Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

Gabinety Terapii Naturalnych, doradztwo zawodowe, szkolnictwo i praktyki. Blisko Ciebie!

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

Jeśli nie widzisz animacji powinieneś włączyć obsługę wtyczek, lub wgrać nowszą wersję Flash Player.

Przewodniczący Komisji – Jolanta Kufel

 

Członek Komisji – Andrzej Bednarczyk

Członek Komisji – Grażyna Śliwińska

Postanowienia statutu

§ 36

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia i orzecznictwa sądu cechowego.

2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków i do 2 zastępców członków, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu, na okres kadencji.

3. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego komisji, a pozostałych członków razem, warunkiem wyboru jest uzyskanie liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% plus jeden głos. Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka komisji – w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.

§ 37

1. Do zadań komisji rewizyjnej należy:

1) badanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej cechu, z tym, że na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków cechu lub zarządu cechu – badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,

2) badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie walnemu zgromadzeniu wniosków w tych sprawach.

3) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,

4) przedkładanie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium zarządowi i jego członkom,

5) wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

2. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji rewizyjnej może określić regulamin uchwalony przez komisję.

Instytucje

  • Związek Rzemiosła Polskiego
  • Izba Rzemieślnicza MKiP
  • Cech Naturopatów i Hipnotyzerów
  • Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata