Seminarium przedegzaminacyjne – 23 lipca 2018

Cech Naturopatów i Hipnotyzerów

organizuje  Seminarium Przedegzaminacyjne 23 lipca 2018 r. godz. 10:00

w siedzibie Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie, ul. Chmielna 98

 

Zapraszamy osoby, które przesłały zgłoszenie i zostały zakwalifikowane do egzaminów rzemieślniczych w zawodach Bioenergoterapeuta i Naturopata.

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące przebiegu egzaminu.

Koszt udziału – 150 zł, opłata na miejscu

 

Kontakt

Katarzyna Kędzierska 511 366 848 (po godz. 16:00)

temat: seminarium przedegzaminacyjne 23 lipca 2018

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O EGZAMIN CZELADNICZY

podstawa prawna: zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2017  poz. 89)

Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

 

Etap praktyczny

– polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie, w ciągu 3 dni.

Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć:

 • skierowanie na egzamin praktyczny
 • dowód tożsamości / przedkłada również na egzaminie teoretycznym
 • stosowną odzież roboczą

Etap teoretyczny odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej.

Część pisemna

 • polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Część ustna

– polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo

Na etap praktyczny i teoretyczny egzaminu zdający zgłasza się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
Osobie, która zdała egzamin czeladniczy izba rzemieślnicza wydaje świadectwo czeladnicze.

informacje ze strony: seminarium przedegzaminacyjne 23 lipca 2018

Dodaj komentarz