Składka członkowska

Członek Cechu zobowiązany jest regulować składki cechowe ustalane przez Walne Zebranie, które obecnie ustalono na poziomie 35 zł/miesięcznie- patrz: skladka-czlonkowska.

Nr konta bankowego do wpłat składek członkowskich:

 • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
 • PKO BP  96 1020 1055 0000 9202 0489 1596
 • tytuł: skladka-czlonkowska (miesiąc, rok) (Imię i Nazwisko)

Pobierz deklaracje członkowskie

Info:

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów zachęca do zrzeszania się wszystkich naturopatów, akupunkturzystów, coachów i hipnoterapeutów, biomasażystów, chiropraktyków i osteopatów, zielarzy fitoterapeutów, bioenergoterapeutów, ……

Oferujemy fachowcom z dużym stażem pracy szeroki instruktaż i pomoc w zakresie prowadzenia własnych szkoleń. To najlepszy sposób pozyskiwania klientów, pozycjonowanie własnych stron www i stwarzania silnego lobby. Równocześnie służymy pomocą wszystkim tym, którzy chcą zdobyć zawód naturoterapeuty w uzyskaniu zaświadczeń czeladniczych i dyplomów mistrzowskich. Posiadanie dyplomu mistrzowskiego oraz zaświadczenia ukończenia kursu pedagogicznego uprawnia do otrzymania dofinansowania kosztów kształcenia ucznia.

Dlaczego warto należeć do Cechu?

Ponieważ będziesz mógł liczyć na:

 • naszą gotowość do udzielenia tobie każdej informacji
 • pomoc prawną z Izby Rzemieślniczej w zakresie prawa pracy jak i ochronę przed błędną interpretacją przepisów
 • zorganizowanie kursów przygotowujących do nabycia kwalifikacji zawodowych
 • zorganizowanie szkoleń wg zgłaszanych potrzeb
 • udział we wspólnych imprezach rekreacyjnych, wycieczkach itp.

Ponadto przynależność do Cechu:

 • poprawia wizerunek firmy,
 • daje szybkie i skuteczne identyfikowanie i rozwiązywanie problemów,
 • pozwala uzyskać profesjonalne ubezpieczenie gabinetu.

Aby stać się członkiem Cechu należy przedłożyć:

A- członek Cechu

 • – zaświadczenie o wpisie do ewidencji (zezwolenie na prowadzenie działalności)
 • – decyzję o nadaniu REGON-u
 • – decyzję o nadaniu NIP-u

B- członek wspierający:

 • – deklarację o chęci podjęcia pracy w zawodzie w okresie do 3 lat
 • – lub doświadczenie w zawodzie i chęć dzielenia się nim z innymi członkami

C- składka członkowska

Rzemieślnicy zatrudniający do 50 pracowników chcąc szkolić uczniów na podstawie umowy o pracę w celu nauki zawodu mają obowiązek być członkami Cechu. /Ustawa o rzemiośle Dz.U. nr 129 z 2001r./

Chcąc szkolić uczniów dodatkowo należy przedłożyć:

 • Dyplom Mistrzowski
 • świadectwo ukończenia kursu pedagogicznego,
 • świadectwo ukończenia kursu BHP dla właścicieli,

Korzyści dla pracownika młodocianego płynące ze spisania umowy rzemieślniczej:

 • wynagrodzenie za pracę
 • czas trwania umowy wlicza się do stażu pracy uprawniającego do emerytury
 • zdobycie tytułu czeladnika w zawodzie

 Rozwiązanie umowy

Gdybyś z jakiś powodów podjął decyzję o rozwiązaniu umowy i wystąpieniu z Cechu koniecznie pamiętaj o wysłaniu wypowiedzenia na adres Cechu:

Od dnia wysłania powiadomienia zwolniony jesteś z opłat tytułem „składka członkowska”.

Pamiętaj, że planowane wypływy brane są pod uwagę przy organizowaniu Zjazdów cechowych i brak wpłat wiąże się z deficytem finansowym.

Pamiętaj również, że wysłanie zgłoszenia przynależności do Cechu jest umową cywilno-prawną którą zawierasz z organizacją branżową, której celem jest dbałość o  twoje bezpieczeństwo i konsolidację środowiska.

W przypadku braku przesłania rezygnacji i braku wpłat, organizacja ma prawo do domagania się zaległych opłat i będzie domagała się zaległych opłat. Podejmując więc decyzję o wstąpieniu do Cechu potraktuj to poważnie, ponieważ przede wszystkim zależy nam na skupieniu w swoich szeregach poważnych, odpowiedzialnych oraz świadomych osób.

§ 12

1. Członek może wystąpić z Cechu za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2. Wystąpienie członka z Cechu następuje po upływie 3-miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Cechu, licząc od końca m-ca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

3. Zarząd może dochodzić roszczeń z tytułu zaległych składek.

Informacja prawna:

Do przetwarzania danych w związku z przekazaniem do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniu dłużnika będącego osobą fizyczną nie stosuje się przepisu art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dodaj komentarz