Egzamin na tytuł Mistrza bioenergoterapii 28.I.2014

 

Najbliższy egzamin odbędzie się dn. 28 stycznia 2014r.

Aby przystąpić do egzaminu należy przedłożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu  (plik .doc)
w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2014 r.

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów-

Egzamin mistrzowski:

1. Dokument kwalifikacji zawodowych (dyplom czeladniczy)
2. Zaświadczenie ukończenia kursu przygotowującego do egzaminu mistrzowskiego (zaświadczenie wg wzoru MEN).
3. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie praktyki zawodowej, bądź dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
4. Świadectwo ukończenia szkoły co najmniej zawodowej lub dyplom ukończenia studiów
5. Jedną fotografię czytelnie podpisaną

Pytania formalne dotyczące egzaminu proszę kierować do Podstarszej Cechu Katarzyny Kędzierskiej:

• Tel.kom.: 511 366 848,
• e-mail: zarzad-cechu@naturopata.edu.pl

Dokumenty należy przesłać na adres:

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
ul. Chmielna 98
00-801 Warszawa

z dopiskiem: egzamin mistrzowski

 

Zgłaszając się na egzamin należy ze sobą przynieść:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość
oryginały lub poświadczone notarialnie ksero przesłanych wcześniej dokumentów

Koszt egzaminu mistrzowskiego:

850 zł dla wszystkich kandydatów
opłatę uiszczamy przed egzaminem na miejscu.

 

Dla osób chcących powtórzyć materiał przed egzaminem odbędzie się seminarium przedegzaminacyjne w dn. 27 stycznia 2014 r. o godzinie 12.00. w siedzibie Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, ul.Chmielna 98

czytaj więcej

Izba Rzemieślników dopuszcza do egzaminu mistrzowskiego osoby, które spełniły poniższe warunki:

1/. posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje
egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż
pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu
zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którym
zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazialnej
albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
2/. przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej
działalnośći gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin,
i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazialnej
albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
3/. posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym
w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu
zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym
zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;
4/. posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu,
w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny
staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły
ponadpodstawowej;
5/. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie
średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje
egzamin, i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu,
w którym zdaje egzamin, oraz po uzyskaniu tytuł zawodowego co najmniej
dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin;
6/. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności
w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin,
i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej roczny staż pracy
w zawodzie, w którym zdają egzamin.

Tryb przeprowadzania egzaminu mistrzowskiego jest podobny jak przy egzaminie czeladniczym i wynika z Rozporządzenia MEN z dnia 12.10.2005 r.
DZ.U. 215, poz. 1820 z dn. 31.10.2005 r.

 


 

Edytor

Dodaj komentarz