Umowa ubezpieczenie

Ubezpieczenie dedykowane dla Przedsiębiorstw w TU Allianz.

Umowa zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Rodziny Hiszpańskich reprezentowanym przez: Halinę Kamać

Opis zawodów będących elementem terapii manualnych i naturalnych:

 •  Hipnoterapeuta– ubezpieczenie w zakresie:  hipnoterapia integracyjna, relaksacje i medytacje (nr.rej.zawodu 323009*)- terapia polegająca na przeprowadzaniu wizualizacji i medytacji oraz indukowaniu stanów wyciszenia wewnętrznego;
 • Akupunkturzysta – (nr rej.zawodu 323001*)- Sferą działania akupunkturzysty są punkty akupunktury, tj. punkty biologicznie aktywne rozmieszczone na powłokach całego ciała. Akupunkturzysta wkłuwa igły w ściśle określone punkty w ciele pacjenta i pozostawia je na 20–40 minut. W celu zwiększenia efektu terapeutycznego stosuje również zabiegi takie, jak: elektroakupunktura, moxa, bańki.
 • Bioenergoterapeuta–  (nr.rej.zawodu 323002*)- praca z bioenergiami, aurą i polami energoinformacyjnymi, uzdrawianie duchowe;
 • Biomasażysta (nr rej.zawodu 323003*)- pomoc polegająca na wykonywaniu masaży połączonych z oddziaływaniem bioenergoterapeutycznym jak np. refleksjoterapia, chiropraktyka, polarity, shiatsu, masaż polinezyjski, chirurgia fantomowa, techniki Bowena;
 • Chiropraktyk
 • Osteopata
 • Naturopata (nr rej.zawodu 323009*- leczenie polegające na stosowaniu naturalnych metod, na przykład diety, zielarstwa, akupunktury, akupresury, hydroterapii, fizykoterapii, hipnoterapii i innych metod naturalnych. W naturopatii wykorzystywane są również niektóre praktyki, które zdobyły uznanie również w klasycznej medycynie. Przykładem może być stosowanie diatermii (rodzaj elektroterapii) w przypadku bólu pleców, magnetoterapii, światłoterapii itp)
  • Akupunkturzysta
  • Hipnoterapeuta
  • Terapeuta metod manualnych
  • Zielarz-naturopata
 • Coach (235920)- *)- pomoc polegająca na wskazaniu choremu jego własnych zasobów, które mogą pomóc mu w przezwyciężeniu trudów sytuacji;
 • Radiesteta (nr rej.zawodu 516901  )- wykrywanie cieków wodnych oraz zakłóceń geopatycznych przy pomocy urządzeń radiestezyjnych.

Uprawnienia do wykonywania powyżej wymienionych zawodów otrzymuje się w wyniku ukończenia:

 • szkoły wyższej
 • szkoły zawodowej
 • kursu z zakresu kształcenia ustawicznego dorosłych

Uprawnienia poświadczone są zaświadczeniem wg wzoru MEN lub innym prawnym dokumentem.

………………………………………………………………..

*- Dziennik Ustaw z 17 maja 2010 Nr 82 poz. 537

Program Ubezpieczeniowy na lata 2019-2020

Ubezpieczyciel:
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości)
Podmiot obsługujący:
Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
Ubezpieczający/Ubezpieczeni:
Osoby wykonujące zawód Naturopatów, Hipnoterapeutów, Coach – doradca personalny, Bioenergoterapeutów, Biomasażystów, Radiestetów , Akupunkturzystów zgodnie ze złożonymi deklaracjami zawarcia ubezpieczenia i wystawionymi na ich podstawie indywidualnymi certyfikatami ubezpieczenia.
Okres ubezpieczenia:
Od 05 marca 2019r. do 04 marca 2020r.
Zakres terytorialny:
Polska
Przedmiot ubezpieczenia:
Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego (reżim deliktowy i kontraktowy) za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz posiadaniem mienia w zakresie szkód rzeczywistych (damnum emergens) jak i utraconych korzyści (lucrum cessans)
Rodzaj ubezpieczonej działalności:
Zawód objęty ubezpieczeniem:
Naturopata (nr rej. Zawodu 323009)
Hipnoterapeuta (nr rej. Zawodu 323009)
Coach – doradca personalny (nr rej. Zawodu 242303)
Bioenergoterapeuta (nr rej. Zawodu 3233002)
Biomasażysta (nr rej zawodu 323002)
Radiestezja (nr rej zawodu 516901)
Akupunkturzysta (nr rej zwodu 323001)
Chiropraktycy,
Hirudoterapeuci
i inne zawody z dzieciny medycyny niekonwencjonalnej
Suma gwarancyjna / składka:
Wariant I
200.000,-zł na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności – suma gwarancyjna oddzielna dla każdego ubezpieczonego
Składka – 300,-zł
Wariant II
300.000,-zł na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności – suma gwarancyjna oddzielna dla każdego ubezpieczonego
Składka – 400,-zł
Wariant III
500.000,-zł na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności – suma gwarancyjna oddzielna dla każdego ubezpieczonego
Składka – 600,-zł
Suma gwarancyjna wg indywidualnego wyboru poszczególnych Ubezpieczonych – zgodnie z deklaracją przystąpienia

Inne

Franszyza redukcyjna:
500,-zł w każdym odszkodowaniu
Dodatkowe koszty obrony:
30.000,-zł na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia – zgodnie z klauzulą nr 15
Dla każdego Ubezpieczonego
Przystąpienie do ubezpieczenia:
Osoby zgłoszone do ubezpieczenia przez Podmiot obsługujący w terminie do dnia 04.03.2019 r. są objęci ochroną ubezpieczeniową od dnia 05.03.2019 r.
Osoby zgłoszone do ubezpieczenia już po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia są obejmowane ochroną ubezpieczeniową zgodnie z zasadami określonymi w zamieszczonych poniżej warunkach umowy ubezpieczenia.
Deklaracje Ubezpieczonych Podmiot Obsługujący przekazuje Ubezpieczycielowi niezwłocznie po ich otrzymaniu.
Podmiot obsługujący zobowiązany jest przekazać Ubezpieczycielowi zbiorczą listę osób przystępujących do ubezpieczenia. Listę taką należy przesłać na koniec każdego kwartału.
W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia składka płatna na podstawie wystawionego certyfikatu potwierdzającego udzielenie ochrony ubezpieczeniowej
Płatność składki:
Składka jest płatna na podstawie certyfikatu wystawionego indywidualnie dla każdego Ubezpieczonego potwierdzającego udzielenie ochrony.
Warunki umowy ubezpieczenia:
Ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej zatwierdzonych uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 187/2015 wraz z Aneksem Nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 155/2018.
Wraz z poniższymi postanowieniami szczególnymi

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

§1 Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone przez pomocników i asystentów osób wykonujących czynności zawodowe.
§2 Dodatkowe Wyłączenia
1. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje i Allianz nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
1) wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego;
2) związane z wykonywaniem władzy publicznej w okresie wojny, wojny domowej, stanu wojennego, rewolucji, rozruchów, zamieszek społecznych;
3) za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z Ustawy.
4) Szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony przez Ubezpieczonego
5) Szkód związanych z odpowiedzialnością cywilną na produkt
6) Szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania zakończonych i przekazanych odbiorcy usług
7) Szkody spowodowane świadomym lub wynikłym z rażącego niedbalstwa działaniem na szkodę pacjenta, zwłaszcza szkody spowodowane postępowaniem sprzecznym z zasadami etyki orasz naruszeniem przepisów o zawodzie
8) Szkody spowodowane zakażeniem wirusem żółtaczki zakaźnej lub wirusem HIV, przeniesieniem chorób zakaźnych
9) Szkody wynikające z naruszenia zasad higieny i aseptyki przy wykonywaniu czynności zawodowych
10) Szkód wynikłych z nie osiągnięcia zamierzonego rezultatu badania lub uzdrawiania

11) Szkód powstałych w wyniku uszkodzenia ciała, spowodowania rozstroju zdrowia, pogorszenia stanu zdrowia powstałymi w związku z badaniami lub uzdrowieniami
12) Roszczeń w związku z nie osiągnięciem poprawy stanu zdrowia
13) Szkód powstałych w wyniku doradztwa przez Ubezpieczonych
§3 Sumy Gwarancyjne
1. Każdy Ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową w odniesieniu do jednego i wszystkich Wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia z indywidualną sumą gwarancyjną określoną we wniosku ubezpieczeniowym, potwierdzoną w dokumencie ubezpieczenia.
2. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Allianz na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do jednego Ubezpieczonego. Suma gwarancyjna ulega każdorazowemu zmniejszeniu o wysokość dokonywanych z polisy wypłat aż do jej całkowitego wyczerpania.
§4 Sposób zawarcia umowy ubezpieczenia
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie deklaracji przystąpienia złożonej do Allianz za pośrednictwem Podmiotu obsługującego
2. W deklaracji, o którym mowa w pkt. 1, wskazuje się imię i nazwisko, adres zameldowania, wykonywany zawód, sumę gwarancyjną oraz składkę każdego Ubezpieczonego.
3. W trakcie trwania okresu ubezpieczenia do umowy mogą przystąpić kolejne osoby. W takiej sytuacji składkę za tych Ubezpieczonych nalicza się na zasadach określonych w §5 niniejszej Umowy.
4. Rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do każdego z Ubezpieczonych następuje w dniu wskazanym w § 5 pkt. 1 niniejszej Umowy jako początek okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem §5 pkt. 2 niniejszej Umowy i pod warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej na zasadach określonych w §6.
5. Allianz potwierdzi udzielenie ochrony ubezpieczeniowej poprzez wystawienie certyfikatu każdemu Ubezpieczonemu
§5 Okres ubezpieczenia
1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy wskazany w umowie.
2. W sytuacji, o której mowa w § 4 pkt 3 Umowy, początek okresu ubezpieczenia w stosunku do nowo zgłoszonych Ubezpieczonych liczy się od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym dokonano zgłoszenia i pod warunkiem opłacenia składki ubezpieczeniowej na zasadach określonych w § 6, zaś koniec przypada na dzień wskazany w pkt. 1 jako data końcowa okresu ubezpieczenia. Za dzień zgłoszenia uznaje się dzień otrzymania maila przez Podmiot Obsługujący zawierającego poprawnie wypełnioną deklaracje.
3. Umowa ubezpieczenia kończy się z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta, chyba że umowa wygasła przed tym terminem na skutek innych zdarzeń przewidzianych w umowie lub przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
§6 Składka ubezpieczeniowa
1. Składka ubezpieczeniowa za 12-miesięczny okres ubezpieczenia w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego powinna zostać zapłacona w kwocie odpowiadającej wskazanej we wniosku o ubezpieczenie sumie gwarancyjnej, zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie ubezpieczenia.
2. Składka należna w sytuacji, o której mowa w § 4 pkt. 3 Umowy, zostanie wyliczona przez Allianz proporcjonalnie do czasu okresu ubezpieczenia pozostałego do końca okresu ubezpieczenia o którym mowa w § 5 pkt. 1 Umowy.
3. Składka płatna jest na rachunek bankowy wskazany w dokumencie polisy w terminie określonym w ww. polisie, a w przypadku określonym w §5 pkt. 3 w terminie indywidualnie uzgodnionym.
4. Datę stempla pocztowego lub bankowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub dowodzie wpłaty, uznaje się za datę decydującą o terminowym opłaceniu składki ubezpieczeniowej.
5. Za zapłatę składki nie uważa się zapłaty kwoty niższej, niż wynikająca z umowy ubezpieczenia pod warunkiem że na koncie składającej dyspozycję przelewu znajdowała się wystarczająca kwota.
Zastrzeżenie generalne:
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej ustanowionej na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia wyłączone są jakiekolwiek zdarzenia i ich skutki, a także inne okoliczności, które mogą powodować lub powodowałyby zobowiązanie do spełnienia przez Allianz świadczenia, w zakresie w jakim naruszałoby to jakiekolwiek obowiązujące międzynarodowe przepisy przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych lub inne mające zastosowanie regulacje Organizacji Narodów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej, jak też inne właściwe przepisy lub regulacje przewidujące nałożenie sankcji ekonomicznych lub handlowych.

Klauzula reklamacyjna

Reklamacja związana ze świadczonymi przez Allianz usługami może zostać złożona w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów oraz w siedzibie Allianz (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa). Reklamacja może być złożona:
a) w formie pisemnej – osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz, albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośrednictwem kuriera lub posłańca,
b) ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Allianz obsługującej klientów lub w siedzibie Allianz,
c) w formie elektronicznej – za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.allianz.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest zarząd Allianz lub osoba upoważniona przez Allianz.
Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja do klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.
Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.
Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie www.allianz.pl oraz w jednostkach Allianz obsługujących klientów.
Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
W przypadku klienta będącego osobą fizyczną wniosek o rozpatrzenie sprawy może zostać złożony do Rzecznika Finansowego. Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl)
W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych pomiędzy Allianz a konsumentami, istnieje możliwość wykorzystania internetowego systemu rozstrzygania sporów – platformy ODR. W tym celu konsument powinien wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Klauzula informacyjna
Informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. (Administratora), z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. W razie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: IOD@allianz.pl, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.allianz.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
– oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze
– zawarcia umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy
– wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy
– marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania -– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług
– automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty – podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Pani/Pana wyraźna zgoda
– analitycznym oraz statystycznym, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk
– wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
– przeciwdziałania przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Administratora
– dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń
– reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego
Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) umiejscowionym w Indiach, które to państwo nie zostało uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od Administratora.
Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia.
Podanie danych osobowych do realizacji celów marketingowych jest dobrowolne. Zakres danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych obejmuje podane przez Pana/Panią dane identyfikacyjne, wszystkie dane kontaktowe, dane polisowe oraz historię umów ubezpieczenia, za wyjątkiem danych o stanie zdrowia.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym zakładom reasekuracji AWP Health & Life SA, 7 rue Dora Maar, 93400 Saint Ouen, France; Allianz SE, Königinstrasse 28, D-80802 München, Germany; General Reinsurance AG, Vienna Branch, Wächtergasse 1, 1010 Vienna Austria; AWP P&C S.A Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa, Polska; Partner Reinsurance Europe SE Zurich Branch, Bellerivestrasse 36, 8034 Zurich, Switzerland; Sogécap, Tour D2, 17 bis place des Reflets, 92919 Paris La Défense Cedex, France. Dane zostaną udostępnione wyłącznie temu z zakładów reasekuracji, który reasekuruje daną umowę ubezpieczenia.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać udostępnione m.in. innym zakładom ubezpieczeń, podmiotom świadczącym usługi prawne, placówkom medycznym, podmiotom z grupy Allianz. Podmioty z grupy Allianz oznacza Allianz SE z siedzibą w Monachium oraz grupę podmiotów kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Allianz SE z siedzibą w Monachium, tj. m.in. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A., Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A., Allianz Polska Services sp. z o.o. (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa. Ponadto, Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: agentom ubezpieczeniowym, warsztatom naprawczym, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, centrom telefonicznym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana będą podejmowane w sposób zautomatyzowany tj. bez wpływu człowieka. Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej i oparte będą o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego dotyczącego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. Dla przykładu, im więcej szkód miało miejsce w analizowanym okresie, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym składka ubezpieczeniowa może być wyższa. Oznacza to, że wysokość składki ubezpieczeniowej wyliczona zostanie na podstawie automatycznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka. Decyzje będą podejmowane m.in. na podstawie podanych przez Panią/Pana danych dotyczących:
– przebiegu ubezpieczenia, historii szkodowej w ostatnich 2 latach
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
– wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
– przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.
Złożone na niniejszej umowie podpisy zostały wykonane w formie faksymiliów na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: „Podpis osoby reprezentującej zakład ubezpieczeń na dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia może być odtworzony mechanicznie.”

Podpisano w Warszawie dnia 15 lutego 2019

Załączniki do niniejszej oferty:
1) Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 187/2015 wraz z Aneksem Nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 155/2018;
2) Karta produktu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz