Kategoria: Egzaminy rzemieślnicze

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O EGZAMINY RZEMIEŚLNICZE
Egzaminy rzemieślnicze- podstawa prawna:

zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2017  poz. 89)

Klasyfikacja zawodów MRPiPS 25 stycznia 2018 

Egzaminy czeladnicze przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.
Etap praktyczny
– polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie, w ciągu 3 dni.

Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć:

skierowanie na egzaminy praktyczne
dowód tożsamości / przedkłada również na egzaminie teoretycznym
stosowną odzież roboczą

Etap teoretyczny odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej.
Część pisemna
– polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

rachunkowość zawodowa,
dokumentacja działalności gospodarczej,
rysunek zawodowy,
zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
podstawowe zasady ochrony środowiska,
podstawowe przepisy prawa pracy,
podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Część ustna
– polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

technologia
maszynoznawstwo
materiałoznawstwo

Na etap praktyczny i teoretyczny egzaminu zdający zgłasza się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.
Osobie, która zdała egzaminy czeladnicze Izba rzemieślnicza wydaje świadectwo czeladnicze.