Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Gabinety Terapii Naturalnych, doradztwo zawodowe, szkolnictwo i praktyki. Blisko Ciebie!

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

 

Starszy Cechu – Grzegorz Halkiew                  kontakt   Szarfa

Podstarszy Cechu – Magdalena Dapczyńska
Podstarszy Cechu – Jurij Mokriszczew
Członek Zarządu – Marek Cieślar
Członek Zarządu – Roman Masłyk

Sekretarz – Izabela Śliwińska-Cieślar
Skarbnik – Małgorzata Jaruga

 

Postanowienia Statutu

§ 28
Zarząd cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 29
1. Zarząd składa się z 3 – 7 osób, w tym prezesa zarządu – starszego cechu, wiceprezesów zarządu (zastępców prezesa zarządu) – podstarszych, sekretarza, skarbnika oraz pozostałych członków. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie: starszego cechu – prezesa Cechu, a pozostałych członków zarządu razem. Jednocześnie walne zgromadzenie może wybrać do 2 zastępców członków.
Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera podstarszego/ podstarszych, sekretarza i skarbnika.
3. Kadencja zarządu trwa 4 lata.
4. Do zarządu cechu mogą być wybierani jedynie członkowie cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do zarządu przysługuje sekcjom i uczestniczącym w zebraniu członkom.
5. Kandydat na członka zarządu powinien posiadać co najmniej 3 letni okres członkostwa w cechu (nie dotyczy członków założycieli).
6. Walne zgromadzenie może odwołać tych, którym nie udzieliło absolutorium.

§ 30
1. W razie ustąpienia lub odwołania członka zarządu przed upływem kadencji, do zarządu cechu wchodzi, do końca kadencji, zastępca członka w kolejności otrzymanej liczby głosów, a w przypadku równości głosów – wg kolejności umieszczenia na liście. W przypadku nie wybrania zastępców członków przeprowadza się wybory uzupełniające lub zmienia się uchwałę o liczebności
organu wykonawczego, jednak nie mniej niż do 3 osobowego składu.
2. W przypadku ustąpienia lub odwołania starszego cechu, do czasu wyboru przez najbliższe WZC zastępuje go podstarszy.

§ 31
Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów cechu.

§ 32
Do zakresu działania zarządu należy kierowanie całokształtem działalności cechu, a w szczególności:
1) organizowanie działalności cechu, realizacja zadań statutowych i przestrzeganie norm statutowych,
2) gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień walnego zgromadzenia.
3) zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,
4) powoływanie sekcji zawodowych i terenowych oraz komisji,
5) realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi,
6) powoływanie i odwoływanie kierownika biura cechu oraz ustalanie jego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków cechu,
8) ustalanie systemu certyfikacji i wyróżnień ,
9) przyjmowanie oraz wykreślanie członków cechu.

§ 33
1. Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 34
1. Posiedzenia zarządu cechu zwołuje starszy lub podstarszy cechu.
2. O czasie i miejscu posiedzeń zarządu powiadomieni są na 7 dni przed terminem wszyscy członkowie zarządu.
3. W posiedzeniach zarządu uczestniczy kierownik biura z głosem doradczym.

§ 35
1. Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym starszego lub podstarszego cechu.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.
3. Uszczegółowienie zasad i trybu pracy zarządu i jego komisji mogą zawierać regulaminy uchwalone przez zarząd.

Instytucje

  • Związek Rzemiosła Polskiego
  • Izba Rzemieślnicza MKiP
  • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
  • Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata