesów,
4) udzielanie członkom pomocy prawnej i mediacyjnej w obszarze zawodowym
reprezentowanej branży,
5) udzielanie członkom pomocy eksperckiej w formie porad, informacji,
wystąpień i interwencji,
6) promocja cechu poprzez udzielanie mediom informacji o usługach
świadczonych przez członków, sponsoring itp.
7) rozpatrywanie skarg na działalność członków
8 ) udzielanie pomocy członkom w weryfikacji uzdolnień/predyspozycji
kandydatów i w szkoleniu przez nich uczniów,
9) współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie
dokształcania uczniów szkolnych przez członków cechu,
10) delegowanie przedstawicieli cechu do organów kolegialnych, w których udział
przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji
społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,
11) dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny pracy
wykonanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie
opinii/certyfikatów,
12) prowadzenie działalności statutowej w zakresie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków/delegatów,
13) prowadzenie działalności badawczej i naukowej

3. Sekcje cechowe są ogniwami terenowymi lub specjalizacji zawodowej członków
Cechu.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 5
1. Członkami zwyczajnymi (zwani dalej członkami) cechu, na zasadzie
dobrowolności, mogą być rzemieślnicy prowadzący działalność w zakresie
określonym w § 2 statutu.
2. Osoby fizyczne lub prawne zrzeszające osoby fizyczne przygotowujące się do
spełnienia kryteriów ustawy o rzemiośle i deklarujące ich spełnienie w okresie do
4 lat od wstąpienia, są członkami wspierającymi.
3. Zarząd cechu ma prawo, na umotywowany wniosek członka wspierającego,
ustalić kolejny termin wypełnienia obowiązku o którym mowa w ust. 2.
§ 6
1. Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest osobiste zgłoszenie się na zebranie Zarządu i złożenie deklaracji, oraz wpłata wpisowego. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zdefiniowanym w §2 oraz gotowość uiszczania składek członkowskich.

2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Cechu lub upoważniony Zarząd sekcji terenowej. Uchwała Zarządu sekcji terenowej wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Cechu.

3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu kwartału od
dnia złożenia deklaracji.
§ 7
1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka cechu zawiadamia się
pisemnie zainteresowanego w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia .
2. Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego
Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być
rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu, nie później
niż rok od daty jego złożenia.

§ 8
1. Członkowie cechu mają prawo do:
1) korzystania z pomocy i wsparcia cechu,
2) wybierania i wybieralności do organów cechu – czynne i bierne prawa
wyborcze,
3) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia cechu ,
4) wnoszenia odwołań od uchwał zarządu cechu – dotyczących praw członka –
do walnego zgromadzenia,
5) obecności na obradach organów cechu przy rozpatrywaniu odwołań,
stawianych im zarzutów lub skarg oraz do udzielania wyjaśnień,
6) wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i roczne sprawozdania zarządu
cechu, protokóły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zleceń,
7) uzyskiwania od organów cechu – na walnych zgromadzeniach, zebraniach
sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności cechu, jego
wynikach oraz zamierzeniach,
2. Nie korzysta z prawa wybieralności członek wspierający i członek zwyczajny
cechu, który:
1) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
2) został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu
cechowego,
3) zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy, mimo
wezwania, o którym mowa w §25 ust.3 statutu.
4) Nie prowadzi udokumentowanej działalności gospodarczej, zgodnie z
zakresem PKD/EKD.
§ 9
Członkowie cechu obowiązani są :
1) przestrzegać prawa, zasad etyki zawodowej i rzemieślniczej godności zawodowej oraz zasad współżycia społecznego,
2) stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji
rzemieślniczych,
3) regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,
4) poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelności wykonywania rzemiosła,
5) podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,
6) rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.
§ 10
Członek cechu jest obowiązany w terminie 30 dni zawiadomić cech o zaniechaniu
wykonywania rzemiosła lub o zmianie adresu siedziby zakładu rzemieślniczego.
§ 11
Członkostwo w cechu ustaje na skutek:
1) wystąpienia
2) wykreślenia
3) wykluczenia
4) śmierci członka.
§ 12
1. Członek może wystąpić z cechu za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno
być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Wystąpienie członka z cechu następuje po upływie 3-miesięcznego okresu od dnia
zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Cechu, licząc od końca m-ca, w
którym nastąpiło wypowiedzenie.
2. Zarząd może dochodzić roszczeń z tytułu zaległych składek.
§ 13
Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych
uprawnień do zrzeszania się w cechu. Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd.
§ 14
Wykluczenie członka następuje na wniosek Sadu Cechowego. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd z uwzględnieniem postanowień § 42

§ 15
1. O wykreśleniu i wykluczeniu członka Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
2. Uchwała w sprawach określanych w ust.1 staje się skuteczna po 14 dniach od
daty doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu/wykluczeniu wraz z
uzasadnieniem, o ile nie złoży odwołania. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie
zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną
doręczenia.
3. Członkowi wykreślonemu/wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w § 58 statutu.
4. Członek wykreślony/wykluczony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania, popierać je oraz składać wyjaśnienia.
5. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa
odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym
przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25 ust. 1 statutu.
6. W przypadku uwzględnienia przez walne zgromadzenie odwołania od uchwały
Zarządu w sprawie wykreślenia/wykluczenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w cechu.
§ 16
1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając
finansowanie działalności organizacyjno-samorządowej cechu i inne jego wydatki
oraz wydatki na działalność statutową właściwej izby rzemieślniczej i Związku
Rzemiosła Polskiego.

2. Składki członka zwyczajnego i wspierającego są jednakowe. Składka
członkowska może być zadeklarowana w wysokości wyższej niż obowiązująca.
3. O wysokości składki cechowej, Zarząd Cechu corocznie zawiadamia członków ze
wskazaniem uchwały w sprawie składki (składki zadeklarowanej) oraz terminów
jej płatności.
4. Wysokość indywidualnie uiszczanej składki, w uzasadnionych przypadkach może
być przez Zarząd, na wniosek zainteresowanego, odpowiednio zmniejszona.
§ 17
1. Uchwałą walnego zgromadzenia można nadać godność:
1). „honorowego starszego Cechu” lub „honorowego członka Cechu” osobom,
które położyły szczególne zasługi dla cechu. Członkowie honorowi są
zwolnieni z uiszczania składek członkowskich.
2). „honorowego członka Cechu” osobom, które przez ostatnie lata były
członkami cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały
prowadzenia działalności rzemieślniczej.
2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w życiu cechu,
walnych zgromadzeniach oraz korzystać ze świadczeń cechu w zakresie
przysługującym członkom.
3. Członkowie zwyczajni i wspierający, który posiadają tytuły naukowe maja prawo zasiadać w Radzie Badawczo-Naukowej Cechu.

IV. ORGANY CECHU

§ 18
1. Organami cechu są:
A. Walne zgromadzenie członków ( zebranie delegatów)
B. Zarząd
C. Komisja rewizyjna
D. Sąd cechowy.
2. Członek zwyczajny cechu może być wybrany tylko do jednego z organów
wymienionych w ust. 1 lit. B, C, D. Osoba pełniąca funkcję w organach
statutowych ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa i uchwał organów
statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie,
zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego
środowiska.
3. Wybory starszego cechu oraz do organów, o których mowa w ust. 1 lit. B, C, D
dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
4. Odwołanie członka organu w trakcie kadencji dokonuje się w głosowaniu tajnym
większością 2/3 głosów. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla
podjęcia przez organ cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i
przeciw uchwale.
5. Organy , o których mowa w ust.1 lit. B, C, D, wybrane przez Walne Zgromadzenie, winny się ukonstytuować w okresie 7 dni od daty wybrania
6. Za udział w posiedzeniach organów cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia,
członkowie organów wykonawczych mogą otrzymywać diety i zwrot kosztów
podróży wg zasad ustalanych przez Zarząd Cechu. O zwrocie innych kosztów
związanych z działalnością w organach wykonawczych decyduje Zarząd Cechu.
7. Kadencja delegatów i organów cechu trwa 4 lata.

A. Walne zgromadzenie członków
§ 19
Walne zgromadzenie członków (WZC) jest najwyższym organem cechu powołanym
do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.
§ 20
1. Do zakresu działania walnego zgromadzenia należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmian,
2) wybór i odwoływanie starszego cechu, pozostałych członków zarządu,
przewodniczących i pozostałych członków komisji rewizyjnej i sądu
cechowego oraz zastępców członków tych organów,
3) określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia cechu oraz
dobrowolnych świadczeń rzemieślników,
4) uchwalanie planów i programów rozwoju, planów finansowych oraz podziału
nadwyżki budżetowej cechu,
5) rozpatrywanie sprawozdań zarządu komisji rewizyjnej, zatwierdzanie
sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków
członków cechu, zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie
absolutorium członkom zarządu,
6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia
nieruchomości,
7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu lub
wystąpienia z nich,
8) upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości
cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,
9) uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia,
10) nadawanie godności honorowych cechu,
11) rozpatrywanie odwołań członków cechu od uchwał zarządu i komisji rewizyjnej cechu,
12) wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła,
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.
§ 21
Odwoływanie członka zarządu, komisji rewizyjnej lub sądu cechowego – przed
upływem kadencji – może nastąpić przez walne zgromadzenie większością 2/3
głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
§ 22
1. Jeżeli cech liczy więcej niż 300 członków – walne zgromadzenie może podjąć
uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów.
2. Delegatów wybierają sekcje terenowe lub zawodowe na okres kadencji zarządu,
przy czym, członek cechu głosuje albo w sekcji terenowej albo w sekcji
zawodowej. Przy liczbie członków do 1000 wybiera się jednego delegata na 10
członków, ponad 1000 do 1500 – jednego delegata na 15 członków, ponad 1500 –
jednego delegata na 20 członków.
3. Do zebrania delegatów zastępującego walne zgromadzenie członków stosuje się
odpowiednio przepisy o walnych zgromadzeniach.
4. Na żądanie 1/3 ogółu delegatów zarząd cechu zwołuje nadzwyczajne walne
zgromadzenie (NWZC) w pełnym składzie.
§ 23
1. Walne zgromadzenie sprawozdawcze zwoływane jest przynajmniej jeden raz w
roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne
zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały zarządu, starszy (prezes zarządu)
cechu lub w jego zastępstwie podstarszy (wiceprezes zarządu) cechu.
2. Z upływem kadencji władz zwołuje się analogicznie WZC sprawozdawczowyborcze.
3. Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia (NWZC) na pisemnie uzasadnione żądanie:
1) komisji rewizyjnej,
2) izby rzemieślniczej,
3) 1/4 ogólnej liczby członków cechu lub 1/3 delegatów.
4. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z
podaniem celu jego zwołania.
5. W przypadkach wskazanych w ust. 2 walne zgromadzenie powinno odbyć się w
ciągu 8 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi walne
zgromadzenie może zwołać Starszy Cechu (prezes zarządu Cechu), komisja
rewizyjna lub grupa inicjatywna wybrana przez 1/4 ogólnej liczby członków cechu
lub 1/3 delegatów.

§ 24
1. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się
wszystkich członków i izbę rzemieślniczą listem poleconym lub innym skutecznym
sposobem na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. W walnym
zgromadzeniu, jako obserwatorzy, mogą brać udział inne zaproszone osoby.
2. W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy zamieścić również informację o
wyłożeniu do wglądu w biurze cechu – odpowiednio do porządku obrad –
następujących materiałów:
1) zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
2) sprawozdania zarządu,
3) projektów uchwał,
4) protokołu poprzedniego walnego zgromadzenia
3. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech
miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia
dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni prawa wybieralności do
organów cechu.
§ 25
1. Walne zgromadzenie otwiera starszy lub podstarszy cechu. Walne zebranie
członków wybiera spośród członków cechu prezydium w składzie:
przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz/protokolant.
2. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym
upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do
zarządzeń porządkowych.
3. Szczegółowe zasady i tryb walnego zgromadzenia określa regulamin.
§ 26
1. Walne zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami statutu jest
zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli
liczba obecnych przekracza połowę.
2. W razie nie dojścia do skutku walnego zgromadzenia z powodu braku
wymaganej liczby obecnych członków, zarząd obowiązany jest – nie później niż w
terminie I4 dni – zwołać ponownie walne zgromadzenie, które jest prawomocne
bez względu na liczbę obecnych.
3. Jeśli zwołujący w zawiadomieniach uprzedzi, że w wypadku nie wypełnienia
wymogu określonego w ust. 1 zwołuje w z góry wyznaczonym, nie późniejszym
niż 14 dniowym – II terminie, to będzie ono prawomocne i zdolne do
podejmowania uchwał.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
5. Uchwały o zmianie porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo
do porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów
obecnych.
6. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany
statutu, ani likwidacji cechu.
7. W głosowaniu na walnym zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie cechu.
§ 27
1. Na żądanie większości obecnych członków walne zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
2. Protokół walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.
3. Odpis uchwał walnego zgromadzenia zarząd cechu przesyła w ciągu jednego
miesiąca izbie rzemieślniczej w której cech jest zrzeszony.

B. Zarząd cechu
§ 28
Zarząd cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialność za
prawidłową jego działalność.
§ 29
1. Zarząd składa się z 3 – 7 osób, w tym prezesa zarządu – starszego cechu,
wiceprezesów zarządu (zastępców prezesa zarządu) – podstarszych, sekretarza,
skarbnika oraz pozostałych członków. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie:
starszego cechu – prezesa Cechu, a pozostałych członków zarządu razem.
Jednocześnie walne zgromadzenie może wybrać do 2 zastępców członków.
Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż
50% głosów plus jeden głos.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera podstarszego/ podstarszych,
sekretarza i skarbnika.
3. Kadencja zarządu trwa 4 lata.
4. Do zarządu cechu mogą być wybierani jedynie członkowie cechu. Prawo
zgłaszania kandydatów do zarządu przysługuje sekcjom i uczestniczącym w
zebraniu członkom.
5. Kandydat na członka zarządu powinien posiadać, co najmniej 3 letni okres
członkostwa w cechu (nie dotyczy członków założycieli).
6. Walne zgromadzenie może odwołać tych, którym nie udzieliło absolutorium. W
tym przypadku nie stosuje się przepisu § 22 i 27 ust.4 statutu.
§ 30
1. W razie ustąpienia lub odwołania członka zarządu przed upływem kadencji, do
zarządu cechu wchodzi, do końca kadencji, zastępca członka w kolejności
otrzymanej liczby głosów, a w przypadku równości głosów – wg kolejności
umieszczenia na liście. W przypadku nie wybrania zastępców członków
przeprowadza się wybory uzupełniające lub zmienia się uchwałę o liczebności
organu wykonawczego, jednak nie mniej niż do 3 osobowego składu.
2. W przypadku ustąpienia lub odwołania starszego cechu, do czasu wyboru przez
najbliższe WZC zastępuje go podstarszy.
§ 31
Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji
innych organów cechu.
§ 32
Do zakresu działania zarządu należy kierowanie całokształtem działalności cechu, a
w szczególności:
1) organizowanie działalności cechu, realizacja zadań statutowych i
przestrzeganie norm statutowych,
2) gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień
walnego zgromadzenia wskazanych w § 21.
3) zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te
zgromadzenia,
4) powoływanie sekcji zawodowych i terenowych oraz komisji,
5) realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami
rzemieślniczymi,
6) powoływanie i odwoływanie kierownika biura cechu oraz ustalanie jego
wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na
niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków cechu,
8) ustalanie systemu certyfikacji i wyróżnień ,
9) przyjmowanie oraz wykreślanie członków cechu.
§ 33
1. Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie zarządu powinno odbyć się w możliwie
najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu I4 dni od dnia złożenia
wniosku.
§ 34
1. Posiedzenia zarządu cechu zwołuje starszy lub podstarszy cechu.
2. O czasie i miejscu posiedzeń zarządu powiadomieni są na 7 dni przed terminem
wszyscy członkowie zarządu.
3. W posiedzeniach zarządu uczestniczy kierownik biura z głosem doradczym.
§ 35
1. Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy
statutowej liczby członków, w tym starszego lub podstarszego cechu.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów
decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.
3. Uszczegółowienie zasad i trybu pracy zarządu i jego komisji mogą zawierać
regulaminy uchwalone przez zarząd.

C. Komisja rewizyjna
§ 36
1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu, z
wyjątkiem walnego zgromadzenia i orzecznictwa sądu cechowego.
2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków i do 2 zastępców członków,
wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu, na okres
kadencji.
3. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego komisji, a
pozostałych członków razem, warunkiem wyboru jest uzyskanie liczby głosów,
lecz nie mniej niż 50% plus jeden głos. Członkowie komisji wybierają spośród
siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza. W razie niemożności pełnienia
funkcji przez członka komisji – w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca
członka.
§ 37
1. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
1) badanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej cechu, z tym, że na
wniosek 1/4 ogólnej liczby członków cechu lub zarządu cechu – badanie
powinno być przeprowadzone w każdym czasie,
2) badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie
walnemu zgromadzeniu wniosków w tych sprawach.
3) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
4) przedkładanie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium
zarządowi i jego członkom,
5) wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
2. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji rewizyjnej może określić regulamin
uchwalony przez komisję.

D. Sąd cechowy
§ 38
Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad
etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
§ 39
1. Sąd cechowy składa się z 3 członków i do 2 zastępców członków, wybranych
przez walne zgromadzenie spośród członków cechu na okres kadencji zarządu.
Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego sądu, a pozostałych
członków razem.
2. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż
50% plus jeden głos.
3. Sąd cechowy wybiera spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
§ 40
1. Sąd cechowy rozpatruje sprawy na wniosek zarządu, członka Cechu lub z własnej
inicjatywy.
2. Sąd cechowy orzeka w pełnym składzie.
§ 41
1. Sąd cechowy może orzekać następujące kary:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres do 1 roku,
4) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat,
5) wykluczenie.
2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka sąd cechowy może – niezależnie od
orzeczenia kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach
statutowych organizacji rzemieślniczych.
3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających
ze świadczeń członka i uznania skargi za zasadną, sąd niezależnie od orzeczenia
kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej pod rygorem
wykluczenia z Cechu.
§ 42
1. Wykluczenie członka z cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny, gdy z
jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu cechu lub
zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu
członka z cechu Sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.
2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
1) popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
2) umyślne działanie na szkodę cechu,
3) uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,
4) naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
§ 43
1. Od orzeczenia sądu cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu
odwoławczego, działającego w izbie rzemieślniczej, której cech jest członkiem, w
ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
2. Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.
§ 44
Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do zarządu cechu.
§ 45
Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określi regulamin uchwalony przez walne
zgromadzenie.

V. SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE

§ 46
1. Członkowie cechu z jednego terenu mogą za zgodą zarządu cechu utworzyć
sekcję terenową stanowiącą terenowe ogniwo cechu.
2. Dla członków cechu wykonujących jednakowe lub pokrewne rzemiosła zarząd
Cechu może utworzyć sekcje zawodowe.
3. W cechach mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na walne
zgromadzenie wybierają sekcje zgodnie z treścią § 23 statutu.
4. Powoływanie sekcji należy do właściwości zarządu.
5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje zarząd cechu. Zebranie wybiera
przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji
określa zarząd cechu.
6. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu cechu z
głosem doradczym.
7. Do zadań sekcji należy:
1) oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego
wykonywania zadań społeczno-gospodarczych rzemiosła,
2) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji, jakości
pracy i etyki zawodowej rzemieślników skupionych w sekcji,
3) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,
4) otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie
pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,
5) utrzymywanie kontaktów z lokalnymi organizacjami społecznymi,
stowarzyszeniami działającymi zwłaszcza w zakresie naturoterapii i hipnozy w celu popularyzacji możliwości profesjonalnego rozwoju umiejętności, oraz popularyzacja i budowanie społecznego zaufania do reprezentowanych zawodów.
8. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego i uchwał
zarządu cechu.
9. Sekcje, zgodnie ze statutem, współtworzą program i politykę cechu, a następnie
realizują je w lokalnym wymiarze terytorialnym lub grupy zawodowej.
Szczegółowe zasady ich pracy określają zatwierdzone przez zarząd Cechu
regulaminy.
10. Zasady wyborcze opierają się na niniejszym statucie. Opracowane przez zarząd
sekcji projekty wymagają zatwierdzenia przez zarząd cechu po zaopiniowaniu
przez komisję rewizyjną.

VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU

§ 47
1. Dla wykonania zadań cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki
zawodowej, kwalifikacji i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego
rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, zarząd cechu może
powołać stosowne komisje.
2. Komisje mają charakter doradczy i opiniodawczy, a wnioski ze swych czynności
przedstawiają zarządowi.
3. Kadencja komisji jest równa kadencji zarządu.
§ 48
1. W skład Komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem
etyki i kwalifikacji zawodowych.
2. Komisje mogą korzystać, za zgodą zarządu, z opinii rzeczoznawców.
§ 49
Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa zarząd cechu.

VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

§ 50
1. Środki finansowe cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia
cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne darowizny.
2. Gospodarka finansowa cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe
uchwalone przez walne zgromadzenie cechu.
3. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność cechu.
4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej cechu oraz zasady wynagradzania
zatrudnionych w cechu pracowników uchwala zarząd cechu.
§ 51
Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo-organizacyjnej izby
rzemieślniczej, w której jest zrzeszony oraz w finansowaniu funduszów
scentralizowanych, przeznaczonych na cele rozwoju rzemiosła, potrzeby oświatowe,
społeczno-wychowawcze i socjalne ogółu rzemiosła, na zasadach określonych przez
Związek Rzemiosła Polskiego.

VIII. BIURO CECHU

§ 52
Zarząd Cechu może powołać Biuro Cechu.
1. Kierownik biura cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia
organów cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów cechu,
2. Kierownik biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności cechu
obowiązujących przepisów. Gromadzi dokumenty i archiwizuje je.
3. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów cechu mogłoby
spowodować naruszenie prawa, kierownik biura cechu powinien wystąpić do
organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
4. Kierownik biura bierze udział w obradach walnego zgromadzenia oraz w
posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
5. Kierownik biura odpowiada za pracę biura przed zarządem cechu.
§ 53
1. Kierownikiem biura cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie
wykształcenie, oraz 3-letnią praktykę w administracji.
2. W uzasadnionych przypadkach zarząd cechu może zwolnić kandydata na
kierownika biura cechu od warunku posiadania 3-letniej praktyki w administracji.
§ 54
Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik biura cechu.

IX. REPREZENTACJA CECHU

§ 55
Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez starszego lub z jego upoważnienia przez podstarszego cechu, oraz kierownika biura cechu w zakresie udzielonego mu
pełnomocnictwa.
§ 56
1. Oświadczenie woli w Zakresie praw i obowiązków majątkowych składa starszy cechu, albo upoważniony przez niego podstarszy.
2. Zarząd cechu może udzielić kierownikowi biura cechu pełnomocnictwa do
dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem
bieżącą działalnością cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do
dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

X. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§ 57
1. Od decyzji zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku
członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do walnego zgromadzenia.
2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia
zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i
terminie odwołania. Decyduje data stempla pocztowego.
3. Walne zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie
później niż w ciągu roku od daty otrzymania przez cech.
4. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu
odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia
uchwały.

XI. LIKWIDACJA CECHU

§ 58
1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia,
powziętej większością 3/4 głosów.
2. Cech przechodzi także w stan likwidacji, jeśli zamarła działalność organów
cechu , poziom opłacania składek członkowskich nie przekracza 25%, brak
jest możliwości dalszego finansowania działalności i partycypacji w kosztach
samorządowych rzemiosła lub brak jest chętnych do sprawowania funkcji w
statutowych organach cechu.
3. Jeśli walne zgromadzenie członków nie było w stanie dokonać wyboru komisji
likwidacyjnej wówczas „z urzędu” w skład w/w komisji wchodzą: starszy/
podstarszy cechu, skarbnik, sekretarz oraz przewodniczący/ zastępcy komisji
rewizyjnej i sądu cechowego.
4. O przejściu cechu w stan likwidacji komisja likwidacyjna powiadamia na piśmie
izbę rzemieślniczą , sąd rejestrowy, urząd skarbowy itp.

* * *
Niniejszy Statut Polskiego Cechu Naturoterapeutów i Hipnotyzerów
uchwalono podczas Zebrania Założycielskiego Cechu w dniu …………

Podpisy:

1. Przewodniczący Zebrania Założycielskiego
2. Sekretarz

Dodaj komentarz