Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Gabinety Terapii Naturalnych, doradztwo zawodowe, szkolnictwo i praktyki. Blisko Ciebie!

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

Zarząd:

Starszy Cechu- Grzegorz Halkiew
Podstarszy Cechu- Elżbieta Katarzyna Kędzierska
Podstarszy Cechu- Jurij Mokriszczew
Sekretarz- Agnieszka Bujak
Skarbnik-  Joanna Halkiew
Członek Zarządu- Marek Cieślar
Członek Zarządu- Marcin Godlewski

 

Postanowienia Statutu

§ 28
Zarząd cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za
prawidłową jego działalność.
§ 29
1. Zarząd składa się z 3 – 7 osób, w tym prezesa zarządu – starszego cechu,
wiceprezesów zarządu (zastępców prezesa zarządu) – podstarszych, sekretarza,
skarbnika oraz pozostałych członków. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie:
starszego cechu – prezesa Cechu, a pozostałych członków zarządu razem.
Jednocześnie walne zgromadzenie może wybrać do 2 zastępców członków.
Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż
50% głosów plus jeden głos.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera podstarszego/ podstarszych,
sekretarza i skarbnika.
3. Kadencja zarządu trwa 4 lata.
4. Do zarządu cechu mogą być wybierani jedynie członkowie cechu. Prawo
zgłaszania kandydatów do zarządu przysługuje sekcjom i uczestniczącym w
zebraniu członkom.
5. Kandydat na członka zarządu powinien posiadać co najmniej 3 letni okres
członkostwa w cechu (nie dotyczy członków założycieli).
6. Walne zgromadzenie może odwołać tych, którym nie udzieliło absolutorium.
§ 30
1. W razie ustąpienia lub odwołania członka zarządu przed upływem kadencji, do
zarządu cechu wchodzi, do końca kadencji, zastępca członka w kolejności
otrzymanej liczby głosów, a w przypadku równości głosów – wg kolejności
umieszczenia na liście. W przypadku nie wybrania zastępców członków
przeprowadza się wybory uzupełniające lub zmienia się uchwałę o liczebności
organu wykonawczego, jednak nie mniej niż do 3 osobowego składu.
2. W przypadku ustąpienia lub odwołania starszego cechu, do czasu wyboru przez
najbliższe WZC zastępuje go podstarszy.
§ 31
Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji
innych organów cechu.
§ 32
Do zakresu działania zarządu należy kierowanie całokształtem działalności cechu, a
w szczególności:
1) organizowanie działalności cechu, realizacja zadań statutowych i
przestrzeganie norm statutowych,
2) gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień
walnego zgromadzenia.
3) zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te
zgromadzenia,
4) powoływanie sekcji zawodowych i terenowych oraz komisji,
5) realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami
rzemieślniczymi,
6) powoływanie i odwoływanie kierownika biura cechu oraz ustalanie jego
wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na
niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków cechu,
8.)  ustalanie systemu certyfikacji i wyróżnień ,
9) przyjmowanie oraz wykreślanie członków cechu.
§ 33
1. Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie zarządu powinno odbyć się w możliwie
najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia
wniosku.
§ 34
1. Posiedzenia zarządu cechu zwołuje starszy lub podstarszy cechu.
2. O czasie i miejscu posiedzeń zarządu powiadomieni są na 7 dni przed terminem
wszyscy członkowie zarządu.
3. W posiedzeniach zarządu uczestniczy kierownik biura z głosem doradczym.
§ 35
1. Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy
statutowej liczby członków, w tym starszego lub podstarszego cechu.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów
decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.
3. Uszczegółowienie zasad i trybu pracy zarządu i jego komisji mogą zawierać
regulaminy uchwalone przez zarząd.

Edytor

Comments are closed.

Instytucje

  • Związek Rzemiosła Polskiego
  • Izba Rzemieślnicza MKiP
  • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
  • Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata