Wolontariat

Zasady wolontariatu w ramach prac i akcji prowadzonych przez Cech Naturopatów i Hipnotyzerów zwane w skrócie „zasadami wolontariatu Cechu”.

 Załacznik nr 1 do Umowy wolontariatu Cechu

I-Zasady ogólne

Karta Wolontariusza nawiązuje do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948r. Określa ona istotę wolontariatu, definiuje pojęcie i zadania samego wolontariusza. W wolontariat zaangażować może się każdy niezależnie od płci, narodowości, rady, wieku, przekonań politycznych, stanu zdrowia, statusu społecznego.

W ramach wolontariatu każdy ma możliwość wykorzystania swoich doświadczeń, kwalifikacji, swojej wiedzy i umiejętności. Wolontariat pomaga nie tylko zdobywać nowe doświadczenia, ale także poszerzać zainteresowania, zdobywać praktykę w zupełnie nowych dziedzinach. Umożliwia wywieranie realnego wpływu na zmiany społeczne. W karcie wolontariusz  ma określone powinności, m.in.: –  jasno zdefiniowane obowiązki; – mieć świadomość odpowiedzialności, jaka jest związana z wykonywaną działalnością;- wiedzieć, kto koordynuje jego  działania i pozostawać w stałym kontakcie z tą osobą; – od początku brać udział w tworzeniu projektu; – być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej; – czerpać satysfakcję w wykonywanych działań;- trzymać się zasad etyki w trakcie realizacji projektu.

II- zasady wolontariatu Cechu

 1. Zasady wolontariatu Cechu wynikają z ustaleń wewnętrznych i nie mają nic wspólnego z Ustawą z dn. 24 kwietnia 2003 r. odnośnie zasad działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Wolontariuszem Cechu może zostać członek Cechu, który nie prowadzi lub prowadził działalność gospodarczą, ma uprawnienia do wykonywanych świadczeń i cieszy się zaufaniem Zarządu.
 3. Wolontariusz Cechu nie jest pracownikiem Cechu i w związku z tym , jeśli pobiera zasiłek dla bezrobotnych to nie traci prawa do tego zasiłku- zakres jego zobowiązań oraz świadczeń określa „Umowa z wolontariuszem Cechu”. Można zawartą Umowę przedstawić w Urzędzie Pracy, w którym jest się zarejestrowanym, aby poinformować Urząd, że za czynności nie pobiera się wynagrodzenia finansowego. Unika się w ten sposób podejrzenia, że pracuje się „na czarno”.
 4. Wolontariusz Cechu zobowiązuje się w ramach prowadzonych akcji  i we współpracy z Cechem wykonywać nieodpłatne świadczenia dla osób trzecich w zakresie posiadanych kwalifikacji i w zakresie wynikającym z tych kwalifikacji i z zachowaniem zasad BHP.
 5. Beneficjentem pracy wolontariusza może być każda osoba trzecia, która w ramach akcji prowadzonej przez Cech zgłosi się po pomoc w zakresie naturoterapii.
 6. Wszelkie świadczenia wykonane przez wolontariusza Cechu należy uznać za wynikające z jego działalności, dlatego też wolontariusz Cechu powinien zadbać o to, aby być ubezpieczonym w zakresie wykonywanych świadczeń, ponieważ jest jedyną osobą, która może ponosić konsekwencje swojego działania.
 7. Wolontariusz Cechu zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych wydatków własnych, które poczynił w celu należytego wykonania świadczenia, w tym koszty materiałów, koszty podróży służbowych i diet.
 8. Wolontariusz Cechu może powierzyć wykonanie zadania innej osobie, lecz w pełni odpowiada za wykonanie zobowiązania.
 9. Wolontariusz Cechu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego porozumienia, a zwłaszcza informacji związanych z sytuacją socjalną i zdrowotną osób, na rzecz których świadczy pomoc.
 10. Umowa zawarta jest na czas określony i po jego zakończeniu może zostać wydane Zaświadczenie o odbyciu praktyki w ramach akcji prowadzonych przez Cech.

Pobierz Umowę wolontariatu Cechu

Inne formy działalności

Działalności nie musisz rejestrować, jeśli nie prowadziłeś działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy oraz przychody z Twojej planowanej działalności gospodarczej nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w roku 2019 wynosi 2 250 zł, a więc w tym roku działalności przychód nie może przekroczyć kwoty 1 125 zł. Prowadząc działalność nierejestrową, nie musisz:

 • zgłaszać działalności w rejestrze CEIDG,
 • płacić składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w ZUS i składać deklaracji do ZUS,
 • rejestrować się w urzędzie skarbowym – nie będziesz bowiem potrzebował numeru NIP ani REGON,
 • płacić zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzić skomplikowanej księgowości, a jedynie uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Starszy Cechu

Dodaj komentarz