Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Gabinety Terapii Naturalnych, doradztwo zawodowe, szkolnictwo i praktyki. Blisko Ciebie!

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

W związku z tym, że od 2016 roku  nie ma już specjalnego dedykowanego ubezpieczenia, a warunki ubezpieczenia w TU Allianz drastycznie się pogorszyły, na 2017 rok poszukujemy innych rozwiązań. Proszę, pozostań w kontakcie.

 

…………………………………………..

SU-nowa od 2015r. wynosi 200 tyś, na wszystkie i jedno zdarzenie, a więc jest wyższa o 50 tyś. w stosunku do ubiegłego roku

– składka od naturopaty 230 zł roczna, (w ubiegłym roku była 200 zł),

260 zł roczna dla osób zatrudniających personel pomocniczy typu sekretarka, itd.

Pieniądze można wpłacać już od momentu otrzymania tej informacji. Proszę o informacje o zmianach danych personalnych i adresowych, jeżeli zaistniały.

Po zaksięgowaniu Państwa składek w Allianz,Centrala drukuje Polisę , wysyła do mnie i Wzory Cert. ja natomiast drukuję Indywidualne Certyfikaty , podpisuję i wysyłam na Państwa adresy mailowe.

Poniżej znajduje się wzór umowy ubezpieczenia, jeśli takie ubezpieczenie Tobie odpowiada, wstąp do naszego Cechu i zamów.

……………………..

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU

WYKONYWANIA ZAWODU NATUROPATY, HIPNOTERAPEUTY, BIOENERGOTERAPEUTY, BIOMASAZYSTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH

Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul.Rodziny Hiszpańskich i reprezentowanym przez: Halinę Kamać

a Podmiotem z którym będzie zawarta umowa, zwanym dalej Ubezpieczającym,

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

00-801 Warszawa, ul.Chmielna 98

reprezentowanym przez:  Starszego Cechu Grzegorza Halkiew

 • 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza umowa ubezpieczenia oparta jest na warunkach szczególnych i ma zastosowanie do umów odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód naturopaty, coacha, hipnoterapeuty, bioenergoterapeuty, biomasażysty, akupunkturzysty i radiestety.
 2. Ubezpieczony– osoba wykonująca usługi i posiadająca uprawnienia do wykonywania czynności zawodu: naturopata (nr rej.zawodu 323009), hipnoterapeuta (nr.rej.zawodu 323090), coach (nr rej. zawodu 235920), bioenergoterapeuta (323002), biomasażysta (323003), akupunkturzysta (nr rej.zawodu 323001), radiesteta (516901) – Dziennik Ustaw z 17 maja 2010 Nr 82 poz 537- oraz opłacająca składkę za ubezpieczenie.
 3. Umowę zawiera się w formie grupowej z zastrzeżeniem, że jest to umowa na rzecz osoby trzeciej, bądź w formie indywidualnej.
 4. Grupowe umowy ubezpieczenia mogą być zawierane przez:

– Izby i Cechy Rzemieślnicze Naturopatów, Coachów, Bioenergoterapeutów, Biomasażystów, Akupunkturzystów,  i Radiestetów;

– inne organizacje stowarzyszające naturopatów, coachów, bioenergoterapeutów, biomasażystów, akupunkturzystów i radiestetów;

– pracodawców.

 

 • 2.

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

 1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą umową postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej TUiR Allianz Polska S.A. obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, obejmuje ochroną ubezpieczeniową ustawową odpowiedzialność cywilną osoby ubezpieczonej za szkody rzeczowe i osobowe wynikające z nienależytego wykonania świadczonych usług.
 2. TUiR Allianz Polska S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową naturopatów, hipnoterapeutów, coachów, bioenergoterapeutów i radiestetów prowadzących praktykę prywatną, jak również praktykę w zakładach publicznych i niepublicznych.
 3. Ochroną ubezpieczeniową objęci są naturopaci, coache , hipnoterapeuci, bioenergoterapeuci, akupunkturzyści i radiesteci wykonujący zgodnie z posiadanymi uprawnieniami następujące zabiegi:
 • energetyczne zabiegi bezdotykowe – passy, działania na odległość, seanse zbiorowe,
 • masaże i biomasaże ( klasyczne i wschodnie typu np. Mau-ri, Shiatsu, itp. ),
 • techniki manualne na kręgosłupie ( chiropraktyka),
 • akupunktura, akupresura, klawitpunktura, elektropunktura oraz techniki Bowena,
 • termopunktura, moksoterapia
 • psychoterapia, hipnoterapia, coaching oraz medytacje
 • stosowanie ziół i innych środków o charakterze spożywczo-dietetycznym oraz suplementów,
 • inne nie wymienione praktyki z dziedziny terapii naturalnych i radiestezji.
 1. Jeżeli ubezpieczony, wykonujący praktykę prywatną, zatrudnia personel pomocniczy, za którego czynności ponosi odpowiedzialność, wymagane jest opłacenie składki podwyższonej o 15%.

 

 • 3.

ŚWIADCZENIA

 1. Z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej , TUiR Allianz Polska S.A. jest zobowiązane do:

a/ zapłacenia odszkodowania należnego od osoby ubezpieczonej w myśl obowiązujących przepisów prawa, z tym że limit odpowiedzialności na każde zdarzenie określony jest wysokością sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że kilka szkód wynikających z tego samego zdarzenia szkodowego uważa się za jedno zdarzenie;

b/ pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą TUiR w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody;

c/ pokrycie niezbędnych kosztów obrony sądowej przed roszczeniem osoby trzeciej w sporze prowadzonym na polecenie TUiR lub za jego zgodą;

d/ zwroty uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody.

 

 • 4.

WYŁĄCZENIA

 1. TUiR Allianz Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności :

a/ za szkody spowodowane świadomym lub wynikłym z rażącego niedbalstwa działaniem na szkodę pacjenta, zwłaszcza za szkody spowodowane postępowaniem sprzecznym z zasadami etyki zawodowej oraz naruszeniem przepisów o zawodzie naturopaty (323009), coacha (235920), hipnoterapeuty (323090), bioenergoterapeuty (323002), biomasażysty (323003), akupunkturzysty (323001), radiestety (5150103);

b/ za zakażenie wywołane wirusem żółtaczki zakaźnej lub wirusem HIV;

c/ wynikające z naruszenia zasad higieny i aseptyki przy wykonaniu czynności zawodowych;

d/ wynikłych z nie osiągnięcia zamierzonego rezultatu badania (radiestezja) lub uzdrawiania, pomimo że zabieg przeprowadzono zgodnie z zasadami sztuki zawodowej naturoterapeuty lub sztuki zawodu radiestezji;

e/ wyrządzone osobom prowadzącym z ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe;

f/ wyrządzone poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej;

g/ nie przekraczające 500 zł.

 

 • 5.

UMOWA UBEZPIECZENIA. POCZĄTEK ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Podstawą zawarcia umowy ubezpieczenia jest podpisanie niniejszej umowy przez ubezpieczającego, jej przekazanie ubezpieczycielowi z dołączoną imienną listą terapeutów lub radiestetów, wyrażających chęć przystąpienia do umowy.
 2. Umowa ubezpieczająca jest zawierana w formie zbiorowej lub indywidualnej.
 3. Zbiorowe umowy ubezpieczenia mogą być zawierane przez:

a/ izby i cechy rzemieślnicze;

b/ stowarzyszenia, zrzeszenia, federacje i inne, zrzeszające naturoterapeutów, bioenergoterapeutów i radiestetów;

c/ pracodawców.

 1. Zbiorowymi umowami mogą być objęci terapeuci, radiesteci, biomasażyści zatrudniający pomocniczy personel, pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki.
 2. Odpowiedzialność w TUiR Allianz Polska S.A. rozpoczyna się od dnia podanego w umowie ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu należnej składki, chyba że ustalony zostanie odroczony termin płatności.
 3. TUiR Allianz Polska S.A. potwierdza zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia polisą oraz stosownym certyfikatem indywidualnym.
 4. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok.
 5. Ochroną ubezpieczeniową objęte są czynności wykonywane przez terapeutów wcześniej wymienionych specjalności i radiestetów w okresie ubezpieczenia nawet, jeżeli ich następstwa ujawniły się w postaci szkód, po jego zakończeniu.

 

 • 6.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

 1. Strony stanowią, iż składka wynosić będzie 230 zł rocznie od jednego ubezpieczonego terapeuty, biomasażysty lub radiestety.
 2. W przypadku zatrudnienia personelu pomocniczego będzie to składka 260 PLN rocznie.
 3. Składka będzie płatna przez ubezpieczonego jednorazowo w terminie …………………………dni od dnia podpisania umowy.

 

 • 7.

SUMA GWARANCYJNA

 1. Suma ubezpieczenia (gwarancyjna) stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 2. Sumę ubezpieczenia (gwarancyjną) ustala się dla jednego i dla wszystkich zdarzeń w okresie trwania ubezpieczenia, przy czym przyjmuje się, iż sumę ubezpieczeniową (gwarancyjną) stosuje się do każdej ubezpieczonej osoby.
 3. Strony ustalają, iż suma gwarancyjna wynosi 200.000,-PLN.
 4. Ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości 500,-PLN w odniesieniu do każdej szkody rzeczowej.

 

 • 8.

OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO, TRYB POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU POWSTANIA SZKODY

 

Obowiązki ubezpieczającego w razie szkody:

 1. W razie zajścia zdarzenia, które może spowodować odpowiedzialność TUiR Allianz Polska S.A., ubezpieczający jest zobowiązany:

a/ starać się w miarę możliwości zapobiec  zwiększeniu szkody oraz ustalić okoliczności zdarzenia;

b/ niezwłocznie po przyjęciu wiadomości o szkodzie zawiadomić o niej TUiR Allianz Polska S.A i stosować się do jego zaleceń;

c/ ubezpieczający jest zobowiązany niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od powiadomienia o roszczeniu, zawiadomić TUiR Allianz Polska S.A.;

d/ ubezpieczający jest zobowiązany na żądanie TUiR udzielić wszelkich potrzebnych wyjaśnień i dostarczyć dowody niezbędne do ustalenia okoliczności i rozmiarów szkody;

e/ jeżeli przeciwko ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne, albo jeżeli osoba poszkodowana wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową, ubezpieczający jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić TUiR Allianz Polska S.A.;

f/ na żądanie TUiR Allianz Polska S.A. ubezpieczający jest zobowiązany udzielić pełnomocnictwa procesowego osobie wskazanej przez TUiR Allianz Polska S.A.;

g/ ubezpieczający ma obowiązek dostarczenia TUiR Allianz Polska S.A. nieprawomocnego wyroku w czasie możliwym do założenia od niego apelacji;

h/ bez zgody TUiR Allianz Polska S.A. ubezpieczający nie jest uprawniony do zaspakajania lub uznania roszczenia osoby poszkodowanej;

i/ w razie niedopełnienia obowiązków określonych w ust.1-8 TUiR Allianz Polska S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub w części, jeżeli niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na ustalenie okoliczności lub rozmiarów szkody.

 

 • 9.

PRAWO WYPOWIEDZENIA UMOWY W CZASIE TRWANIA UBEZPIECZENIA

 1. Każda ze stron może w czasie miesiąca od daty wypłaty odszkodowania lub od daty doręczenia ubezpieczającemu odmowy wypłaty odszkodowania, wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
 2. W razie wypowiedzenia umowy składka za nie wykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w danym okresie ubezpieczenia nie wypłacono odszkodowania.

 

 • 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. Nr 86/2010

i mają zastosowanie do umów zawieranych od dnia 01.12.2010 r.

 

Ubezpieczający:                                                                    TUiR Allianz Polska S.A.:

 

 

 

 

 

 

Opis zawodów

 

 

Naturopata (nr rej.zawodu 323009*- leczenie polegające na stosowaniu naturalnych metod, na przykład diety, akupresury, hydroterapii, fizykoterapii i innych metod naturalnych. W naturopatii wykorzystywane są również niektóre praktyki, które zdobyły uznanie również w klasycznej medycynie. Przykładem może być stosowanie diatermii (rodzaj elektroterapii) w przypadku bólu pleców, magnetoterapii, światłoterapii itp);

 

Coach (235920)- *)- pomoc polegająca na wskazaniu choremu jego własnych zasobów, które mogą pomóc mu w przezwyciężeniu trudów sytuacji;

 

Hipnoterapeuta– hipnoza energetyczna, relaksacje i medytacje (nr.rej.zawodu 323090*)- terapia polegająca na przeprowadzaniu wizualizacji i medytacji oraz indukowaniu stanów wyciszenia wewnętrznego;

 

Bioenergoterapeuta–  (nr.rej.zawodu 323002*)- praca z bioenergiami, aurą i polami energoinformacyjnymi, uzdrawianie duchowe;

 

Biomasażysta (nr rej.zawodu 323003*)- pomoc polegająca na wykonywaniu masaży połączonych z oddziaływaniem bioenergoterapeutycznym jak np. refleksjoterapia, chiropraktyka, polarity, shiatsu, masaż polinezyjski, chirurgia fantomowa, techniki Bowena;

 

Akupunkturzysta – (nr rej.zawodu 323001*)- Sferą działania akupunkturzysty są punkty akupunktury, tj. punkty biologicznie aktywne rozmieszczone na powłokach całego ciała. Akupunkturzysta wkłuwa igły w ściśle określone punkty w ciele pacjenta i pozostawia je na 20–40 minut. W celu zwiększenia efektu terapeutycznego stosuje również zabiegi takie, jak: elektroakupunktura, moxa, bańki.

 

Radiesteta (nr rej.zawodu 516901  )- wykrywanie cieków wodnych oraz zakłóceń geopatycznych przy pomocy urządzeń radiestezyjnych.

 

 

Uprawnienia do wykonywania powyżej wymienionych zawodów otrzymuje się w wyniku ukończenia:

– szkoły wyższej

– szkoły zawodowej

– kursu z zakresu kształcenia ustawicznego dorosłych

 

Uprawnienia poświadczone są zaświadczeniem wg wzoru MEN lub innym prawnym dokumentem.

 

 

 

………………………………………………………………..

 

*- Dziennik Ustaw z 17 maja 2010 Nr 82 poz. 537

 

 

 

 

 


Instytucje

 • Związek Rzemiosła Polskiego
 • Izba Rzemieślnicza MKiP
 • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
 • Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata