Plan Walnego Zgromadzenia 2012

Walne Zgromadzenie Członków Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów
1 kwietnia 2012 r. w Krakowie

Zarząd Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w piątek 30.03.2012 o godz. 13:30 (pierwszy termin) lub o godz. 14:00 (drugi termin) w Sali Studio Relaksacji i Profilaktyki Kręgosłupa JURIMO Ul. Siemiradzkiego 20a/6 w Krakowie.
Program Walnego Zgromadzenia przewiduje:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Prezydium (Przewodniczącego, członków, protokolanta) Walnego Zgromadzenia
3.Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
4.Przyjęcie porządku zebrania
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej
6.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7.Sprawozdanie z działalności organów Cechu za okres 2011
– Zarządu, w tym Skarbnika Cechu
– Komisji Rewizyjnej
– Sądu Cechu
8.Przyjęcie w/w sprawozdań
9.Zatwierdzenie bilansu i sprawozdania finansowego
10.Udzielenie absolutorium Zarządowi
11.Wybory uzupełniające na stanowisko członka Zarządu
12.Wybory uzupełniające składu Sądu Cechu
13.Wybór delegata na Walne Zgromadzenia Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia kadencji 2009-2013
14.Proponowane kierunki działalności cechu- dyskusja
15.Wolne wnioski
16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Materiały, w tym sprawozdanie finansowe, bilans oraz sprawozdania organów Cechu będą wyłożone do wglądu dla każdego członka Cechu od 30.03.2012 w krakowskiej siedzibie Studio Relaksacji i Profilaktyki Kręgosłupa JURIMO ul. Siemiradzkiego 20 a/6

Zarząd prosi o dostarczanie Sekretarzowi dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej (członkowie regularni), a jednocześnie przypomina o systematyczne wpłacanie na konto Cechu składek członkowskich (wszyscy członkowie). Adres korespondencyjny: Cech Naturopatów i Hipnotyzerów, 05-807 Owczarnia, ul.Milanowiecka 39 lub cech @ naturopata. edu. pl

W imieniu Zarządu

Grzegorz Halkiew
Starszy Cechu

Dodaj komentarz