Zarząd Krajowy

Zarząd Cechu jest głównym organem wykonawczym

Starszy Cechu – Grzegorz Halkiew                  kontakt   Szarfa

Podstarszy Cechu – Magdalena Dapczyńska
Podstarszy Cechu – Jurij Mokriszczew
Członek Zarządu – Marek Cieślar
Członek Zarządu – Roman Masłyk

Sekretarz – Izabela Śliwińska-Cieślar
Skarbnik – Małgorzata Jaruga

 Postanowienia Statutu

§ 28

Zarząd cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 29

1. Zarząd składa się z 3 – 7 osób, w tym prezesa zarządu – starszego cechu, wiceprezesów zarządu (zastępców prezesa zarządu) – podstarszych, sekretarza, skarbnika oraz pozostałych członków. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie: starszego cechu – prezesa Cechu, a pozostałych członków zarządu razem. Jednocześnie walne zgromadzenie może wybrać do 2 zastępców członków.
Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera podstarszego/ podstarszych, sekretarza i skarbnika.
3. Kadencja zarządu trwa 4 lata.
4. Do zarządu cechu mogą być wybierani jedynie członkowie cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do zarządu przysługuje sekcjom i uczestniczącym w zebraniu członkom.
5. Kandydat na członka zarządu powinien posiadać co najmniej 3 letni okres członkostwa w cechu (nie dotyczy członków założycieli).
6. Walne zgromadzenie może odwołać tych, którym nie udzieliło absolutorium.

§ 30

1. W razie ustąpienia lub odwołania członka zarządu przed upływem kadencji, do zarządu cechu wchodzi, do końca kadencji, zastępca członka w kolejności otrzymanej liczby głosów, a w przypadku równości głosów – wg kolejności umieszczenia na liście. W przypadku nie wybrania zastępców członków przeprowadza się wybory uzupełniające lub zmienia się uchwałę o liczebności
organu wykonawczego, jednak nie mniej niż do 3 osobowego składu.
2. W przypadku ustąpienia lub odwołania starszego cechu, do czasu wyboru przez najbliższe WZC zastępuje go podstarszy.

§ 31

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów cechu.

§ 32

Do zakresu działania zarządu należy kierowanie całokształtem działalności cechu, a w szczególności:
1) organizowanie działalności cechu, realizacja zadań statutowych i przestrzeganie norm statutowych,
2) gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień walnego zgromadzenia.
3) zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,
4) powoływanie sekcji zawodowych i terenowych oraz komisji,
5) realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi,
6) powoływanie i odwoływanie kierownika biura cechu oraz ustalanie jego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków cechu,
8) ustalanie systemu certyfikacji i wyróżnień ,
9) przyjmowanie oraz wykreślanie członków cechu.

§ 33

1. Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 34

1. Posiedzenia zarządu cechu zwołuje starszy lub podstarszy cechu.
2. O czasie i miejscu posiedzeń zarządu powiadomieni są na 7 dni przed terminem wszyscy członkowie zarządu.
3. W posiedzeniach zarządu uczestniczy kierownik biura z głosem doradczym.

§ 35

1. Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym starszego lub podstarszego cechu.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.
3. Uszczegółowienie zasad i trybu pracy zarządu i jego komisji mogą zawierać regulaminy uchwalone przez zarząd.

Dodaj komentarz