Biomasażysta (nr rej. zawodu 323003)

Biomasażysta Kod klasyfikacji: 323003

Rozdział klasyfikacji: Ochrona zdrowia

Klasa klasyfikacji: Rehabilitacja ruchowa i odnowa biologiczna

Zadania i czynności

Biomasażysta zajmuje się leczeniem chorych za pomocą używanej przez siebie bioenergii. Wspomaga go w tym bioenergoterapia, rodzaj stymulacji bioenergetycznej, dzięki której możliwy jest wielokrotny powrót chorego do zdrowia.

Do podstawowych zadań biomasażysty należy wykonywanie zabiegów refleksoterapii, pozwalających odblokować punkty aktywne biologicznie ( tzw. punkty refleksyjne lub inaczej PAB). Są to punkty na dłoni, których odpowiedniki rozmieszczone są w całym ciele. Biomasażysta odnajduje obszary zmian tkankowych i zmian w punktach refleksyjnych, a następnie usuwa je. Odblokowanie ich umożliwia niezakłócony przepływ energii w organizmie pacjenta, a co za tym idzie powrót do psychosomatycznej równowagi i harmonii z otoczeniem, co prowadzi do poprawy stanu chorego, a nawet do jego całkowitego wyzdrowienia.

Biomasażysta powinien także stosować się do zaleceń dotyczących higieny oraz bezpieczeństwa pracy z bioenergiami. Może on realizować wymienione tu zadania poprzez następujące czynności spotyka się z chorym i przeprowadza wywiad dotyczący jego choroby, lokalizuje obszary zmian tkankowych oraz obszary zmian w punktach aktywnych biologicznie,wykonuje zabieg zgodnie z zasadami wschodnich technik masażu, np. chińskiego punktowego, tybetańskiego shiatsu itp, wykonuje zabieg biomasażu bezdotykowo, na wyższych poziomach energetycznych – np. masaż czakramowy, astralny, jedności energetycznej lub aury (biopola), tzn. niedostrzegalnej otoczki bioenergii wokół organizmu, na której wyczuwane są zaburzenia,informuje zainteresowanego o zaleceniach, spodziewanych reakcjach i efektach oraz przeciwwskazaniach do zastosowania terapii.

 Środowisko pracy

Biomasażysta, podobnie jak bioenergoterapeuta obraca się w kręgu ciągle jeszcze nie zbadanych przez naukę subtelnych energii; jego narzędziem pracy jest własny organizm. By przywrócić pacjentowi zdrowie fizyczne (a niekiedy także psychiczne) wykorzystuje siłę swoich rąk, wewnętrzną energię, wiedzę o technikach masażu i (ewentualnie) techniki rehabilitacyjne.

Biomasażysta pracuje w zasadzie tylko w odpowiednio przystosowanym do zbiegów gabinecie – czystym, odpowiednio ogrzewanym i wentylowanym, cichym i odosobnionym oraz wyposażonym w stół do masażu. Niespełnienie tych warunków może spowodować dekoncentrację terapeuty i tym samym sprawić, że zabieg nie odniesie pożądanego skutku.

W zawodzie tym nie istnieją poważniejsze zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, jeśli biomasażysta przestrzega zasad dotyczących pracy z bioenergiami. warunki społeczne Biomasażysta pracuje zawsze indywidualnie, sam podejmuje decyzje i sam ponosi za nie odpowiedzialność. Jego kontakty z innymi ludźmi – pacjentami są bardzo intensywne, przy czym ze względu na ich rodzaj, zawsze istnieje duże ryzyko konfliktów ( pacjenci nie zawsze zgadzają się na proponowaną wybór terapię, narzekają na skutki uboczne itp.). warunki organizacyjne Czas pracy w tym zawodzie tak jak we wszystkich wolnych zawodach nie jest normowany; może wynosić 8 godzin dziennie albo więcej i zależy całkowicie od potrzeb pacjentów. Dla ich wygody także godziny przyjęć w gabinecie są zwykle jednakowe.

Chociaż biomasażysta pracuje w stałym miejscu , w szczególnym przypadku może odwiedzić chorego w domu , a nawet w sanatorium lub w szpitalu. Osoba wykonująca ten zawód samodzielnie wybiera metody terapii oraz odpowiada za stan zdrowia swoich pacjentów. Praca biomasażysty jest bardzo urozmaicona, niekonwencjonalna, wymaga indywidualnej oceny stanu każdego chorego i doboru odpowiednich dla niego metod leczenia ( czasami chorzy źle znoszą niektóre z nich ). Wymagania psychologiczne Najważniejszą cechą w tym zawodzie jest ponadprzeciętna zdolność do odbioru bioenergii. Wg tego kryterium weryfikowani są chętni na kursy biomasażu. Koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz zręczność rąk i palców to podstawowe wymagania stawiane biomasażyście, bez ich spełnienia nie będzie umiał dobrze pracować.

Inne niezbędne cechy biomasażysty to zdolność wczuwania się i odgadywania problemów innych, co pomaga w kontakcie z pacjentami, którzy nie zawsze chcą albo umieją określić, co im dolega. Bardzo przydatna jest też umiejętność nawiązywania kontaktu z różnymi ludźmi, postępowania z nimi, wzbudzania zaufania (w czym bardzo pomaga miły sposób bycia i schludny wygląd).

Ponadto wymagana jest umiejętność panowania nad własnymi emocjami i odporność emocjonalna ( a więc umiejętność powstrzymywania negatywnych uczuć, takich jak gniew, czy złość), samokontrola oraz wytrwałość i cierpliwość. Niezbędne są też cechy takie jak: spostrzegawczość i umiejętność podejmowania szybkich, trafnych decyzji w sytuacjach stresowych, zdolność przekonywania innych do własnego zdania.

W zawodzie tym przydatne są zainteresowania takimi dziedzinami wiedzy jak biologia, medycyna oficjalna i nieoficjalna, psychologia. Wymagania fizyczne i zdrowotne Praca ta pod względem energetycznym należy do prac lekkich, może być natomiast wyczerpująca psychicznie

Biomasażysta musi być w pełni sprawny psychicznie i fizycznie, bowiem w przeciwnym wypadku nie będzie mógł osiągnąć spodziewanych efektów terapeutycznych, a wykonywanie zabiegów może być dla niego nawet niebezpieczne.

W zawodzie biomasażysty niezbędne są takie cechy fizyczne jak duża sprawność zmysłu dotyku i równowaga psychiczna. Ponieważ podobnie jak bioenergoterapeuta pracuje on z bioenergiami, bezwzględnym przeciwwskazaniem do pracy w tym zawodzie są choroby neurologiczne, przebyte wcześniej zawały serca i wylewy, choroba nowotworowa, cukrzyca.

Nie mają też szans na zatrudnienie osoby niepełnosprawne, gdyż w powszechnym wyobrażeniu biomasażysta to osoba zdrowa, bez nałogów (jak np. palenie papierosów), samą sobą poświadczająca skuteczność proponowanej terapii. Pewne szanse znalezienia pracy mają niedowidzący lub niewidomi, jednak nie mogą oni samodzielnie dokonać wizualnej oceny stanu zdrowia pacjenta .

Warunki podjęcia pracy w zawodzie Ten, kto chce podjąć pracę w zawodzie biomasażysty, powinien mieć dużo wyższy od przeciętnego potencjał „bioenergii”, gdyż tylko wtedy może ją przekazać pacjentowi.

Do podjęcia pracy w zawodzie potrzebne jest co najmniej wykształcenie średnie.Jednak największe perspektywy otwierają się przed absolwentami szkół wyższych medycznych lub akademii wychowania fizycznego ze specjalizacją rehabilitanta albo fizykoterapeuty. Mają oni rozległą wiedzę na temat fizjologii i psychologii człowieka, która może bardzo pomóc w szybkim i skutecznym opanowaniu sztuki biomasażu.

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

W zawodzie biomasażysty nie ma szans na tradycyjnie pojęty awans. Można natomiast zdobyć rozgłos i sławę, podobnie jak pisarz, czy prawnik. Inną formą awansu jest zdobywanie doświadczenia zawodowego i doskonalenie swoich umiejętności przez praktykę i udział w różnych kursach. Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych Dorośli i osoby starsze mają duże szanse podjęcia pracy w tym zawodzie, jeżeli tylko pozwala im na to stan zdrowia i ogólna kondycja fizyczna.

Polecana literatura

Abramowski S., Dotknięcie – droga do biomasażu, Instytut Wydawnictw Zawodowych, Warszawa,1990

Choa Kok Suil, Stara sztuka uzdrawiania Thie J. E.,

Dotyk dla zdrowia Torriente D. , Digitopunktura Tokujiro Namikotsu ,

Shiatsu Maczerew D. L., Samosiuk I. Z,

Akupunktura i inne metody refleksoterapii ________________________________________

Źródło danych: Przewodnik Po Zawodach, wyd. II, MPiPS

p

Dodaj komentarz