Kategoria: Egzaminy rzemieślnicze

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O EGZAMINY RZEMIEŚLNICZE
Egzaminy rzemieślnicze- podstawa prawna:

zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2017  poz. 89)

Klasyfikacja zawodów MRPiPS 25 stycznia 2018 

Egzaminy czeladnicze przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.
Etap praktyczny
– polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie, w ciągu 3 dni.

Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć:

skierowanie na egzaminy praktyczne
dowód tożsamości / przedkłada również na egzaminie teoretycznym
stosowną odzież roboczą

Etap teoretyczny odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej.
Część pisemna
– polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

rachunkowość zawodowa,
dokumentacja działalności gospodarczej,
rysunek zawodowy,
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
podstawowe zasady ochrony środowiska,
podstawowe przepisy prawa pracy,
podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Część ustna
– polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

technologia
maszynoznawstwo
materiałoznawstwo

Na etap praktyczny i teoretyczny egzaminu zdający zgłasza się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
Osobie, która zdała egzaminy czeladnicze Izba rzemieślnicza wydaje świadectwo czeladnicze.

2024, Egzaminy, Egzaminy rzemieślnicze

Egzaminy czeladniczo mistrzowskie kończące sesje jesienną odbędą się w dniach 18-20 grudnia 2023

Aby przystąpić do egzaminu rzemieślniczego należy przedłożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu  w nieprzekraczającym terminie do końca listopada 2023 r. Uwaga! Ponieważ jest limit osób zdających jednego dnia, decyduje kolejność zgłoszeń. Po przekroczeniu limitu kolejne osoby będą kierowaneContinue reading

Egzaminy, Egzaminy rzemieślnicze

Egzaminy czeladniczo mistrzowskie kończące sesje wiosenną odbędą się w dniach 17-19 lipca 2023

16 stycznia 2023 Grzegorz Aby przystąpić do egzaminu rzemieślniczego należy przedłożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu  w nieprzekraczającym terminie do końca czerwca 2023 r. Uwaga! Ponieważ jest limit osób zdających jednego dnia, decyduje kolejność zgłoszeń. Po przekroczeniu limitu kolejneContinue reading

Egzaminy, Egzaminy rzemieślnicze

Egzaminy czeladniczo mistrzowskie kończące sesje jesienną odbędą się w dniach 19-21 grudnia 2022

Aby przystąpić do egzaminu rzemieślniczego należy przedłożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu  w nieprzekraczającym terminie do końca listopada. Uwaga! Ponieważ jest limit osób zdających jednego dnia, decyduje kolejność zgłoszeń. Po przekroczeniu limitu kolejne osoby będą kierowane na następnyContinue reading