Wolontariat

 

 

Zasady wolontariatu w ramach prac i akcji prowadzonych przez Cech Naturopatów i Hipnotyzerów zwane w skrócie „zasadami wolontariatu Cechu”.

 Załacznik nr 1 do Umowy wolontariatu Cechu

 

I-Zasady ogólne

Karta Wolontariusza nawiązuje do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948r. Określa ona istotę wolontariatu, definiuje pojęcie i zadania samego wolontariusza. W wolontariat zaangażować może się każdy niezależnie od płci, narodowości, rady, wieku, przekonań politycznych, stanu zdrowia, statusu społecznego.

W ramach wolontariatu każdy ma możliwość wykorzystania swoich doświadczeń, kwalifikacji, swojej wiedzy i umiejętności. Wolontariat pomaga nie tylko zdobywać nowe doświadczenia, ale także poszerzać zainteresowania, zdobywać praktykę w zupełnie nowych dziedzinach. Umożliwia wywieranie realnego wpływu na zmiany społeczne. W karcie wolontariusz  ma określone powinności, m.in.: –  jasno zdefiniowane obowiązki; – mieć świadomość odpowiedzialności, jaka jest związana z wykonywaną działalnością;- wiedzieć, kto koordynuje jego  działania i pozostawać w stałym kontakcie z tą osobą; – od początku brać udział w tworzeniu projektu; – być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej; – czerpać satysfakcję w wykonywanych działań;- trzymać się zasad etyki w trakcie realizacji projektu.

II- zasady wolontariatu Cechu

  1. Zasady wolontariatu Cechu wynikają z ustaleń wewnętrznych i nie mają nic wspólnego z Ustawą z dn. 24 kwietnia 2003 r. odnośnie zasad działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Wolontariuszem Cechu może zostać członek Cechu, który nie prowadzi lub prowadził działalność gospodarczą, ma uprawnienia do wykonywanych świadczeń i cieszy się zaufaniem Zarządu.
  3. Wolontariusz Cechu nie jest pracownikiem Cechu i w związku z tym , jeśli pobiera zasiłek dla bezrobotnych to nie traci prawa do tego zasiłku- zakres jego zobowiązań oraz świadczeń określa „Umowa z wolontariuszem Cechu”. Można zawartą Umowę przedstawić w Urzędzie Pracy, w którym jest się zarejestrowanym, aby poinformować Urząd, że za czynności nie pobiera się wynagrodzenia finansowego. Unika się w ten sposób podejrzenia, że pracuje się „na czarno”.
  4. Wolontariusz Cechu zobowiązuje się w ramach prowadzonych akcji  i we współpracy z Cechem wykonywać nieodpłatne świadczenia dla osób trzecich w zakresie posiadanych kwalifikacji i w zakresie wynikającym z tych kwalifikacji i z zachowaniem zasad BHP.
  5. Beneficjentem pracy wolontariusza może być każda osoba trzecia, która w ramach akcji prowadzonej przez Cech zgłosi się po pomoc w zakresie naturoterapii.
  6. Wszelkie świadczenia wykonane przez wolontariusza Cechu należy uznać za wynikające z jego działalności, dlatego też wolontariusz Cechu powinien zadbać o to, aby być ubezpieczonym w zakresie wykonywanych świadczeń, ponieważ jest jedyną osobą, która może ponosić konsekwencje swojego działania.
  7. Wolontariusz Cechu zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych wydatków własnych, które poczynił w celu należytego wykonania świadczenia, w tym koszty materiałów, koszty podróży służbowych i diet.
  8. Wolontariusz Cechu może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada za wykonanie zobowiązania.
  9. Wolontariusz Cechu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc.
  10. Umowa zawarta jest na czas określony i po jego zakończeniu może zostać wydane Zaświadczenie o odbyciu praktyki w ramach akcji prowadzonych przez Cech.

 

Pobierz Umowę wolontariatu Cechu

 

 

Starszy Cechu

Dodaj komentarz