Walne Zgromadzenie Cechu – 2013

Walne Zgromadzenie

obejrzyj więcej zdjęć

Walne Zgromadzenie Członków Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów

24 marca 2013 r. w Warszawie

13:00 (pierwszy termin)

13:30 (drugi termin)

HOSTEL SŁUŻEWIEC, ul. Bokserska 36, 02-682 Warszawa
tel: (+48 22) 207 90 00, e-mail: sluzewiec@starthotel.pl 

Program Walnego Zgromadzenia przewiduje:

  1. Wybór Prezydium (Przewodniczącego, członków, protokolanta)  Walnego Zgromadzenia,
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4. Przyjęcie porządku obrad,
  5. Przedstawienie przez Zarząd bieżącej informacji o działalności Cechu oraz sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2011,
  6. Dyskusja nad sprawozdaniami,
  7. Głosownie uchwały przyjmującej sprawozdanie finansowe  oraz sprawozdanie Zarządu za 2012 r.,
  8. Głosownie uchwały udzielającej absolutorium Zarządowi Cechu za 2012 r.,
  9. Wolne wnioski,
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Materiały, w tym sprawozdanie finansowe, bilans oraz sprawozdania organów Cechu będą wyłożone do wglądu dla każdego członka Cechu od 22.03.2012 w Centrum Konferencyjnym WILCZA, ul.Wilcza 9 w Warszawie.

Zarząd prosi o dostarczenie Sekretarzowi dokumentów potwierdzających prowadzenie dział.gosp. (członkowie regularni), a jednocześnie przypomina o systematyczne wpłacanie na konto Cechu składek członkowskich (wszyscy członkowie).

Adres korespondencyjny:

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

05-825 Adamowizna, ul.Dobra 4

cech@naturopata.edu.pl

 

 

W imieniu Zarządu

 Grzegorz Halkiew

Starszy Cechu
PS

Zarząd zajmie się między innymi omówieniem podjętych w tym roku PRAC MINISTERIALNYCH dotyczących STANDARYZACJI ZAWODÓW bioenergoterapeuty, biomasażysty, akupunkturzysty i innych. Zaznajomienie się z tym projektem uwidacznia jak ważne jest zakładanie działalności gospodarczej przez naturopatów oraz doskonalenie swojego warsztatu w celu uzyskiwania tytułów czeladniczych i mistrzowskich. Zmiany jakie przed nami stoją mobilizują do konkretnych działań i wzmacniania pozycji organizacji cechowej. Twoje zdanie jest ważne!!
ZAPRASZAMY

 

Dodaj komentarz