Opis standardu zawodu: bioenergoterapeuta

1. Dane identyfikacyjne zawodu

1.1. . Kod, nazwa zawodu i usytuowanie zawodu w klasyfikacjach

–     Kod i nazwa zawodu według Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (KZiS 2010)[1]. (Kod oznacza numer grupy elementarnej oraz numer porządkowy dla zawodu w tej grupie w KZiS z 2012 r.):

–        323002 – Bioenergoterapeuta

–     Odniesienie do poziomu Międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych ISCED 2011[2]; (Numer i nazwa grupy wielkiej w KZiS i odpowiadający jej poziom w ISCED 2011):

–        Grupa wielka 3 – Technicy i inny średni personel

–        W międzynarodowej Klasyfikacji Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 – poziom 4

–     Odniesienie do Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (numer i nazwa grupy elementarnej w KZiS i odniesienie jej do numeru i nazwy grupy elementarnej w ISCO 08 w języku angielskim:

–         Grupa elementarna 3230 – Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii

–        W Międzynarodowym standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO – 08 odpowiada grupie 3230 Traditional and complemementary medicine associate professionals

Odniesienie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007)[3] (podać kod i nazwę sekcji oraz działu i grupy, w przypadku trudności z przyporządkowaniem zawodu do PKD zastosować formę opisową działalności w zawodzie):

Sekcja Q,

Dział 86.Opieka zdrowotna

Grupa 86.90 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

– Poziom 4 ERK/PRK właściwy dla zawodu

Osoba wykonująca zawód : Bioenergoterapeuty :

1)      w zakresie wiedzy: posiada poszerzoną wiedzę w zakresie faktów, zasad, procesów
i umiarkowanie złożonych pojęć i teorii, oraz zależności między nimi w zawodzie bioenergoterapeuty, a także posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie teorii, umiejętności prowadzonej działalności w branży niekonwencjonalnych metod terapii.

2)      w zakresie umiejętności: ma umiejętności wymagane do realizacji zadań i rozwiązywania problemów poprzez wybieranie metod, narzędzi, materiałów i informacji. Umie wykonać niezbyt złożone zadania w części bez instrukcji, często w  zmiennych warunkach. Potrafi uczyć się samodzielnie w zorganizowanej formie, odbierać złożone wypowiedzi dotyczące szerokiego zakresu zagadnień. Formułuje wypowiedzi, także w języku obcym.

 

2. Opis zawodu

2.1. Synteza zawodu

Bioenergoterapeuta dokonuje oceny stanu energetycznego organizmu oraz eliminuje jego zaburzenia.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania, obszary występowania zawodu

Bioenergoterapia jest zawodem niekonwencjonalnych metod terapii, ma charakter usługowy. Sferą działania bioenergoterapeuty jest biopole pacjenta. Bioenergoterapeuta diagnozuje biopole
i przeprowadza wywiad z pacjentem, w trakcie którego ustala historię choroby, określa zaburzenia energetyczne, a w razie potrzeby uzyskuje również informacje dotyczące warunków socjalnych i relacji rodzinnych. Przed przystąpieniem do zabiegu wykonuje techniki zabezpieczające własne biopole. Oczyszcza też energetycznie miejsce swojej pracy. Brak zabezpieczeń i brak czystej energetycznie przestrzeni może powodować błędne odczyty, a co za tym idzie, błędną diagnozę. Wykonując zabieg energetyczny, monitoruje stan pacjenta. Po jego zakończeniu dokonuje zamknięcia i zabezpieczenia biopola chorego oraz udziela zaleceń odnośnie  zdrowego stylu życia.

Terapeuta informuje pacjenta o możliwości wystąpienia skutków ubocznych zabiegu w postaci przesilenia, poprzedzającego powrót do zdrowia, oraz udziela informacji, jak w takiej sytuacji postępować. Po rozpoznaniu zmian biopola bioenergoterapeuta usuwa zastane blokady, stymuluje energię organizmu, przywraca jej swobodny przepływ. Harmonizuje organizm, wzmacnia jego system immunologiczny, pobudza procesy regeneracyjne. Zabezpiecza biopole przed negatywnymi oddziaływaniami z zewnątrz. Propaguje i zaleca zdrowy i zgodny z naturą styl życia. Ze względu na pracę z osobami chorymi posiada umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja pracy)

Podstawowym miejscem pracy bioenergoterapeuty jest gabinet terapeutyczny. Zabiegi mogą być również wykonywane w innych miejscach, np. w domu pacjenta, pod warunkiem przestrzegania zasad BHP, przepisów ochrony p.poż. i ergonomii, uwzględniając szczególne warunki pracy z energiami.

Rola bioenergoterapeuty w społeczeństwie jest wyjątkowa, bowiem ludzie powierzają mu swoje zdrowie. Dlatego też ze względu na szacunek dla drugiego człowieka oraz zawierzenie zdrowia, nadrzędnym obowiązkiem bioenergoterapeuty jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zasad przeprowadzania zabiegu bioenergoterapeutycznego zgodnie ze sztuką i dbałością o dobro pacjenta.
W swojej pracy bioenergoterapeuta może korzystać z urządzeń psychometrycznych. Bioenergoterapeuta wykonuje swoją pracę samodzielnie, najczęściej prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą. Może też znaleźć zatrudnienie w gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetologicznych
i ośrodkach spa. Prowadzoną terapię charakteryzują stałe jej elementy, jednak ze względu na indywidualizm leczenia ważna jest umiejętność trafnej diagnozy i zastosowania właściwych, skutecznych metod bioenergoterapeutycznych.

2.4. Wymagania psychofizyczne, zdrowotne, w tym przeciwwskazania do wykonywania zawodu

Wykonywanie zawodu bioenergoterapeuty wymaga umiejętności odczuwania oraz stymulowania biopola. Bioenergoterapeuta powinien mieć poszerzone zdolności postrzegania pozazmysłowego. Powinien być stabilny emocjonalnie i posiadać zdolności interpersonalne. Powinien wykazywać się kompetencją i pewnością siebie w działaniu. Bardzo ważna jest zdolność koncentracji
i podzielność uwagi. Powinien charakteryzować się dokładnością, rzetelnością oraz dbałością o pacjenta podczas wykonywania swojej pracy.

Bioenergoterapeuta powinien  traktować swoich pacjentów z szacunkiem bez względu na kolor skóry, rasę czy wyznawaną religię, nie narzucając im wyznawanych przez siebie wartości moralnych, religijnych czy politycznych. W zawodzie tym nie występują przeciwwskazania – podstawą jest zdolność koncentracji umysłu i postrzegania wewnętrznego oraz umiejętność harmonizowania biopola, a ułomności fizyczne tego nie wykluczają.

2.5. Wykształcenie i uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Zawód bioenergoterapeuty uzyskać można na drodze kształcenia rzemieślniczego i polega on na wykonywaniu kwalifikowanej pracy własnej najczęściej w jednoosobowym przedsiębiorstwie usługowym. Bioenergoterapeutą może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie zawodowe, jednak bez ściśle określonego kierunku wykształcenia.

Bioenergoterapeuta powinien dbać o swój rozwój osobisty i zawodowy poprzez pogłębianie swojej wiedzy, jak i umiejętności uzyskując dodatkowe kwalifikacje i kierunki wykształcenia na przykład
w zakresie energetycznej terapii rodzin, czy też hipnozy energetycznej, coachingu, radiestezji zdrowotnej, biomasażu, Tradycyjnej Medycyny Chińskiej lub Ajurwedy. Powinien również poszerzać ogólną wiedzę z dziedziny anatomii, fizjologii, patologii i psychologii człowieka.

2.6. Możliwości rozwoju, potwierdzania/walidacji kompetencji

Bioenergoterapia jest zawodem, który zdobywa się poprzez zdanie Egzaminu Państwowego
w Związku Rzemiosła Polskiego. Egzamin taki można zdawać na 2 poziomach: czeladniczym
i mistrzowskim. (Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późniejszymi zmianami. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304)

Bioenergoterapeuta posiadający kwalifikacje czeladnicze i trzyletnią praktykę zawodową może podwyższyć kwalifikacje zdając egzamin na poziom mistrzowski, uzyskując tym samym prawo do tytułu instruktora zawodu. Świadcząc usługi bioenergoterapeutyczne należy dbać o stały rozwój zawodowy
i pogłębiać wiedzę i umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach zawodowych, prowadzonych przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, stowarzyszenia branżowe i Izby Rzemieślnicze. Zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, potwierdzone zaświadczeniami zgodnymi z wytycznymi MEN, podnosi prestiż rzemieślnika i jest podstawą do ubezpieczenia swojej działalności w pełnym zakresie stosowanych technik.

2.7 Wykaz standardów egzaminacyjnych od 1 września 2012 r


[1]    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów
i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82 z dn. 17 maja 2010 r., poz. 537 z późn. zm.).

[2]    Revision of the international standard classification of education (ISCED), 36 C/19, 5 September 2011, UNESCO.

[3]    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z późn. zm.).

Bioenergoterapeuta powinien  traktować swoich pacjentów z szacunkiem bez względu na kolor skóry, rasę czy wyznawaną religię, nie narzucając im wyznawanych przez siebie wartości moralnych, religijnych czy politycznych. W zawodzie tym nie występują przeciwwskazania – podstawą jest zdolność koncentracji umysłu i postrzegania wewnętrznego oraz umiejętność harmonizowania biopola, a ułomności fizyczne tego nie wykluczają.

Walne Zgromadzenie Cechu – 2013

Walne Zgromadzenie

obejrzyj więcej zdjęć

Walne Zgromadzenie Członków Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów

24 marca 2013 r. w Warszawie

13:00 (pierwszy termin)

13:30 (drugi termin)

HOSTEL SŁUŻEWIEC, ul. Bokserska 36, 02-682 Warszawa
tel: (+48 22) 207 90 00, e-mail: sluzewiec@starthotel.pl 

Program Walnego Zgromadzenia przewiduje:

  1. Wybór Prezydium (Przewodniczącego, członków, protokolanta)  Walnego Zgromadzenia,
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
  4. Przyjęcie porządku obrad,
  5. Przedstawienie przez Zarząd bieżącej informacji o działalności Cechu oraz sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2011,
  6. Dyskusja nad sprawozdaniami,
  7. Głosownie uchwały przyjmującej sprawozdanie finansowe  oraz sprawozdanie Zarządu za 2012 r.,
  8. Głosownie uchwały udzielającej absolutorium Zarządowi Cechu za 2012 r.,
  9. Wolne wnioski,
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Materiały, w tym sprawozdanie finansowe, bilans oraz sprawozdania organów Cechu będą wyłożone do wglądu dla każdego członka Cechu od 22.03.2012 w Centrum Konferencyjnym WILCZA, ul.Wilcza 9 w Warszawie.

Zarząd prosi o dostarczenie Sekretarzowi dokumentów potwierdzających prowadzenie dział.gosp. (członkowie regularni), a jednocześnie przypomina o systematyczne wpłacanie na konto Cechu składek członkowskich (wszyscy członkowie).

Adres korespondencyjny:

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

05-825 Adamowizna, ul.Dobra 4

cech@naturopata.edu.pl

 

 

W imieniu Zarządu

 Grzegorz Halkiew

Starszy Cechu
PS

Zarząd zajmie się między innymi omówieniem podjętych w tym roku PRAC MINISTERIALNYCH dotyczących STANDARYZACJI ZAWODÓW bioenergoterapeuty, biomasażysty, akupunkturzysty i innych. Zaznajomienie się z tym projektem uwidacznia jak ważne jest zakładanie działalności gospodarczej przez naturopatów oraz doskonalenie swojego warsztatu w celu uzyskiwania tytułów czeladniczych i mistrzowskich. Zmiany jakie przed nami stoją mobilizują do konkretnych działań i wzmacniania pozycji organizacji cechowej. Twoje zdanie jest ważne!!
ZAPRASZAMY

 

IV Zjazd członków i sympatyków Cechu – Warszawa 2013

plakat(zjazd)      obejrzyj zdjęcia

Warszawa 22-24 marca 2013

 1.    Centrum Konferencyjne WILCZA

            ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa

www.centrumwilcza.pl

 2.    Ośrodek Medycyny Holistycznej SHANTI

            Ul. Jadźwingów 3, lok 100,  02-692 Warszawa

shanti@shanti.waw.pl

Program wstępny

 

Piątek 22.03.2013

Centrum Konferencyjne WILCZA 9

17:00-20:00

Grzegorz Halkiew: Uroczyste Rozpoczęcie Zjazdu – „O powstaniu Cechu i jego specyfice i dotychczasowych zjazdach”

Ewa Jurkowska – Wykład i prezentacjaBARSY – odblokowania energetyczne”

Marek  Cieślar – Prelekcja „Uzależnienia i współuzależnienie” – przełamywanie barier

 

20:00-22:00

Uroczysta kolacja

Jurij Mokriszczew – Koncert: „Trubadur z Międzyświata”

Siuzanna Wietecha-Sluckaja – śpiew

 

Sobota 23.03.2013

Centrum Konferencyjne WILCZA 9

10:00-21:00

10:00 Grażyna Krygier  – zdjęcia aury

10:30 Jolanta Staśkiewicz – „Cold-reading czyli fenomen psychofizjonomiki w praktyce”

11:30 Mira Chlebowska – NLP COACHING

12:30 Katarzyna Miciuła – 15 min – indywidualne konsultacje zdrowotne, sesje coachingowe

13:00 Paweł Witkowski – „Zwiększanie skuteczności terapii”

14:00 Anna Mielnik – Prezentacja:  „Tęczowa terapia”

 

15:00 Przerwa obiadowa

 

16:00 Lena Wiśniewska, prezentacja: „Od marzeń wszystko się zaczyna” 

17:00 R.A. Borowiecki – astro psychologia

19:00 Elżbieta Katarzyna Kędzierska – „Poziomy wartości Grawesa, a harmonizowanie centrów energetycznych człowieka”

20:00 Marek  Cieślar – Prelekcja „Uzależnienia i współuzależnienie” cz. II – przełamywanie barier

 

Niedziela 24.03.2013

 Ośrodek medycyny holistycznej SHANTI, ul. Jadźwingów 3, lok 100

 

10:00 – 16:00

10:00 Dariusz Komorowski – koncert gongów

11:00 Jagoda Kunikowska „Qigong – zdrowie w Twoich rękach”

12:00 Tomasz Cieśliński  – Wykład – zmiany energetyczne Ziemi w 2013 r

 

Część zamknięta:

13:00 Walne Zgromadzenie Członków Cechu (pierwszy termin)

13:30 Walne Zgromadzenie Członków Cechu (drugi termin)

15:00 Poczęstunek

 

p

Lista członków 31.03.2013

1 Bednarczyk Andrzej www.bednarczyk1.pl
2 Nr-027 Borowczyk Żaneta
3 Nr-004 Bujak Agnieszka
4 Nr-005 Bujak Paweł
5 Cichowski Robert
6 Nr-016 Cieślar Marek www.castel-terapia.pl
7 Nr-017 Cieślar-Śliwińska Izabela www.castel-terapia.pl
8 Nr-015 Cieśliński Tomasz
9 Nr-033 Cieśluk Agnieszka
10 Czaplińska Katarzyna
11 Nr-047 Dagis Dariusz
12 Dobrowolska Jadwiga
13 Nr-013 Dombrowska Dominika
14 Nr-031 Donimirski Piotr
15 Nr-030 Dziadowicz Jelena
16 Nr-046 Ferdyczak Marek
17 Frączek Iwona
18 Frelik Barbara
19 Nr-020 Gluźniewicz Tomasz
20 Nr-032 Hackiewicz Julita
21 Nr-002 Halkiew Grzegorz www.neurolingwistyka.com
22 Hrebenda Zofia
23 Nr-001 Hudak Zdzisław www.bioenergoterapia-polska.pl
24 Nr-036 Jaje Natalia
25 Jastrzębski Robert Maciej
26 Jurkowska Ewa
27 Nr-023 Kamińska Ewa Janina www.zdrowie-brodnica.pl
28 Kamińska Lidia
29 Kamiński Michał
30 Kędzierska Elżbieta Katarzyna www.harmonizowanie.pl
31 Nr-034 Kierznowska Beata
32 Nr-035 Kierznowski Bohdan
33 Nr-012 Kubicki Arkadiusz
34 Kufel Jolanta
35 Kujawa Ewa
36 Kunikowska Jagoda www.taolive.pl
37 Kuźnicki Jan
38 Nr-019 Łysakowska Jolanta www.fabrykakreatywnosci.pl
39 Michalik Aleksandra  
40 Michalik Daria
41 Nr-024 Miciuła Katarzyna  www.coaching-naturalnie.pl
42 Dąbrowska Anna www.istnienie.com.pl
43 Mikulska Elżbieta
44 Nr-028 Milczarek Arkadiusz www.gunar.pl
45 Mokriszczew Jurij www.hipnoshow.pl
46 Nr-045 Nojszewski Adam
47 Orzechowska Ewa
48 Nr-049 Pindel Elżbieta www.ladouceur.pl
49 Popławska Monika
50 Prośniak Włodzimierz
51 Radziszewska-Konopka Marzanna
52 Sakowski Rafał www.rafal-sakowski.pl
53 Sawicki Zenon www.medimex.pl
54 Nr-045 Seruga Andrzej
55 Nr-042 Siatkowski Krzysztof
56 Skwara Lidia
57 Sorichta Dominik
58  Nr-51 Stadnicki Mariusz Józef www.stadnicki.com.pl
59 Stankiewicz Ilona Ewa
60 Steczkiewicz Aneta www.studio-dagaz.pl
61 Nr-039 Steltmann Marek
62 Nr-048 Sternik Wojciech Maria
63 Nr-014 Sudykowska Harna Małgorzata
64 Nr-029 Wacławek Alfreda
65 Walczak Anna Maja
66 Nr-006 Wietecha-Sluckaja Siuzanna
67 Nr-037 Więcek Anna
68 Nr-50 Wiśniewska Lena
69 Wiśniewska Anna
70 Witkowski Paweł www.witkowskipawel.pl
71 Wyrozębski Piotr www.klinikaduszy.pl
72  Nr-52 Zdrojewski Leszek  
73 Ziegler Sylwia www.biomasaz.com
74 Nr-040 Żyłka Agnieszka

/tr